Textová podoba smlouvy Smlouva č. 2600838: Zajištění a realizace komponovaného ohňostroje a další činnosti s tím

Příloha 17-0138.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            Smlouva
                 o provedení díla a poskytnutí služeb

v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména zákona
č.89/2012 Sb. občanský zákoník

Smluvní strany:

Radim Dufek – Agentura REX
se sídlem Valtická 3, 628 00 Brno
IČO: 65299990,

bankovní spojení: xxxxxxxxxxx
(dále jako „zhotovitel“)
a

TIC BRNO, příspěvková organizace
se sídlem Radnická 365/2 , 602 00 Brno
zastoupené: Mgr. et Mgr. Janou Tichou Janulíkovou
IČO: 00101460, DIČ: CZ00101460 , bankovní spojení: xxxxxxxxx
zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 18
(dále jako „pořadatel“)

                            I.
                       Předmět smlouvy

Zhotovitel v rámci akce „Den Brna 2017“ zajistí a realizuje na vlastní náklady a nebezpečí
níže uvedené dílo, činnosti a další úkony s tím spojené a pořadatel se zavazuje dílo převzít a
uhradit za něj cenu.
Specifikace díla:

  - komponovaný ohňostroj menšího rozsahu o délce ne kratší než 10 minut
  - lokalita: Kraví hora
  - datum realizace: 12. 8. 2017 od 21:15 hod.

                            II.
                    Cena a platební podmínky

1. Za provedené dílo uhradí pořadatel ve prospěch zhotovitele sjednanou odměnu ve výši
  60 000,- Kč (slovy: šedesát tisíc korun českých). Cena za dílo je sjednána jako pevná.
  Celková částka bude poukázána na základě faktury vystavené zhotovitelem po provedení
  díla se splatností 21 dnů ode dne doručení pořadateli, na účet vedený v záhlaví této
  smlouvy. Smluvní strany se zavazují uhradit řádně a včas své daňové povinnosti
  vyplývající z výše uvedeného finančního plnění, a to dle právního řádu České republiky.

2. Provedením platby uvedené odměny resp. celkové částky dle bodu II/1 této smlouvy, jsou
  pořadatelem uhrazeny všechny náklady a výkony nutné pro úspěšné provedení díla.
  V ceně jsou tak započteny i veškeré náklady na činnosti s provedením díla spojené, jakož i
  cena použitého materiálu, což obě smluvní strany tímto potvrzují.

                                  1
                            III.
                    Povinnosti smluvních stran

1. Povinnosti pořadatele:
a) Pořadatel zajistí prostor schopný produkce, tzn. realizace díla (viz předmět smlouvy).
b) Ozvučení prostoru odpovídající kvality.
c) Zajištění a ostrahu okolí prostoru odpaliště při přípravě a realizaci díla.

1. Povinnosti zhotovitele:
a) Zhotovitel se zavazuje provést dílo (dále též „představení“) v dohodnutém termínu, rozsahu
a v bezvadné umělecké a technické úrovni v místě konání představení dle čl. I. smlouvy.
b) Zhotovitel je povinen dbát na bezpečnost věcí, zejména rekvizit, hudebních nástrojů a
ostatních zařízení, které budou v souvislosti s představeními případně přineseny do prostor
konání představení, a bere na vědomí, že pořadatel nenese žádnou odpovědnost za případné
škody na těchto věcech, pokud tyto nebudou způsobeny v souvislosti s činností pořadatele a
jeho zaviněním.
c) Zhotovitel je povinen respektovat dodržování bezpečnostních a požárních předpisů
spojených s konáním představení a předcházet případným úrazům a majetkovým škodám,
přičemž tímto potvrzuje, že byl o svých povinnostech řádně poučen.
d) Zhotovitel se zavazuje provést představení v dohodnutém termínu, rozsahu a v bezvadné
umělecké a technické úrovni. Jedná se o následující představení, služby či další spojené
činnosti:

  - komponovaný ohňostroj menšího rozsahu v délce cca 10 minut
  - technickou a bezpečnostní přípravu a realizaci ohňostroje
  - úklid odpalného místa po ukončení ohňostroje

                             IV.
                      Odpovědnost za škody
1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel odpovídá za škody na díle, jakož i za škody
dílem způsobené od okamžiku předání díla, čímž se rozumí okamžik zahájení ohňostroje.
2. Zhotovitel odpovídá dále za škody způsobené svou činností při provádění díla,
zejména (nikoli však výlučně) při instalaci a přípravě ohňostroje.

                             V.
    Důvěrné informace, obchodní tajemství, ochrana osobních údajů, registr smluv

Důvěrné informace
1. Smluvní strany se tímto zavazují zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných skutečnostech,
o kterých se dozvěděly v souvislosti s touto smlouvou, a chránit důvěrnost informací druhé
smluvní strany před jejich neoprávněným užitím třetími osobami. Tím není dotčeno oprávnění
pořadatel vést tuto smlouvu ve veřejné evidenci. Zhotovitel je povinen zajistit zachování
mlčenlivosti i ze stran osob, které pověřil prováděním dílčích činností. V případě porušení
této povinnosti má druhá smluvní strana nárok vůči porušující smluvní straně na zaplacení
smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč. Tato povinnost trvá i po skončení účinnosti této
smlouvy.
2. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za důvěrné a
uděluje svolení k jejich užití.

                                  2
Obchodní tajemství
1. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní
tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších
podmínek.

Zpřístupnění informací dle z. 106/1999 Sb.
1. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru pořadatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů pořadatelem s ohledem
na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za
podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují,
že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím
osobám bez předchozího písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným
účelům, než pro účely vyplývající z této smlouvy.

2. Zhotovitel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů
(jména a příjmení, adresy trvalého bydliště, data narození obsažených v této smlouvě
pořadatelem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely vedení evidence a majetkoprávní
agendy, projednání v orgánech pořadatelem a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření
smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních
údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu
neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní údaje
zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Zhotovitel si je zároveň vědom
svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

3. Zhotovitel dále souhlasí s tím, že ze strany pořadatele bude, resp. může být, při dodržení
podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna tato smlouva, její část nebo dílčí
informace týkající se této smlouvy a jejího plnění.

Registr smluv
1. Smlouva podléhá povinnosti registrace dle z. 340/2015 Sb. v platném znění. Při dodržení
podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Správci registru smluv zašle smlouvu pořadatel a o této skutečnosti zašle informaci
emailem druhé smluvní straně.

                                   3
                            VI.
                      Závěrečná ustanovení

1. Bude-li realizace díla znemožněna v důsledku nepředvídatelné události (např. přírodní
  katastrofa, epidemie, úřední zákaz apod.), mají obě strany právo od smlouvy odstoupit bez
  jakýchkoliv nároků na finanční úhradu škody, avšak po předchozím vyrozumění.

2. Odřekne-li jedna ze stran provedení díla před jeho realizací, uhradí druhé straně
  prokazatelné a oprávněně vynaložené přímé a plně dokladované výlohy spojené
  s přípravou vystoupení tzn. přípravou při realizací díla.

3. Výše uvedenými ustanoveními není dotčeno právo kterékoliv ze smluvních stran domáhat
  se náhrady škody, která by převyšovala vzniklé náklady.

4. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí
  příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V případě sporu bude spor veden a
  rozhodován dle právního řádu České republiky.

5. V případě, že kterékoli ustanovení této smlouvy je nebo se stane či bude shledáno
  neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném právními
  předpisy) platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení této smlouvy. Smluvní strany
  této smlouvy se v takových případech zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné
  ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší možné míry
  stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má
  být nahrazeno.

6. Smluvní strany se dohodly na způsobu doručování písemností formou konvenční pošty.
  Písemnosti budou zasílány doporučeně na adresu protistrany uvedenou v záhlaví této
  smlouvy, nebo na takovou adresu, která bude příslušnou stranou písemně oznámena druhé
  straně. V případě, že se písemnost vrátí jako nedoručená, považuje se za doručenou dnem,
  kdy byla takto vrácena.

7. Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, postupně číslovanými dodatky.

8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, přičemž každá smluvní strana obdrží
  po jednom vyhotovení.

9. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti
  pak okamžikem její registrace v registru smluv.

10. Na důkaz svobodného, prostého tísně a vážného souhlasu s obsahem této dohody připojují
  smluvní strany své podpisy.

V Brně dne: 18.7.2017   V Brně dne: 17.7.2017
za zhotovitele      za pořadatele

XXXXXXXXXXXXX            XXXXXXXXXXX
.………………………….         ………………………………..
             Mgr. et Mgr. Jana Tichá Janulíková
   Radim Dufek

            4

          

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy