Textová podoba smlouvy Smlouva č. 23162157: Příloha č. 1 k dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 9.3.1999 Ceník

Příloha Příloha č. 1 k dodatku č. 1 -ceník služeb.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            Příloha č. 1 k dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
               ze dne 9.3.1999

             Ceník služeb od 01.01.2023

                              I.
                         Smluvní strany
Město Varnsdorf
Nám. E. Beneše 470
407 47 Varnsdorf
zastoupené Janem Šimkem, starostou města
Bankovní spojení :
IČO : 00261718
dále jen objednatel
a
EKO servis Varnsdorf a.s.
Svatopluka Čecha 1277
407 47 Varnsdorf
zastoupená Miroslavem Pražákem, ředitelem, zplnomocněným k jednání za společnost
Bankovní spojení :
č.účtu:
IČO : 25042149
DIČ : CZ25042149
dále jen zhotovitel
Obě strany se dohodly na změně přílohy č. 1 k dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 9.3.1999

                              II.
             Předmět přílohy č. 1 k dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
Předmětem přílohy č. 1 je:

                     Ceník služeb platný od 01.01.2023

                                    1
                               III.
                      Ceník služeb pro rok 2023

    Kalkulace cen pro rok 2023 je zpracována v době platnosti aktuálního Zákona č. 541/2020
Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
Zákonný poplatek za uložení odpadu na skládku je stanoven pro rok 2023 ve výši 1 000,-Kč/tuna.
V kalkulovaných cenách pro rok 2023 je zahrnuta sazba poplatku za ukládání komunálního odpadu
kat.č. 200 201 a objemného odpadu kat. č. 200 307 ve výši 500,-Kč/tuna (s využitím třídící slevy
ve výši 500,-Kč/tuna do výše 180 kg hmotnosti na občana trvale hlášeného v obci).

    Na základě uzavřené „ Dohody o úhradě poplatků a předávání dokladů“ v případě že dojde
k překročení množství odpadu uloženého na skládku, na který je možné uplatnit třídící slevu, bude
zhotovitelem po každém ukončeném čtvrtletí objednateli doúčtován poplatek za ukládání
využitelných odpadů na skládku ve výši dle Přílohy č. 9 k zákonu č. 541/2020 Sb. dle skutečného
množství převzatého odpadu uloženého na skládku na základě odsouhlasené průběžné evidence.

  Ceny jsou stanoveny jako jednotkové a obsahují náklady na využití, popř. odstranění a uložení
  odpadů, dopravní náklady a pronájem zařízení dle zadání objednatele.

Ceny jsou uvedeny bez příslušné sazby DPH platné v době účinnosti ceníku
a) Směsný komunální odpad z popelových nádob

Velikost  Četnost odvozů  Sběr, svoz, uložení KO včetně  Sběr, svoz, uložení KO včetně
 nádoby            pronájmu nádoby v Kč bez   pronájmu nádoby v Kč bez DPH
        1x týdně (52)         DPH
 60 l   kombinovaný (39)       roční cena           měsíční cena
                      1 634,00
(plastová)  1 x 14 dnů (26)        1 450,00             136,20
      1 x měsíčně (12)        1 178,00             120,80
 80 l                    619,00
        1x týdně (52)                          98,20
(plastová) kombinovaný (39)        2 126,00              51,60
                      1 882,00             177,20
 80 l    1 x 14 dnů (26)        1 523,00             156,80
      1 x měsíčně (12)                         126,90
(plastová)                  778,00              64,80
      Zimní svoz - 1x4
 110 l      (1 měsíc)                          182,60

(kovová)   1 x týdně (52) 2 637,00                  219,80
      kombinovaný (39) 2 178,00                  181,50
 120 l            1 768,00                  147,30
       1 x 14 dnů (26)
(plastová)
      Zimní svoz - 1x4 5 346,00                  225,40
 110 l      (1 měsíc)  4 384,00
               3 522,00                  445,50
(kovová)   1 x týdně (52)                       365,30
      kombinovaný (39)                       293,50
 120 l
       1 x 14 dnů (26)
(plastová)

 240 l

(plastová)

               2
  340 l      1 x týdně (52) 7 407,00           617,30
         kombinovaný (39) 6 312,00           526,00
 (plastová)            5 011,00           417,60
         1 x 14 dnů (26)
  660 l              23 890,00          1 990,80
         2 x týdně (104) 12 469,00          1 039,10
 (plastová)    1 x týdně (52) 11 064,00
         kombinovaný (39)                922,00
  770 l     1 x 14 dnů (26)  8 721,00           726,80
                  30 459,00          2 538,30
 (plastová)   2 x týdně (104) 15 837,00          1 319,80
          1 x týdně (52) 14 204,00          1 183,70
 1100 l     kombinovaný (39) 11 264,00           938,70
         1 x 14 dnů (26) 43 561,00          3 630,10
 (plastová            22 545,00          1 878,80
nebo kovová)   2 x týdně (104) 19 310,00          1 609,20
          1 x týdně (52) 13 890,00          1 157,50
         kombinovaný (39)
         1 x 14 dnů (26)                 55,50

PE pytel 110l * 1ks

* prodejní cena pytle obsahuje sběr, svoz a uložení odpadu

Mimořádný svoz popelových nádob  Cena jednoho mimořádného vývozu bez DPH

    Velikost nádoby                     40,90
       80l plast                     50,70
                                102,80
   110l kov, 120l plast                   142,40
      240l plast                     239,80
      340l plast                     304,60
      660l plast                     433,60
      770l plast

    1100l plast i kov

b) Nebezpečné odpady
Jednotkové ceny za odběr nebezpečného odpadu ve sběrném dvoru včetně odvozu, manipulace a následného
využití či odstranění.

                               Občané

Kód odpadu             Název odpadu/popis     Cena v Kč bez DPH

20 01 25   olej a/nebo tuk (potravinářský)           6,20 / l
20 01 26   olej a/nebo tuk                  14,30 / l
20 01 27   barva, lepidlo, pryskyřice (v tekutém stavu)   27,90 / kg, l
20 01 27   barva, lepidlo, pryskyřice (v tuhém stavu)    18,10 / kg

20 01 13   Rozpouštědlo                    24,60 / l
20 01 14   Kyselina                      25,70 / l
20 01 15   Hydroxid, zásady                  25,70 / l
20 01 29   Detergenty, odmašťovací přípravky        33,20/ l, kg
20 01 17   Fotochemikálie                  34,30 / kg, l
20 01 19   Pesticidy                     34,30 / kg
20 01 33   Galvanický článek suchý a/nebo mokrý       17,80 / kg

                              3
Kód odpadu           Název odpadu/popis                Cena v Kč bez DPH
                                            25,70 / kg, l
16 01 13 Brzdová kapalina                                26,40 / l
                                             26,40 / l
14 06 02 Perchloretylen                                 19,80 / kg

16 01 14 odpad blíže neurčený /etylenglykol - chladící kapalina             21,80 / kg
                                             32,30/ kg
15 01 10  Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami     7,90 / kg
20 01 27  znečištěné                                  7,90 / kg

15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály

17 06 03 Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky

16 01 03 pneu osobní

16 01 03 pneu nákladní

c) Kontejnerová doprava, přeložení, manipulace a uložení velkoobjemového odpadu
    Jednotkové ceny za převzetí na překladiště odpadů včetně přeložení, dopravy a uložení na koncové

zařízení:

Objemný odpad kat.č. 200307

                         Manipulace na překládací

      Jednotková cena za          stanici včetně přepravy na Cena za uložení včetně

Druh odpadu uložení odpadu na skládce skládku                přepravy a manipulace

Objemný

odpad    1534,00 Kč/tuna bez DPH       887,00 Kč/tuna bez DPH      2421,00 Kč/tuna bez DPH

Cena obsahuje veškeré kalkulační položky včetně zákonných poplatků a rekultivační rezervy dle

zákona č.541/2020 Sb. po uplatnění slevy na poplatku

      Ceny dopravních služeb svozu komunálního odpadu, pronájem kontejnerů

Ramenový nakladač s hydraulickými výsuvnými rameny

          Typ služby                  Cena bez DPH v Kč
        Dopravné – 1 km                   41,20 Kč/km
    Manipulace – 1 ks = 15 minut                 148,00 Kč/15´

          Typ služby                  Cena bez DPH v Kč
 Pronájem kontejneru 5 m krychlových                33,00 Kč/1den
Pronájem kontejneru 7-12 m krychlových               44,00 Kč/1den

   MB – kontejnerová s hákovým systémem            Cena bez DPH v Kč
                                   29,30 Kč/km
          Typ služby                    115,00 Kč/15´
        Dopravné – 1 km
    Manipulace – 1 ks = 15 minut               Cena bez DPH v Kč
                                  30,00 Kč/1den
          Typ služby                   30,00 Kč/1den
 Pronájem kontejneru 3 m krychlových
Pronájem kontejneru 5-14 m krychlových

                           4
Ceník služeb při mimořádných akcích neuvedených v této příloze

      Typ služby                     Cena bez DPH v Kč
    Dopravné MB RN              41,20 Kč/km 682,00 Kč/MTH po Varnsdorfu
Manipulace – 1 ks = 15 minut
                                  137,00 Kč/15´
       MB JNK                   29,30 Kč/km, 505,00 Kč/MTH
Manipulace – 1 ks = 15 minut
                                  115,00 Kč/ 15´
     Dělnická práce                      210,00 Kč/hod
     Odborné práce                       257,00 Kč/hod

d) Sběr, svoz a zpracování využitelného tříděného odpadu

Sběr, svoz a zpracování využitelných složek tříděného odpadu
Rozsah služby:
- obsluha 26-ti separačních stanovišť (34 ks separačních nádob o obsahu 1.100 l na papír frekvence svozů

  1x14 dní, 30 ks separačních nádob o obsahu 1100 l na plasty frekvence svozů 1 x týdně a 26 ks
  separačních nádob 1100 l na sklo barevné frekvence svozů 1 x měsíčně) včetně pronájmu nádob;
- pytlový svoz po svozové trase (specifikované přílohou č. 7) s frekvencí 1x za 14 dní včetně dodávky a
  distribuce PE pytlů;
- osvětová činnost

    Pytlový svoz tříděného odpadu              Cena bez DPH
včetně obsluhy 26-ti separačních stanovišť
                                714 419,00 Kč
      CENA CELKEM / ROK                   59 535,00 Kč
     CENA CELKEM / MĚSÍC

Mimořádný svoz pytlového sběru druhotných surovin po svozové trase ve Varnsdorfu a na Studánce
s frekvencí 1 x 14 dní
(dle skutečného času potřebného ke svozu celé trasy, počtu svezených pytlů a kontejnerů za 1 provedený
svoz)

       Mimořádný svoz 1 x14 dní      Měrná     Počet     Cena bez DPH
                         jednotka
Svoz PE pytlů po trase svozu JNK, řidič, dělník          1        970,00 Kč
Třídění svezených pytlů 1 VKK, dva dělníci     hod      1        420,00 Kč
Počet svezených PE pytlů při svozu          ks      1
                           ks               3,40 Kč

Svoz odděleného sběru komodit papír, plasty, sklo – barevné a bílé:
Účtováno v případě:
- zvýšení počtu separačních kontejnerů na stanovištích nad počet původních 26-ti stanovišť viz. odstavec

  výše – cena se navýší o pronájem přidaného kontejneru a jeho výsypy;
- objednání mimořádného vývozu;
- vytvoření dalšího stanoviště separačních nádob;
- svozu bílého skla vč. pronájmu nádob.

                                    5
   Výsyp 1 ks nádoby                      Cena bez DPH
 Typ 1100 l speciál VSKO
                                  218,00 Kč
      PAPÍR                          299,00 Kč
      PLAST                          219,00 Kč
  SKLO BAREVNÉ                          337,00 Kč
    SKLO BÍLÉ
                                 Cena bez DPH
 Pronájem 1 ks nádoby
Typ 1100 l speciál VSKO                      1 515,00 Kč
                                   126,30 Kč
    CENA / ROK
   CENA / MĚSÍC

Svoz odděleného sběru komodit papírové a lepenkové obaly, plastové obaly, skleněné obaly bílé –
barevné, kompozitní obaly tetrapack a lehké kovové obaly z podzemních separačních kontejnerů
o objemu 3m³-5m³ ve Varnsdorfu ve spojení s trasou vývozu separačních kontejnerů „Zvony

Jedná se o 11 ks podzemních kontejnerů na třech stanovištích: u prodejny Billa, parkoviště ulice Národní a
stanoviště ulice Kmochova a kontejnery „Zvony“ na třech stanovištích (západní, Svatopluka Čecha a Legií).
Frekvence vývozů bude prováděna dle naplněnosti kontejnerů nebo na základě požadavků objednatele.

Cena za vývoz, zpracování a předání k využití:

Typ vývozu            Katalogové číslo odpadu    Paušální cena za jeden svoz
                                      bez DPH

Jednorázový vývoz jedné tříděné                     1 330,00 Kč
 komodity z jednoho stanoviště

Jednorázový vývoz dvou tříděných      200101,           1 760,00 Kč
  komodit z jednoho stanoviště  200102,200139,200140,         2 270,00 Kč
                                    2 961,00 Kč
 Jednorázový vývoz jedné tříděné    150101,150102          3 651,00 Kč
   komodity ze tří stanovišť    150104,150105          4 342,00 Kč

 Jednorázový vývoz jedné tříděné      150107
   komodity ze čtyř stanovišť

 Jednorázový vývoz jedné tříděné
   komodity z pěti stanovišť

 Jednorázový vývoz jedné tříděné
   komodity z šesti stanovišť

Cena pronájmu nádob – separační kontejnery zvony:

            Objem nádoby        Cena pronájmu/měsíc Cena pronájmu/rok/bez
                                          DPH
Sklolaminátová nádoba 3,20 m³            442,90 Kč
papír, plasty, sklo  1,80 m³            330,30 Kč        5 315,00 Kč
                                       3 963,00 Kč

                          6
e) Svoz kompozitních obalů Tetra-pack kat. č. 150 105 v nádobách 240 l včetně pronájmu
   nádoby

Svoz a využití kompozitních obalů Tetra-pack v barevně odlišených nádobách o velikosti 240 l. Cena
    obsahuje veškeré náklady na svoz a využití odpadu včetně pronájmu nádoby.

        Velikost nádoby          Cena v Kč bez DPH/ 1 vývoz
Nádoba 240 L černá s oranžovým víkem
                                  89,60

 f) Svoz biologicky rozložitelného odpadu kat. č. 200 201

Svoz a využití Biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu (kat.č. 200201) z domácností
prostřednictvím nádobového systému – nádoby o velikosti 80 l, 120 l a 240 l. Nádoby na bioodpad jsou
odlišené barvou – hnědé. Svoz bude prováděn v intervalech 1 x 14 dní (18 svozů). Období pro svoz
bioodpadu z domácností je od 1. dubna do 30. listopadu. Uvedené ceny jsou včetně veškerých nákladů na
svoz a využití odpadů a pronájem nádoby.

- Ceny svozu a využití bioodpadu z domácností (kat. č. 200 201) včetně pronájmu nádob

                      1              2

Velikost nádoby Četnost odvozů     Cena v Kč za 1 vývoz Základní sazba Kč/rok

Nádoba 80 L 1 x 14 dní (18 svozů)      41,70            751,00

hnědá      (Období 1.4. – 30.11.)

Nádoba 120 L 1 x 14 dní (18 svozů)     41,70            751,00

hnědá      (Období 1.4. – 30.11.)

Nádoba 240 l 1 x 14 dní (18 svozů)     78,90            1420,00

hnědá      (Období 1.4. – 30.11.)

Uvedené ceny neobsahují DPH 15%

   Definice sváženého bioodpadu v nádobách
Do hnědých nádob na Bioodpad je možné ukládat pouze Bioodpad rostlinného původu bez dalších příměsí
komunálního odpadu. Každá nádoba bude viditelně označena, které složky bioodpadu mohou být do nich
ukládány - Ovoce, zelenina, listy a natě zeleniny, odpad ze zeleně v domácnosti, zbytky pečiva a obilovin,
travní hmota, plevele, listí, jemné nebo drcené větve, hobliny a piliny

  - Cena za využití odpadu 200201 – Biologicky rozložitelný odpad ( větve do 10 cm, listí, tráva,
odpady za zahrad) včetně dopravních nákladů do zařízení „Kompostárna“

           Služba                  Jednotka Cena/ks/den bez
                                 tuna     DPH
    Biologicky rozložitelný odpad
        Kat. č. 200 201                       1 476,00 Kč

                     7
                              IV.
     Ceny v této příloze k dodatku č 1 smlouvy o dílo jsou stanoveny na základě platného zákona č.
541/2020 Sb. o odpadech a platných prováděcích předpisů.

                              V.
     Tato příloha č. 1 k dodatku č. 1 smlouvy o dílo nahrazuje ceník služeb předchozí přílohy a
jejího dodatku. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

Ve Varnsdorfu dne :

.............................................…….....................   ......…..........………….............
Miroslav Pražák – ředitel, na základě zmocnění              Jan Šimek, starosta města

       za zhotovitele                           za objednatele

Uzavření přílohy č.1 dodatku č. 1 ke smlouvě bylo schváleno usnesením RM č. 20/2023
dne 12. 1. 2023

                                   8