Textová podoba smlouvy Smlouva č. 22237637: Smlouva o dílo – výzkum pro potřeby pořadu

Příloha DIL222-00048.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            CD Česká televize

             Česká televize

                IČO: 00027383
                      a

             Kantar CZ s.r.o.

                IČO: 45801851

         SMLOUVA O DÍLO

               č. DÍL 222-00048

Předmět smlouvy: výzkum pro potřeby pořadu

Cena, případně hodnota: 539.000 Kč bez DPH

Datum uzavření:  / - /-A lO W
o Česká televize č. smlouvy: DIL 222-00048

             Smlouva o dílo č. DIL 222-00048
                  o provedení výzkumu

S m lu v n í stra n y:

1. Objednatel:

          Česká televize
          IČO: 00027383, DIČ:CZ00027383
          Kavčí hory
          140 70 Praha 4
          zřízena na základě zákona č 483/1991 Sb., o České televizi, nezapisuje se do obchodního
          rejstříku
          Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Praha 4, č. ú. 1540252/0800
          zastoupená: Vítem Kolářem, ředitelem korporátních vztahů, komunikace a obchodu (dále
          jen „objednatel" nebo „ČT")

a

2. Dodavatel:

          KANTAR CZ s.r.o.
          IČO: 45801851, DIČ CZ45801851
          Se sídlem: Strossmayerovo náměstí 1477/6, Holešovice, 170 00 Praha 7
          zapsaná v obchodním rejstříku vedením Městským soudem v Praze, sp. zn. C 10764
          Bankovní spojení: Citibank Europe plc, č. ú. 2052990105/2600
          zastoupen:
          (dále jen „dodavatel")
          Objednatel a dodavatel společně dále jako „smluvní strany".
          Tato smlouva dále jen „Smlouva".

Objednatel je veřejným zadavatelem. Objednatel je výrobcem programového obsahu určeného pro vysílání
a v souladu s ustanovením § 29 písm. i) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění, není objednatel povinen zadat zakázku, která je předmětem této smlouvy, podle tohoto zákona.

                                 Článek I.
                             Obecná ustanovení
Smluvní strany uzavírají podle zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění, smlouvu o dílo
(dále jen „smlouva"). Dílem se rozumí dodání čtyř předvolebních sociologických výzkumů, včetně
interpretace těchto výzkumů před prezidentskými volbami v roce 2023 (dále také „prezidentské volby“).
Bližší vymezení díla je uvedeno v Příloze č. 1 této smlouvy.

Účelem díla je příprava programového obsahu určeného pro vysílání zpravodajských a diskuzních
pořadů České televize (dále jen „ČT“).

                                 Článek II.
                             Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je závazek dodavatele provést čtyři sociologické výzkumy před prezidentskými
  volbami a dodávat exkluzivně pro potřeby objednatele data z výzkumů, výsledky, výstupy, doprovodné
  komentáře odborníků, analýzy a interpretace (dále též „dílo" či "soubor výzkumných prací") podle
  metodiky blíže specifikované dále. Bližší vymezení díla je uvedeno v Příloze č. 1 této smlouvy.
2. Při provádění díla dle této smlouvy je dodavatel vázán pokyny objednatele.

                                             2
  //                              č. smlouvy: DIL 222-00048

  £3 Česká televize

f 3. Dílo bude prováděno podle specifikace v Příloze č. 1 smlouvy a za podmínek uvedených v ostatních
    ustanoveních smlouvy. Příloha č. 1 je nedílnou součástí smlouvy.

  4. Postup prací dodavatel koordinuje s partnerem objednatele tak, aby všechny procesy použité při sběru

  dat byly maximálně shodné, a aby soubor dat od společnosti Data Collect s.r.o. (partner objednatele)

  bylo možné sloučit se souborem dat dodavatele do spojeného integrovaného souboru.

  5. Dodavatel se zavazuje výsledky výzkumů předávat objednateli podle harmonogramu uvedeného

  v Příloze č. 2 této smlouvy, a to v takové podobě, která umožňuje rychlou a řádnou prezentaci výsledků

  ve vysílání CT.

  6. Smlouva se plní průběžně po celé smluvní období dle prováděcích podmínek uvedených v Příloze č. 1

  této smlouvy.

  7. Dodavatel je při plnění předmětu smlouvy zavázán postupovat podle Přílohy č. 1, 2 a 3 této smlouvy.

  8. Součástí plnění předmětu smlouvy je předání kompletních datových souborů dodavatelem objednateli,

  včetně proměnné pro váhu, identifikátoru dodavatele, Identifikátoru jednotlivých respondentů a

  jednoznačného identifikátoru tazatele - jak je specifikováno v Příloze 1, kapitole 2.3 Obsah a podoba

  dílčího díla (1. až 4. vlna) určeného k odevzdání objednateli

                                  Článek III.
                            Doba plnění a časový plán
  1. Dílo bude provedeno dle časového plánu uvedeného v Příloze č. 2 smlouvy. Příloha č. 2 je nedílnou
    součástí smlouvy.
  2. Termíny uvedené v Příloze č. 2 se posunou o zdržení, které by bylo způsobeno prodlením na straně
    objednatele.

                                  Článek IV.
                           Splnění předmětu smlouvy
  1. Předmět smlouvy je splněn dnem dokončení celého díla (včetně všech dílčích děl dle přílohy č. 1) a jeho
    dodání osobě oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických a metodologických včetně
    poskytnutí všech souvisejících služeb. Osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech technických
    a metodologických je vedoucí oddělení Výzkumu a analýz ČT (dále jen „VA")
    Předání díla (všech dílčích děl) bude provedeno elektronicky pověřeným osobám na e-maily:

                                  Článek V.
                          Práva a povinnosti dodavatele
  1. Dodavatel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí za cenu, v termínech
    a za podmínek ve smlouvě uvedených.
  2. Dodavatel nesmí zahájit vlastní realizaci díla bez souhlasu objednatele se zněním dotazníků.
  3. Při provádění díla postupuje dodavatel samostatně při určení způsobu provedení díla. Zavazuje se však
    respektovat metodologické požadavky objednatele, pokud náklady nepřekročí cenu, jejíž limit je dán
    touto smlouvou, a pokud neodporují zákonným normám, normám ICC/Esomar International Code of
    Marketing and Social Research Practise.
  4. Dodavatel díla nemůže pověřit zhotovením části díla jinou osobu
  5. Dodavatel při uskutečňování výzkumu použije vybavení a prostředky nutné pro uskutečnění výzkumu.
  6. Dodavatel neodpovídá za míru aplikace výsledků výzkumného projektu ve vědecké nebo aplikační praxi
    objednatele a neodpovídá za interpretace dat a výsledků objednatelem.
  7. Dodavatel se zavazuje plnit tuto smlouvu podle zásad ICC/Esomar International Code of Marketing and
    Social Research Practise.
  8. Dodavatel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu smlouvy
    objednateli.
  9. Dodavatel odpovídá pouze za vady, jež má dílo v době předání.
  10. Dodavatel se zavazuje, že při plnění předmětu smlouvy pro objednatele neumožní výkon nelegální práce
    vymezenou v ust. § 5 písm. e) zákona o zaměstnanosti.

                                               3
   4_Jz - . -Česká televize   č. smlouvy: DIL 222-00048

y/Z

   11. Dodavatel poskytuje objednateli výhradní licenci k užití výsledků činnosti objednatele dle této smlouvy,
     které požívají ochrany autorského díla podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech
     souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších
     předpisů, zejm. analýz, sociologických studií či závěrečné zprávy (dále také „autorské dílo"), a to k užití
     takovéhoto autorského samostatně či jeho zařazením do pořadů objednatele a při užití pořadů, k užití
     autorského díla zcela nebo zčásti, po zpracování či jiné změně, a to ke všem způsobům užití autorských
     děl i jako děl audiovizuálně užitých a bez omezení územního, časového, jazykového, technologického,
     způsoby, účelu či množstvím užití či jakéhokoli jiného omezení. Licence je poskytována ke dni předání
     autorského díla Objednateli. Dodavatel uděluje objednateli svolení ke zveřejnění autorského díla.
     Objednatel je oprávněn nabytá oprávnění tvořící součást poskytnuté licence poskytnout zcela nebo
     z části třetí osobě a postoupit licenci, včetně ostatních oprávnění k dalšímu poskytnutí podlicence a
     k dalšímu postoupení licence.

   12.Odměna za poskytnutí licencí k autorskému dílu dle shora uvedeného odstavce 11 této smlouvy je
     zahrnuta v ceně díla dle čl. VII níže.

   13.Objednatel má právo poskytovat výsledky předvolebního výzkum/předmět plnění k využití třetím
     osobám.

   14. Dodavatel podpisem této smlouvy stvrzuje a prohlašuje, že v období od 1. 11. 2020 do podpisu této
     smlouvy nespolupracoval přímo s žádným politickým subjektem, stranou nebo uskupením na
     předvolebních výzkumech v ČR. Po dobu plnění této smlouvy se dodavatel zavazuje, že nebude
     spolupracovat^s žádnou politickou stranou, politickým subjektem nebo uskupením na předvolebních
     výzkumech v ČR nebo jiných výzkumech.

   15. V případě, že Dodavatel využívá CATI studia ve svých prostorách, zavazuje se objednateli kdykoli
     umožnit studio navštívit a provést tam náslechy prováděných rozhovorů v reálném čase či ze záznamu.
     Ohlášení návštěvy ze strany objednatele by mělo proběhnout nejméně 2 hodiny před touto návštěvou.

   16. Dodavatel nesmí poskytnout předmět této smlouvy nebo jeho část třetí osobě a ani je užít pro vlastní
     potřebu bez písemného svolení objednatele.

   17. Dodavatel se zavazuje joři provádění díla dle této smlouvy řídit platnými právními předpisy, zejména
     zák. č. 483/1991 Sb., o České televizi, jakož i Kodexem České televize, který stanoví zásady naplňování
     veřejné služby v oblasti televizního vysílání. Kodex České televize je dostupný na

     https://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/kodex-ct/preambule-a-vyklad-pojmu/

                                   Článek VI.
                           Práva a povinnosti objednatele
   1. Objednatel se zavazuje převzít řádně provedené dílo a zaplatit celou smluvní cenu díla včetně daně z
     přidané hodnoty za podmínek ve smlouvě uvedených.
   2. Nebezpečí škody, nahodilé ztráty a zkázy přechází na objednatele dnem předání a převzetí předmětu
     smlouvy. Vlastnické právo k předmětu smlouvy přechází na objednatele dnem předání díla, resp. každé
     dílčí části díla objednateli.
   3. Objednateli nepřísluší právo z vad díla, jestliže neoznámí vady díla bez zbytečného odkladu poté, co je
     zjistil nebo při vynaložení odborné péče zjistit měl a mohl. Reklamace musí být provedena písemně a
     musí obsahovat popis zjištěných vad.
   4. Objednatel se zavazuje reagovat na požadavky dodavatele o potvrzení instrumentů výzkumu,
     metodologie atd. v termínech ve smlouvě uvedených a snaží se předejít zbytečným časovým zdržením.
   5. Objednatel se zavazuje poskytnout dodavateli všechny informace nutné pro splnění svých požadavků a
     pro zdárné vykonání díla.
   6. Objednatel neodpovídá za škody, které dodavatel při provádění předmětu plnění smlouvy způsobí třetím
     osobám.
   7. Objednatel je oprávněn uplatnit svá práva a povinen splnit své povinnosti a závazky vyplývající
     z ostatních ustanovení smlouvy.

                                   Článek VII.
                     Cena za dílo, fakturační a platební podmínky
   1. Objednatel se zavazuje uhradit dodavateli za dílo zahrnující služby uvedené v článku II. této smlouvy
     cenu, která činí: 539 000,- Kč (slovy: pětsettřicetdevěttisíckorunčeských) bez DPH. K ceně díla bez DPH

                4
Česká televize č. smlouvy: DIL 222-00048

bude dodavatel objednateli účtovat DPH ve výši a dle platné legislativy v době uskutečnění zdanitelného
plnění.
Cena za předmět této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990
Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je cenou nejvýše přípustnou za předmět plnění vymezený
touto smlouvou.
Platba proběhne následujícím způsobem:
a) ve výši 75 % z celkové ceny dle čl. VII. odst. 1 Smlouvy (tj. 404.250,- Kč bez DPH) po předání

   dílčích děl dle této smlouvy objednateli v rozsahu 1. a 2. vlny sociologického výzkumu na základě
   daňového dokladu (faktury), vystaveného dodavatelem. Za den zdanitelného plnění se považuje
   den předání části díla dle této smlouvy objednateli spočívající ve 2. vlně sociologického výzkumu.
   Daňový doklad (faktura) bude vystaven se splatností 30 dní ode dne doručení faktury objednateli.
b) ve výši 25 % z celkové ceny dle čl. VII. odst. 1 Smlouvy (tj. 134.750,- Kč bez DPH) po předání
   dílčích děl dle této smlouvy objednateli v rozsahu 3. a 4. vlny sociologického výzkumu na základě
   daňového dokladu (faktury), vystaveného dodavatelem. Za den zdanitelného plnění se považuje
   den předání části díla dle této smlouvy objednateli spočívající ve 4. vlně sociologického výzkumu.
   Daňový doklad (faktura) bude vystaven se splatností 30 dní ode dne doručení faktury objednateli.
Daňový doklad (faktura) musí obsahovat číslo smlouvy a ostatní pro fakturaci stanovené údaje dle
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a dle zákona § 435 zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Nebude-li daňový doklad (faktura) obsahovat shora
uvedené náležitosti, je klient oprávněn fakturu neprodleně vrátit dodavateli k opravě s tím, že lhůta
splatnosti počne běžet znovu od doručení opravené faktury objednateli.
Pokud nebudou daňové doklady splňovat náležitosti stanovené příslušnými ustanoveními platných
právních předpisů, je objednatel oprávněn jé vrátit dodavateli. Ve vráceném daňovém dokladu musí být
uveden důvod vrácení. Oprávněným vrácením daňového dokladu přestává běžet původní lhůta
splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne vystavení opraveného nebo nově vyhotoveného daňového
dokladu, který dodavatel neprodleně doporučeně zašle objednateli.
Adresa pro fakturaci je: Česká televize, Kavčí hory, Praha 4.

Sjednává se, že dodavatel zašle faktury (daňové doklady) elektronickou poštou v PDF, ISDOC nebo XML
formátu ze své emailové adresy na emailovou adresu CT (objednatele): faktury@ceskatelevize.cz pro
místo plnění Česká televize Praha, Praha 4, Kavčí hory, PSČ: 140 70.
V případě, že je dodavatel plátcem DPH, musí faktura, kterou vystaví, splňovat náležitosti daňového
dokladu podle zákona o DPH. V případech, kdy může objednateli vzniknout ručení za nezaplacenou DPH
ve smyslu zákona o DPH, je objednatel bez dalšího oprávněn odvést za dodavatele DPH z fakturované
ceny plnění přímo příslušnému správci daně ve smyslu zákona o DPH (tj. na účet správce daně). Tímto
postupem zanikne objednateli jeho smluvní závazek zaplatit dodavateli částku odpovídající DPH. O
takové úhradě bude objednatel informovat dodavatele bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou
pracovních dnů od jejího provedení.

                              Článek VIII.
                            Smluvní pokuty
Pří prodlení s platbou ze strany objednatele je dodavatel oprávněn účtovat úroky z prodlení ve výši
0,03 % z fakturované částky za každý započatý den prodlení.
Při prodlení objednatele s jeho požadovanou účastí na plnění předmětu smlouvy dle časového plánu
uvedeného ve smlouvě je dodavatel oprávněn účtovat objednateli prokazatelné dodatečné náklady
spojené s odložením realizace předmětu smlouvy (zejména náklady na stornování objednaných prostor,
náklady na stornování práce externích spolupracovníků dodavatele apod.) a prokazatelné dodatečné
náklady.
Při prodlení dodavatele s plněním předmětu smlouvy, a to i každého dílčího díla, je objednatel oprávněn
účtovat dodavateli smluvní pokutu ve výši 1 % z celé ceny předmětu smlouvy bez DPH za každý
započatý kalendářní den prodlení. Za prodlení s předáním díla resp. dílčího díla se rozumí prodlení
s odevzdáním dat a tabulek v termínu dle Přílohy č. 2 smlouvy. Objednatel není oprávněn účtovat
dodavateli smluvní pokutu z prodlení s plněním předmětu smlouvy v případě, že k prodlení došlo vinou
objednatele (např. nedodržení harmonogramu prací objednatele, nedodání podkladů a materiálů).
Smluvní sankce dle tohoto ustanovení je limitována až do výše celkové ceny dle čl. VII. odst. 1 této
smlouvy.

                                          5
a Česká televize                     č. smlouvy: DIL 222-00048

4. Odstoupí-li objednatel od smlouvy, je objednatel povinen dodavateli uhradit cenu předmětu smlouvy
  sníženou o náklady na nerealizované části předmětu smlouvy a dále je povinen uhradit dodavateli
  náklady dodavatele spojené s odstoupením objednatele od smlouvy.

5. Objednatel je oprávněn požadovat smluvní pokutu za porušení povinnosti stanovenou v článku V., odst.
  14 a za porušení povinnosti stanovenou v článku V., odst. 17 této smlouvy dodavatelem smluvní pokutu
  ve výši 350.000,-Kč (třistapadesátisíc korun českých).

6. Objednatel je oprávněn požadovat smluvní pokutu za každé jednotlivé porušení článku V., odst. 15 nebo
  článku V., odst. 16 této smlouvy dodavatelem smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč (stotisíci korun
  českých).

7. Smluvní pokuty jsou splatné Ihned dnem, kdy o její zaplacení příslušná strana požádá. Objednatel je
  oprávněn provést započtení smluvní pokuty proti splatným pohledávkám/fakturám dodavatele.

8. Úhradou smluvní pokuty zůstávají nedotčena práva obou smluvních stran na náhradu škody v plné výši.

                                 Článek IX.
                             Zvláštní ustanovení
1. Soubor výzkumných prací/předmětu plnění bude mít exkluzivní charakter. Exkluzivní charakter znamená,
  že dodavatel poskytne plnění dle této smlouvy včetně výsledků souboru výzkumných prací pouze
  objednateli.
2. Obě smluvní strany se zavazují výsledky souboru výzkumných prací používat tak, aby nenarušily zájmy
  druhé smluvní strany, přičemž ust. čl. V odst. 17 smlouvy zůstává nedotčeno.
3. Dodavatel označuje vyčištěná data jako obchodní tajemství, které nesmí být bez jeho svolení
  uveřejněno. Objednatel se zavazuje vyčištěná data chránit přiměřeným způsobem, a tato vyčištěná data
  bez svolení dodavatele nezveřejnit.
4. Objednatel označuje některé části Příloh této smlouvy jako obchodní tajemství, které nesmí být bez jeho
  svolení uveřejněno. Dodavatel se zavazuje Přílohy této smlouvy chránit přiměřeným způsobem, a tyto
  přílohy bez svolení objednatele nezveřejnit.

                Článek X.

                Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se vzájemně zavazují, že budou chránit a utajovat před třetími osobami skutečnosti

tvořící obchodní tajemství a jiné informace obchodní, výrobní či technické povahy, pokud nejsou v

obchodních kruzích zcela běžně dostupné nebo nejde o skutečnosti všeobecně známé.

2. Pro účely této smlouvy se dnem rozumí kalendářní den.

3. Veškeré písemnosti vyplývající ze smlouvy budou dodavatelem či objednatelem zasílány na příslušné

adresy uvedené ve smlouvě.

4. Na žádost dodavatele i objednatele budou v případě potřeby svolány porady, jejichž závěry budou pro

obě strany závazné.

5. Kontaktními osobami jsou   na straně objednatele a           na straně dodavatele.

Tito pracovníci mohou delegovat pro jednotlivá jednání své zástupce.

6. Objednatel souhlasí s tím, aby byl uváděn jako referenční společnost/instituce, která odebrala

výzkumné služby od dodavatele.

7. Smluvní strany se dohodly, že § 577 občanského zákoníku se nepoužije. Určení množstevního,

časového, územního nebo jiného rozsahu v této smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou

smluvních stran a soud není oprávněn dohodu smluvních stran v tomto smyslu měnit.

8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti

pak tato Smlouva nabývá dnem jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb.,

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv

a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

9. Platnost a účinnost této smlouvy může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran nebo

písemným odstoupením. Smluvní strany mají právo od smlouvy odstoupit v případě, že druhá smluvní

strana nedodrží ustanovení a podmínky smlouvy a neprovede nápravu do třiceti pracovních dnů po

písemném vyrozumění od první strany, které upozorní na nedodržování ustanovení této smlouvy.

Oznámení o odstoupení musí být učiněno písemně a musí být doručeno druhé smluvní straně. Účinky

odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

                6
 //                             č. smlouvy: DIL 222-00048

£3 Česká televize

10. Změny smlouvy jsou platné pouze na základě písemných a oboustranně odsouhlasených dodatků,
   podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

11. Vztahy smluvních stran, neupravené touto smlouvou, se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.,
   Občanským zákoníkem, v platném znění, platným právním řádem ČR.

12. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží
   stejnopisy dva a dodavatel stejnopis jeden.

13. Smluvní strany prohlašují, že vymezení předmětu Smlouvy a ceny, případně hodnoty předmětu
   Smlouvy na titulní straně této Smlouvy nemá normativní význam a uvádí se zde pouze pro účely
   provedení uveřejnění této Smlouvy v registru smluv.

14. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, tato je důkazem jejich
   pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Příloha č. 1 Specifikace díla
Příloha č. 2 Harmonogram
Příloha č. 3 Popis konstrukce volebního modelu a potenciálu

V Praze, dne

Česká televize
Vít Kolář
ředitel divize Komunikace, korporátní partnerství a ČT edu

          7
f            č. smlouvy: DIL 222-00048
CD Česká televize

      Příloha č. 1

SPECIFIKACE DÍLA

           PREZIDENTSKÉ VOLBY 2023

PŘEDVOLEBNÍ SOCIOLOGICKÉ VÝZKUMY PRO POTŘEBY
    ZPRAVODAJSKÝCH A DISKUZNÍCH POŘADŮ ČT

1. VÝCHODISKA A CÍLE PRO VYTVOŘENÍ PŘEDVOLEBNÍCH SOCIOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ

Dílo bude zahrnovat data z výzkumů, výsledky, výstupy, doprovodné komentáře odborníků a analýzy, které
budou komentovat, deklarovat a analyzovat předvolební sociologické výzkumy, které objednatel využije ve
vysílání zpravodajských, dískuzních a jiných pořadů České televize.

2. SPECIFIKACE DÍLA

Dílo bude vytvořeno za následujících podmínek:

Celé dílo se skládá ze čtyř dílčích děl; jednotlivá dílčí díla se přitom týkají čtyř vln sociologického výzkumu,
lišící se velikosti vzorku a termínem sběru dat.

Velikost vzorku v 1., 2. a 3. vlně výzkumu bude minimálně 400 respondentů. Ve 4. vlně výzkumu potom
minimálně 500 respondentů. Celkem minimálně 1 700 respondentů.

Výběr respondentů ve všech čtyřech výzkumech bude náhodný pravděpodobnostní výběr, který bude
následně dovážen, tak aby byl reprezentativní vzhledem k dospělé populaci ČR. Vážícími proměnnými
budou: pohlaví, věk, kraj, velikost místa bydliště, vzdělání.

2.1. METODA SBĚRU DAT A KONTROLA SBĚR U DAT

Metodou sběru dat bude kombinace CATI (telefonické rozhovory se záznamem odpovědí do počítače) a
CAWI (on-line panel). Poměr počtu rozhovorů realizovaných těmito metodikami bude cca 70:30 ve
prospěch CATI.

Sběr dat bude zajištěn výhradně tazatelskou sítí dodavatele. Využití subdodavatelů je nepřípustné, stejně
jako pronájem externí tazatelské sítě.

Dodavatel provede extenzívní kontrolu kvality sběru dat a provedených rozhovorů a na požádání umožní
zástupci objednatele kontrolu přímo v prostorách dodavatele.

          8
  O Česká televize                        č. smlouvy: DIL 222-00048

f
f

       2.2.DÉLKA A STRUKTU RA DOTAZNÍKU

Průměrná délka dotazníku (rozhovoru) bude 10-12 minut.

Dotazník bude zahrnovat otázky socio-demograflckého rázu, otázky týkající se ochoty jít k volbám a
voličských preferencí, sympatií a hodnocení kandidátů a ad hoc blok otázek.

Formulace otázek bude vždy vytvářena ve spolupráci s objednatelem

2.3. OBSAH A PODOBA DÍLČÍHO PÍLA (1. AŽ 4. VLNA) URČEN ÉHO K ODEVZDÁNÍ OBJEDNATELI

Dílčí dílo (1. až 4. vlna) se sestává z těchto tří součástí:

1. Vyčištěná data pro jednotlivá dílčí díla (1. až 4. vlna) - ve formátu IMB S P SS Statistics, včetně proměnné
pro váhu, identifikátoru dodavatele, identifikátoru použité metodiky sběru dat u jednotlivých respondentů
(CATI nebo CAWI) a jednoznačného identifikátoru tazatele. Data budou dodána ve struktuře odpovídající
předem odsouhlasené datamapě. Za přípravu dat - spojování, čištění atp. z výzkumů (1. až 4. vlna)
odpovídá dohodou smluvních stran dodavatel (a to včetně zpracování podkladů od druhého dodavatele
DataCollect, s.r.o). Podklady od DataCollect, s.r.o. zajišťuje Objednatel samostatným smluvním vztahem.

2. Tabulky s výsledky volebního modelu a potenciálu za jednotlivá dílčí díla (1. až 4. vlna). Za přípravu
tabulek s výsledky volebního potenciálu z výzkumů (1. až 4. vlna) odpovídá dohodou smluvních stran
dodavatel (a to včetně zpracování podkladů od druhého dodavatele DataCollect, s.r.o). Podklady od
DataCollect, s.r.o. zajišťuje Objednatel samostatným smluvním vztahem.

3. Zprávy - graficky znázorněné a stručnou formou okomentované výsledky za jednotlivá dílčí díla (1. až 4.
vlna), včetně výsledku volebního modelu a potenciálu a tematických otázek. Vzor zprávy vytvoří objednatel
a odsouhlasí jej s oběma dodavateli před začátkem sběru dat. Za samotné sestavení dílčích zpráv
z výzkumů (1. až 4. vlna) odpovídá dohodou smluvních stran druhý dodavatel DataCollect, s.r.o. (včetně
zpracování podkladů od dodavatele). Podklady od DataCollect, s.r.o. zajišťuje Objednatel samostatným
smluvním vztahem.

                        9
 /          č. smlouvy: DIL 222-00048

O Česká televize

3.6. Závěrečná zpráva bude mít grafickou podobu s příslušným odborným komentářem. Zprávy za
jednotlivá dílčí díla (1. až 4. vlna) budou předány objednateli v termínech definovaných v Příloze č. 2. této
smlouvy

         10
7              č. smlouvy: DIL 222-00048

     Česká televize

  Příloha č. 2
HARMONOGRAM

             11
CDČeská televize   č. smlouvy: DIL 222-00048

                         Príloha č. 3

              POPIS KONSTRUKCE VOLEBNÍHO MODELU A POTENCIÁLU

DEFINICE:

Prezidentský volební model je matematický konstrukt, který by měl věrněji než samotné volební preference
odrážet rozložení sil jednotlivých kandidátů v době sběru dat.

POPIS KONSTRUKCE:

Do volebního modelu vstupují pouze respondenti, kteří: zcela nevylučují svojí účast v prezidentských
volbách, uvedou konkrétní jedno jméno kandidáta, kterého v současné době vážně zvažují
a jsou o své volbě zcela nebo takřka rozhodnuti.

Volební preference respondentů, kteří splní všechny tři podmínky, jsou sumarizovány a přepočteny na 100
%. Tím vznikne volební model. Metodika tvorby volebního modelu je analogická metodice využívané Kantar
CZ úspěšně v projektu Trendy Česka pro Českou televizi (zde model pro volby do Sněmovny).

Doplňkem k volebnímu modelu je aktuální volební potenciál. Aktuální VOLEBNÍ POTENCIÁL ukazuje, kolik
% hlasů by daný kandidát V SOUČASNOSTI mohl získat, pokud by se k němu přiklonili všichni voliči, kteří
zvažují jeho volbu a nevylučují účast. Volební potenciál je nutno chápat pro každého kandidáta odděleně a
jeho šumaje vyšší než 100 %.

OTÁZKY POUŽITÉ PŘI KONSTRUKCI VOLEBNÍHO MODELU A POTENCIÁLU:

Otázka 1
Někteří lidé se jich účastní, řada dalších k těmto volbám nechodí či nemůže jít. Zúčastnil(a) byste se
prvního kola přímé volby prezidenta, pokud by se konala v příštím týdnu?

Otázka 2
Do prezidentské volby se přihlásilo několik kandidátů. Ke každému kandidátovi, kterého Vám nyní přečtu,
mi prosím řekněte, jaký je Váš vztah k němu. Tedy to, zda jeho volbu vážně zvažujete, je pro Vás
přijatelný, případně nepřijatelný, nebo jste o něm vůbec neslyšel/a.

Otázka 3
Uvedl(a) jste více kandidátů, jejichž volbu byste vážně zvažoval(a) / byli by pro vás přijatelní. Kdo by byl
vaším hlavním preferovaným kandidátem - koho byste nyní zřejmě volil(a)?

Otázka 4
Nakolik jste rozhodnut(a), že byste v případě své účasti ve volbách v současné době volíl(a) právě (jméno
kandidáta)?

         12