Textová podoba smlouvy Smlouva č. 25109343: Nájemní smlouva se servisními službami

Příloha 4400.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            RICOH

©
=
=
©
=
7)
K=
=
o
G
<

change.

imagine

„

=
<
o =
=. E
"0
aw O
U >N
o Ž
W UW

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nájemní smlouva se servisními službami
Číslo:00307/ 23/200

uzavřená v souladu s ustanovením $ 1746 odst. 2 zák, č, 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

 

 

 

 

 

 

 

Pronajímatel Nájemce
Obchodní firma: RICOH Czech Republic s,r.o. Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.
Sídlo/Místo podnikání: Jihlavská 1558/21, 140 00 Praha 4 třída Tomáše Bati 383
Pobočka/oddělení; tř. 3. května 1118, 763 02 Zlín-Malenovice 763 02 Zlín-Louky
1Č/DIČč 48117820 ] Cz48117820 49454561 CZ49454561
Bankovní spojení |
a číslo účtu: :
Zapsána u: MSv Praze, oddíl C, vložka 27720 "KSV Brně, oddíl B, vložka 1169
Zastoupená: Martina Kaskounová, Direct Sales Director Ing. Miriam Chmelová Holbová, MBA

ředitel společnosti

1. Předmět smlouvy

Na základě této smlouvy přenechává pronajímatel nájemci k užívání předmět nájmu, zabezpečí provozuschopnost zařízení a
zajistí další služby sjednané v této smlouvě.

Předmět nájmu (dále také jako zařízení)

Typ Výrobníi/Sériové číslo Poznámka

Zařízení RICOH IM C300 viz předávací protokol

Manuál IM C300

Příslušenství

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresa umístění zařízení
Ulice + č.p./č.o, PSČ Obec
třída Tomáše Bati 383 76302 Zlín-Louky
Odpovědná osoba l Telefon e-mail
s eh ooo aa

 

 

= [A4 Barevné
Stav na dle

Limitní měsíční zatížení 2 250
1A3 = 2 x A4, metr = metr

 

2. Doba nájmu

Doba nájmu (měsíců) 60 Počínaje dnem instalace Smlouva zveřejňována v Registru smluv:Ne?
Limitní počet výstupů 4 450 000 (stav celkového počitadla výstupů)

*pokud je smlouva zveřejňována v Registru smluv dle zák, 340/2015 Sb., počíná doba nájmu běžet nejdříve ode dne zveřejnění

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Servisní podmínky
Náhradní díly
Práce technika
Servis v místě umístění (doprava na místo) DI
Spotřební materlál DM
Papír Bez papíru
ke kem Zhjen Kesenhsa Bronzový NBD/- (násl. prac. den/-)
Pracovní doba služby 8x5 (8 hodin denně x 5 dnů v týdnu)
Dálková diagnostika DI
Způsob odečtu stavu počitadel pro účely Automaticky [C] Nájemcem
fakturace

 

T á Cena v Kč bez DPH
Jednorázová na adresu
Jednorázová
Jednorázová

Periodická
Periodická
Periodická
Periodická

 

Kontaktní místo servisu

-telefon: +420 841 116 117 e-mail: helpdesk Aricoh.cz
-nahlašování stavů počitadel: e-mail: pocitadlaAricoh.cz
-zákaznický portál: wsd.ricoh.cz

4. Finanční ustanovení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakturační období: . — kalendářní měsíc | Splatnost: 14 dnů
Elektronická faktura? Ano - adresa: vakzlinAvakzlin.cz

Měsíční nájemné (Paušál) Ano 835,00

Periodické doplňkové služby (paušální platby) 0,00

Paušální platby celkem 835,00

Výstupů v paušálu ČB 0 BAR 0
Cena za výstup nad paušál“ ČB 0,2627 BAR 1,3142
Cena výstupu nad limitní měsíční zatížení“ ČB 0,2627 BAR 13142

 

 

 

 

 

 

 

3pokud nesouhlasíte s platbámi pomocí elektronické faktury, vyberte z rozevíracího seznamu možnost „Ne“

Aplatí pro předpokládané průměrné pokrytí do 5% (ČB výstupy) a do 20% (barevné výstupy). Pokud bude v daném fakturačním období
počet zhotovených skenů vyšší než celkový počet výstupů, je pronajímatel oprávněn vyúčtovat za každý sken převyšující a počet
výstupů částku ve výši 10% z ceny ČB výstupu.

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH

Tato smlouva se všemi jejími oddíly v článcích 1 až 4, jakož i Všeobecné podmínky této smlouvy a veškeré přílohy jsou
smluvními stranami v plném rozsahu akceptovány, V případě rozporu mezi ustanoveními této smlouvy a Všeobecnými
podmínkami, platí ustanovení sjednaná v této smlouvě, Na důkaz souhlasu se smlouvou, tj. se všemí součástmi smlouvy,
připojují oprávněné osoby za smluvní strany svoje vlastnoruční podpisy.

Tuto smlouvu vyhotovil: Ing. Aleš Kovařčík
Smlouva uzavřenax elektronické podobě dle bodu 7.2. Všeobecných podmínek: Ano

Ve Zlíně, dne“156.2023 Ve Zlíně, dne 15.6/20237,

4

i RICOH Czech Republic s.r.o. © Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.
pronajímatel nájemce