Textová podoba smlouvy Smlouva č. 22751325: smlouva o poskytnutí dotace, neinvestiční dotace na úhradu provozních

Příloha 205_27_2022.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            Smlouva o poskytnutí dotace
               č. 205/27/2022

Smluvní strany

1.

Poskytovatel

Statutární město Most

zastoupené:        Mgr. Janem Paparegou, primátorem

sídlo:           434 69 Most, Radniční 1/2

IČO:            00266094

DIČ:            CZ00266094

Poskytovatel je registrován jako plátce DPH od 1. 4. 2009

bankovní spojení:     Česká spořitelna a. s.

              č. ú.: 27-1041368359/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

2.

Příjemce

Podkrušnohorské technické muzeum, o.p.s.

zastoupeno:        Zbyňkem Jakšem, ředitelem

sídlo:           434 01 Most, tř. Budovatelů 2830/3

IČO:            25466119

bankovní spojení:     Československá obchodní banka, a.s.

              č. ú.: 184920230/0300

adresa pro doručování:   434 01 Most, tř. Budovatelů 2830/3

E-mail:          xxx

ID datové schránky:    sn269g6

(dále jen „příjemce“)

              uzavřely tuto smlouvu o poskytnutí dotace

                           Čl. I
                      Základní ustanovení

1. Tato smlouva je veřejnoprávní smlouvou uzavřenou dle § 10a odst. 5 zákona
  č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
  předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“).

2. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
  a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále
  jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení
  tohoto zákona.

                         Stránka 1 z 7
3. Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako
  ustanovení této smlouvy právně závazná ustanovení obsažená v aktuálně platných
  pravidlech pro poskytování dotací vydaných poskytovatelem ID_PZmM_010 (dále jen
  „Pravidla“).

4. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu
  poskytovatele je porušením rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb. V případě
  porušení rozpočtové kázně bude postupováno dle zákona č. 250/2000 Sb.

5. Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout příjemci podle dále
  sjednaných podmínek účelově určenou dotaci a závazek příjemce tuto dotaci přijmout a užít
  v souladu s jejím účelovým určením a za podmínek stanovených touto smlouvou.

                           Čl. II
                   Účelové určení a výše dotace

1. Poskytovatel poskytuje příjemci neinvestiční dotaci na rok 2022 ve výši Kč 300.000,–
  (slovy: tři sta tisíc korun českých) účelově vázanou na úhradu provozních nákladů (dále jen
  „projekt“) vymezených v čl. IV této smlouvy. Jedná se o navýšení dotace poskytnuté
  smlouvou ze dne 26.01.2022 č. 3/27/2022. Takto poskytnuté dotace budou pro potřeby
  vyúčtování a kontroly považovány za dotaci jedinou.

                           Čl. III
                    Závazky smluvních stran
1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci na projekt převodem na účet uvedený
  příjemcem v této smlouvě jednorázovou úhradou ve výši Kč 300.000,– (slovy: tři sta tisíc
  korun českých) ve lhůtě do 30 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.

2. Příjemce se zavazuje při použití peněžních prostředků splnit tyto podmínky:

    a) řídit se při použití poskytnuté dotace touto smlouvou, podmínkami uvedenými
      v Pravidlech a právními předpisy,

    b) použít poskytnutou dotaci v souladu s jejím účelovým určením dle čl. II této smlouvy
      a pouze k úhradě uznatelných nákladů vymezených v čl. IV této smlouvy. Smluvní
      strany se dohodly, že příjemce dotace je oprávněn jednostranně změnit množství
      v jednotlivých položkách položkového rozpočtu za podmínky, že jednotlivé položky
      položkového rozpočtu a ujednaná výše dotace zůstanou touto změnou nedotčeny.

    c) vrátit nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté dotace zpět na účet poskytovatele
      do 7 pracovních dnů ode dne předložení závěrečného vyúčtování, nejpozději však
      do 7 pracovních dnů od termínu stanoveného pro předložení závěrečného vyúčtování.
      Rozhodným okamžikem vrácení nevyčerpaných finančních prostředků dotace zpět na
      účet poskytovatele je den jejich odepsání z účtu příjemce,

    d) v případě, že realizaci projektu nezahájí nebo ji přeruší z důvodů, že projekt nebude
      dále uskutečňovat, do 15 pracovních dnů ohlásit tuto skutečnost administrátorovi
      písemně nebo ústně do písemného protokolu a následně vrátit dotaci zpět na účet
      poskytovatele v plně poskytnuté výši do 30 pracovních dnů ode dne ohlášení,
      nejpozději však do 30 pracovních dnů ode dne, kdy byl toto ohlášení povinen učinit.
      Rozhodným okamžikem vrácení finančních prostředků dotace zpět na účet
      poskytovatele je den jejich odepsání z účtu příjemce,

    e) nepřevést poskytnutou dotaci na jiný právní subjekt.

3. Příjemce se zavazuje dodržet tyto podmínky související s účelem, na nějž byla dotace
  poskytnuta:

    a) řídit se při vyúčtování poskytnuté dotace touto smlouvou, podmínkami uvedenými

                         Stránka 2 z 7
  v Pravidlech o nichž Příjemce prohlašuje, že se s nimi seznámil a právními předpisy,

b) zrealizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost
  a naplnit účelové určení dle čl. II této smlouvy,

c) dosáhnout stanoveného účelu, tedy zrealizovat projekt, nejpozději do 31.12.2022,

d) nepoužít poskytnuté prostředky na financování výdajů, na které obdržel jinou dotaci
  nebo dar z veřejných zdrojů, až do výše kryté z jiného veřejného zdroje,

e) vést oddělenou účetní evidenci nákladů hrazených z poskytnuté dotace. Tato evidence
  musí být podložena účetními doklady ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
  ve znění pozdějších předpisů. Účetní evidenci ve smyslu tohoto článku v souladu
  s právními předpisy řádně uchovat po dobu pěti let po ukončení projektu nebo roku,
  na který byla dotace poskytnuta nebo po dobu deseti let v případě dotace poskytnuté
  dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 Sb., tzv. blokové výjimky. Čestné prohlášení
  příjemce o vynaložení finančních prostředků v rámci uznatelných nákladů
  realizovaného projektu není považováno za účetní doklad,

f) označit originály dokladů, které dokládají uznatelné náklady projektu, viditelně min.
  textem: „Dotace města Most, č. smlouvy 3/27/2022 a 205/27/2022“,

g) na požádání umožnit poskytovateli nahlédnutí do všech účetních dokladů a evidencí
  týkajících se projektu,

h) předložit poskytovateli na předepsaných formulářích závěrečné vyúčtování celého
  realizovaného projektu, jež je finančním vypořádáním ve smyslu § 10a odst. 1 písm.
  d) zákona č. 250/2000 Sb., včetně

      závěrečné zprávy jako slovního popisu realizace projektu s uvedením jeho
        výstupů a celkového zhodnocení,

      seznamu účetních dokladů vztahujících se k uznatelným nákladům projektu
        včetně uvedení obsahu jednotlivých účetních dokladů,

      kopií účetních dokladů týkajících se dotace včetně dokladů o jejich úhradě
        (v případě nesrovnalostí může být příjemce vyzván k předložení originálů
        účetních dokladů, popř. dalších listin a údajů podle požadavku
        poskytovatele),

 a to nejpozději do 31.3.2023. Závěrečné vyúčtování se považuje za předložené
 poskytovateli dnem jeho předání k přepravě provozovateli poštovních služeb nebo
 podáním na podatelně magistrátu města nebo dnem elektronického odeslání.

i) řádně v souladu s právními předpisy uschovat originály všech účetních dokladů
  vztahujících se k projektu,

j) umožnit poskytovateli v souladu se zákonem o finanční kontrole řádné provedení
  průběžné a následné kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté
  dotace, jejich použití dle účelového určení stanoveného touto smlouvou, provedení
  kontroly faktické realizace činnosti na místě a předložit při kontrole všechny potřebné
  účetní a jiné doklady. Kontrola na místě bude dle pokynu poskytovatele provedena
  v sídle příjemce, v místě realizace projektu nebo v sídle poskytovatele. Příjemce
  poskytovateli výslovně uděluje na dobu podle písmene e) neodvolatelnou plnou moc
  k tomu, aby kontaktoval prodávajícího /či osobu v obdobném postavení/ (druhé
  smluvní strany), který doklady o koupi zboží, pokladní doklad o poskytnutí služby,
  pokladní doklad související s provozem a činností či fakturu podle písmene h)
  vystavil, a získal od něj informace o průběhu právního vztahu mezi ním a příjemcem,
  zejména za účelem zjištění toho, zda poskytnuté zboží či služba nebyla příjemcem
  vrácena nebo jinak nedošlo k použití dotace v rozporu s jejím účelem,

                     Stránka 3 z 7
k) nepřevést realizaci projektu na jiný právní subjekt,

l) neprodleně, nejpozději však do 7 pracovních dnů od okamžiku, kdy se o nich
  nejpozději při vynaložení odborné péče mohl dozvědět nebo kdy je realizoval, cokoliv
  nastane dříve, informovat poskytovatele o všech změnách souvisejících s čerpáním
  poskytnuté dotace, realizací projektu či identifikačními údaji příjemce. V případě
  změny účtu je příjemce povinen rovněž doložit vlastnictví k účtu, a to kopií příslušné
  smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Z důvodu změn identifikačních údajů
  smluvních stran není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek,

m) dodržovat podmínky povinné publicity stanovené v čl. V této smlouvy, které při
  vyúčtování poskytnuté dotace prokáže doložením fotografie, případně u webové
  prezentace otiskem obrazovky,

n) neprodleně, nejpozději však do 7 pracovních dnů od okamžiku, kdy dále uvedená
  událost nastane nebo příjemce učiní první úkon k jejich realizaci, cokoliv nastane
  dříve, informovat poskytovatele o plánované přeměně (ve smyslu zákona 125/2008
  Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů)
  nebo zrušení s likvidací nebo zahájeném insolvenčním řízení, v případě přeměny
  i o tom, na který subjekt přejdou práva a povinnosti z této smlouvy; v případě, že
  poskytovatel vyhodnotí dle vlastního uvážení změnu příjemce podle tohoto článku
  jako neslučitelnou s účelem dotace, zavazuje se příjemce dotaci do 10 pracovních dnů
  v plné výši vrátit.

4. Porušení podmínek uvedených v odst. 3 písm. f) a h) je považováno za porušení méně
  závažné ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb. Odvod za tato porušení
  rozpočtové kázně se stanoví následujícím procentem:

a) odvod za prodlení s předložením vyúčtování:

do 7 pracovních dnů včetně     - 5 % z poskytnuté dotace;

nad 7 do 30 pracovních dnů včetně  - 10 % z poskytnuté dotace;

nad 30 do 60 pracovních dnů včetně - 50 % z poskytnuté dotace;

b) odvod za porušení povinností týkajících se neoznačení dokladů: 10 % poskytnuté
  dotace.

5. Poskytovatel prohlašuje, že poskytnutí dotace podle této smlouvy je v souladu s nařízením
   komise (EU) č. 1407/2013, ze dne 18. 12. 2013, o použití článků 107 a 108 smlouvy o
   fungování Evropské unie na podporu de minimis, uveřejněno v Úředním věstníku
   Evropské unie dne 24. 12. 2013, částka L352.

6. Příjemce dotace prohlašuje, že nenastaly okolnosti, které by vylučovaly aplikaci pravidla
   de minimis, tj. zejména čl. 3 odst. 1 a odst. 2 s přihlédnutím k čl. 2 odst. 2 nařízení komise
   (EU) č. 1407/2013.

                           Čl. IV
                       Uznatelné náklady

1. Uznatelnými náklady jsou náklady splňující všechny níže uvedené podmínky

    a) vznikly v období realizace projektu, tj. od 1.1.2022 do 31.12.2022 a byly příjemcem
      uhrazeny do 31.1.2023,

    b) byly vynaloženy v souladu s účelovým určením dle čl. II této smlouvy, ostatními
      podmínkami této smlouvy a podmínkami Pravidel,

    c) vyhovují zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční
      kontrole,

              Stránka 4 z 7
    d) jde o náklady rozdělené do těchto kategorií:

      - spotřeba energií;

      - osobní náklady;

      - náklady na cestovné;

      - telekomunikační poplatky vč. poštovních služeb;

      - právní, účetní a poradenské služby;

      - nákup, opravy a údržba movitého majetku;

      - IT služby;

      - režijní materiál.

2. Daň z přidané hodnoty vztahující se k uznatelným nákladům je uznatelným nákladem,
  pokud příjemce není plátcem DPH nebo pokud mu nevzniká nárok na odpočet této daně.

3. Všechny ostatní náklady vynaložené příjemcem jsou považovány za náklady neuznatelné.

                           Čl. V
                       Povinná publicita

1. Příjemce dotace je povinen zajistit při realizaci projektu, na který byla dotace poskytnuta,
  prezentaci statutárního města Mostu zveřejněním loga města v daném grafickém
  znázornění, ve správném barevném provedení a s ochranou zónou. Příjemce dotace je při
  použití loga povinen zabránit jeho deformaci, znevážení a jeho užívání způsobem, který by
  byl dehonestující nebo jinak nevhodný či ve zjevném rozporu se zájmy poskytovatele.
  Poskytovatel uděluje příjemci souhlas s užíváním loga statutárního města Mostu pro účely
  a v rozsahu této smlouvy.

                           Čl. VI
                      Závěrečná ustanovení

1. Příjemce dotace je povinen oznámit poskytovateli veškeré změny týkající se samotného
  příjemce dotace (osobní údaje, IČO, změna obchodní firmy apod.), a to nejpozději
  do 7 pracovních dnů ode dne změny.

2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci
  smluv vedené statutárním městem Most, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb.,
  o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
  č. 106/1999 Sb.“), a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné
  označení této smlouvy a datum jejího uzavření. Údaji o smluvních stranách se u fyzických
  osob rozumí zejména údaj o jménu, příjmení, datu narození a místě trvalého pobytu.

3. Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského parlamentu
  a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
  zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
  (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování
  osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že bez ohledu na finanční limit podle ustanovení §
  10d zákona č. 250/2000 Sb., bude tato smlouva zveřejněna ve smyslu § 10d zákona
  č. 250/2000 Sb., na úřední desce poskytovatele dotace umožňující dálkový přístup.

5. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
  podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
  (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že
  smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní poskytovatel, a to nejpozději do 30 dnů od

                         Stránka 5 z 7
  podpisu smlouvy. V případě nesplnění tohoto ujednání může uveřejnit smlouvu v registru
  příjemce.

6. Po uveřejnění v registru smluv obdrží příjemce do datové schránky/e-mailem potvrzení
  z registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata, je ve formátu .pdf, označeno uznávanou
  elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se
  dohodly, že příjemce nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv, nijak
  dále o této skutečnosti informován.

7. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní
  tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.,
  a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

8. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy před podpisem dobře seznámily,
  a že tato odpovídá jejich svobodné vůli. Na důkaz toho připojují své podpisy.

9. Sjednává se, že smluvní strany považují povinnost doručit písemnost do vlastních rukou za
  splněnou i v případě, že adresát zásilku odeslanou na jeho v této smlouvě uvedenou,
  či naposledy písemně oznámenou adresu pro doručování odmítne převzít, její doručení
  zmaří nebo si ji v odběrné lhůtě nevyzvedne, a to desátým dnem ode dne vypravení
  písemnosti.

10. Veškeré změny a dodatky k této smlouvě vyžadují písemnou formu.

11. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

12. Tato smlouva byla vyhotovena na sedmi stranách, ve 2 stejnopisech, z nichž každý má
  platnost originálu, přičemž jeden stejnopis obdrží poskytovatel a druhý stejnopis obdrží
  příjemce.

13. O poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy rozhodlo zastupitelstvo města svým usnesením
  č. ZmM/0040/2/2022 ze dne 24.11.2022.

14. Administrátorem dotace za poskytovatele je xxx, odbor finanční.

V Mostě dne                      V Mostě dne

.................................................... ....................................................
       Příjemce                      Poskytovatel

      Zbyněk Jakš                    Mgr. Jan Paparega
        ředitel                       primátor

                           Stránka 6 z 7
Usnesení č. ZmM/0040/2/2022

Zastupitelstvo města

schvaluje

poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2022 ve výši 300 tis. Kč společnosti Podkrušnohorské
technické muzeum o. p. s., IČO: 25466119, na úhradu provozních nákladů a uzavření
veřejnoprávní smlouvy.

Hlasování č.: 19 pro - 43  proti - 0   zdrž. – 0

               Stránka 7 z 7