Textová podoba smlouvy Smlouva č. 2849506: objednávka - ohňostroj na míru v délce 8 minut, dne 31. 12. 2017 na 1.

Příloha objednávka_c_1037_OŠKAS_2017.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST
          Radniční č. p. 1/2, 434 69 MOST

             http://www.mesto-most.cz
          IČ: 00266094 DIČ: CZ00266094

BANKOVNÍ SPOJENÍ:            V MOSTĚ DNE:
ČÍSLO ÚČTU:               VYŘIZUJE:
                    TELEFON:
                    E-MAIL:

          OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 1037/OŠKAS/2017

DODAVATEL: Ohňostroje na míru v. o. s., Dvořákova č. p. 1324, Nové Město, 40502 Děčín 2

IČ: 28729820              DIČ: CZ28729820

Statutární město Most u Vás objednává:

ohňostroj na míru dne 31. 12. 2017 v 19:00 hod, v délce 8 minut, na 1. náměstí v Mostě.

Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Brzek, tel: 734 417 248
Účastník správního řízení s Báňským úřadem: BC. Luboš Pros, tel: 606 602 778

Poznámka: Specifikace ohňostrojového materiálu, speciálních efektů, obrazové dokumentace a zákres
odpaliště viz. příloha.

Dodávka určená pro: Magistrát města Mostu
Lhůta dodání: do 31. 12. 2017
Místo dodání: Most
Předpokládaná cena bez DPH: 65 000,00 Kč
Předpokládaná cena vč. DPH: 78 650,00 Kč
Podléhá srážkové dani: ne

Smluvní podmínky objednávky:

1) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato objednávka byla vedena v evidenci vedené statutárním
  městem Most, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
  znění pozdějších předpisů.

2) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství
  a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., a ke zveřejnění bez stanovení
  jakýchkoliv dalších podmínek.

3) Smluvní vztah se řídí občanským zákoníkem.

4) Dodavatel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši denně
  0,05 % z ceny dodávky bez DPH za každý započatý den prodlení. Smluvní pokutu může objednatel
  zhotoviteli (dodavateli) odečíst z fakturované částky.

5) Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení předpisů bezpečnosti práce a za
  dalších podmínek uvedených v objednávce.
6) Nebude-li z textu faktury zřejmý předmět a rozsah dodávky, bude k faktuře doložen rozpis uskutečněné
  dodávky (např. formou dodacího listu), u provedených prací či služeb bude práce předána předávacím
  protokolem objednatele.

7) Objednatel si vyhrazuje právo proplatit fakturu 30 dnů ode dne doručení, pokud bude obsahovat veškeré
  náležitosti.

8) Neodstraní-li dodavatel vady v přiměřené době, určené objednatelem, je objednatel oprávněn odstranit vady
  na náklady zhotovitele.

9) Smluvní pokuta za prodlení s odstraňováním vad činí částku rovnající se 0,5 % z ceny plnění, za každý den
  prodlení s odstraňováním vad.

10) Záruční doba na věcné plnění se sjednává na - měsíců.
11) V případě, že objednávka splňuje podmínky dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých

  smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zveřejní tuto objednávku objednatel.

JEDNO POTVRZENÉ VYHOTOVENÍ OBJEDNÁVKY VRAŤTE OBRATEM ZPĚT.
NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE ČÍSLO NAŠÍ OBJEDNÁVKY.

Platba za dodávku bude připsána na veřejný účet dodavatele uvedený v Registru plátců DPH (povinnost
objednatele zaplatit DPH se považuje za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet).
Smluvní strany se dohodly pro případ, že by se dodavatel stal nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), že odběratel zaplatí základ daně
z faktury na veřejný účet dodavatele a DPH zaplatí přímo na účet správce daně

                      pro Ústecký kraj 80039-77621411/0710
pod variabilním symbolem 28729820, konstantní symbol č. 1148, specifický symbol 00266094 (§ 109a
zákona o DPH). Dodavatel ujišťuje objednatele-příjemce, že se jedná o číslo bankovního účtu správce daně,
na který dodavatel platí DPH.
Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem objednávky před podpisem podrobně seznámily, a že tato
odpovídá jejich svobodné vůli. Na důkaz toho připojují své podpisy.

PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

  I. OBJEDNATEL:

       ……………………………………..                 ……………………………………
       PODPIS PŘÍKAZCE OPERACE             KRYTÍ ROZPOČTEM OVĚŘIL
Dne: .....................................................
  II. DODAVATEL:                           (správce rozpočtu)

Dne: ..................................................... .......................................................................
                              RAZÍTKO A PODPIS OPRÁVNĚNÉHO

                                ZÁSTUPCE DODAVATELE:

          

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy