Textová podoba smlouvy Smlouva č. 2453074: Rámcová smlouva na nákup cukrářských výrobků

Příloha 02-1733-2017-EKO_Rámcová smlouva PECU Stana.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            Rámcová smlouva o uzavírání kupních smluv

č, 2/1733/2017/EKO

dle ustanovení $ 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

 

 

 

 

 

 

Prodávající Kupující
Název: © PECU Stáňa s.r.o. Název: © Domov Kytín, poskytovatel sociálních služeb
Zastoupená: © Stanislavou Kortánovou Zastoupená: © Ing. Petrem Kordulem
Sídlo: Pražská 159, 252 02 Jíloviště Sídlo: Kytín 2, 252 10 Mníšek pod Brdy
Bankovní spojení: © 267687059/0300 Bankovní spojení: © 385067379/0800
IČ: 24295442 DIČ: CZ24295442 IČ: 69344035
CL I.

Základní ustanovení
. Smluvní strany se dohodly na spolupráci v oblasti koupi a prodeje zboží, a to za podmínek upravených touto smlouvou.
. Kupující prohlašuje, že je způsobilý plnit své závazky z titulu této smlouvy a smluv na jejím základě uzavřených, a to
v rámci svého předmětu podnikání.
ČL. IL.
Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je blíže upravit práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti se zamýšlenými koupěmi a
prodeji zboží — pekařských a cukrářských výrobků.

Práva a povinnosti smluvních stran
. Prodávající je za podmínek této smlouvy povinen na základě jednotlivých kupních smluv nebo zasílaných závazných
objednávek odevzdat kupujícímu zboží a umožnit mu nabýt vlastnické právo k tomuto zboží.
. Kupující je povinen objednané zboží převzít, zaplatit za ně prodávajícímu kupní cenu (případně i její zálohu) v požadovené
výši a měně, a to případně i před dodáním zboží, a uhradit sjednané náklady na dopravu zboží kupujícímu.
„ Prodává-li kupující dalším osobám zboží, které sám koupil od prodávajícího, je povinen tak čini vlastním jménem a na
vlastní odpovědnost. Zboží, které nepochází od prodávajícího, nesmí kupující s jeho osobou či podnikem spojovat.

CI. IV.
Cenové a platební podmínky, přechod vlastnického práva

. Smluvní strany sjednávají, že kupní cena zboží dodávaného prodávajícím kupujícímu na základě této smlouvy bude
stanovena dle ceníku prodávajícího platného v době objednání zboží, nedohodnou-li se strany v konkrétním případě jinak.
Je povinností kupujícího seznámit se s platným ceníkem prodávajícího předtím, než zboží objedná. Pro případ převzetí
zboží kupujícím bez předchozího seznámení s aktuálním ceníkem prodávajícího smluvní strany sjednávají, že kupní cena je
sjednána ve výši uvedené ve faktuře k takové dodávce. Kupující prohlašuje, že byl před podpisem této smlouvy s ceníkem
seznámen.

« Jako podklad k zaplacení kupní ceny vystaví prodávající fakturu s náležitostmi daňového dokladu dle platných právních
předpisů.

.« Náklady spojené s balením, případně dopravou zboží nese prodávající, vratné obaly se však vyúčtovávají v cenách,
o kterých obdobně platí ustanovení čl. IV. odst. I této smlouvy.

4. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny.

„ Není-li v jednotlivém případě sjednána nebo prodávajícím stanovena kratší doba splatnosti, jsou kupní ceny splatné 14 dnů
od vystavení faktury prodávajícím. Pro dodávky zboží, které smluvní strany ujednají po dosažení limitu dodávek dále
sjednaného, nebo poté, co se kupující ocitne v prodlení se splněním jakékoli povinnosti podle této smlouvy nebo podle
jednotlivé kupní smlouvy na jejím základě uzavřené, je prodávající oprávněn jednostranně stanovit kratší dobu splatnosti.

. Sjednává se limit dodávek počítaný průběžně jako součet neuhrazených kupních cen bez DPH za odebrané zboží. Limit
dodávek se sjednává ve výši 200.000 Kč za každý kalendářní rok. V době, kdy je limit dodávek naplněn, není prodávající
povinen akceptovat objednávku kupujícího na dodání dalšího zboží.

ČI V.
Dodací podmínky
. Prodávající je povinen dodat zboží ve sjednaném termínu. Po vzájemné dohodě mezi prodávajícím a kupujícím může být
zboží dodáno po částech. Prodávající je oprávněn dodat zboží i před sjednaným termínem, je však povinen o tom
v přiměřené lhůtě informovat kupujícího předem.

„ Dokladem prokazujícím (odevzdání) dodání zboží kupujícímu je dodací list nebo jiný doklad. Prodávající neodpovídá za
škody na zoboží vzniklé při jeho přepravě.

 

VI.

Porušení smluvních povinností a jeho následky

„ Pro případ prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné

částky za každý, byť jen započatý, den prodlení.

. Pro případ, že kupující neuhradí kupní cenu ani do 7 dnů ode dne splatnosti, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu,

kterou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý, byť jen započatý, den prodlení, a

to vedle úroku z prodlení. Strany se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu škody ve

výši, v jaké převyšuje smluvní pokutu.

- V případě, že bude kupující v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči prodávajícímu, nebo bude na kupujícího podán

insolvenční návrh, nebo kupující vstoupí do likvidace, stávají se splatnými veškeré pohledávky prodávajícího za kupujícím.

« V případě prodlení kupujícího se splněním jakékoli povinnosti podle této smlouvy nebo podle jednotlivé kupní smlouvy na

jejím základě uzavřené:

-Zastavuje se běh všech lhůt, které má prodávající pro plnění jakýchkoli a všech povinností podle této smlouvy a podle
všech smluv uzavřených na jejím základě; po zániku prodlení běh lhůt pokračuje.

-Prodávající má právo zadržet dodávku jakéhokoli dalšího zboží, a to i v případě již dříve potvrzených objednávek:
prodávající v tomoto případě není v prodlení s dodáním zadrženého zboží a kupující se vzdává práva na úhradu jakékoli
újmy, která by mu v důsledku zadržení vznikla.

-Vedle práva na zadržení dodávek má prodávající také právo vypovědět tutu smlouvu bez výpovědní doby a má také
právo odstoupit od jakékoli a všech kupních smluv na základě této smlouvy uzavřených.

ČI. VII.
Reklamační podmínky
. Práva z vadného plnění se řídí občanským zákoníkem.
. Kupující je povinen prohlédnout zboží neprodleně po jeho převzetí. Kupující je povinen vadu zboží oznámit do 3 dnů od
jeho převzetí a ve stejné době uplatnit právo z vadného plnění, a to písemně.

ČI. VIIL.
Závěrečná ustanovení
. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, a souvisejícími právními předpisy.
. Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být učiněny písemně, musí být očíslovány a podepsány oběma smluvními
stranami.
„ Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních v jazyce českém s tím, že každá ze smluvních stran obdrží po jednom
vyhotovení. Tato smlouva nahrazuje veškerá předešlá ujednání mezi smluvními stranami v dané věci.

« Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a lze ji zrušit jen písemně na základě dohody obou smluvních stran nebo
výpovědí. Výpovědní doba je měsíční a začíná běžet od posledního dne v měsíci, ve kterém je výpověď doručena druhé
smluvní straně.

. Eventuální neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá vliv na platnost zbývajících ustanovení, pokud z povahy
této smlouvy nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž k ní došlo, nevyplývá, že toto ustanovení nelze oddělit od
ostatních ustanovení. Obdobně se posoudí důsledky vady spočívající v tom, že některé z ustanovení této smlouvy se ukáže
zdánlivým (nicotným).

. Práva vyplývající z této smlouvy, smluv uzavřených na jejím základě, či jejich porušení se promlčují ve lhůtě 10 let ode
dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu
při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem
jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.

. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že si tuto smlouvu přečetly, že byla sepsána podle jejich pravé, svobodné a vážné
vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že tak učinily jako osoby k takovému úkonu oprávněné
a způsobilé.

« Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

 

 
 

„/ ty W i P z
v. LOV „dne Mb, VT = V KATE „| dne „Ad B. A017
, Z , 17 DOMOV KYTÍN neb
m P f | poskytovatel sociálních slu
„Z / 4 Kytín 2, 252 10
-l W | tel.: 311 363 901-910
-= 7 PEP PPOR (V A © AA svorku BA 95 pxana oědl zrdš še ČSD ZAAO0A5

/

„/ za prodávajícího

PECU Sta 3.0,
Pražská 159, 252 02 Jilovišt
IČ: 24295442 DIČ: CZ242 )
Mobil: 604 204 200 - 257 730 359

e-mail: info(Apekarna-stana.cz
zapsána u MS v Praze, odd. G, vl. 193920 2

za kupujícího