Textová podoba smlouvy Smlouva č. 25266227: Smlouva č. 328/C/5518510034/2023 o poskytnutí finančních prostředků z

Příloha soubor_100005712_28438.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            Příloha č. 1
                                       Smlouvy č. 328/C/5518510034/2023

         Příjemce: Město Nový Bor                                     C9 a C10

       Název Akce: Cyklostezka Lípa-Bor na kole (úsek Nový Bor)                 místní komunikace
                                                          IV.třídy
       ISPROFOND: 5518510034
       Číslo žádosti: 62/2022
C-01-2022-01

Neuznatelné položky v oceněném soupisu prací Akce:

Poř.č.    Kód položky                    Popis položky      Cena bez DPH  Cena s DPH (21 %)
položky

NN dle oceněného soupisu prací

SO 000 Všeobecné a předběžné položky

3      02944       OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE               1 000,00         1 210,00
                SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ             12 000,00        14 520,00

4      02945       OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN            1 500,00         1 815,00
                                            30 000,00        36 300,00
7      02991       OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ             10 000,00        12 100,00
                TABULE                         25 000,00        30 250,00

13      02943       OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS           15 000,00        18 150,00

14      03730       POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU           3 314,40         4 010,42
                INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ                     3 009,17         3 641,10
15      02910       OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ            791 313,72        957 489,60
                MĚŘENÍ

SO 201 Lávka ev.č. L-04 přes Šporku v ul. Kpt. Jaroše

15000 029412          OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ
                MOSTNÍHO LISTU

SO 101 Cyklostezka Nový Bor

8      18231       ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO
                0,10M

9      18241       ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM

SO 401 Veřejné osvětlení

                celkem za celý objekt

NN dle SFDI

SO 201 Lávka ev.č. L-04 přes Šporku v ul. Kpt. Jaroše

5490 914A21           EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLIÍ TŘ.1            5 490,00         6 642,90
                DODÁVKA A MONTÁŽ

SFDI výpočty doplňující

Krácení uznatelných VRN/VON v poměru neuznatelných nákladů akce (bez výpočtů

SFDI) k uznatelným nákladům akce (bez výpočtů SFDI), vše s DPH               8 263,70     9 999,08

[tj. 84 700,00 - 84 700,00 * 7 395 582,47/(989 934,02+7 395 582,47)]           300 346,13    363 418,82
                                            1 206 237,12  1 459 546,92
Uznatelné náklady přesahující normativ SFDI (ve výši 36 300 Kč/1m2 ) na lávky a mosty

Celkem neuznatelné náklady

Pozn.:
Položky byly upřesněny s ohledem na smluvní soupis prací, zohledněn byl i uzavřený Dodatek č. 1 obsahujicí Změnové listy č. 1 a č. 2.
Neuznatelné náklady zpracovány dle podkladů od žadatele.

Výpočet výše příspěvku:                                        7 450 560,00
                                                        85%
Maximální možný příspěvek dle Výboru (Kč):
Maximální možný příspěvek dle Výboru (v %):                              8 566 411,49
Celkové náklady dle smlouvy o dílo (Kč):                               7 106 864,57
Celkové uznatelné náklady (Kč):                                    6 040 834,00
Limitní příspěvek (zaokr. na celé Kč dolů):
Limitní příspěvek (%):                                           85,00%

Evidence SFDI - Menu [100x] Příspěvky dokumenty [cmdPriloha2] strana 1/2                    Exportováno: 20.06.2023 14:59
Maximální příspěvek v roce 2023 dle finančního plánu Příjemce (Kč):    6 040 834,00
Zbývající částka příspěvku pro rok následující (Kč):                 0,00
Minimální vlastní podíl (%):
Minimální vlastní podíl (Kč):                          15,00%
                                      1 066 030,57

Zpracoval:

Dne:    20.06.2023

Evidence SFDI - Menu [100x] Příspěvky dokumenty [cmdPriloha2] strana 2/2 Exportováno: 20.06.2023 14:59