Textová podoba smlouvy Smlouva č. 24810299: Rámcová dohoda na „Právní služby v oblasti zadávání veřejných zakázek“

Příloha 34347-2023-SZ-GR-O8, RD - část 1 PS ze dne 13.06.2023.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            Rámcová dohoda na „Právní služby v oblasti zadávání
veřejných zakázek“

č. Klienta: 34347/2023-SŽ-GŘ-O8

uzavřená podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon
o advokacii", dle ustanovení § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), a dle ustanovení § 1746 odst. 2 s přihlédnutím k § 2430 a
násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský
zákoník“)

mezi:

Název:       Správa železnic, státní organizace

Sídlo:       Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO:        709 94 234

DIČ:        CZ70994234

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Zastoupen:     Bc. Jiřím Svobodou, MBA, generálním ředitelem

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:

ePodatelnaCFUCechy@spravazeleznic.cz

jako „Klient“ na straně jedné

a

Sdružení ROWAN LEGAL a TP Legal, s.r.o.

Název:       ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. (vedoucí účastník)

Sídlo:       Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4

IČO:        28468414

DIČ:        CZ28468414

Bankovní spojení: XXX

Číslo účtu:    XXX

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 143781

Zastoupen:     JUDr. Vilémem Podešvou, LL.M., advokátem a jednatelem

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: XXXl

a

1/20     Správa železnic, státní organizace       Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
       zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234
       soudem v Praze, spisová značka A 48384     www.spravazeleznic.cz
Název:          TP Legal, s.r.o.

Sídlo:          Praha 2, Trojanova 12, PSČ 120 00

IČO:           28497333

DIČ:           CZ28497333

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 145912

Zastoupen:        JUDr. Romanem Poláškem, advokátem a jednatelem

jako „Advokát č. 1“

a

Název:          CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář

Sídlo:          Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4

IČO:           48118753

DIČ:           CZ48118753

Bankovní spojení:    XXX

Číslo účtu:       XXX

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 212268

Zastoupen:        JUDr. Jaromírem Císařem, Ph.D., jednatelem

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: XXX

jako „Advokát č. 2“

a

Společnost AKCHK, MTL a JV - Správa železnic - část 1

Vedoucí společnosti:

Název:          Chrenek, Toman, Kotrba advokátní kancelář spol. s r.o.

Sídlo:          110 00 Praha 1, Těšnov 1/1059

IČO:           28505913

DIČ:           CZ28505913

Bankovní spojení:    XXX

Číslo účtu:       XXX

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 146526

Zastoupen:        JUDr. Jakubem Kotrbou, jednatelem

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: Těšnov 1/1059, 110 00 Praha 1

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: XXX

a účastník společnosti:

                      2/20
Název:          MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

Sídlo:          Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno – Královo Pole

IČO:           28305043

DIČ:           CZ28305043

Bankovní spojení:    XXX

Číslo účtu:       XXX

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 60014

Zastoupen:        Mgr. Tomášem Machurkem, jednatelem

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: Jugoslávská 29, 120 00 Praha 2

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: XXX

a účastník společnosti:

Název:          JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát

Sídlo:          120 00 Praha 2, Šafaříkova 201/17

IČO:           63622777

DIČ:           CZ7305200485

Bankovní spojení:    XXX

Číslo účtu:       XXX

Zapsaný v seznamu advokátů vedeném ČAK pod ev. č. 09459

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: Šafaříkova 201/17, 120 00 Praha 2

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: XXX

jako „Advokát č. 3“

na straně druhé

(společně též jako „Advokáti“ a každý jednotlivě též jako „Advokát“)

(společně obě strany jako „Smluvní strany“)
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Rámcovou dohodu

Tato Rámcová dohoda je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na uzavření Rámcové
dohody odpovídající nadlimitní (sektorové) veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení dle ust. §
56 a násl. zákona s názvem „Poskytování právních služeb“, jejíž oznámení bylo uveřejněno ve
Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. Z2022-041173 a v Úředním věstníku Evropské unie pod č.
oznámení 2022/S 200-569208 (dále jen „Veřejná zakázka“ a „Zadávací řízení“). Jednotlivá
ustanovení této Rámcové dohody tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami
Zadávacího řízení na uzavření této Rámcové dohody a s přihlédnutím k obsahu nabídek a navazujícím
úkonům Advokátů jakožto Účastníků v Zadávacím řízení.

                    3/20
 I. ÚČEL A PŘEDMĚT DOHODY

1. Předmětem této Rámcové dohody je úprava rámcových podmínek týkajících se veřejných
    zakázek zadávaných na základě této Rámcové dohody po dobu trvání této Rámcové dohody
    (dále jen „dílčí veřejné zakázky“ nebo „dílčí zakázky“).

2. Předmětem dílčích veřejných zakázek bude poskytování právních služeb Klientovi jako
    veřejnému zadavateli v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek ve všech oblastech
    s výjimkou veřejných zakázek zadávaných v souvislosti s tvorbou koncepce nebo přípravou
    nebo realizací stavebních investic na železniční dopravní cestě. Konkrétně bude předmětem
    dílčích veřejných zakázek:
       a) komplexní administrace zadávacích řízení postupem dle ZZVZ, zahrnujícím vytvoření
          zadávacích podmínek dle požadavků a pokynů Klienta jakožto zadavatele (včetně
          podmínek obchodních), vyhotovení všech procesních dokumentů dle ZZVZ a vnitřních
          předpisů Klienta, a poskytování průběžného právního poradenství v souvislosti s
          administrovaným zadávacím řízením v průběhu zadávacího řízení od jeho zahájení až
          do ukončení (dále jen „komplexní administrace“), a
       b) další právní poradenství v oblasti práva veřejných zakázek a plnění smluv z veřejných
          zakázek ze strany Advokáta Klientovi, které není součástí komplexní administrace (dále
          jen „další právní poradenství“)

      Komplexní administrace a další právní poradenství (dále také jen jako „Právní služby“).

3. Komplexní administrace zadávacího řízení zahrnuje:

       A) Analýza postupu v zadávacím řízení před zahájením jeho přípravy

          Advokát vždy před zahájením přípravy zadávacího řízení provede právní analýzu
          Klientem zamýšleného způsobu zadání konkrétní veřejné zakázky (specifikované ve
          výzvě Klienta) a v případě, že zamýšlený způsob zadání předmětné veřejné zakázky
          shledá v rozporu se ZZVZ, nevhodným či jinak odporujícím zájmům Klienta, navrhne
          Klientovi alternativní způsob zadání předmětné veřejné zakázky.

       B) Zastupování Klienta v zadávacím řízení

          Zastupování Klienta Advokátem v zadávacím řízení specifikovaném v dílčí smlouvě
          uzavřené na základě dílčí zakázky je komplexního charakteru a zahrnuje zastupování
          Klienta při výkonu všech práv a povinností vyplývajících Klientovi, jako zadavateli
          příslušné veřejné zakázky, ze ZZVZ, vnitřních předpisů Klienta upravujících zadávaní
          veřejných zakázek a dalších relevantních dokumentů (např. pravidel pro zadávání
          zakázek vydaných poskytovatelem dotace v rámci dotačního titulu, ze které je předmět
          veřejné zakázky financován), vyjma práv a povinností specifikovaných v ustanovení §
          43 odst. 2 ZZVZ.

          Práva a povinnosti vykonávané Advokátem v rámci uvedeného zmocnění zahrnují
          zejména:

          a) zpracování předběžného oznámení veřejné zakázky a po jeho odsouhlasení Klientem
             zajištění jeho uveřejnění v souladu se ZZVZ (je-li pro dané zadávací řízení relevantní
             a vhodné); případně seznámení se s výstupy předběžné tržní konzultace, byla-li
             realizována Klientem;

          b) zpracování oznámení či výzvy o zahájení zadávacího řízení, zpracování zadávací
             dokumentace (včetně smluvních podmínek a formulářů podle § 212 ZZVZ), případně

                                               4/20
   veškerých dalších dokumentů nezbytných pro zahájení zadávacího řízení (např. dle
   požadavků spolufinancujících subjektů – operačních programů apod.), případně
   předání zpracované dokumentace před zahájením zadávacího řízení ke kontrole
   spolufinancujícím subjektům (zejména u operačních programů), bude-li potřebné;

c) po odsouhlasení dokumentů ad a) anebo b) Klientem, příp. spolufinancujícím
   subjektem (bude-li potřeba), jejich odeslání v souladu se ZZVZ (zejména do
   Věstníku veřejných zakázek a Úředního věstníku EU), uveřejnění uvedených
   dokumentů v souladu se ZZVZ (zejména uveřejnění na profilu zadavatele, případně
   dle požadavků spolufinancujících subjektů – operačních programů apod.);

d) předání či zaslání zadávací dokumentace zájemcům o veřejnou zakázku (ve smyslu
   ustanovení § 96 odst. 2 ZZVZ);

e) ve spolupráci s Klientem zpracování, popřípadě obstarání odpovědí na žádosti
   dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 ZZVZ, popř. též změny nebo
   doplnění zadávací dokumentace dle ustanovení § 99 ZZVZ, a zajištění jejich
   odeslání, předání, uveřejnění (včetně uveřejnění na profil zadavatele, příp. Věstníku
   veřejných zakázek a Úředního věstníku EU, je-li potřeba) nebo oznámení v souladu
   se ZZVZ, případně též požadavky spolufinancujících subjektů (zejména operačních
   programů);

f) organizace celého průběhu přijímání nabídek, vystavení potvrzení o převzetí nabídky
   (je-li potřeba a nestanoví-li Klient jinak) a pořízení potřebných dokumentů (seznam
   podaných nabídek, je-li potřeba);

g) vypracování pozvánek pro členy komisí, případně zástupce spolufinancujících
   subjektů (zejména operačních fondů), je-li potřeba;

h) informování dodavatelů o termínu otevírání obálek, pokud termín otevírání obálek
   nebyl součástí zadávacích podmínek (pouze v případech nabídek v listinné podobě);

i) příprava podkladů pro komisi pověřenou Klientem posouzením splnění podmínek
   účasti, hodnocením nabídek, případně dalšími úkony v zadávacím řízení (dále jen
   „komise“), tj. podkladů pro hodnocení a posouzení (předběžných)
   nabídky/nabídek, organizační příprava jednání hodnotící komise (včetně zajištění
   účasti členů/náhradníků členů komise, ve spolupráci s Klientem zajištění místnosti v
   sídle zadavatele, zajištění účasti případných externích členů komise či jiných
   účastníků na jednání komise (např. zástupce financujícího subjektu apod.);

j) příprava formuláře čestného prohlášení členů komise, jejich případných náhradníků,
   či osob přizvaných zadavatelem či komisí a obstarání jejich podpisu;

k) zpracování písemné zprávy o hodnocení nabídek (je-li potřeba);

l) příprava posouzení kvalifikace a posouzení splnění podmínek účasti vybraným
   dodavatelem, příp. zpracování požadavku na písemné objasnění nebo doplnění
   předložených údajů, dokladů, vzorků nebo modelů (dle ustanovení § 46 ZZVZ),
   obstarání případných objasnění, jejich kontrola, seznámení komise s doručenými
   dokumenty, příp. zpracování návrhu na vyloučení dodavatele; příprava posouzení,
   zda se v nabídkách nevyskytuje mimořádně nízká nabídková cena, příp. zpracování
   žádosti o vysvětlení mimořádně nízké nabídkové ceny a vyhodnocení odpovědi na
   ni, bude-li potřebné;

m) zpracování a zajištění odeslání výzvy k předložení dokumentů dle § 122 ZZVZ,
   vybranému dodavateli, kontrola předložených dokumentů, zpracování protokolu o
   posouzení splnění podmínek dle § 122 ZZVZ v zadávacím řízení vybraným
   dodavatelem;

                                   5/20
   n) zpracování všech případných dalších potřebných protokolů a dokumentů z jednání
      komise (zejména dle ZZVZ);

   o) příprava rozhodnutí zadavatele o vyloučení účastníka zadávacího řízení, včetně
      oznámení tohoto rozhodnutí zadavatele dodavateli;

   p) příprava rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele a uzavření smlouvy;

   q) příprava oznámení o výběru dodavatele včetně výsledku posouzení splnění
      podmínek účasti vybraného dodavatele včetně informací dle § 123 ZZVZ;

   r) zajištění odeslání/zveřejnění dokumentů dle bodů o) až q) na profilu zadavatele,
      příp. dotčeným dodavatelům, bude-li potřebné;

   s) poskytnutí součinnosti při uzavírání smlouvy na plnění veřejné zakázky včetně
      zajištění podpisu druhé smluvní strany;

   t) zajištění uveřejnění výsledků zadávacího řízení v souladu se ZZVZ (zejména ve
      Věstníku veřejných zakázek, na profilu zadavatele, případně dle požadavků
      spolufinancujících subjektů, zejména operačních programů), a to včetně uveřejnění
      smlouvy uzavřené na plnění veřejné zakázky dle ustanovení § 219 ZZVZ, bude-li
      potřeba;

   u) zpracování písemné zprávy zadavatele dle ustanovení § 217 ZZVZ a zajištění jejího
      uveřejnění dle ZZVZ;

   v) kompletace dokumentace o veřejné zakázce a předání kompletní dokumentace na
      vhodném nosiči dat, včetně soupisu této dokumentace, Klientovi, a to ve lhůtě do
      30 kalendářních dnů od posledního úkonu v zadávacím řízení, nedohodnou-li se
      Klient a Advokát jinak;

   w) poskytnutí součinnosti zadavateli při případném rušení zadávacího řízení, tj.
      zejména vypracování návrhu rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení, příprava
      oznámení o zrušení zadávacího řízení, odeslání písemného sdělení o zrušení všem
      účastníkům zadávacího řízení a uveřejnění informace o zrušení zadávacího řízení v
      souladu se ZZVZ;

   x) komunikace s dodavateli dle § 211 ZZVZ prostřednictvím elektronického nástroje
      Klienta.

   Bez ohledu na výše uvedený demonstrativní výčet však platí, že Klient bude dle dílčí
   smlouvy zastupovat Klienta při výkonu všech práv a povinností vyplývajících Klientovi,
   jako zadavateli veřejné zakázky specifikované v dílčí smlouvě, ze ZZVZ, vyjma práv a
   povinností specifikovaných v ustanovení § 43 odst. 2 ZZVZ.

   Zadávací řízení bude realizováno Advokátem elektronicky v elektronickém nástroji E-
   ZAK, případně jiném elektronickém nástroji využívaném Klientem.

C) Právní poradenství související se zadávacím řízením

   Nad rámec úkonů dle písmena A) a B) tohoto článku poskytuje Advokát Klientovi na
   vyžádání a dle potřeb Klienta průběžné právní poradenství a konzultace v souvislosti s
   administrovaným zadávacím řízením s cílem zajištění jeho řádného průběhu a dosažení
   účelu vedeného zadávacího řízení.

   Advokát není dle dílčí smlouvy oprávněn zastupovat Klienta při výkonu práv a povinností
   specifikovaných v ustanovení § 43 odst. 2 ZZVZ, neboť taková práva a povinnosti je dle
   tohoto ustanovení ZZVZ oprávněn (popř. povinen) vykonávat výlučně Klient (tato práva
   a povinnosti dále jen „Vyhrazené úkony“). Advokát se zavazuje v souvislosti s

                                       6/20
          Vyhrazenými úkony vztahujícími se k zadávacímu řízení specifikovanému v dílčí smlouvě
          poskytovat Klientovi právní poradenství vztahující se ke všem takovým Vyhrazeným
          úkonům. Takto se Advokát zavazuje poskytnout Klientovi veškerou nezbytnou podporu
          potřebnou pro výkon Vyhrazených úkonů Klientem, včetně přípravy podkladů pro výkon
          Vyhrazených úkonů a návrhů dokumentů potřebných pro výkon Vyhrazených úkonů
          Klientem. Obecně tedy platí, že Advokát je povinen v souvislosti s Vyhrazenými úkony
          Klienta připravit pro Klienta veškeré podklady, zorganizovat veškeré činnosti a odeslat
          veškeré doklady vyplývající ze ZZVZ.

          Pro vyloučení jakýchkoli pochybností Smluvní strany sjednávají, že poradenská činnost
          Advokáta dle dílčí smlouvy nezahrnuje též poradenství při řešení případných námitek
          dodavatelů či návrhů dodavatelů na přezkoumání úkonů Klienta.

4. Další právní poradenství zahrnuje právní poradenství v oblasti práva veřejných zakázek, které
    není součástí komplexní administrace zadávacího řízení. Další právní poradenství tedy může
    zahrnovat zejména:
          a) právní analýzy a posouzení dle zadání Klienta uvedeného v dílčí smlouvě, a to
             v zadávacích řízeních, kde Advokát neprovádí komplexní administraci, nebo
             v otázkách obecných bez vazby na konkrétní zadávací řízení;

          b) právní poradenství v průběhu plnění veřejné zakázky, zejm. posouzení přípustnosti
             změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ;

          c) zpracování návrhu rozhodnutí zadavatele o námitkách;

          d) zpracování vyjádření zadavatele pro Úřad pro ochranu hospodářské soutěže;

          e) přípravu předání dokumentace o veřejné zakázce Úřadu pro ochranu hospodářské
             soutěže

          f) zastupování Klienta v případných navazujících správních řízeních a soudních řízeních
             dle zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.

5. V případě, že smlouva hovoří o konkrétních ustanoveních ZZVZ či jiných právních předpisů, platí,
    že daná ustanovení Rámcové dohody se vykládají dle svého smyslu, tedy, dojde-li ke změně
    jednotlivých ustanovení či změně zákona lze na základě této Rámcové dohody objednávat úkony
    dle aktuálních právních předpisů.

6. Při výkladu obsahu této Rámcové dohody, jakož i dílčích smluv, budou Smluvní strany přihlížet
    k zadávacím podmínkám vztahujícím se k Zadávacímu řízení, k účelu tohoto Zadávacího řízení
    a dalším úkonům Smluvních stran učiněných v průběhu Zadávacího řízení, jako i k relevantnímu
    jednání Smluvních stran o obsahu této Rámcové dohody před jejím uzavřením. Ustanovení
    platných a účinných právních předpisů o výkladu právních jednání tím nejsou nijak dotčena.

7. Advokáti jsou číselně označeni (1 až 3) na základě výsledků hodnocení a posouzení podmínek
    účasti v Zadávacím řízení. Pro účely této Rámcové dohody jsou Advokáti označeni též
    následujícím způsobem:
       • Advokát č. 1 = A
       • Advokát č. 2 = B
       • Advokát č. 3 = C

8. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností Smluvní strany sjednávají, že poskytování plnění
    Advokátem dle dílčí smlouvy bude zahrnovat i výkon všech podpůrných činností souvisejících
    s poskytováním těchto plnění (např. doručování, přijímání písemností, komunikace, tisk
    a kopírování dokumentů, předávání požadované dokumentace, informací, údajů či vysvětlení

                                               7/20
    použitých postupů spolufinancujícím subjektům (např. v rámci operačních programů), náklady
    spojené s cestou do místa plnění, náklady spojené s účastí na poradách s Klientem, apod.).

9. Advokát se zavazuje alokovat na poskytování plnění dle této Rámcové dohody a dílčích smluv
    kapacity členů realizačního týmu Advokáta a poskytovat plnění dle této Rámcové dohody za
    aktivní účasti členů realizačního týmu uvedeného v Příloze č. 4 této Rámcové dohody, jimiž
    Advokát prokázal svou kvalifikaci v Zadávacím řízení Veřejné zakázky a jejichž zkušenosti byly
    hodnoceny v Zadávacím řízení. Alokací kapacity se rozumí dostupnost kteréhokoliv člena
    realizačního týmu nebo jeho odpovídajícího náhradníka, jenž má minimálně stejnou kvalifikaci
    jako nahrazovaný člen. Jakákoliv dodatečná změna členů realizačního týmu musí být předem
    projednána a písemně schválena Klientem, přičemž Klient schválení v závažných a
    odůvodněných případech neodmítne. Advokát se v takovém případě zavazuje nahradit osobu
    člena realizačního týmu takovou osobou, která disponuje minimálně stejnou kvalifikací jako
    nahrazovaný člen realizačního týmu. Minimálně stejnou kvalifikací se rozumí taková kvalifikace,
    která by v zadávacím řízení vedla k tomu, že člen realizačního týmu by za ně obdržel stejně či
    více bodů jako nahrazovaný člen realizačního týmu. Advokát je současně se žádostí o nahrazení
    člena realizačního týmu povinen předložit Klientovi originály dokladů, jež byly stanoveny pro
    prokázání kvalifikace takového člena realizačního týmu v Zadávacím řízení a dalších dokladů,
    z nichž bude vyplývat splnění podmínky dle tohoto odstavce. Změna členů realizačního týmu se
    nepovažuje za změnu Rámcové dohody vyžadující uzavření dodatku. Advokáta, jenž nebude
    disponovat realizačním týmem v souladu s tímto odstavcem, není Klient oprávněn vyzvat k
    uzavření smlouvy na dílčí veřejnou zakázku, a to až do doby zjednání nápravy.

II. ZPŮSOB ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA ZÁKLADĚ TÉTO
     RÁMCOVÉ DOHODY

1. Dílčí veřejné zakázky budou zadávány Klientem Advokátovi postupem uvedeným v této Rámcové
   dohodě po dobu účinnosti této Rámcové dohody a v souladu se všemi jejími podmínkami a taktéž
   Obchodními podmínkami uvedenými v příloze č. 3 této Rámcové dohody. V rámci dílčí zakázky
   bude mezi Klientem a Advokátem uzavřena smlouva na plnění dílčí veřejné zakázky (dále a výše
   jen „dílčí smlouva“), na základě, které Advokát poskytne pro Klienta plnění podle jeho
   konkrétních potřeb. Dílčí smlouvy budou uzavírány postupem uvedeným v tomto článku této
   Rámcové dohody.

2. Dílčí veřejné zakázky budou zadávány (uzavírány dílčí smlouvy) po dobu trvání Rámcové dohody
   Klientem formou postupné automatické rotace Advokátů dle jejich pořadí v Zadávacím řízení ve
   smyslu čl. I odst. 7 této Rámcové dohody, a to následujícím způsobem.

3. Klient bude (není-li v tomto odstavci uvedeno jinak) vyzývat Advokáta k uzavření smlouvy na
   dílčí veřejnou zakázku na základě Rámcové dohody postupně dle pořadí umístění nabídek
   Advokátů po hodnocení a posouzení podmínek účasti v rámci Zadávacího řízení, a to cyklicky.
   Pro účely uzavření dílčí smlouvy na první dílčí veřejnou zakázku na základě Rámcové dohody
   Klient vyzve Advokáta, který se umístil v pořadí nabídek dle výsledku Zadávacího řízení jako
   první (Advokát č. 1) a při uzavírání druhé dílčí veřejné zakázky vyzve Advokáta, který se umístil
   jako druhý (Advokáta č. 2) a v případě třetí dílčí veřejné zakázky vyzve Advokáta, který se umístil
   jako třetí v pořadí (Advokáta 3), není-li dále stanoveno jinak

   Výše uvedené lze znázornit následujícím schématem pořadí oslovení:

          A -> B -> C -> A -> B -> C

4. Odmítne-li Advokát uzavřít smlouvu na dílčí veřejnou zakázku, vyzve Klient pro účely uzavření
   smlouvy na tuto veřejnou zakázku Advokáta bezprostředně následujícího po Advokátovi, který
   odmítl uzavřít smlouvu na dílčí veřejnou zakázku. Odmítne-li Advokát uzavření dílčí smlouvy a
   Klient uzavře dílčí smlouvu s dalším Advokátem v pořadí, vyzve Klient k uzavření smlouvy na
   další dílčí veřejnou zakázku Advokáta, který měl být vyzván k uzavření smlouvy na dílčí veřejnou

                                               8/20
   zakázku jako další v pořadí, neodmítl-li by Advokát uzavření dílčí smlouvy, tzn. zadání dílčí
   zakázky po odmítnutí se v systému rotace pro účely určení Advokáta považuje za zadání dílčí
   zakázky Advokátovi, který její zadání jako první odmítl.
   Výše uvedené lze znázornit následujícím schématem v případě odmítnutí.
   Odmítne-li A -> B; odmítne-li B -> C; odmítne-li C -> A

5. Jsou-li předmětem dílčí veřejné zakázky plnění právní služby navazující na předchozí dílčí
   veřejnou zakázku, které jsou s ohledem na předmět právní služby od předchozí dílčí zakázky
   neoddělitelné, anebo by jejich zadání jinému dodavateli znamenalo na straně Klienta zvýšené
   náklady s ohledem na nezbytnost nastudování předmětu předchozí dílčí veřejné zakázky jiným
   dodavatelem, než který realizoval předchozí dílčí veřejnou zakázku (dále jen jako „navazující
   dílčí zakázka“), vyzve Klient zpracovatele původní dílčí zakázky k uzavření smlouvy na
   navazující dílčí zakázku. V případě, že zpracovatel původní dílčí zakázky odmítne uzavření
   smlouvy na plnění navazující dílčí zakázky, vyzve Klient k uzavření smlouvy Advokáta, který měl
   být vyzván k uzavření smlouvy na dílčí veřejnou zakázku jako další v pořadí, nejednalo-li by se
   o navazující dílčí veřejnou zakázku; obdobně se postupuje i v případě, že zpracovatel původní
   veřejné zakázky přestal být smluvní stranou Rámcové dohody. Uzavře-li zpracovatel původní
   dílčí zakázky smlouvu na navazující dílčí zakázku, vyzve Klient k uzavření smlouvy na další dílčí
   veřejnou zakázku Advokáta, který měl být vyzván k uzavření smlouvy na dílčí veřejnou zakázku
   jako další v pořadí, nejednalo-li by se o navazující dílčí zakázku.

6. V případě, že v době zadání dílčí veřejné zakázky není Advokát způsobilý provést dílčí veřejnou
   zakázku z důvodu, že nemá k dispozici realizační tým v souladu s touto Rámcovou dohodou,
   postupuje Klient, jako kdyby tento Advokát zadání dílčí veřejné zakázky odmítl, a to bez ohledu
   na to, zda se jedná o navazující dílčí zakázku.

7. Klient vyzve Advokáta k uzavření smlouvy na dílčí veřejnou zakázku zasláním písemné výzvy k
   poskytnutí plnění (dále také jako „výzva“ nebo „objednávka“) Advokátovi. Písemná forma
   objednávky je splněna, i pokud Klient zašle Advokátovi objednávku e-mailovou zprávou. Smluvní
   strany určily následující kontaktní emailové adresy pro zasílání veškerých písemností dle tohoto
   článku Rámcové dohody:
   Klient: XXX
          Advokát č. 1: XXX
          Advokát č. 2: XXX
          Advokát č. 3: XXX
          Objednávky Klienta dle odstavce 7 tohoto článku této Rámcové dohody musí obsahovat
          údaje potřebné pro uzavření příslušné dílčí smlouvy, tedy:
         a) označení Smluvních stran,

         b) číslo této Rámcové dohody,

         c) číslo objednávky,

         d) specifikaci požadovaného plnění, včetně uvedení, zda jde o komplexní administraci
            či další právní poradenství,

         e) kontaktní osobu Klienta,

         f) požadovaný termín poskytnutí plnění a předání požadovaných výstupů tohoto plnění,

                                               9/20
          g) místo realizace plnění/předání výstupů plnění,

          h) cenu za plnění dílčí smlouvy stanovenou dle jednotkových cen v příloze č. 1 této
             Rámcové dohody, pokud jde o komplexní administraci zadávacího řízení, anebo
             hodinovou sazbu stanovenou v příloze č. 1 této Rámcové dohody, pokud je
             předmětem dílčí smlouvy další právní poradenství,

          i) případně další nezbytné údaje ohledně předmětu plnění dílčí smlouvy.

 8. V případě pochybností či nejasností ohledně údajů uvedených v objednávce je Advokát povinen
    vyžádat si od Klienta ve lhůtě uvedené v odstavci 9, větě první, tohoto článku doplňující
    informace. Klient poskytuje doplňující informace k objednávce vždy úpravou či doplněním
    objednávky a zasláním takto upravené objednávky Advokátovi. Zasláním upravené objednávky
    Advokátovi je původní objednávka bez dalšího stornována a nemůže být již akceptována
    Advokátem.

 9. Advokát je povinen na objednávku Klienta reagovat písemně na emailovou adresu Klienta
    uvedenou v odstavci 7 tohoto článku nejpozději do dvou pracovních dní od jejího doručení anebo
    ve lhůtě uvedené Klientem v objednávce. V případě, že je předmětem objednávky poskytnutí
    dalšího právního poradenství ve smyslu čl. I odst. 2 písm. b) této Rámcové dohody, Advokát
    Klientovi sdělí předpokládaný rozsah pracnosti, v rámci kterého je poskytnutí Právních služeb dle
    objednávky proveditelné, a to uvedením počtu člověkohodin poskytování Právní služby a
    předpokládanou cenu za plnění objednávky vypočtenou dle ceny za 1 hodinu poskytování
    Právních služeb stanovenou v souladu s přílohou č. 1 této Rámcové dohody (dále jen
    „předpokládaná cena“ a „nabídka Advokáta“). Klient je oprávněn si od Advokáta vyžádat
    bližší odůvodnění nabídky Advokáta a Advokát je povinen toto odůvodnění Klientovi sdělit
    nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení žádosti. Nabídka Advokáta je pro Advokáta závazná.
    V případě, že v průběhu plnění dílčí smlouvy vznikne riziko překročení předpokládané ceny, je
    Advokát povinen toto riziko bez zbytečného odkladu Klientovi písemně notifikovat a odůvodnit.
    Překročení předpokládané ceny o více jak deset procent předpokládané ceny, je možné jen na
    základě předchozí notifikace Advokáta a výslovného písemného souhlasu Klienta s tímto
    překročením.

 10. Dílčí smlouva na plnění dílčí veřejné zakázky je mezi Advokátem a Klientem uzavřena:

    a) je-li předmětem objednávky poskytnutí komplexní administrace zadávacího řízení, písemnou
       akceptací objednávky ze strany Advokáta. Dílčí smlouva se sestává z objednávky Klienta a
       její akceptace Advokátem a její obsah je dále tvořen dalšími ustanoveními této Rámcové
       dohody a jejích příloh, nebo

    b) je-li předmětem objednávky poskytnutí dalšího právního poradenství, písemnou akceptací
       nabídky Advokáta ze strany Klienta. Dílčí smlouva se sestává z objednávky Klienta, nabídky
       Advokáta a její akceptace Klientem a jej obsah je dále tvořen dalšími ustanoveními této
       Rámcové dohody a jejích příloh.

III. DOBA, MÍSTO, ZPŮSOB A LHŮTY PLNĚNÍ, POKYNY KLIENTA

 1. Tato Rámcová dohoda je uzavírána na dobu 24 měsíců od nabytí její účinnosti, anebo do doby
    uzavření dílčí smlouvy, na základě které dojde k objednání Právních služeb dle této Rámcové
    dohody (v součtu všech dílčích smluv) v částce převyšující 13.800.000,- Kč bez DPH. V případě,
    že dojde k ukončení účinnosti této Rámcové dohody dle předchozí věty, nemá toto ukončení vliv
    na účinnost dílčích smluv, které byly na základě této Rámcové dohody uzavřeny. Klient není
    oprávněn na základě této Rámcové dohody učinit objednávky (v součtu všech objednávek)
    přesahující částku 14.000.000,- Kč bez DPH.

                                                10/20
2. Místo plnění dílčích smluv je zpravidla uvedeno v dílčí smlouvě. Dopravu do a z místa plnění
   zajišťuje Advokát na svoje náklady.

3. Advokát je povinen předmět plnění dle dílčích smluv předávat Klientovi v místě a ve lhůtách
   uvedených dílčí smlouvě. Při předávání plnění poskytne Advokát příslušný obsah plnění Klientovi
   ke kontrole. Klient je oprávněn plnění a jeho obsah zkontrolovat jak po stránce formální, tak
   obsahové a v případě připomínek jej vrátit Advokátovi ke změně, doplnění apod.

4. Advokát poskytuje plnění a jeho části ve lhůtách stanovených v dílčí smlouvě. V případě, že
   taková lhůta není v dílčí smlouvě stanovena, bude určena dohodou mezi Smluvními stranami. V
   případě, že taková dohoda mezi Smluvními stranami nebude možná, stanovují se následující
   pravidla:
      • jestliže Advokát na dílčí požadavky (např. stanovení harmonogramu, návrh termínu
         jednání, návrh lhůty na vypořádání připomínek) Klienta nebude reagovat ve lhůtě
         nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů, je Klient oprávněn určit jejich obsah
         jednostranně. Opakovaná nesoučinnost Advokáta ve smyslu tohoto ustanovení se
         považuje za porušení smlouvy podstatným způsobem;
      • Klient sdělí své připomínky obvykle do 7 (slovy: sedmi) pracovních dnů.

5. Povinnosti a lhůty stanovené k zajištění splnění předmětu plnění dle dílčích smluv jsou stejně
   závazné bez ohledu na to, zda jsou výslovně uvedeny v Rámcové dohodě či dílčí smlouvě a/nebo
   jejích přílohách, anebo vznikly na jejich základě, a bez ohledu na to, zda byly stanoveny
   oboustranně (dohodou, návrhem a jeho akceptací atp.) či jednostranně v souladu s touto
   Rámcovou dohodou, dílčí smlouvou nebo na jejich základě (prohlášením Advokáta, že určitou
   část předmětu plnění splní v konkrétní lhůtě; určením Klienta).

6. Advokát postupuje při realizaci předmětu dílčí smlouvy s odbornou péčí podle nejlepších znalostí
   a schopností, sleduje a chrání oprávněné zájmy Klienta a postupuje v souladu s jeho pokyny a
   interními předpisy souvisejícími s předmětem plnění (či jeho dílčích částí), které Klient
   Advokátovi poskytne, nebo s pokyny jím pověřených osob. Advokát Klienta průběžně informuje
   o průběhu realizace předmětu dílčí smlouvy.

IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za plnění dílčí smlouvy je stanovena v dílčí smlouvě:
      a) dle jednotkových cen v příloze č. 1 této Rámcové dohody, pokud jde o komplexní
         administraci zadávacího řízení, nebo

      b) hodinovou sazbou uvedenou v příloze č. 1 této Rámcové dohody, pokud je předmětem
         dílčí smlouvy další právní poradenství.

2. Jednotkové ceny za plnění jsou sjednány smluvními stranami v příloze č. 1 této Rámcové dohody.
   Takto stanovené ceny jsou cenami konečnými, zahrnující veškeré související náklady Advokáta,
   včetně nákladů na dopravu apod. Advokát je těmito cenami vázán po dobu plnění z této Rámcové
   dohody.

3. Advokát je oprávněn Klientovi fakturovat cenu plnění dílčí smlouvy až po řádné akceptaci daného
   výstupu dílčí smlouvy dle čl. XI. Rámcové dohody, přičemž akceptační protokol vztahující se k
   takovému výstupu plnění bude vždy přílohou vystavené faktury. Nárok na úhradu ceny za
   poskytnutá plnění vzniká Advokátovi až okamžikem akceptace daného výstupu Klientem;
   Advokát nemá nárok na úhradu ceny ani náhrady nákladů za jakoukoliv Klientem
   neakceptovanou část plnění. Pokud je cena za plnění smlouvy stanovena hodinovou sazbou, je
   součástí akceptace daného výstupu Klientem i Výkaz prací. Jedna hodina poskytnuté Právní
   služby člena realizačního týmu odpovídá jedné člověkohodině, tedy 60 minutám práce člena
   realizačního týmu Advokáta. Hodinová sazba je účtována po 15 minutách.

                                               11/20
4. Cena poskytování plnění dílčí smlouvy bude Klientem hrazena na základě faktury vystavené
   nejdříve ke dni podpisu akceptačního protokolu dle čl. XI této Rámcové dohody oběma Smluvními
   stranami. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu, její přílohou musí být stejnopis oběma
   Smluvními stranami podepsaného akceptačního protokolu s potvrzením, že plnění je bez
   jakýchkoliv výhrad/vad. V záhlaví faktury je nutno taktéž uvést číslo objednávky a této Rámcové
   dohody.

5. V případě, že je cena za plnění dílčí smlouvy stanovena formou hodinové sazby, budou součástí
   faktury přehledné a kompletní výkazy prokazující, že služby byly poskytovány v souladu s touto
   Rámcovou dohodou a dílčí smlouvou (dále a výše jen „Výkaz prací“) a ID číslo. Výkaz prací
   musí umožňovat minimálně ověření rozsahu poskytnutých služeb a přítomnosti jednotlivých
   pracovníků Advokáta u Klienta (např. v rámci osobního jednání s Klientem) zpracované vždy,
   pokud nebude Klientem stanoveno jinak, za jednotlivý kalendářní měsíc. Výkaz/y práce
   zpracované v souvislosti s plněním dílčí smlouvy předkládá Advokát v rámci akceptační
   procedury dle čl. XI. Rámcové dohody, nestanoví-li Klient jinak (zejména v případech, kdy je
   předmětem plnění dílčí smlouvy poskytování dalšího právního poradenství v řádech měsíců,
   může Klient požadovat průběžné předkládání Výkazů prací). Výkaz práce musí obsahovat
   minimálně jméno člena Realizačního týmu, popis aktivity, datum realizace aktivity, délku trvání
   aktivity a celkový počet člověkohodin. Uvede-li Klient své připomínky k Výkazu provedených
   prací, Advokát není oprávněn do jejich vyřešení fakturovat cenu rozporovaných služeb, je však
   oprávněn Výkaz prací použít jako podklad pro fakturaci v rozsahu, který nebyl Klientem
   zpochybněn. Cenu rozporovaných služeb Advokát bude oprávněn fakturovat až po vzájemném
   vyřešení rozporů v souladu s dohodou dosaženou v této věci s Klientem.

6. Vedle ceny za plnění dílčí smlouvy má Advokát vůči Klientovi rovněž nárok na úhradu hotových
   výdajů a nákladů spojených s poskytováním právních služeb dle této Rámcové dohody, k jejichž
   úhradě by zpravidla byl povinen sám Klient („Hotové výdaje“). Hotové výdaje zahrnují zejména
   veškeré soudní, správní a notářské poplatky, jejichž skutečná výše bude stanovena dle platných
   právních předpisů, a dále odměnu překladatelů a dalších odborníků, o kterých byl Klient
   informován a jejichž odměnu a náklady uhradil či má uhradit Advokát za Klienta. Ostatní náklady
   spojené s poskytováním právních služeb dle této Rámcové dohody jako cestovní náklady, náklady
   na tisk, opisy, kopírování, faxové, poštovní a telekomunikační služby a podobně, jsou již zahrnuty
   v odměně Advokáta stanovené v příloze č. 1.

7. Daňové doklady, vč. všech příloh, budou zasílány pouze elektronicky na e-mailovou adresu pro
   doručování písemností. V případě technických problémů s vyhotovením elektronické podoby
   daňového dokladu či jeho příloh (např. nečitelnost skenu) bude Klient akceptovat daňový doklad
   doručený v listinné podobě.

8. Splatnost faktury se sjednává na 30 kalendářních dnů od jejího doručení Klientovi. V případě, že
   faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Klient oprávněn ve lhůtě splatnosti ji vrátit
   Advokátovi s vytknutím nedostatků, aniž by se dostal do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti
   počíná běžet znovu od okamžiku doručení opravené či doplněné faktury Klientovi.

 V. CENA ZA ADMINISTRACI ZADÁVACÍHO ŘÁZENÍ VE ZVLÁŠTNÍCH
     PŘÍPADECH

1. Opakované zadávací řízení

    V případě, kdy na základě rozhodnutí Klienta dojde ke zrušení zadávacího řízení, jehož
    komplexní administraci zajišťuje Advokát dle dílčí smlouvy, je Klient oprávněn rozhodnout o
    opakovaném svěření komplexní administrace zadávacího řízení jako navazující dílčí zakázky, a
    to na základě nové dílčí smlouvy. O případ opakovaného zadávacího řízení dle tohoto odstavce
    Rámcové dohody se jedná pouze tehdy, pokud nové zadávací řízení k zadání takovéto dříve

                                               12/20
    zrušené veřejné zakázky bude zahájeno do 6 měsíců od zrušení původního zadávacího řízení a
    současně nedojde k podstatným odchylkám od zadávacích podmínek původní veřejné zakázky.
    To platí i v případě, že opakované zadávací řízení se bude týkat jen některé či některých částí
    původní veřejné zakázky rozdělené na části ve smyslu ustanovení § 101 ZZVZ.

    Smluvní strany sjednávají, že v případě komplexní administrace opakované zadávacího řízení
    bude Advokátovi uhrazena cena stanovená dle přílohy č. 1 Rámcové dohody, která však bude
    snížena na polovinu. To znamená, že celková cena za komplexní administraci zadávacího řízení
    bude v takovémto případě činit 50 % z ceny uvedené ve vztahu k příslušnému druhu zadávacího
    řízení v Příloze č. 1 této Rámcové dohody (v případě veřejné zakázky na části polovinu z paušální
    částky dle druhu opakovaného zadávacího řízení plus polovinu z procentního navýšení za druhou
    a každou další opakovanou část veřejné zakázky).

2. Snížení ceny za komplexní administraci zadávacího řízení v případě zrušení zadávacího řízení

   Pokud bude zadávací řízení komplexně administrované Advokátem na základě dílčí smlouvy
   zrušeno, je Advokát oprávněn fakturovat pouze část sjednané ceny, a to takto:

      a) při rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení před koncem lhůty pro podání nabídek, popř.
         před ukončením fáze jednání v jednacím řízení - 50% ze sjednané ceny; v případě zrušení
         pouze některých částí zadávacího řízení bude za zrušené části řízení uhrazeno 50% z
         poměrné částky odpovídající původní celkové sjednané ceně zadávacího řízení podělené
         celkovým počtem částí a vynásobené počtem zrušených částí;

      b) při rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení po konci lhůty pro podání nabídek, ale před
         odesláním oznámení o výběru v zadávacím řízení - 70% ze sjednané ceny; v případě
         zrušení pouze některých částí zadávacího řízení bude za zrušené části řízení uhrazeno
         70% z poměrné částky odpovídající původní celkové sjednané ceně zadávacího řízení
         podělené celkovým počtem částí a vynásobené počtem zrušených částí;

      c) při rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení po odeslání oznámení o výběru v zadávacím
         řízení - 95% ze sjednané ceny; v případě zrušení pouze některých částí zadávacího řízení
         bude za zrušené části řízení uhrazeno 95% z poměrné částky odpovídající původní
         celkové sjednané ceně zadávacího řízení podělené celkovým počtem částí a vynásobené
         počtem zrušených částí.

   Za nezrušené části zadávacího řízení bude uhrazena částka odpovídající původní celkové
   sjednané ceně zadávacího řízení podělené celkovým počtem částí a vynásobené počtem
   nezrušených částí.

VI. ODPOVĚDNOST ZA VADY, JAKOST, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU,
     POJIŠTĚNÍ

1. Advokát je povinen realizovat veškerá plnění dílčích smluv uzavřených na základě této Rámcové
    dohody na svůj náklad a na své nebezpečí.

2. Odpovědnost za vady, kvalitu, jakost a nároky z ní vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními
    Obchodních podmínek, Občanského zákoníku a Zákona o advokacii.

3. V případě, že poskytnuté plnění nebude uskutečněno v souladu s touto Rámcovou dohodou
    anebo dílčí smlouvou, je Klient oprávněn požádat o zjednání nápravy na náklady Advokáta, a
    dále se postupuje dle čl. VI. této Rámcové dohody.

4. Advokát je povinen mít po dobu poskytování právních služeb na základě této Rámcové dohody
    uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou Klientovi nebo třetím
    osobám v souvislosti s poskytováním právních služeb minimálně do výše limitu pojistného plnění
    100.000.000 Kč za jednu pojistnou událost. Advokát je povinen na žádost Klienta předložit

                                               13/20
      Klientovi ve lhůtě 5 pracovních dnů prostou kopii pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu,
      z nichž bude zřejmé splnění výše uvedených podmínek.

 VII. SPOLUPRÁCE KLIENTA A ADVOKÁTA

     1. Po celou dobu trvání této Rámcové dohody si budou Klient a Advokát vzájemně poskytovat
        součinnost a informace, jež jsou potřebné ke splnění jejich závazků dle této Rámcové dohody
        a dle jednotlivých dílčích smluv. Obdrží-li Klient jakýkoliv doklad nebo dopis vztahující se k
        zadávacímu řízení administrovanému Advokátem, poskytne tento bez zbytečného odkladu
        Advokátovi (vždy s přihlédnutím ke lhůtám dle ZZVZ). Při realizaci činností dle této Rámcové
        dohody a jednotlivých dílčích smluv se Advokát zavazuje dostavit se na výzvu Klienta do jeho
        sídla (např. z důvodu předání podkladů, dokumentace, konzultací, jednání komisí apod.).

     2. V případě, že bude veřejná zakázka administrovaná Advokátem dle dílčí smlouvy
        spolufinancována z jiných zdrojů než pouze ze zdrojů Klienta, je Advokát povinen umožnit
        kontrolu v rozsahu požadovaném spolufinancujícím subjektem a poskytnout veškerou
        požadovanou součinnost, zejména poskytnout veškeré doklady, umožnit vstup do objektů
        Advokáta (v nezbytně nutném rozsahu a po předchozím upozornění), umožnit průběžné
        ověřování souladu údajů o průběhu zadávacích řízení se skutečným stavem apod.

     3. Advokát se zavazuje informovat Klienta průběžně, nejméně však 1x měsíčně o aktuálním
        stavu zadávacích řízení, komplexně administrovaných Advokátem pro Klienta na základě
        jednotlivých dílčích smluv. Konkrétní podoba a obsah těchto reportů, jakož i konkrétní
        termíny jejich předkládání Klientovi, budou Klientem a Advokátem dohodnuty bez
        zbytečného odkladu po uzavření dílčí smlouvy.

     4. V případě, že budou služby poskytovány dle čl. I odst. 2 písm. b) Advokát není oprávněn
        účtovat činnosti, které vznikly z důvodu nesprávného jednání Advokáta, a které přitom Klient
        byť konkludentně, neschválil.

VIII. DŮVĚRNOST INFORMACÍ

     1. Důvěrné informace a závazek k jejich ochraně

      Žádná ze Smluvních stran není oprávněna zpřístupnit jakékoli třetí straně, ani použít nebo využít
      k jakémukoli účelu jakékoli informace týkající se ostatních Smluvních stran nebo jejich zástupců,
      spřízněných osob, podnikatelské činnosti a obchodů zamýšlených touto Rámcovou dohodou
      nebo kteroukoli ze smluv na ni navazujících (dále jen „Důvěrné informace“), jež získá nebo
      získala na základě této Rámcové dohody nebo kterékoli ze smluv na ni navazujících, vyjma
      pokud tak učiní (i) s předchozím písemným souhlasem příslušné Smluvní strany, nebo (ii) v
      souladu s požadavky příslušných právních předpisů (včetně práva Klienta zveřejnit tuto
      Rámcovou dohodu a dílčí smlouvy v souladu se ZZVZ, resp. dle zákona č. 106/1999 Sb., o
      svobodném přístupu k informacím, v platném znění), platných účetních předpisů, platných
      burzovních předpisů a rozhodnutí příslušného soudu, nebo (iii) pokud to tato Rámcová dohoda
      výslovně umožňuje.

      Pro účely článku VIII této Rámcové dohody se za Důvěrné informace nepokládají žádné
      informace, jež:

           a) jsou nebo se stanou veřejně dostupnými (jinak než na základě neoprávněného
              sdělení nebo užití), nebo

                                                 14/20
         b) poskytne některé ze Smluvních stran třetí osoba, jež je oprávněna zpracovávat
            takové informace a má zákonné právo takové informace zpřístupňovat nebo
            používat.

   2. Oprávnění ke zpřístupnění Důvěrných informací

    Jakákoli ze Smluvních stran je oprávněna sdělovat Důvěrné informace svým spřízněným
    osobám, poddodavatelům, právním zástupcům, účetním, zaměstnancům a zástupcům, avšak s
    tím, že taková Smluvní strana zajistí, aby ty osoby, jež budou mít přístup k Důvěrným
    informacím, nezpřístupňovaly Důvěrné informace třetím osobám, ani je nepoužívaly, ani
    nevyužívaly k jinému účelu, než (i) za účelem plnění (resp. zajištění plnění) zákonných
    povinností příslušné Smluvní strany, nebo (ii) za účelem plnění (resp. zajištění plnění) povinností
    vyplývajících Smluvní straně z této Rámcové dohody, resp. jednotlivých dílčích smluv.

   3. Bezpečnostní opatření ve vztahu k Důvěrným informacím

   Každá ze Smluvních stran se zavazuje, že bude dodržovat přiměřená bezpečností opatření za
   účelem zamezení neoprávněného přístupu třetích osob k Důvěrným informacím, jež jsou v držení
   příslušné Smluvní strany.

   4. Trvání závazků důvěrnosti dle článku VIII. Rámcové dohody

   Závazky obsažené v tomto článku Rámcové dohody týkající se zachovávání důvěrnosti zůstanou
   v plném rozsahu platné a účinné ještě po dobu pěti (5) let od zániku Rámcové dohody, resp.
   jednotlivých dílčích smluv, podle toho, která skutečnost nastane později.

IX. SANKCE

   1. V případě, že Advokát poruší povinnost dle článku I. odstavce 9 této Rámcové dohody
      a předmět dílčích smluv nebude plněn členy realizačního týmu Advokáta, nebo dojde ke
      změně realizačního týmu Advokáta bez předchozího souhlasu Klienta, je Advokát povinen
      zaplatit Klientovi smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení
      této povinnosti.

   2. V případě, že Advokát poruší povinnost článku VI. odstavce 4 této Rámcové dohody a nebude
      mít po celou dobu trvání Rámcové dohody sjednáno platné pojištění své odpovědnosti za
      škodu způsobenou Advokátem třetí osobě a/nebo Advokát Klientovi v souladu s podmínkami
      sjednanými v článku VI. odstavce 4 této Rámcové dohody nedoloží existenci platného
      pojištění, je povinen zaplatit Klientovi smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, a to za každý den,
      kdy pojištění nebylo sjednáno nebo za každý jednotlivý případ porušení povinnosti doložit
      existenci platného pojištění.

 X. ODSTOUPENÍ OD DÍLČÍCH SMLUV A RÁMCOVÉ DOHODY, SMLUVNÍ
     POKUTA

1. Nestanoví-li Smluvní strany jinak, je Klient oprávněn písemně odstoupit od dílčí smlouvy za
    podmínek uvedených v Občanském zákoníku, a to v případě porušení dílčí smlouvy Advokátem
    podstatným způsobem. Porušením podstatným způsobem se rozumí zejména prodlení Advokáta
    s poskytnutím plnění (nebo jeho části), které je předmětem dílčí smlouvy, v termínech
    uvedených v dílčí smlouvě nebo sjednaných na základě této Rámcové dohody nebo dílčí
    smlouvy, pokud Advokát nezjedná nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu

                                               15/20
    Klient poskytne v písemné výzvě ke splnění povinností. Přiměřená lhůta dle předchozí věty nesmí
    být kratší než 1/5 sjednaného termínu plnění (zaokrouhleno na celé dny nahoru).

2. Vedle možnosti odstoupení od dílčí smlouvy dle předcházejícího ustanovení vzniká Klientovi
    nárok na smluvní pokutu za prodlení s poskytnutím plnění (nebo jeho části), které je předmětem
    dílčí smlouvy a to ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení od termínu uvedeného v dílčí smlouvě
    nebo sjednaného na základě této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy až do dne splnění
   povinnosti Advokátem. Klient má vedle práva na zaplacení smluvní pokuty i právo na náhradu
   škody způsobené mu prodlením Advokáta.

3. Odstoupí-li Klient od smlouvy s Advokátem, je rovněž oprávněn písemně odstoupit vůči tomuto
    Advokátovi od této Rámcové dohody. Využití oprávnění dle předchozí věty nezpůsobuje zánik
    Rámcové dohody vůči ostatním Advokátům.

4. Klient je dále oprávněn odstoupit od této Rámcové dohody vůči Advokátovi, který minimálně
    třikrát v průběhu doby trvání této Rámcové dohody odmítl uzavřít dílčí smlouvu k výzvě Klienta.

5. Nevyjádří-li se Advokát k objednávce Klienta, nebo k upravené objednávce ve smyslu čl. II.
    odst. 7 této Rámcové dohody, ve lhůtě dle čl. II odst. 9 této Rámcové dohody, má se za to, že
    Advokát odmítl dílčí smlouvu uzavřít.

XI. AKCEPTAČNÍ PROCEDURA

 1. Výstupy poskytnutých Služeb dle této Rámcové dohody, které z povahy věci mají být
    předmětem akceptace, budou akceptovány Klientem na základě akceptační procedury dle
    tohoto článku Rámcové dohody. Akceptační procedura zahrnuje ověření, zda Poskytovatelem
    poskytnuté plnění vedlo k výsledku, ke kterému se Advokát zavázal dílčí smlouvou, a to
    porovnáním skutečných vlastností poskytnutého plnění s jejich závaznou specifikací dle této
    Rámcové dohody a dílčí smlouvy.

 2. Průběh akceptační procedury:

       2.1.Je-li předmětem dílčí smlouvy komplexní administrace zadávacího řízení, je akceptační
          procedura zahájena předáním kompletní dokumentace o zadávacím řízení ve smyslu a
          ve lhůtě dle čl. I odst. 3 pododst. B) písm. v) této Rámcové dohody

       2.2. Je-li předmětem dílčí smlouvy poskytnutí dalšího právního poradenství, Advokát se
          zavazuje předat výstup Klientovi k akceptaci tak, aby byla dodržena lhůta stanovená v
          dílčí smlouvě, případně v souladu s ní či dle dohody s Klientem. V případě, že lhůta
          není dílčí smlouvou stanovena anebo se smluvní strany na lhůtě nedohodnou, zavazuje
          se Advokát předat výstup Klientovi k akceptaci bezodkladně poté, kdy je reálně možné
          příslušný výstup vyhotovit. Součástí výstupu vždy budou Výkaz/y prací zpracované
          v souladu s čl. IV. odst. 5 této Rámcové dohody v souvislosti s plněním předmětu dílčí
          smlouvy.

       2.3.Klient se zavazuje uvést veškeré své výhrady nebo připomínky k výstupu (vč. Výkazů
          práce) předloženému dle tohoto článku bez zbytečného odkladu od jeho předání.

       2.4.Vznese-li Klient výhrady nebo připomínky k výstupu, zavazuje se Advokát bez
          zbytečného odkladu (ve lhůtě přiměřené povaze výhrady, nejpozději však do 7
          pracovních dnů, nebude-li stranami písemně dohodnuto jinak) provést veškeré
          potřebné úpravy výstupu dle veškerých výhrad a připomínek klienta. Opravený výstup
          předá Advokát Klientovi k opětovné akceptaci. Postup dle tohoto odstavce se opakuje
          do úplného odstranění vad.

                                               16/20
        2.5.Nevznese-li Klient k předloženému výstupu žádné (další) výhrady ani připomínky, sdělí
           Advokátovi, že výstup akceptuje, čímž Smluvní strany považují výstup za Advokátem
           řádně provedený a předaný a Klientem převzatý.

 3. O akceptaci výstupu dle odst. 2.5 tohoto článku bude vždy vystaven akceptační protokol. Text
    akceptačního protokolu připraví Advokát, nestanoví-li Klient jinak. Vyhotovení příslušných
    protokolů, musí být ukončeno nejpozději do 5 pracovních dnů od skončení akceptační procedury.

XII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

 1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Rámcová dohoda (následné odstavce se týkají jak této
    Rámcové dohody, tak dílčích smluv s hodnotou převyšující 50.000,- Kč bez DPH), podléhá
    uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
    některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů
    (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran,
    předmětu a účelu této Rámcové dohody a dílčích smluv, její ceně či hodnotě a datu uzavření této
    Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy. Osoby uzavírající tuto Rámcovou dohodu za Smluvní strany
    souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Rámcové dohodě, spolu
    s touto Rámcovou dohodou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

 2. Zaslání této Rámcové dohody a dílčích smluv správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv
    zajišťuje Klient. Nebude-li tato Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo
    uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat
    po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo
    vzniknout mohla.

 3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Rámcové dohodě
    a dílčích smlouvách, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této Rámcové
    dohody, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb.,
    občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná
    ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst.
    1 ZRS.

 4. Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu této Rámcové dohody nebo
    dílčí smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění této Rámcové dohody nebo dílčí
    smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato Smluvní strana odpovědnost, pokud by tato
    Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem
    odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze Smluvních stran tuto Rámcovou dohodu nebo
    dílčí smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy,
    které druhá Smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této Rámcové
    dohody nebo dílčí smlouvy, nebude Klient jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat
    za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství
    ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé Smluvní strany Klient
    obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy včetně
    odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá Smluvní strana je povinna
    výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně
    všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504
    občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Klient skutečnost, že takto
    označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

 5. Advokát může při plnění dílčích smluv použít poddodavatele uvedené v příloze č. 2 této Rámcové
    dohody. Poddodavatele neuvedeného v příloze č. 2 této Rámcové dohody může Advokát k plnění
    dílčí smlouvy použít pouze za podmínek uvedených v Obchodních podmínkách. Advokát však

                                                17/20
     není oprávněn použít poddodavatele na Klientem vymezené části uvedené v zadávacích
     podmínkách Zadávacího řízení.

XIII. STŘET ZÁJMŮ, POVINNOSTI ADVOKÁTA V SOUVISLOSTI
       S KONFLIKTEM NA UKRAJINĚ

  1. Advokát prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust.
     § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále
     jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 %
     účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž prokazoval kvalifikaci
     v zadávacím řízení na zadání Veřejné zakázky, nejsou obchodní společností, ve které veřejný
     funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba
     vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

  2. Advokát prohlašuje, že on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost
     byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami:

        a. dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících
           opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění
           pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku
           nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných
           zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12,
           13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice
           2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 směrnice
           2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/EC,

        b. dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících
           opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost,
           svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích
           předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (dále jen „Sankční seznamy“).

  3. Je-li Advokátem sdružení více osob, platí podmínky dle odstavce 1 a 2 této Rámcové dohody také
     jednotlivě pro všechny osoby v rámci Advokáta sdružené, a to bez ohledu na právní formu tohoto
     sdružení.

  4. Přestane-li Advokát nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla
     využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat podmínky dle
     tohoto článku Rámcové dohody, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však
     do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, Klientovi.

  5. Advokát se dále zavazuje postupovat při plnění dílčích smluv uzavřených na základě této
     Rámcové dohody v souladu s Nařízením Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o
     omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese
     proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení
     Rady (EU) č. 269/2014.

  7. Advokát se dále ve smyslu článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o
     omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost,
     svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, zavazuje, že finanční
     prostředky ani hospodářské zdroje, které obdrží od Klienta na základě této Rámcové dohody a
     jejích případných dodatků, nezpřístupní přímo ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám,
     subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v Sankčních seznamech, nebo v jejich
     prospěch.

  8. Ukáží-li se prohlášení Advokáta dle odstavce 1 a 2 tohoto článku této Rámcové dohody jako
     nepravdivá nebo poruší-li Advokát svou oznamovací povinnost dle odstavce 4 nebo povinnosti

                                                 18/20
     dle odstavců 5 nebo 6 této Rámcové dohody, je Klient oprávněn odstoupit od této Rámcové
     dohody. Klient je vedle toho oprávněn vypovědět jednotlivé dílčí smlouvy uzavřené na základě
     této Rámcové dohody. Advokát je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení povinností
     dle předchozí věty smluvní pokutu ve výši 500.000,-Kč (slovy pět set tisíc korun českých).
     Ustanovení § 2050 Občanského zákoníku se nepoužije.

XIV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

 1. Obě Smluvní strany prohlašují, že si tuto Rámcovou dohodu před jejím podpisem přečetly, a že
     byla uzavřena po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle určitě, vážně a
     srozumitelně. Na důkaz dohody o všech článcích této Rámcové dohody připojují pověření zástupci
     obou Smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

 2. Tato Rámcová dohoda může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně
     číslovaných dodatků s výjimkou přílohy č. 4 rámcové dohody.

 3. Advokát prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení předmětů plnění dílčích
     smluv a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k jejich
     řádnému provedení.

 4. Tato Rámcová dohoda je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každý z účastníků obdrží
     její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že tato Smlouva
     z jakéhokoli důvodu nebude vyhotovena v elektronické podobě, bude sepsána v takovém počtu
     vyhotovení, aby jedno vyhotovení obdržel každý Advokát a dvě vyhotovení Klient.

 5. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto Rámcovou dohodou a Obchodními podmínkami se
     řídí Občanským zákoníkem a platnými obecně závaznými právními předpisy. Veškerá práva
     a povinnosti Smluvních stran vyplývající z této Rámcové dohody se řídí českým právním řádem.

 6. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé ze vzájemných obchodních smluvních
     vztahů především smírně – jednáním. Nedojde-li k dohodě, dohodly se Smluvní strany na tom,
     že k projednání sporů je příslušný obecný soud Klienta. Rozhodným právem pro řešení sporů je
     právo České republiky a jednacím jazykem je český jazyk.

 7. Pokud některá ustanovení Obchodních podmínek nebo jejich část nelze vzhledem k povaze
     předmětu plnění dílčích zakázek objektivně a zcela zřejmě použít, pak z takových ustanovení
     nebo jejich částí práva ani povinnosti smluvním stranám nevznikají.

 8. Tato Rámcová dohoda nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední ze Smluvních stran.
     Vystupuje-li na jedné Smluvní straně více účastníků, musí být Rámcová dohoda podepsána
     všemi těmito účastníky. Je-li tato Rámcová dohoda uveřejňována v registru smluv, nabývá
     účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření.

 Přílohy tvořící nedílnou součást této rámcové dohody (v případě, že Rámcová dohoda
 hovoří o příloze, použije se vždy příloha náležící příslušnému Advokátovi):

 Příloha č. 1 – Jednotkový ceník činností prováděných Advokátem
       Příloha č. 1a - Advokát č. 1
       Příloha č. 1b - Advokát č. 2
       Příloha č. 1c - Advokát č. 3

 Příloha č. 2 – Seznam poddodavatelů
 Příloha č. 3 – Obchodní podmínky
 Příloha č. 4 – Realizační tým

       Příloha č. 4a - Advokát č. 1

                                                 19/20
      Příloha č. 4b - Advokát č. 2  Za Advokáta č. 1:
      Příloha č. 4c - Advokát č. 3
                       podepsáno elektronicky
Za Klienta:                  dne 23. 05. 2023
                       …………………………………………………
podepsáno elektronicky            JUDr. Vilém Podešva, LL.M.
dne 13. 06. 2023               advokát a jednatel
……………………………………………………
Bc. Jiří Svoboda, MBA           Za Advokáta č. 2:
generální ředitel               podepsáno elektronicky
                       dne 24. 05. 2023
                       ………………………………………………..
                       JUDr. Jaromír Císař, Ph.D.
                       jednatel a advokát

                     Za Advokáta č. 3:
                        podepsáno elektronicky
                        dne 25. 05. 2023
                        ………………………………………………….
                        Advokátní kancelář Chrenek, Kotrba spol. s r.o.
                        JUDr. Jakub Kotrba, jednatel

                         podepsáno elektronicky
                        dne 25. 05. 2023
                        ………………………………………………….

                        MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
                        Mgr. Tomáš Machurek, jednatel

                        podepsáno elektronicky
                        dne 25. 05. 2023
                        ..……………………………………………….

                        JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát

                     20/20
                                  Advokát č. 1 - Poskytování právních služeb - Část 1/Položkový rozpočet

                              měrná    minimální

Druh poskytované právní služby       Předpokládaný jednotková jednotková   jednotková cena jednotková cena celková cena pro     cena za      DPH za   Celkem s DPH
                          objem   cena bez    cena      pro účely    bez DPH  účely hodnocení  předpokládaný   předpokládaný  4 356 000,00 Kč
                                DPH            hodnocení                    objem bez DPH
                                    (dle odst.                                         objem
                                                                      3 600 000,00 Kč
                                    11.2.2 ZD)                                       756 000,00 Kč

komplexní administrace - nadlimitní

veřejná zakázka zadávaná v otevřeném    8       kus     400 000,00 Kč 450 000,00 Kč  450 000,00 Kč  3 600 000,00 Kč

řízení

komplexní administrace - nadlimitní     4       kus     500 000,00 Kč 550 000,00 Kč  550 000,00 Kč  2 200 000,00 Kč  2 200 000,00 Kč  462 000,00 Kč  2 662 000,00 Kč

veřejná zakázka zadávaná v jednacím

řízení s uveřejněním

komplexní administrace - nadlimitní

veřejná zakázka zadávaná soutěžním

dialogem, inovační partnerství či v řízení 2       kus     650 000,00 Kč 650 000,00 Kč  650 000,00 Kč  1 300 000,00 Kč  1 300 000,00 Kč  273 000,00 Kč  1 573 000,00 Kč

s použitím metody hodnocení BVA bez

ohledu na druh zadávacího řízení

další právní poradenství dle předmětu    3000      hodina   2 000,00 Kč  2 000,00 Kč   2 000 000,00 Kč 6 000 000,00 Kč  6 000 000,00 Kč  1 260 000,00 Kč 7 260 000,00 Kč
            Celkem         ꟷ
                              ꟷ      ꟷ       ꟷ        ꟷ        13 100 000,00 Kč  13 100 000,00 Kč 2 751 000,00 Kč 15 851 000,00 Kč
                                  Advokát č. 2 - Poskytování právních služeb - Část 1/Položkový rozpočet

                              měrná    minimální

Druh poskytované právní služby       Předpokládaný jednotková jednotková   jednotková cena jednotková cena celková cena pro     cena za      DPH za   Celkem s DPH
                          objem   cena bez    cena      pro účely    bez DPH  účely hodnocení  předpokládaný   předpokládaný  3 872 000,00 Kč
                                DPH            hodnocení                    objem bez DPH
                                    (dle odst.                                         objem
                                                                      3 200 000,00 Kč
                                    11.2.2 ZD)                                       672 000,00 Kč

komplexní administrace - nadlimitní

veřejná zakázka zadávaná v otevřeném    8       kus     400 000,00 Kč 400 000,00 Kč  400 000,00 Kč  3 200 000,00 Kč

řízení

komplexní administrace - nadlimitní     4       kus     500 000,00 Kč 500 000,00 Kč  500 000,00 Kč  2 000 000,00 Kč  2 200 000,00 Kč  420 000,00 Kč  2 420 000,00 Kč

veřejná zakázka zadávaná v jednacím

řízení s uveřejněním

komplexní administrace - nadlimitní

veřejná zakázka zadávaná soutěžním

dialogem, inovační partnerství či v řízení 2       kus     650 000,00 Kč 650 000,00 Kč  650 000,00 Kč  1 300 000,00 Kč  1 300 000,00 Kč  273 000,00 Kč  1 573 000,00 Kč

s použitím metody hodnocení BVA bez

ohledu na druh zadávacího řízení

další právní poradenství dle předmětu    3000      hodina   2 000,00 Kč  2 000,00 Kč   2 000 000,00 Kč 6 000 000,00 Kč  6 000 000,00 Kč  1 260 000,00 Kč 7 260 000,00 Kč
            Celkem         ꟷ
                              ꟷ      ꟷ       ꟷ        ꟷ        12 500 000,00 Kč  12 500 000,00 Kč 2 625 000,00 Kč 15 125 000,00 Kč
                                  Advokát č. 3- Poskytování právních služeb - Část 1/Položkový rozpočet

                              měrná    minimální

Druh poskytované právní služby       Předpokládaný jednotková jednotková   jednotková cena jednotková cena celková cena pro    cena za      DPH za   Celkem s DPH
                          objem   cena bez    cena      pro účely    bez DPH  účely hodnocení  předpokládaný   předpokládaný  3 872 000,00 Kč
                                DPH            hodnocení                   objem bez DPH
                                    (dle odst.                                         objem
                                                                     3 200 000,00 Kč
                                    11.2.2 ZD)                                      672 000,00 Kč

komplexní administrace - nadlimitní

veřejná zakázka zadávaná v otevřeném    8       kus     400 000,00 Kč 400 000,00 Kč  400 000,00 Kč  3 200 000,00 Kč

řízení

komplexní administrace - nadlimitní     4       kus     500 000,00 Kč 500 000,00 Kč  500 000,00 Kč  2 000 000,00 Kč  2 000 000,00 Kč  420 000,00 Kč  2 420 000,00 Kč

veřejná zakázka zadávaná v jednacím

řízení s uveřejněním

komplexní administrace - nadlimitní

veřejná zakázka zadávaná soutěžním

dialogem, inovační partnerství či v řízení 2       kus     650 000,00 Kč 650 000,00 Kč  650 000,00 Kč  1 300 000,00 Kč  1 300 000,00 Kč  273 000,00 Kč  1 573 000,00 Kč

s použitím metody hodnocení BVA bez

ohledu na druh zadávacího řízení

další právní poradenství dle předmětu    3000      hodina   2 000,00 Kč  2 000,00 Kč   2 000 000,00 Kč 6 000 000,00 Kč  6 000 000,00 Kč  1 260 000,00 Kč 7 260 000,00 Kč
            Celkem         ꟷ
                              ꟷ      ꟷ       ꟷ        ꟷ        12 500 000,00 Kč 12 500 000,00 Kč 2 625 000,00 Kč 15 125 000,00 Kč
   Příloha č. 2 RD

   Poddodavatelé

   Advokát č. 1

   Poskytovatel provádí předmět plnění dle Rámcové dohody prostřednictvím následujících
   Poddodavatelů:

   JUDr. Jiří Votrubec
   - IČO: 02973588
   - se sídlem: Na Pankráci 1683/127, 14000 Praha

    Část Plnění dle Rámcové                               20 %
       dohody prováděná
        prostřednictvím

   Poddodavatele ve finančním
   procentuálním vyjádření ve

        vztahu k Ceně.

   Stručný popis činností, které          Výkon funkce Advokáta
        jsou prováděny

       Poddodavatelem.

   Mgr. Lukáš Sommer                                    20 %

   - IČO: 73630187

   - se sídlem: Na Pankráci 1683/127, 14000 Praha

   Část Plnění dle Rámcové dohody
   prováděná prostřednictvím
   Poddodavatele ve finančním
   procentuálním vyjádření ve vztahu
   k Ceně.

   Stručný popis činností, které jsou       Výkon funkce Advokátního koncipienta (náhradního
   prováděny Poddodavatelem.                         advokáta)

   Advokát č. 2

   Poskytovatel provádí předmět plnění dle Rámcové dohody prostřednictvím následujících
   Poddodavatelů:

1/4 Správa železnic, státní organizace       Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
   zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234
   soudem v Praze, spisová značka A 48384     www.spravazeleznic.cz
   Mgr. Lubor Černý, advokát, IČO: 866 26 990, se sídlem Praha 4, Nusle,
   Hvězdova 1716/2b

    Část Plnění dle Rámcové                  12,5 %
       dohody prováděná
        prostřednictvím   Poddodavatel se bude podílet na poskytování
                  právního poradenství v oblasti veřejných zakázek,
   Poddodavatele ve finančním   tj. zejména:
   procentuálním vyjádření ve
                  − komplexní administrace zadávacího řízení,
        vztahu k Ceně.      tj. příprava zadávací dokumentace, včetně
                     smluvní dokumentace, a procesních dokumentů
   Stručný popis činností, které    v rámci zadávacího řízení, a dále poskytování
        jsou prováděny      průběžného právního poradenství v souvislosti
                     s administrovaným zadávacím řízením,
       Poddodavatelem.
                  − zastupování zadavatele ve správním řízení
                     před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže
                     nebo zpracování vyjádření zadavatele, podání
                     či jiných obdobných úkonů zadavatele pro Úřad
                     pro ochranu hospodářské soutěže,

                  − poskytování právního poradenství v průběhu
                     plnění veřejné zakázky – tj. zejména posouzení
                     přípustnosti změn závazku ze smlouvy
                     na veřejnou zakázku dle § 222 zákona
                     č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
                     ve znění pozdějších předpisů.

   Mgr. Milan Kučera, advokát, IČO: 077 34 620, se sídlem Praha 4, Nusle,
   Hvězdova 1716/2b

    Část Plnění dle Rámcové                  12,5 %
       dohody prováděná
        prostřednictvím   Poddodavatel se bude podílet na poskytování
                  právního poradenství v oblasti veřejných zakázek,
   Poddodavatele ve finančním   tj. zejména:
   procentuálním vyjádření ve  − komplexní administrace zadávacího řízení,

        vztahu k Ceně.      tj. příprava zadávací dokumentace, včetně
                     smluvní dokumentace, a procesních dokumentů
   Stručný popis činností, které    v rámci zadávacího řízení, a dále poskytování
        jsou prováděny

       Poddodavatelem.

2/4
                     průběžného právního poradenství v souvislosti
                     s administrovaným zadávacím řízením,

                  − zastupování zadavatele ve správním řízení
                     před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže
                     nebo zpracování vyjádření zadavatele, podání
                     či jiných obdobných úkonů zadavatele pro Úřad
                     pro ochranu hospodářské soutěže,

                  − poskytování právního poradenství v průběhu
                     plnění veřejné zakázky – tj. zejména posouzení
                     přípustnosti změn závazku ze smlouvy
                     na veřejnou zakázku dle § 222 zákona
                     č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
                     ve znění pozdějších předpisů.

   Advokát č. 3

   Poskytovatel provádí předmět plnění dle Rámcové dohody prostřednictvím následujících
   Poddodavatelů:

   Mgr. Pavlína Trhalová, advokát, se sídlem: Těšnov 1/1059, 110 00
   Praha 1, IČO: 66249015 – poddodavatel vedoucího účastníka společnosti
   Advokátní kanceláře Chrenek, Kotrba spol. s r.o.

    Část Plnění dle Rámcové   25%
       dohody prováděná
        prostřednictvím

   Poddodavatele ve finančním
   procentuálním vyjádření ve

        vztahu k Ceně.

   Stručný popis činností, které Poskytování právního poradenství bude
        jsou prováděny   spočívat minimálně v takových oblastech
                  práva, které svým charakterem odpovídají
       Poddodavatelem.    kvalifikaci, kterou za dodavatele prokazuje.
                  Poskytování právního poradenství v
                  souvislosti s komplexní administrací
                  zadávacích řízení /právní poradenství v
                  průběhu zadávacích řízení; poradenství v
                  oblasti změn závazku ze smlouvy na veřejnou
                  zakázku, zastupování zadavatele nebo
                  přípravě vyjádření, podání či jiných
                  obdobných úkonů zadavatele ve správním
                  řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské
                  soutěže, jehož předmětem je přezkum úkonů
                  zadavatele v zadávacím řízení dle ZZVZ a
                  další právní služby související s předmětem
                  veřejné zakázky pro tuto část.

3/4
   Mgr. Radomír Hromada, advokát, se sídlem Těšnov 1/1059, 110 00
   Praha 1, IČO: 09517049 poddodavatel vedoucího účastníka společnosti
   Advokátní kanceláře Chrenek, Kotrba spol. s r.o.

    Část Plnění dle Rámcové   25%
       dohody prováděná
        prostřednictvím

   Poddodavatele ve finančním
   procentuálním vyjádření ve

        vztahu k Ceně.

   Stručný popis činností, které Poskytování právního poradenství bude
        jsou prováděny   spočívat minimálně v takových oblastech
                  práva, které svým charakterem odpovídají
       Poddodavatelem.    kvalifikaci, kterou za dodavatele prokazuje.
                  Poskytování právního poradenství v
                  souvislosti s komplexní administrací
                  zadávacích řízení /právní poradenství v
                  průběhu zadávacích řízení; poradenství v
                  oblasti změn závazku ze smlouvy na veřejnou
                  zakázku, zastupování zadavatele nebo
                  přípravě vyjádření, podání či jiných
                  obdobných úkonů zadavatele ve správním
                  řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské
                  soutěže, jehož předmětem je přezkum úkonů
                  zadavatele v zadávacím řízení dle ZZVZ a
                  další právní služby související s předmětem
                  veřejné zakázky pro tuto část.

4/4
Příloha č. 3 RD – část 1 ZŘ

OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ DOHODĚ

OBSAH OBCHODNÍCH PODMÍNEK

ČÁST 1 - ÚVODNÍ USTANOVENÍ ............................................................................................ 2
ČÁST 2 - DÍLO .................................................................................................................... 3
ČÁST 3 - CENA DÍLA ............................................................................................................ 4
ČÁST 4 - ZMĚNA CENY DÍLA ................................................................................................. 4
ČÁST 5 - PLATEBNÍ PODMÍNKY ............................................................................................. 4
ČÁST 6 - MÍSTO PLNĚNÍ ....................................................................................................... 5
ČÁST 7 - DOBA PLNĚNÍ ........................................................................................................ 5
ČÁST 8 - PROVÁDĚNÍ DÍLA ................................................................................................... 5
ČÁST 9 - ZKUŠEBNÍ PROVOZ ................................................................................................ 8
ČÁST 10 - PŘEPRAVA DÍLA ................................................................................................... 8
ČÁST 11 - PODDODAVATELÉ................................................................................................. 9
ČÁST 12 - PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA.................................................................................... 9
ČÁST 13 - VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY ..............................................................11
ČÁST 14 - VADY PLNĚNÍ A ZÁRUKA ......................................................................................11
ČÁST 15 - UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ ...................................................................12
ČÁST 16 - PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ VAD...............................................................................12
ČÁST 17 - POJIŠTĚNÍ..........................................................................................................13
ČÁST 18 - DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ........................................................................................13
ČÁST 19 - SANKCE .............................................................................................................14
ČÁST 20 - OBECNÁ ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE .................................................................15
ČÁST 21 - ODSTOUPENÍ OD DÍLČÍ SMLOUVY A RÁMCOVÉ DOHODY ..........................................16
ČÁST 22 - OSTATNÍ UJEDNÁNÍ.............................................................................................17

1/18 Správa železnic, státní organizace       Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
   zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234
   soudem v Praze, spisová značka A 48384     www.spravazeleznic.cz
ČÁST 1 - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Pro účely těchto Obchodních podmínek mají následující slova význam u nich uvedený:
     1.1. Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
           předpisů.
     1.2. ZoDPH – zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
           předpisů.
     1.3. ZoÚ – zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
     1.4. SZ – zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
           zákon), ve znění pozdějších předpisů.
     1.5. ZZVZ – zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
           předpisů.
     1.6. Objednatel – Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Praha 1 –
           Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
           Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384.
     1.7. Zhotovitel – osoba uvedená Rámcové dohodě jako Zhotovitel; též všechny osoby,
           které jsou Rámcové dohodě uvedené na straně Zhotovitele, je-li na straně
           Zhotovitele více než jedna osoba.
     1.8. Smluvní strany – Objednatel a Zhotovitel.
     1.9. Smluvní strana – Objednatel nebo Zhotovitel dle smyslu ujednání.
     1.10. Nabídka – souhrn dokumentů, které Zhotovitel podal jako návrh do zadávacího
           řízení, na jehož základě byla uzavřena Rámcová dohoda.
     1.11. Rámcová dohoda – smlouva/dohoda uzavřená mezi Smluvními stranami, která
           odkazuje na Obchodní podmínky.
     1.12. Dílčí smlouva – dílčí smlouva uzavřená na základě Rámcové dohody způsobem
           uvedeným v Rámcové dohodě.
     1.13. Obchodní podmínky – tento text obchodních podmínek.
     1.14. Předmět Díla – věc, která má být zhotovena, nebo činnost s jiným výsledkem,
           specifikovaná obecně v Rámcové dohodě a konkrétně v Dílčí smlouvě.
     1.15. Související plnění – další plnění (práce, dodávky, služby, činnosti a výkony), která
           je Zhotovitel povinen dle Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy poskytnout vedle
           samotného provedení Předmětu díla.
     1.16. Rozhodnutí Objednatele – veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povolení či jiné
           výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které pro účely
           Díla nebo v souvislosti s ním získal nebo do doby dokončení Díla získá Objednatel a
           jež Objednatel Zhotoviteli předal nebo s nimiž se Zhotovitel jinak seznámil.
     1.17. Rozhodnutí Zhotovitele – veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povolení či jiné
           výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které je
           Zhotovitel povinen dle Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy získat. Jakékoliv
           Rozhodnutí Zhotovitele, které není v českém jazyku, musí být do českého jazyka
           přeloženo a překlad musí být úředně ověřen.
     1.18. Veřejnoprávní podklady – souhrn Rozhodnutí Objednatele a Rozhodnutí
           Zhotovitele.
     1.19. Doklady – veškeré listiny, které se vztahují k Předmětu Díla nebo Souvisejícímu
           plnění a které jsou třeba k jejich převzetí a užívání; veškerá Rozhodnutí Zhotovitele;
           veškeré další listiny, vyjma Výzvy k úhradě, které je Zhotovitel dle Rámcové dohody
           nebo Dílčí smlouvy povinen předat Objednateli. Všechny Doklady musejí být
           v českém jazyku, nebo v původním jazyku s překladem do českého jazyka, není-li
           uvedeno jinak.
     1.20. Dílo – souhrn veškerých plnění, která je Zhotovitel povinen provést za účelem
           splnění Dílčí smlouvy; zahrnuje zejm. provedení Předmětu díla, poskytnutí či
           provedení Souvisejícího plnění a dodání Dokladů.
     1.21. Cena Díla – cena za Dílo uvedená v Dílčí smlouvě (částka bez DPH) anebo v případě,
           že v dílčí smlouvě sjednána není, je Cena Díla stanovena dle jednotkových cen
           sjednaných v Rámcové dohodě a množství skutečně realizovaných položek se

                                               2/18
1.22. sjednanou jednotkovou cenou v Rámcové dohodě Zhotovitelem při zhotovení Díla a
    odsouhlasených Objednatelem na základě Zhotovitelem předloženého Akceptačního
1.23. protokolu/Předávacího protokolu.
1.24. Výzva k úhradě – daňový doklad, je-li Zhotovitel povinen dle ZoDPH uhradit
1.25. v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části DPH, nebo faktura, pokud Zhotovitel
    v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části není dle ZoDPH povinen uhradit DPH.
1.26. Vícepráce – práce, dodávky nebo služby nad rámec Dílčí smlouvy, na jejichž
1.27. provedení se Smluvní strany dohodnou po uzavření Dílčí smlouvy.
1.28. Méněpráce – práce, dodávky nebo služby v rámci Dílčí smlouvy, na jejichž vypuštění
    se Smluvní strany dohodnou po uzavření Dílčí smlouvy.
1.29. Obalový materiál – palety, dřevěné desky či jiné věci, které slouží pro potřeby
    přepravy nebo ochrany Předmětu díla. Dle kontextu Rámcové dohody se rozumí
    Obalovým materiálem též jednotlivý kus palety, dřevěné desky nebo jiné věci.
    Přejímací řízení – proces, při kterém Zhotovitel předává a Objednatel kontroluje
    a přebírá Dílo, nebo je odmítá.
    Předávací protokol – listina osvědčující předání a převzetí Díla nebo jeho části, jejíž
    minimální náležitosti jsou uvedeny v části Předání a převzetí Díla.
    Záruční doba – doba, do jejíhož uplynutí je Objednatel oprávněn uplatňovat práva
    z vad plnění poskytnutého Zhotovitelem na základě Rámcové dohody; Záruční doba
    činí 24 měsíců, není-li stanoveno v Rámcové dohodě jinak.
    TÚDC – Technická ústředna dopravní cesty, organizační jednotka Objednatele.

ČÁST 2 - DÍLO

2. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo a Objednatel
     se zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli Cenu díla a příslušnou DPH, bude-li Zhotovitel
     povinen dle ZoDPH uhradit v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části DPH.

3. Zhotovitel je povinen provést Dílo v jakosti, provedení a způsobem uvedeným v Rámcové
     dohodě a Dílčí smlouvě a zároveň
     3.1. v jakosti, provedení a způsobem, jenž odpovídá vlastnostem a způsobu, které
           Zhotovitel popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu Díla,
           a to v rozsahu, ve kterém není v rozporu s jakostí, provedením a způsobem
           sjednaným v Rámcové dohodě a Dílčí smlouvě,
     3.2. v jakosti, provedení a způsobem, jenž se hodí k účelu vyplývajícímu z Rámcové
           dohody a není-li v ní vyjádřen pak k účelu, ke kterému se Dílo obvykle používá, a to
           v rozsahu, ve kterém není v rozporu s jakostí, provedením a způsobem sjednaným v
           Rámcové dohodě,
     3.3. v souladu s Veřejnoprávními podklady,
     3.4. v souladu s požadavky právních předpisů, interních předpisů objednatele vztahujících
           se k provádění díla, Technických kvalitativních podmínek státních drah (dále též jen
           „TKP státních drah“) a příslušných ČSN.

4. Je-li jakost či provedení Předmětu díla zároveň určeno vzorkem nebo předlohou, musí
     Předmět díla odpovídat jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze. Liší-li se jakost nebo
     provedení určené v Rámcové dohodě a vzorek nebo předloha, rozhoduje Rámcová dohoda.
     Určuje-li Rámcová dohoda a vzorek nebo předloha jakost nebo provedení rozdílně, nikoliv
     však rozporně, musí Předmět díla odpovídat Rámcové dohodě a Dílčí smlouvě i vzorku nebo
     předloze.

5. Opatřuje-li Zhotovitel věc za účelem jejího zpracování při provádění Díla, je povinen opatřit
     věc novou, nepoužitou a neopotřebovanou.

6. Je-li součástí Díla povinnost Zhotovitele zajistit jakékoliv Rozhodnutí Zhotovitele, je
     Zhotovitel povinen provést veškeré činnosti, kterých je k získání příslušného Rozhodnutí
     Zhotovitele třeba.

    3/18
ČÁST 3 - CENA DÍLA

7. Cena díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené se splněním jeho povinností
     vyplývajících z Dílčí smlouvy, Rámcové dohody a Obchodních podmínek a zisk Zhotovitele.

8. Objednatel není povinen hradit v souvislosti s plněním Dílčí smlouvy žádné jiné finanční
     částky, než Cenu díla a případně příslušnou DPH, není-li uvedeno jinak (tím není dotčeno
     právo Zhotovitele na případnou úhradu smluvní pokuty, úroků z prodlení, či jiných sankcí, a
     právo na náhradu škody způsobené Objednatelem).

9. Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení
     ceny v závislosti na čase plnění, a to až do dokončení Díla.

10. Je-li Zhotovitel povinen dle ZoDPH uhradit v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části
     DPH, je Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle Ceny díla.

11. Cenu díla lze měnit pouze za podmínek uvedených v části Změna ceny Díla (viz ČÁST 4 -
     Obchodních podmínek).

12. Konečné finanční částky na fakturách/daňových dokladech nesmí být zaokrouhlovány na celé
     Kč. Objednatel nebude akceptovat zaokrouhlení a haléřové vyrovnání v případě uvedení na
     faktuře/daňovém dokladu nebude hradit.

ČÁST 4 - ZMĚNA CENY DÍLA

13. Změna ceny díla je možná pouze v případě
     13.1. víceprací nebo méněprací,
     13.2. zjistí-li Zhotovitel v případech, kdy je pro zhotovení Díla Objednatelem vyhotovena
           projektová dokumentace, kontrolou vady této dokumentace nebo její nevhodnost či
           neúplnost, které mají vliv na náklady Zhotovitele,
     13.3. v jiných případech jen pokud se na tom Smluvní strany dohodnou.

14. V případě víceprací i méněprací Zhotovitel provede ocenění jejich soupisu dle jednotkových
     cen sjednaných v Rámcové dohodě, jsou-li v Rámcové dohodě takové jednotkové ceny
     sjednány.

15. Pokud pro práce, dodávky nebo služby, které jsou předmětem víceprací, nejsou v Rámcové
     dohodě sjednány jednotkové ceny, užije se pro jejich ocenění Sborník prací pro údržbu a
     opravy železniční infrastruktury v platném znění (dále jen „Sborník“), a pokud se ceny ve
     Sborníku nevyskytují, použije se cena obvyklá v místě a čase.

16. V případě situace uvedené v bodu 13.2 Obchodních podmínek, postupují smluvní strany
     obdobně jako při oceňování víceprací nebo méněprací.

17. Změnu Ceny díla lze provést jen uzavřením dodatku k Dílčí smlouvě.

ČÁST 5 - PLATEBNÍ PODMÍNKY

18. Objednatel neposkytuje zálohy.
19. Zhotovitel vyúčtuje Objednateli Cenu díla a případnou DPH Výzvou k úhradě.
20. Cenu díla a případnou DPH je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli do 30 dnů ode dne

     doručení Výzvy k úhradě Objednateli. Výzvu k úhradě je Zhotovitel oprávněn vystavit až po
     převzetí Díla, případně úspěšném ukončení zkušebního provozu, nastane-li den skončení
     zkušebního provozu později než převzetí Díla Objednatelem.
21. Cena díla a případná DPH je uhrazena dnem jejich odepsání z bankovního účtu Objednatele.
22. Je-li Výzva k úhradě fakturou, musí obsahovat náležitosti účetního dokladu dle §11 ZoÚ
     a náležitosti stanovené v §435 Občanského zákoníku.
23. Je-li Výzva k úhradě daňovým dokladem, musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle
     §28 ZoDPH a náležitosti stanovené v §435 Občanského zákoníku.
24. Výzva k úhradě musí vždy obsahovat číslo Rámcové dohody, včetně uvedení uzavřených
     dodatků, její přílohou musí být vždy jedno vyhotovení Protokolu o převzetí potvrzeného
     Objednatelem a případné další dokumenty, požadované Rámcovou dohodou. Ve výzvě
     k úhradě musí být vždy uvedeny jako identifikace Objednatele nejméně následující údaje:

                                               4/18
     Správa železnic, státní organizace
     Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město
     IČO: 709 94 234
     Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, sp. zn. A 48384
25. Výzvu k úhradě je Zhotovitel povinen doručit Objednateli ve dvou vyhotoveních na adresu
     Objednatele. Je-li v Rámcové dohodě uvedena korespondenční adresa objednatele odlišná od
     adresy Objednatele, Zhotovitel zašle Výzvu k úhradě na korespondenční adresu
26. Stanoví-li Výzva k úhradě splatnost delší než je jako minimální stanovena v předchozím
     odstavci, je Objednatel oprávněn uhradit Cenu díla a případnou DPH ve lhůtě splatnosti
     určené ve Výzvě k úhradě.
27. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat
     číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru
     spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty
     přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele.
28. Je-li v Rámcové dohodě nebo Dílčí smlouvě výslovně stanoveno, že Zhotovitel bude předávat
     Objednateli Dílo po částech, je Zhotovitel oprávněn vystavit Výzvu k úhradě předávané části
     Díla poté, co Objednatel převezme příslušnou část Díla. Ustanovení odstavců 20 - 27
     Obchodních podmínek se užijí obdobně.
29. Ustanovení §2611, §2620 - 2622 a §2624 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 6 - MÍSTO PLNĚNÍ

30. Zhotovitel je povinen předat Objednateli Dílo v místě, jež vyplývá z Dílčí smlouvy. Nelze-li
     takto místo předání Díla zjistit, vyzve Zhotovitel Objednatele, aby sdělil, ve kterém místě
     má Zhotovitel Objednateli Dílo předat. Nesdělí-li Objednatel místo plnění do 5 pracovních
     dnů ode dne doručení výzvy Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Dílo předat Objednateli v sídle
     Objednatele.

ČÁST 7 - DOBA PLNĚNÍ

31. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla bez zbytečného odkladu po uzavření Dílčí
     smlouvy, není-li v Dílčí smlouvě uvedený jiný termín zahájení prací.

32. Je-li součástí povinností Zhotovitele doprava Díla po jeho zhotovení do místa plnění dle Dílčí
     smlouvy, je Zhotovitel povinen dopravit Dílo do místa plnění v pracovní den v době od 8 do
     15 hodin, není-li v Rámcové dohodě nebo Dílčí smlouvě sjednána jiná doba. Dodá-li
     Zhotovitel Dílo Objednateli v jiné než uvedené době, je Objednatel oprávněn odmítnout Dílo
     převzít a není zároveň v prodlení s převzetím Díla. Připadne-li konec sjednané doby plnění na
     sobotu, neděli nebo svátek, není Zhotovitel v prodlení, dodá-li Dílo nejblíže následující
     pracovní den v časovém rozmezí dle tohoto odstavce.

33. Není-li stanoveno jinak, je Zhotovitel povinen začít s plněním svých povinností vždy
     bez zbytečného odkladu.

34. Zjistí-li Zhotovitel jakékoliv skutečnosti, které by mohly mít vliv na dobu plnění, je Zhotovitel
     povinen bez zbytečného odkladu Objednatele o takových skutečnostech informovat.

ČÁST 8 - PROVÁDĚNÍ DÍLA

35. Zhotovitel provede Dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení
     Díla potřeba.

36. Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně, je však vázán příkazy Objednatele
     ohledně způsobu provádění Díla.

37. Zhotovitel se zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění Objednatele, týkající se realizace
     Díla a upozorňující na možné porušování smluvních i právními předpisy stanovených
     povinností Zhotovitele.

                                               5/18
38. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu
     věcí převzatých od Objednatele nebo příkazů daných mu Objednatelem k provedení Díla,
     jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

39. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění Díla, Zhotovitel je v nezbytném
     rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li Objednatel na provádění Díla
     s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má Zhotovitel právo požadovat, aby tak
     Objednatel učinil v písemné formě.

40. Doba stanovená pro dokončení Díla se prodlužuje o dobu vyvolanou přerušením
     dle předchozího odstavce.

41. Trvá-li Objednatel na provádění Díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu
     a zachová-li se Zhotovitel podle toho, nemá Objednatel práva z vady Díla vzniklé
     pro nevhodnost věci nebo příkazu.
     Harmonogram

42. Je-li dle Rámcové dohody vyžadován Harmonogram provádění Díla, je Zhotovitel povinen
     jej předložit Objednateli bez zbytečného odkladu po uzavření Dílčí smlouvy, nejpozději však
     ke dni zahájení prací na provádění Díla.

43. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram v aktuálním stavu a v případě změny vždy
     předat Objednateli bezodkladně aktualizovaný harmonogram.
     Kontrola provádění prací

44. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li objednatel, že Zhotovitel provádí
     Dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních
     podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů nebo příslušných ČSN, je Objednatel
     oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a
     Dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o
     podstatné porušení Rámcové dohody.

45. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v
     dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat
     Objednatele nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné práce
     zakryty nebo znepřístupněny.

46. Před zakrytím nebo znepřístupněním prací je Zhotovitel povinen pořídit podrobnou
     fotodokumentaci prací a předat ji Objednateli v digitální podobě na CD nebo DVD nosiči bez
     zbytečného odkladu po pořízení fotodokumentace.

47. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel
     oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li se v tomto případě Objednatel dodatečně
     požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele.
     Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené
     s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

48. Obdobně bude-li Objednatel požadovat vykonání zvláštních zkoušek nebo ověření jakékoliv
     části Díla z důvodu podezření, že tato část Díla neodpovídá Dílčí smlouvě, Rámcové dohodě,
     Obchodním podmínkám, Veřejnoprávním podkladům, právním předpisům nebo příslušným
     ČSN, a bude-li zjištěno, že podezření bylo správné, nese náklady spojené s vykonáním
     zkoušek nebo ověřením Zhotovitel.

49. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru.
     Kontrolní dny

50. Pro účely kontroly průběhu provádění Díla může Objednatel nebo jím pověřená osoba
     provést kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly.

51. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci Objednatele případně osob vykonávajících funkci
     technického dozoru a případně i autorského dozoru.

52. Zástupci Zhotovitele jsou povinni se kontrolních dnů zúčastňovat. Zhotovitel má právo
     přizvat na kontrolní den své poddodavatele podílející se v souladu s Rámcovou dohodou a
     Obchodními podmínkami na provádění Díla.

53. Kontrolní dny vede Objednatel nebo jím pověřená osoba.
54. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola postupu

     prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru
     a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

                                               6/18
55. Objednatel nebo jím pověřená osoba pořizuje z kontrolního dne zápis, který předá všem
     zúčastněným.

     Dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek
56. Objednatel je oprávněn provádět u všech osob, které Zhotovitel používá při provádění díla,

     kontrolu, zda tyto osoby nejsou pod vlivem alkoholu nebo návykové látky. Osoby
     Objednatele oprávněné k provádění této kontroly jsou určeny v souladu se směrnicí SŽDC č.
     120 "Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových
     látek".
57. Zhotovitel seznámí své zaměstnance a osoby, které používá při provádění díla s povinností
     podrobit se kontrole prováděné Objednatelem.
58. Kontrola bude prováděna orientačním vyšetřením na zjištění přítomnosti alkoholu pomocí
     analyzátoru alkoholu v dechu (elektronický alkohol tester – kalibrovaný, detekční trubičky) a
     na zjištění jiné návykové látky pomocí drogových testů ze slin.
59. Kontrola bude prováděna dle směrnice SŽDC č. 120 "Dodržování zákazu kouření, požívání
     alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek".
60. Pozitivní výsledek ověření bude neprodleně oznámen Zhotoviteli (telefonicky, emailem).

61. Náklady na vyšetření v případě pozitivního výsledku uhradí Zhotovitel.
62. V případě pozitivního výsledku kontroly nesmí dotčená osoba Zhotovitele pokračovat ve

     vykonávané činnosti a bude jí odebrán „Průkaz ke vstupu do objektů a provozované
     železniční dopravní cesty SŽDC“.

63. V případě, že osoba, kterou Zhotovitel používá při provádění díla, se odmítne podrobit
     zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo návykové látky, nebo je-li u této osoby dosaženo
     pozitivního výsledku kontroly, je Objednatel oprávněn na základě posouzení souvisejících
     okolností, uplatnit vůči Zhotoviteli sankci až do výše 100 000,- Kč za každý jednotlivý případ.

     Dodržování podmínek stanovisek příslušných orgánů a organizací
64. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění Díla veškeré podmínky vyplývající

     z Veřejnoprávních podkladů.
65. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen

     nahradit škodu v plném rozsahu, ledaže prokáže, že škodě nemohl zabránit ani v případě
     vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

     Použité materiály a výrobky
66. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o

     kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na
     vyzvání Objednatele provést nápravu, přičemž veškeré náklady s tím spojené nese
     Zhotovitel.
67. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci Díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou
     certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle Dílčí
     smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních
     předpisů nebo příslušných ČSN. Certifikace a průvodní doklady Zhotovitele použitých
     materiálů jsou součástí Dokladů.

     Částečné plnění
68. Nabízí-li Zhotovitel Objednateli částečné plnění Předmětu Díla, aniž by částečné plnění bylo

     výslovně sjednáno v Dílčí smlouvě nebo Rámcové dohodě, není Objednatel povinen částečné
     plnění přijmout. Přijme-li Objednatel částečné plnění, je Zhotovitel povinen nahradit
     Objednateli zvýšené náklady způsobené mu částečným plněním.

     Ostatní ujednání
69. Vícepráce lze provést a méněpráce neprovést až poté, co budou vícepráce nebo méněpráce

     dohodnuty včetně změn Ceny díla dodatkem k Dílčí smlouvě. Provede-li Zhotovitel vícepráce
     v rozporu s tímto odstavcem, ponese náklady na ně ze svého.
70. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění Díla nebo při činnostech souvisejících s
     prováděním Díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného
     záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.
71. Žádný z podkladů, které Zhotovitel převzal od Objednatele v souvislosti s Dílem ani žádný
     Doklad není Zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného svolení Objednatele užít k
     jiným účelům, než je provedení Díla, zejména je nesmí poskytnout třetím osobám.
72. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat v součinnosti s případnými jinými

                                               7/18
73. dodavateli Objednatele, a to dle pokynů udělených Objednatelem a nebudou-li pokyny
   uděleny, postupovat tak, aby umožnil ostatním dodavatelům v co největší míře plnit jejich
74. závazky.
   Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost při provádění Díla v rozsahu
75. a způsobem, ve kterém lze tuto součinnost po Objednateli spravedlivě požadovat. Bude-li
   Zhotovitelem požadována po Objednateli jakákoliv součinnost dle předchozí věty, je
   Zhotovitel povinen Objednatele k jejímu poskytnutí s dostatečným předstihem vyzvat a ve
   výzvě ji dostatečně specifikovat.
   Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu §1765 Občanského
   zákoníku.

   Ustanovení §1912, §2595 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 9 - ZKUŠEBNÍ PROVOZ

76. Ustavení této části se užijí v případě, že z Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy vyplývá, že
     má být proveden zkušební provoz.

77. Zkušebním provozem se prověřuje, zda Předmět díla je za předpokládaných provozních
     a výrobních podmínek schopen dosahovat výkonů (parametrů) v kvalitě a množství
     stanovených Rámcovou dohodou, Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady,
     právními předpisy a příslušnými ČSN.

78. Zkušební provoz je Zhotovitel povinen provést před předáním Díla Objednateli, do doby
     úspěšného provedení zkušebního provozu není Dílo dokončeno.

79. Zkušební provoz musí trvat minimálně 48 hodin, nestanoví-li Veřejnoprávní podklady, právní
     předpisy nebo příslušné ČSN jinak.

80. Zhotovitel se zavazuje v průběhu zkušebního provozu neprodleně odstraňovat veškeré vady,
     které bude Předmět díla vykazovat.

81. Zkušební provoz bude úspěšně proveden, nebude-li Předmět díla k poslednímu dni doby
     stanovené pro zkušební provoz vykazovat vady bránící jeho užívání.

82. Bude-li k poslednímu dni doby zkušebního provozu Předmět díla vykazovat vady bránící
     užívání, prodlužuje se délka trvání zkušebního provozu o dobu dle dohody Smluvních stran,
     jinak o 24 hodin.

83. Úspěšné provedení zkušebního provozu je podmínkou převzetí díla Objednatelem.

ČÁST 10 - PŘEPRAVA DÍLA

84. Ustavení této části se užijí v případě, je-li Dílo po svém zhotovení za účelem předání
     Objednateli přepravováno.

85. Je-li dle Dlíčí smlouvy, Rámcové dohody nebo zvyklostí třeba Předmět díla zabalit, Zhotovitel
     Předmět díla zabalí dle Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody; není-li ujednání o balení
     Předmětu díla v Dílčí smlouvě nebo v Rámcové dohodě, pak dle zvyklostí, a není-li jich, pak
     způsobem potřebným pro uchování Předmětu díla a jeho ochranu.

86. Jestliže Zhotovitel označí Obalový materiál nejpozději do doby převzetí Předmětu díla
     Objednatelem jako vratný, a to přímo na Obalovém materiálu, v Dokladech nebo jiným
     zřejmým způsobem, ze kterého bude zřejmé, který Obalový materiál je vratný, je Objednatel
     oprávněn předat Zhotoviteli při předávacím řízení (viz ČÁST 12 - Obchodních podmínek)
     stejné množství Obalového materiálu téhož druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně
     opotřebení. V rozsahu předání Obalového materiálu Objednatelem Zhotoviteli dle předchozí
     věty zaniká právo Zhotovitele na vrácení Obalového materiálu.

87. V rozsahu, v němž Objednatel nevrátí vratný Obalový materiál Zhotoviteli dle předchozího
     odstavce, je Zhotovitel oprávněn Objednateli vyúčtovat zálohu na vratný Obalový materiál.
     Výše zálohy nesmí přesáhnout dvojnásobek pořizovací ceny Obalového materiálu.

88. Doposud nevrácený vratný Obalový materiál je Objednatel povinen na vlastní náklady
     dopravit do sídla Zhotovitele, a to nejpozději do jednoho roku od převzetí Předmětu díla
     Objednatelem. Objednatel je oprávněn nahradit nevrácený vratný Obalový materiál
     Obalovým materiálem stejného druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení. Bez

                                               8/18
     zbytečného odkladu po převzetí vráceného Obalového materiálu nebo jeho náhrady
     Zhotovitelem, je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli zaplacenou zálohu na vratný Obalový
     materiál. Nevrátí-li Objednatel dosud nevrácený vratný Obalový materiál nebo Obalový
     materiál stejného druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení ani do dvou let od
     převzetí Předmětu díla Objednatelem, stává se nevrácený vratný Obalový materiál
     vlastnictvím Objednatele a složená záloha se stává vlastnictvím Zhotovitele.
89. Pokud Zhotovitel Předmět díla Objednateli odesílá prostřednictvím dopravce, umožní
     Zhotovitel Objednateli uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, pokud o to
     Objednatel Zhotovitele požádá.
90. Pokud Zhotovitel Předmět díla Objednateli odesílá prostřednictvím dopravce, je Zhotovitel
     povinen zajistit dopravu u dopravce tak, aby Předmět díla byl dodán Objednateli v době
     uvedené v odstavci 32 Obchodních podmínek.
91. Je-li třeba provést vyložení Předmětu díla z dopravního prostředku, je vyložení povinen
     provést Zhotovitel na své náklady.
92. Je-li Objednatel v prodlení s převzetím Předmětu díla, uchová jej Zhotovitel, může-li s ním
     nakládat, pro Objednatele způsobem přiměřeným okolnostem. Převzal-li Objednatel Předmět
     díla, který zamýšlí odmítnout, uchová jej způsobem přiměřeným okolnostem. Smluvní
     strana, která uchovává Předmět díla pro druhou Smluvní stranu, má právo na náhradu
     účelně vynaložených nákladů spojených s uchováním Předmětu díla, nemůže jej však za
     účelem zajištění svého práva na úhradu nákladů zadržet.

ČÁST 11 - PODDODAVATELÉ

93. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla třetí osobu - poddodavatele. Zhotovitel
     odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by činnost prováděl sám.

94. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla poddodavatele pouze, pokud
     je poddodavatel uveden v příloze Rámcové dohody.

95. Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé splní všechny povinnosti vyplývající Zhotoviteli
     z Rámcové dohody, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky.

96. Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v
     zadávacím řízení, se budou podílet na provedení příslušné věcně vymezené části Díla v
     rozsahu dle Nabídky Zhotovitele.

97. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze s předchozím písemným souhlasem
     Objednatele a po uzavření dodatku k Rámcové dohodě. Objednatel vydá písemný souhlas
     formou zaslání návrhu dodatku do 10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele a předložení všech
     potřebných dokumentů Zhotovitelem (zejména jde-li o poddodavatele nahrazujícího
     poddodavatele, jímž bylo prokazováno splnění kvalifikace). Objednatel souhlas se změnou
     nevydá, pokud
     97.1. prostřednictvím původního poddodavatele Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval
           kvalifikaci a nový poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní
           nahrazovaný poddodavatel nebo
     97.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.

ČÁST 12 - PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

98. Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho dokončením a převzetím Díla Objednatelem,
     včetně převzetí veškerých Dokladů.

99. Součástí Dokladů je dle povahy a charakteru Díla též
     99.1. dodavatelská výrobní a dílenská dokumentace,
     99.2. atesty, záruční listy, prohlášení o shodě všech věcí, jež byly použity při provádění
           Díla,
     99.3. zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách, měřeních,
     99.4. dokumenty osvědčující průběh zkušebního provozu,
     99.5. servisní plán, návod k obsluze a návod k použití částí Díla,
     99.6. doklady o zabezpečení likvidace odpadů v souladu s právními předpisy,

                                               9/18
     99.7. fotodokumentace z průběhu provádění Díla, zejména fotodokumentace prací
           a konstrukcí, které byly dalším postupem prací zakryté nebo jinak znepřístupněné.

100. V případě, že Dílčí smlouva, Rámcová dohoda, Obchodní podmínky, Veřejnoprávní podklady,
     právní předpisy nebo příslušné ČSN předepisují provedení zkoušek, revizí, atestů a měření či
     zajištění prohlášení o shodě týkajících se Díla, je Zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné
     provedení před předáním Díla Objednateli.

101. Objednatel Dílo převezme za předpokladu, že provedení Díla odpovídá Dílčí smlouvě,
     Rámcové dohodě, Obchodním podmínkám, Veřejnoprávním podkladům, právním předpisům
     a příslušným ČSN, je dokončeno (plně funkční), a je prosté vad s výjimkou ojedinělých
     drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo
     esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.

102. Splnění podmínek pro předání Díla bude ověřeno v rámci přejímacího řízení. Zhotovitel
     je povinen písemně vyzvat Objednatele k převzetí Díla (zahájení přejímacího řízení).
     Přejímací řízení bude Objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení písemné
     výzvy Zhotovitele.

103. Objednatel je oprávněn přizvat k účasti v přejímacím řízení i jiné osoby, jejichž účast pokládá
     za nezbytnou.

104. O průběhu přejímacího řízení bude Zhotovitelem pořízen zápis s identifikací vad Díla, pokud
     budou v průběhu přejímacího řízení zjištěny. Zápis bude použit jako podklad pro zpracování
     Předávacího protokolu. Zpracování návrhu Předávacího protokolu zajistí Zhotovitel.

105. Předávací protokol obsahuje
     105.1. výslovný souhlas Objednatele s převzetím Díla
     105.2. datum převzetí Díla,
     105.3. prohlášení Objednatele, zda přebírá Dílo bez výhrad, nebo s výhradami,
     105.4. soupis zjištěných vad nebránících řádnému užívání Díla,
     105.5. dohodnuté lhůty k odstranění zjištěných vad nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta),
     105.6. soupis Dokladů předaných Zhotovitelem Objednateli.

106. Objednatel převezme Dílo bez výhrad, je-li v předávacím řízení zjištěno, že Dílo je prosté
     vad.

107. Převezme-li Objednatel Dílo s výhradami, postupují Smluvní strany dále obdobně
     dle ustanovení odstavců 136 - 150 Obchodních podmínek, přičemž pro odstranění vad platí
     doba sjednaná v Předávacím protokolu, jinak doba 15 dní od oboustranného podpisu
     Předávacího protokolu a za reklamaci se považuje identifikace vad uvedená v Předávacím
     protokolu podepsaném Objednatelem.

108. V případě, že Objednatel Dílo nepřevezme, bude mezi Smluvními stranami sepsán záznam
     s uvedením důvodu nepřevzetí Díla a s uvedením stanovisek Smluvních stran. Zpracování
     záznamu zajistí Zhotovitel.

109. V případě nepřevzetí Díla Smluvní strany sjednají lhůtu pro odstranění zjištěných vad.
     Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě sjednané, jinak do 15 dní, je Objednatel oprávněn
     zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou na náklady Zhotovitele. Veškeré
     náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem dle předchozí věty je
     Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit
     vady i v případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto
     sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu Zhotovitel. Po odstranění
     vad vyzve Zhotovitel Objednatele k zahájení náhradního přejímacího řízení, které Objednatel
     zahájí bezodkladně, nejpozději do 2 pracovních dnů od obdržení výzvy Zhotovitele.

110. Podpisem Předávacího protokolu nebo záznamu o nepřevzetí Díla je přejímací řízení
     ukončeno.

111. Pro průběh náhradního přejímacího řízení se užijí ustanovení odstavců 101 - 110 Obchodních
     podmínek obdobně.

112. Připouští-li to povaha Předmětu díla, a není-li sjednán zkušební provoz, má Objednatel
     právo, aby byl Předmět díla před ním překontrolován nebo aby byly předvedeny jeho funkce.

113. Ustanovení §1921, §2112, §2605 odst. 2, §2606, §2609, §2618 a §2629 Občanského
     zákoníku se neužijí.

                                               10/18
ČÁST 13 - VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY

114. Vlastnické právo k Dílu náleží od počátku Objednateli.
115. Vlastnické právo k dodávkám materiálu a jiných hmotných movitých věcí nabývá Objednatel
   okamžikem jejich zapracování do Díla, učiněním součástí Díla nebo jakýmkoliv funkčním,
116. estetickým či jiným spojením s Dílem.
117. Vlastnické právo k jakékoli dokumentaci vztahující se k Dílu, která není autorským dílem,
118. nabývá Objednatel okamžikem jejího vyhotovení.
   Je-li vlastníkem Díla nebo jeho části v souladu s §1083 a §1084 Občanského zákoníku
119. vlastník pozemku, užijí se ustanovení odstavců 114 a 115 přiměřeně.
120. Nebezpečí škody na Díle nese Zhotovitel, na Objednatele přechází okamžikem oboustranného
121. podpisu Předávacího protokolu. Pokud nebyly s Předmětem díla předány zároveň též všechny
   Doklady, nese Zhotovitel nebezpečí škody na dosud nepředaných Dokladech až do jejich
   převzetí Objednatelem.
   Náklady nutné k odstranění škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese
   Zhotovitele, hradí Zhotovitel v plném rozsahu a tyto náklady nemají vliv na Cenu díla.
   Škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese Zhotovitele, je povinen Zhotovitel
   odstranit v součinnosti s Objednatelem jako vlastníkem poškozené věci a dle jeho pokynů.
   Ustanovení §2599 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 14 - VADY PLNĚNÍ A ZÁRUKA

122. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude v okamžiku jeho převzetí Objednatelem vyhovovat všem
     požadavkům na dílo stanoveným Rámcovou dohodou, Obchodními podmínkami,
     Veřejnoprávními podklady, právními předpisy a příslušnými ČSN.

123. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude vyhovovat též plnění nabídnutému Zhotovitelem
     v Nabídce.

124. Dílo musí být prosté všech faktických a právních vad. Plnění má právní vadu, pokud k němu
     uplatňuje právo třetí osoba.

125. Zhotovitel se zavazuje (poskytuje Objednateli záruku), že Dílo a veškeré jeho části si po
     celou dobu od okamžiku jeho převzetí Objednatelem, až do uplynutí Záruční doby zachová
     vlastnosti stanovené v odstavcích 122 - 124 Obchodních podmínek.

126. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelem, nebo jeho poslední části, je-li
     Dílo dodáváno po částech, nebo ode dne úspěšného ukončení zkušebního provozu, je-li dle
     Rámcové dohody vyžadován a nastane-li okamžik úspěšného ukončení zkušebního provozu
     později než okamžik převzetí Díla, resp. jeho poslední části.

127. Dílo má vady (Zhotovitel plnil vadně), jestliže při převzetí Objednatelem nebo kdykoliv
     od převzetí Objednatelem do konce Záruční doby nebude mít vlastnosti stanovené v
     odstavcích 122 - 124 Obchodních podmínek.

128. Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel
     s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Dílčí smlouvy.

129. Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody
     na věci na Objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Zhotovitel nebo jakákoliv
     třetí osoba, jejímž prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývající z Dílčí smlouvy.

130. Zhotovitel neodpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu díla, které je obvyklé u věcí
     stejného nebo obdobného druhu jako Předmět díla.

131. Zhotovitel odpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu díla, ke kterému do konce
     Záruční doby vzhledem k požadavkům Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních
     podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných ČSN na jakost a
     provedení Předmětu díla nemělo dojít.

132. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo třetími osobami,
     ledaže Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s Doklady nebo pokyny, které
     obdrželi od Zhotovitele.

   11/18
ČÁST 15 - UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ

133. Odpovídá-li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění.
134. Objednatel je oprávněn vady reklamovat u Zhotovitele jakýmkoliv způsobem, preferovaná
135. je písemná forma. Zhotovitel je povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu písemně
136. potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede popis vady nebo uvede, jak se vada projevuje.
   Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejpozději
137. v poslední den Záruční doby. Připadne-li konec Záruční doby na sobotu, neděli nebo svátek,
138. je vada včas uplatněna, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejblíže
139. následující pracovní den.
140. Má-li Předmět díla vady, za které Zhotovitel odpovídá, má Objednatel právo
141. 136.1. na odstranění vady dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části bez vady, pokud

         to není vzhledem k povaze vady zcela zřejmě nepřiměřené, nebo dodání chybějící
         části Předmětu díla,
   136.2. na odstranění vady opravou Předmětu díla nebo jeho části,
   136.3. na přiměřenou slevu z Ceny díla, nebo
   136.4. odstoupit od Dílčí smlouvy.
   Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vad dodáním nového Předmětu díla nebo jeho
   části bez vady, vyskytla-li se stejná vada po její opravě opětovně, nebo nemůže-li
   Objednatel řádně užívat Předmět díla nebo jeho část pro větší počet vad.
   Objednatel je oprávněn nároky dle odstavce 136 kombinovat, je-li to vzhledem k okolnostem
   možné. Objednatel není oprávněn kombinovat nároky, které si navzájem odporují (např.
   dodání nové části Předmětu díla a zároveň slevy z Ceny díla na tutéž část Předmětu díla).
   Objednatel sdělí Zhotoviteli volbu nároku z vady v reklamaci, nebo bez zbytečného odkladu
   po reklamaci. Provedenou volbu nemůže Objednatel změnit bez souhlasu Zhotovitele;
   to neplatí, žádal-li Objednatel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.
   Nesdělí-li Objednatel Zhotoviteli, jaké právo si zvolil ani bez zbytečného odkladu poté, co jej
   k tomu Zhotovitel vyzval, může Zhotovitel odstranit vady podle své volby opravou nebo
   dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části; volba nesmí Objednateli způsobit
   nepřiměřené náklady.
   Objednatel má nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s oznámením
   vad Zhotoviteli.

ČÁST 16 - PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ VAD

142. Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je Zhotovitel povinen neprodleně
143. po obdržení reklamace zahájit činnosti vedoucí k odstranění reklamované vady. Pokud
144. Objednatel v reklamaci uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen zahájit
   odstraňování vady nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace.
145. Zhotovitel je povinen odstranit Objednatelem reklamovanou vadu nejpozději do 30 dnů ode
146. dne oznámení vady Zhotoviteli. Jde-li o vadu označenou Objednatelem v reklamaci jako
147. havarijní, je Zhotovitel povinen odstranit vadu nejpozději do 5 dnů.
   Nezahájí-li Zhotovitel činnosti vedoucí k odstranění vady do 10 dnů od oznámení vady
   Zhotoviteli, nebo nebude-li vada odstraněna ve lhůtě dle předcházejícího odstavce,
   je Objednatel oprávněn
   144.1. zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobou

         na účet Zhotovitele,
   144.2. požadovat slevu z Ceny díla, nebo
   144.3. od Rámcové dohody odstoupit.
   Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstranění vady způsobem dle
   předchozího odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit.
   Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné
   či nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo
   oprávněné, tj. že Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli
   veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady.
   Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady.

   12/18
148. Do odstranění vady nemusí Objednatel platit dosud nezaplacenou část Ceny díla a případnou
149. příslušnou DPH odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.
150. Při dodání nového Předmětu díla nebo jeho části vrátí Objednatel Zhotoviteli na náklady
151. Zhotovitele Předmět díla nebo jeho část původně dodanou.
   Týká-li se vada Dokladů nebo jiného plnění poskytnutého Zhotovitelem dle Rámcové dohody,
   než Předmětu díla, užijí se ustanovení odstavců 133 – 149 obdobně.
   Ustanovení §1917 – 1924, §2099 – 2101, §2103 – 2117, §2165 – 2172, §2618 a §2629
   Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 17 - POJIŠTĚNÍ

152. Ustanovení této části se užijí v případě, že z Rámcové dohody vyplývá, že Zhotovitel je
153. povinen být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu činnosti.
154. Zhotovitel je povinen mít ode dne zahájení provádění Díla, až do řádného dokončení Díla
   uzavřeno pojištění v rozsahu uvedeném v Rámcové dohodě.
155. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli uzavřenou pojistnou smlouvu nebo odpovídající
   pojistku v rozsahu uvedeném v Rámcové dohodě, nejpozději však v den zahájení prací na
156. Díle a dále kdykoli v průběhu provádění Díla do 10 dnů ode dne, kdy k tomu byl
157. Objednatelem vyzván. V případě změn v pojištění je Zhotovitel povinen bezodkladně tyto
   změny oznámit Objednateli a předložit dokumenty dokládající tyto změny.
   Zhotovitel se zavazuje, že všichni poddodavatelé, kteří se budou podílet na provedení Díla,
   budou nejméně po dobu provádění poddodávky pojištěni pro případ škody způsobené
   poddodavatelem při výkonu činnosti třetím osobám s limitem pojistného plnění pro 1
   pojistnou událost minimálně ve výši odpovídající ceně poddodávky.
   Porušení jakékoli povinnosti Zhotovitele dle této části je podstatným porušením Dílčí smlouvy
   a Rámcové dohody.
   Náklady na pojištění nese Zhotovitel, jsou zahrnuty v Ceně díla.

ČÁST 18 - DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

158. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat tak, aby při provádění Díla ani
   následným užíváním Díla Objednatelem nedošlo k porušení práv duševního vlastnictví. Bude-
159. li v souvislosti s Dílem jakkoliv dotčeno právo k duševnímu vlastnictví, je Zhotovitel povinen
   upravit veškeré právní vztahy s osobami, kterým taková práva náležejí nebo jež jsou
160. oprávněny je vykonávat, tak, aby zamezil vznášení jakýchkoli oprávněných nároků těchto
161. osob ve vztahu k Objednateli.
162. Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví
   (licenci nebo podlicenci) ke všem plněním poskytnutým Objednateli při provádění Díla, které
   jsou nebo budou předmětem duševního vlastnictví a ke kterým je oprávněn takové oprávnění
   poskytnout. Oprávnění Zhotovitel poskytuje
   159.1. bezúplatně,
   159.2. jako nevýhradní,
   159.3. z hlediska časového a územního v rozsahu neomezeném,
   159.4. z hlediska věcného rozsahu (způsobu užití) tak, že opravňuje Objednatele ke všem

         známým způsobům užití,
   159.5. bez množstevního omezení.
   Objednatel není povinen oprávnění využít.
   Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence nebo podlicence poskytnout nebo
   též postoupit třetí osobě zcela nebo zčásti.
   Zhotovitel se zavazuje, že na žádost Objednatele autor nebo autoři autorského díla,
   jež je součástí nebo příslušenstvím Díla, udělí Objednateli bez zbytečného odkladu
   bezúplatně právo
   162.1. upravit či jinak změnit označení autora,
   162.2. autorské dílo nebo jeho název upravit či jinak měnit,

                13/18
163. 162.3. autorské dílo s jakýmkoliv jiným autorským dílem spojit či zařadit do díla
         souborného.

   Žádný výsledek činnosti provedené na základě Rámcové dohody nebo v souvislosti s ní, který
   je předmětem duševního vlastnictví, není Zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného
   svolení Objednatele užít k jiným účelům, než je provedení Díla, zejména je nesmí poskytnout
   třetím osobám.

ČÁST 19 - SANKCE

164. Poruší-li Zhotovitel povinnost provést Dílo ve sjednané době, je Zhotovitel povinen uhradit
     Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z Ceny díla za každý den prodlení minimálně však
     5.000,- Kč za každý den prodlení.

165. Poruší-li Objednatel povinnost zaplatit Cenu díla ve sjednané době, je povinen uhradit
     Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení ve výši dle právních předpisů.

166. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit vadu Díla ve sjednané době, je povinen uhradit
     Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny díla za každý den prodlení až do odstranění
     vady, minimálně však 5.000,- Kč za každý den prodlení. Jde-li o vadu, kterou Objednatel
     označil v reklamaci jako havárii, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve
     dvojnásobné výši.

167. Poruší-li Zhotovitel povinnost nepostoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem
     vyplývající z Rámcové dohody a/nebo poruší zákaz zřídit zástavní právo k pohledávce, byť by
     takové postoupení a/nebo zřízení zástavního práva bylo neplatné či neúčinné, je Zhotovitel
     povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20% z nominální hodnoty postoupené
     a/nebo zastavené pohledávky, včetně hodnoty případného příslušenství ke dni účinnosti
     postoupení vůči postupníkovi, minimálně však 5.000,- Kč v celkové výši.

168. Pokud bude nutné Dílo dle Dílčí smlouvy provádět během výluk, platí následující podmínky a
     sankce:
     168.1. Překročená výluka je výluka nad rámec výluk uvedených v harmonogramu prací nebo
           vydanému rozkazu o výluce (ROV) nebo obojímu, ke které dojde nikoliv z viny
           Objednatele a ke které dojde překročením sjednaného výlukového času o více než 1
           hodinu. V případech, kdy je již vydán ROV, je překročení výluky uvažováno a počítáno
           ve vztahu k již vydanému ROV. Částka, kterou se Zhotovitel zavazuje za překročenou
           výluku Objednateli uhradit, bude počítána za každou započatou hodinu výluky nad
           výše uvedený rámec. Jedná se o poskytnutí služby ve smyslu zákona o dani z přidané
           hodnoty. V případě výluky překročené o méně než 1 hodinu se předchozí věta
           neuplatní. V případě výluky překročené o více než 1 hodinu se Zhotovitel zavazuje
           uhradit veškerý překročený čas výluky, a to včetně první započaté hodiny. Pro
           vyloučení pochybností se sjednává, že za výluku se v rámci výše uvedeného považuje
           i každá samostatná etapa výluky v ROV. Níže uvedené částky za každou započatou
           hodinu jsou uvedeny včetně platné sazby DPH.

   výluka trakčního vedení traťové koleje 3.000 Kč/ započatá hodina
   výluka traťové koleje          5.000 Kč/ započatá hodina
   výluka dvou a více traťových kolejí   10.000 Kč/ započatá hodina
   výluka staničních kolejí – dopravní   2.000 Kč/ započatá hodina
   výluka ostatních kolejí         1.000 Kč/ započatá hodina
   výluka zabezpečovacího zařízení     3.000 Kč/započatá hodina

         Výše uvedenému zpoplatnění nepodléhá prodloužení výluk nemající vliv na jízdu
         vlaků dopravce.
   168.2. Zhotovitel se zavazuje zároveň uhradit (i při překročení výluky o méně než 1

         hodinu):

   - smluvní pokutu za překročení plánovaného času ukončení výluky mající vliv na
   vlaky dopravců přímo dotčených překročenou výlukou, požadovanou dopravci po
   Objednateli ve výši stanovené v Prohlášení o dráze,

   - veškerou škodu či nemajetkovou újmu a účelně vynaložené náklady vzniklé
   Objednateli, nebo které vůči Objednateli uplatnili dopravci (v osobní i nákladní
   dopravě a nasazení lokomotiv nezávislé trakce, včetně případného nasazení náhradní

                                    14/18
         autobusové dopravy) či jiné třetí osoby a které vzniknou v souvislosti s překročenou
         výlukou.
   168.3. Za překročenou výluku se nepovažuje výluka, která byla pozdě zahájena z důvodu na
         straně řízení Objednatele, a přitom byl celkový čas výluky dodržen.
   168.4. Časové prodloužení výluky (o kolik bude překročena a kdy byla hlášena před
         ukončením výluky) musí být zapsáno a výpravčím potvrzeno v telefonním zápisníku
         příslušné stanice.
   168.5. Zhotovitel není povinen hradit platby za překročené výluky, prokáže-li, že ke vzniku
         těchto překročených výluk došlo vinou na straně Objednatele nebo k překročené
         výluce vedly:

   - zásahy vyšší moci,

         - pokyny Objednatele či stavebního dozoru,

         - jiné nepředvídatelné okolnosti, zejména změny během výstavby a potřeba jejich
         provedení. Za takové okolnosti se nepovažují rozpory mezi projektovou dokumentací
         a skutečností zjištěnou na místě, které mohly být identifikovány při přípravě na
         realizaci zakázky.
   168.6. V případě, že z důvodu vady Díla nebo jeho části, za kterou odpovídá Zhotovitel,
         bude nutno v průběhu záruční doby za jakost Díla nebo jeho části zavést pomalou
         jízdu, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve
         výši 5.000,- Kč za každý den trvání pomalé jízdy. Zhotovitel se rovněž zavazuje
         zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé snížení rychlosti o každých 10
         km/hod oproti rychlosti předpokládané projektem stavby.
   168.7. V případě, že Zhotovitel nezajistí realizaci prací tak, aby probíhaly maximálně v
         deklarované výluce (výluky kratší než 36 hodin) Objednatele, je Objednatel oprávněn
         po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5% z Ceny Díla/dílčího
         plnění za každou neodpracovanou hodinu z potvrzené výluky.

169.       V případě, že Zhotovitel nezajistí realizaci prací tak, aby v případě nepřetržitých
         výluk trvajících více než 36 hodin, práce probíhaly minimálně 16 hodin denně včetně
170.       sobot a nedělí, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní
171.       pokuty ve výši 0,5% z Ceny díla/dílčího plnění za každý takový případ nevyužitého
         dne. Zhotovitel nebude požadovat zálohy ani žádné jiné platby během provádění díla.
   Poruší-li Zhotovitel jakékoliv jiné povinnosti vyplývající z Dílčí smlouvy, Rámcové dohody,

   Obchodních podmínek nebo Veřejnoprávních podkladů, než povinnosti, na které se vztahuje

   smluvní pokuta dle této části, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve

   výši 5% z Ceny díla za každý jednotlivý případ porušení povinnosti, minimálně však 10.000,-

   Kč za každý jednotlivý případ.

   Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou

   utvrzený.

   Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením

   povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.

ČÁST 20 - OBECNÁ ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE

172. Zhotovitel je povinen po dobu plnění povinností z Rámcové dohody chránit majetek
173. Objednatele i třetích osob před jeho poškozením, znehodnocením, zničením a ztrátou a
   postupovat tak, aby neomezoval práva osob nad míru nezbytnou k provádění Díla.
174. Způsobí-li Zhotovitel v souvislosti s Dílem nebo porušením svých povinností vyplývajících
   z Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů,
   právních předpisů a příslušných ČSN jakoukoli újmu Objednateli nebo třetím osobám, je
   povinen nahradit Objednateli škodu a nemajetkovou újmu, včetně případných sankcí
   udělených Objednateli orgány státní správy, jejichž příčinou bylo porušení smluvních
   povinností Zhotovitele, a jde-li o újmu způsobenou třetím osobám, je povinen způsobenou
   újmu na vlastní náklady bezodkladně odčinit.
   Újmou se pro účely Obchodních podmínek rozumí zejm. jakékoliv poškození, znehodnocení,
   či znečištění věcí nebo prostor nebo jejich jiná nežádoucí změna a jakékoliv neoprávněné
   omezení práv Objednatele nebo třetích osob.

                                            15/18
175. Zhotovitel odpovídá za jakékoli porušení svých povinností stanovených Dílčí smlouvou,
176. Rámcovou dohodou, Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, právními předpisy
   a příslušnými ČSN a je povinen uhradit veškeré pokuty udělené mu příslušnými orgány státní
   správy v souvislosti s prováděním Díla ze svého, ledaže mu byla pokuta udělena v souvislosti
   s respektováním příkazu Objednatele, proti kterému uplatnil písemnou výhradu a na jehož
   splnění Objednatel trval anebo v souvislosti s užitím Objednatelem opatřené věci, na jejíž
   nevhodnost Objednatele písemně upozornil a Objednatel na jejím užití trval.
   Povinnosti k náhradě újmy způsobené porušením svých povinností z \dílčí smlouvy, Rámcové
   dohody, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných
   ČSN se Zhotovitel vůči Objednateli zprostí, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti zabránila
   mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli.
   Překážka vzniklá z osobních poměrů Zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel
   s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel povinen překonat, jej
   však povinnosti k náhradě nezprostí.

ČÁST 21 - ODSTOUPENÍ OD DÍLČÍ SMLOUVY A RÁMCOVÉ DOHODY

177. Poruší-li Smluvní strana Dílčí smlouvu nebo Rámcovou dohodu podstatným způsobem, může
     druhá Smluvní strana písemnou formou od Dílčí smlouvy a současně i od Rámcové dohody
     odstoupit. Pokud je Smluvní strana oprávněna odstoupit od Dílčí smlouvy, může vždy
     současně s odstoupením od Dílčí smlouvy jako celku odstoupit i od Rámcové dohody.

178. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž Smluvní strana porušující Dílčí smlouvu
     nebo Rámcovou dohodu již při uzavření Rámcové dohody věděla nebo musela vědět, že by
     druhá Smluvní strana Dílčí smlouvu nebo Rámcovou dohodu neuzavřela, pokud by toto
     porušení předvídala, nebo je-li porušení povinnosti v Dílčí smlouvě, Rámcové dohodě nebo
     v Obchodních podmínkách jako podstatné označeno; v ostatních případech se má za to, že
     porušení podstatné není.

179. Podstatným porušením Dílčí smlouvy je též prodlení Zhotovitele a Objednatele s plněním
     povinností vyplývajících Zhotoviteli a Objednateli z Dílčí smlouvy o více než 30 dní.

180. Objednatel je oprávněn od Dílčí smlouvy odstoupit též
     180.1. z důvodů uvedených v části Předání a převzetí Díla (viz ČÁST 12 - Obchodních
           podmínek),
     180.2. nabylo-li právní moci rozhodnutí o nařízení exekuce vůči Zhotoviteli jako povinnému,
     180.3. ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku,
     180.4. jestliže Zhotovitel nebo jeho poddodavatel, nebo z jejich pokynu jakákoliv osoba,
           nabídne nebo poskytne jakékoliv osobě úplatek nebo jiný majetkový či jiný prospěch
           za účelem získání neoprávněného prospěchu nebo výhody v souvislosti s Dílem nebo
           jeho prováděním,
     180.5. uvedl-li Zhotovitel v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti
           a měly nebo mohly mít vliv na výsledek řízení,
     180.6. stanoví-li tak Rámcová dohoda.

181. Smluvní strana může od Dílčí smlouvy odstoupit, pokud z chování druhé Smluvní strany
     nepochybně vyplyne, že poruší Dílčí smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu
     oprávněné Smluvní strany přiměřenou jistotu.

182. Jakmile Smluvní strana oprávněná odstoupit od Rámcové dohody oznámí druhé Smluvní
     straně, že od Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody odstupuje, nebo že na Dílčí
     smlouvě/Rámcové dohodě setrvává, nemůže volbu již sama změnit.

183. Zakládá-li prodlení Smluvní strany nepodstatné porušení její povinnosti z Dílčí smlouvy,
     může druhá Smluvní strana od Dílčí smlouvy odstoupit poté, co prodlévající Smluvní strana
     svoji povinnost nesplní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou jí druhá Smluvní strana
     poskytla výslovně nebo mlčky.

184. Oznámí-li Smluvní strana Smluvní straně prodlévající, že jí určuje dodatečnou lhůtu k plnění
     a že jí lhůtu již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od Dílčí smlouvy
     odstoupila.

185. Poskytla-li Smluvní strana Smluvní straně prodlévající nepřiměřeně krátkou dodatečnou lhůtu
     k plnění a odstoupí-li od Rámcové dohody po jejím uplynutí, nastávají účinky odstoupení

                                               16/18
186. teprve po marném uplynutí doby, která měla být prodlévající Smluvní straně poskytnuta jako
187. přiměřená. To platí i tehdy, odstoupila-li Smluvní strana od Rámcové dohody, aniž by
188. prodlévající Smluvní straně dodatečnou lhůtu k plnění poskytla.
   Plnil-li Zhotovitel zčásti, může Smluvní strana od Dílčí smlouvy odstoupit jen ohledně
189. nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro Objednatele význam, může
   Objednatel od Dílčí smlouvy odstoupit ohledně celého plnění. Odstoupil-li od nesplněného
   zbytku plnění Zhotovitel, je Objednatel oprávněn odstoupit od splněné části Dílčí smlouvy,
   nemá-li částečně plnění pro Objednatele význam.
   Zavazuje-li Dílčí smlouva Zhotovitele k opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu
   plnění, může Objednatel od Dílčí smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatí,
   nemají-li již přijatá dílčí plnění sama o sobě pro Objednatele význam.
   Smluvní strany se dohodly, že dojde-li k odstoupení od Dílčí smlouvy jen ohledně
   nesplněného zbytku plnění, užijí se na splněnou část plnění obdobně všechna ustanovení
   Dílčí smlouvy, Rámcové dohody a Obchodních podmínek týkající se předání a převzetí Díla,
   přičemž přejímací řízení Smluvní strany zahájí nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne
   odstoupení od Rámcové dohody, a dále všechna ustanovení Dílčí smlouvy, Rámcové dohody
   a Obchodních podmínek o právech a povinnostech Smluvních stran, které jsou Smluvní
   stany povinny plnit v době ode dne převzetí Díla Objednatelem, tedy zejm. ustanovení o
   vadách Díla.
   Ustanovení §1977, §2002 - 2003 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 22 - OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

     Částečné plnění
190. Ustanovení Dílčí smlouvy, Rámcové dohody a Obchodních podmínek platí obdobně též pro

     části Díla, provádí-li Zhotovitel Dílo v souladu se Rámcovou dohodou po částech, není-li
     uvedeno jinak.

     Postoupení, započtení
191. Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající

     z Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody nebo vzniklou v souvislosti s Dílčí smlouvou nebo
     Rámcovou dohodou.
192. K pohledávce za Objednatelem vyplývající Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody nebo vzniklé
     v souvislosti s Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou nesmí být zřízeno zástavní právo.
193. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky
     za Objednatelem vyplývající z Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody nebo vzniklé v souvislosti
     s Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou na jakoukoliv pohledávku Objednatele za
     Zhotovitelem.
194. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné
     pohledávky za Zhotovitelem vyplývající z Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody nebo vzniklé
     v souvislosti s Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou (zejm. smluvní pokutu) na jakoukoliv
     splatnou či nesplatnou pohledávku Zhotovitele za Objednatelem.

     Mlčenlivost
195. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které jsou

     obsažené v Dílčí smlouvy a Rámcové dohodě a dále o všech skutečnostech a informacích,
     které mu byly v souvislosti se Rámcovou dohodou, Dílčí smlouvou nebo jejím plněním
     jakkoliv zpřístupněny, předány či sděleny, nebo o nichž se jakkoliv dozvěděl, vyjma těch,
     které jsou v okamžiku, kdy se s nimi Zhotovitel seznámil, prokazatelně veřejně přístupné,
     nebo těch, které se bez zavinění Zhotovitele veřejně přístupnými stanou. Zhotovitel nesmí
     takové skutečnosti a informace použít v rozporu s jejich účelem, nesmí je použít ve prospěch
     svůj nebo třetích osob a nesmí je použít ani v neprospěch Objednatele. Povinnosti dle tohoto
     odstavce je Zhotovitel povinen zachovávat i po zániku závazku z Rámcové dohody a Dílčí
     smlouvy, vyjma případů, kdy se takové skutečnosti a informace stanou prokazatelně veřejně
     přístupné bez zavinění Zhotovitele. Povinnosti dle tohoto odstavce se nevztahují na případy,
     kdy je Zhotovitel povinen zveřejnit takové skutečnosti nebo informace na základě povinnosti
     uložené mu právním předpisem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci.

     Kontrola

                                               17/18
196. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
197. kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
   povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se finanční kontrolu strpět.
198. Je-li Dílo z jakékoliv části financováno z prostředků Evropské unie, je Zhotovitel povinen
   197.1. strpět veškeré kontroly vyplývající z režimu financování Díla z prostředků Evropské
199.
200.       unie,
201. 197.2. poskytnout při takových kontrolách veškerou nezbytnou součinnost,
202. 197.3. archivovat veškerou dokumentaci týkající se Rámcové dohody po dobu stanovenou

         pravidly, jimiž se řídí financování Díla z prostředků Evropské unie.

   Jazyk
   Ve všech záležitostech souvisejících se Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou budou
   zástupci Smluvních stran komunikovat v českém jazyce. Všichni zástupci musí plynně český
   jazyk ovládat. Jestliže český jazyk plynně neovládají, jsou povinni na náklady své Smluvní
   strany zajistit, aby byl po celou dobu vzájemné osobní komunikace k dispozici kvalifikovaný
   tlumočník.

   Forma, označení času
   Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany
   nebo email podepsaný zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby Smluvní strany.
   Je-li v Dílčí smlouvě, Rámcové dohodě nebo Obchodních podmínkách uvedena lhůta nebo
   doba počítané podle dnů, měsíců nebo let, rozumí se tím vždy kalendářní den, měsíc nebo
   rok, není-li uvedeno jinak.

   Reference
   Zhotovitel je oprávněn uvádět Dílo a jméno Objednatele jako referenci na svou činnost pouze
   s předchozím písemným souhlasem Objednatele.

   Salvatorní klauzule
   Je-li nebo stane-li se některé oddělitelné ustanovení Dílčí smlouvy, Rámcové dohody nebo
   Obchodních podmínek neplatné, neúčinné či nevymahatelné, nedotýká se tato skutečnost
   ostatních ustanovení. Smluvní strany se zavazují nahradit takové ustanovení jiným
   ustanovením, které svým obsahem a smyslem bude nejvíce odpovídat obsahu a smyslu
   ustanovení nahrazovaného.

   18/18
           Realizační tým - seznam, Advokát č. 1 - Poskytování právních služeb - část 1.

Účastník prohlašuje, že bude plnit veřejnou zakázku v požadovaném rozsahu následujícím realizačním
  týmem, ledaže dojde k jeho změně v souladu se zadávacími podmínkami či uzavřenou smlouvou.

Titul, jméno a příjmení      Funkce v  vztah k Dodavateli      Název, IČO osoby pod níž
              realizačním týmu                  vykonává advokátní

                                       (koncipientskou) činnost

JUDr. Vilém Podešva, LL.M. Vedoucí advokát        Člen sdružení   ROWAN LEGAL,
                       dodavatelů/Zaměstnanec člena advokátní kancelář

JUDr. Jiří Votrubec     advokát      Poddodavatel/jiná osoba         s.r.o.
                                       IČO: 28468414

                                      JUDr. Jiří Votrubec,
                                          advokát

                                       IČO: 02973588

JUDr. Martin Janoušek    advokát            Člen sdružení   ROWAN LEGAL,
                       dodavatelů/Zaměstnanec člena advokátní kancelář

                                           s.r.o.
                                       IČO: 28468414

JUDr. Roman Polášek     Advokát (jímž         Člen sdružení    TP Legal s.r.o.,
Mgr. Lukáš Sommer        nebyla    dodavatelů/Zaměstnanec člena   IČO: 28497333

              prokazována                   Mgr. Lukáš Sommer,
               kvalifikace)                      advokát

                Advokát    Poddodavatel/jiná osoba      IČO: 73630187
               nahrazující
              advokátního
              koncipienta
           Realizační tým - seznam, Advokát č. 2 - Poskytování právních služeb - část 1.

Účastník prohlašuje, že bude plnit veřejnou zakázku v požadovaném rozsahu následujícím realizačním
  týmem, ledaže dojde k jeho změně v souladu se zadávacími podmínkami či uzavřenou smlouvou.

 Titul, jméno a příjmení     Funkce v  vztah k Dodavateli       Název, IČO osoby pod
JUDr. Jaromír Císař, Ph.D. realizačním týmu                 níž vykonává advokátní
                                       (koncipientskou) činnost
 JUDr. Petr Michal, Ph.D.
              Vedoucí advokát  Dodavatel či jeho zaměstnanec CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ
                 advokát   Dodavatel či jeho zaměstnanec    s.r.o., advokátní
                                          kancelář, IČO:
                                            48118753

                                       CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ
                                          s.r.o., advokátní
                                          kancelář, IČO:
                                            48118753

Mgr. Lubor Černý        advokát    Poddodavatel/jiná osoba    Mgr. Lubor Černý,
Mgr. Milan Kučera               Poddodavatel/jiná osoba        advokát,
                Advokát
               nahrazující                    IČO: 86626990
              advokátního
              koncipienta                   Mgr. Milan Kučera,
                                          advokát,

                                        IČO: 07734620
         Realizační tým - seznam, Advokát č. 3 - Poskytování právních služeb - část 1.

   Účastník prohlašuje, že bude plnit veřejnou zakázku v požadovaném rozsahu následujícím
realizačním týmem, ledaže dojde k jeho změně v souladu se zadávacími podmínkami či uzavřenou

                                      smlouvou.

Titul, jméno a příjmení   Funkce v   vztah k Dodavateli       Název, IČO osoby pod
              realizačním                 níž vykonává advokátní
                                    (koncipientskou) činnost
                týmu

  Mgr. Pavlína Trhalová  Vedoucí    Poddodavatel/jiná osoba    Mgr. Pavlína Trhalová,
JUDr. Petr Novotný, LL.M. advokát                     advokátka, IČO:
                                        66249015
              advokát
                           Člen sdružení    MT Legal s.r.o.,
                     dodavatelů/Zaměstnanec člena advokátní kancelář,

                                     IČO: 28305043

Mgr. Tomáš Machurek    advokát          Člen sdružení    MT Legal s.r.o.,
                     dodavatelů/Zaměstnanec člena advokátní kancelář,

                                     IČO: 28305043

Mgr. Radek Hromada      Advokát  Poddodavatel/jiná osoba    Mgr. Radomír Hromada,
              nahrazující                      advokát,
              advokátního
              koncipienta                    IČO: 9517049