Textová podoba smlouvy Smlouva č. 24027633: III/11456 Tvoršovice, most ev.č. 11456-1 přes potok v obci Tvoršovice

Příloha Odstoupení Tvoršovice - anon.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

                                    CTB a.s.
                                    Hrudičkova 2114/2
                                    148 00 Praha 4
                                    ID DS: 2g4sa2s

Váš dopis zn. / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon         Praha
                                     04.04.2023
            ZN/21/23/KSUS/PVZ Mgr. Filip Netopil,

Datovou schránkou

Odstoupení od smlouvy o dílo ze dne 7. 7. 2022. jejímž předmětem je dílo III/11456
Tvoršovice, most ev. č. 11456-1 přes potok v obci Tvoršovice II

Vážení,

dne 7. 7. 2022 jste s Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvková
organizace, IČO: 00066001, se sídlem Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5 („KSÚS“),
jakožto Objednatelem, uzavřeli smlouvu o dílo č. S-1771/00066001/2022 („SoD“), kterou jste
se jako Zhotovitel zavázali k provedení a dokončení stavebních prací na díle „III/11456
Tvoršovice, most ev. č. 11456-1 přes potok v obci Tvoršovice II“.

SoD vstoupila v platnost dne 21. 7. 2022. Na základě podpisu smlouvy a následné dohody mezi
Objednatelem a Zhotovitelem byl stanoven termín pro předání staveniště na 23. 8. 2022.

Podle čl. 5.4 SoD je Zhotovitel povinen do 4 týdnů od účinnosti SoD předat Objednateli
odsouhlasený koncept realizační dokumentace stavby („RDS“). Lhůta vypršela dne
18. 8. 2022, přičemž ani přes opakované výzvy a dodatečné lhůty k plnění není k dnešnímu
dni RDS předložena.

Podle čl. 5. 3 SoD je Zhotovitel povinen předložit před zahájením realizace díla Objednateli
podrobný harmonogram prací ke schválení. Datum zahájení realizace díla se shoduje s datem
předání staveniště, povinnost tedy měla být splněna ke dni 23. 8. 2022, přičemž přes opakované

Bank. spoj.:                          telefon:
IČ: 00066001                          e-mail:
CZ00066001
výzvy a dodatečné lhůty k plnění nebyl byl harmonogram předložen, k jeho předložení došlo
až na základě jednání konaného dne 2. 2. 2023, a to dne 7. 2. 2023, tedy téměř půl roku po
původně sjednaném termínu.

Vedle neformálních ústních a telefonických urgencí Vám byla dne 9. 11. 2022 zaslána oficiální
výzva k plnění SoD, zaměřující se zejména na čl. 5.4 a 5.13 SoD, s termínem splnění uvedených
povinností do 16. 11. 2022. Uvedená výzva zůstala bez reakce. Dne 24. 11. 2022 Vám byla
zaslána opětovná výzva k plnění SoD s termínem plnění uvedených povinností do 25. 11. 2022.
Opakovaná výzva zůstala opět bez reakce. Dne 30. 11. 2022 Vám byla zaslána další výzva
s termínem splnění uvedených povinností do 7. 12. 2022. I tato výzva zůstala bez reakce.

S ohledem na výše uvedené Vám byla dne 21. 12. 2022 uložena smluvní pokuta z důvodu
nepředložení harmonogramu prací. Ve výzvě k úhradě uložené pokuty jste byli upozorněni na
možnost odstoupení od smlouvy o dílo.

Dále Vám byla dne 8. 2. 2023 uložena smluvní pokuta za nedoložení písemných zpráv o
postupu prací za uplynulé měsíce.

Dne 2. 2. 2023 se na pracovišti KSÚS v Příbrami konalo jednání mezi stranami. V rámci
jednání bylo dohodnuto, že

  1) Zhotovitel předloží aktualizovaný harmonogram do 8. 2. 2023;
  2) Zhotovitel předloží koncept RDS na spodní stavbu do 8. 3. 2023;
  3) Zhotovitel předloží veškeré podklady pro schválení materiálů, TePř, KZP,

     subdodavatelů, projektanta RDS a jiných dokladů, které požaduje SoD do 28. 2. 2023;

s tím, že Objednatel výslovně upozornil Zhotovitele, že v případě nedodržení výše
určených termínů bude přistoupeno k ukončení SoD. Došlo ke splnění jediné povinnosti
v takto poskytnuté lhůtě, a to k předložení aktualizovaného harmonogramu prací.

Pro zamýšlené založení opěry a pilíře mostu, které se mělo začít konat tento týden, nejsou
splněny podmínky.

Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, vydané Odborem pozemního
komunikací Ministerstva dopravy požadují mimo jiné v kapitole 4 čl. 4.3.4.4, Výkopy pro
zakládání objektů, zejména:

  - Koordinace odkrytí a následné zakrytí a ochrana základové spáry podkladním betonem.

  - „Posouzení základové spáry musí provést geotechnik zhotovitele za přítomnosti
     odborného zástupce objednatele.“

  - „Základová spára musí být specifikována v RDS geotechnickými vlastnostmi zemin a
     hornin dle TP 76“

Bank. spoj.: telefon:
IČ: 00066001 e-mail:
CZ00066001
Žádný z uvedených požadavků nebyl připraven ke splnění.

Dále nebyla před zahájením prací dle požadavku z jednání konaného 2. 2. 2023 doložena
akreditovaná laboratoř, která by specifikované požadavky základové spáry mohla ověřit.

V důsledku těchto nedostatků při realizaci díla byly ze strany TDI Objednatele přerušeny
veškeré práce na odkrytí základové spáry.

Dále lze konstatovat, že na základě neaktivního přístupu stavbyvedoucího vůči Objednateli a
TDI, nelze řádně vykonávat činnost spojenou s výkonem technického dozoru. Významná
součást celého díla, založení opěry a jednoho z pilířů mostu, je zcela neorganizováno,
neexistuje plán práce a reálně hrozí zhoršení kvality základové spáry z důvodu jejího vystavení
nepříznivým klimatickým podmínkám, což by mohlo mít výrazně nepříznivý vliv na výslednou
kvalitu díla.

Celá zatím prováděná výstavba je provázena nedodržováním termínů po administrativní stránce
a značnými odklady po stránce stavební, například demolice, která měla být dokončena v říjnu
2022 není dokončena ještě v dubnu 2023 a v rámci přípravných prací jsou z Vaší strany
projevovány značné nedostatky ve znalostech a zkušenostech se stavbou mostů.

Vzhledem k výše uvedenému Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace, odstupuje do smlouvy o dílo č. S-1771/00066001/2022 („SoD“),
jejímž předmětem je realizace díla „III/11456 Tvoršovice, most ev. č. 11456-1 přes potok v obci
Tvoršovice II“, a to v souladu s článkem 13 uvedené smlouvy. Vzájemná nároky budou
vypořádány v souladu s čl. 13 SoD.

Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem jeho doručení, podle čl. 13. 3. SoD.

Závěrem, v souladu s ustanovením čl. 13. 6. SoD Vás vyzýváme k provedení všech nezbytných
opatření k zamezení vzniku škody Objednateli a k přípravě stanoviště na jeho převzetí
Objednatelem.

V úctě

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Ing. Aleš Čermák, PhD., MBA
ředitel

Bank. spoj.: telefon:
IČ: 00066001 e-mail:
CZ00066001