Textová podoba smlouvy Smlouva č. 28647255: Objednávka - právní služby

Příloha 24_801CP0015_10052024.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            Číslo: 24_801CP0015                                                   S

         OBJEDNÁVKA            Zpracoval:           Tel. číslo:

Objednatel:                                    Email:
Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7                  Dodavatel:           Notifikace:  6.5.2024 10:56
Praha 110 00                    JUDr. Jindřich Vítek, advokát        DIČ: CZ7305200485
                          Šafaříkova 201/17
                          120 00 PRAHA 2
                          IČO: 63622777

Objednávku vystavuje organizační složka:
Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7
Praha 1 110 00

IČO: 70994234           DIČ: CZ70994234 Termín dodání:      Finanční objem (bez DPH) do:
                          dle dohody              CZK 700 000,00

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským  Způsob dopravy:      Způsob platby:
                          Elektronicky       Převodem
soudem v Praze, spisová značka A 48384“

Č. j.:        28232/2024-SŽ-GŘ-O25     Povaha nákupu:      Účetní okruh:

Smlouva:       34347/2023-SZ-GR-O8     X                           X
                                                    ZDC
Splatnost faktury: 30 dní             provoz investice FKSP        MOZ   HOM
Potvrzený termín dodání:
                          Fakturu zašlete:

                          Správa železnic, státní organizace
                          Centrální finanční účtárna Čechy

Adresa místa plnění:                Náměstí Jana Pernera 217

                          Pardubice 530 02

Objednáváme u Vás:

Čís.ř. Kód MTZ Název                         MJ            Množství Cena / jedn.

1          Hodina právních služeb                           350,000 2 000,00

Pokračování je na straně 2

Přílohy:       žádné

Záruční doba:     Dle dohody

Objednávka je podstatnou náležitostí daňového dokladu (faktury). Na daňový doklad uvádějte své IČO, DIČ nebo potvrďte, že nejste plátci DPH. Uveďte, jestli jste fyzická nebo
právnická osoba. Úrok z prodlení respektujeme pouze v zákonné výši dle nařízení vlády č.351/2013 Sb. Termín splatnosti bude akceptován po doručení úplného daňového dokladu.
Daňový doklad může být uhrazen ze dvou účtů, a to zvlášť základ DPH a zvlášť DPH.

Žádáme o zaslání potvrzené objednávky zpět spolu s daňovým dokladem! Bez potvrzené objednávky nelze daňový doklad akceptovat jako úplný a nemůže být proplacen.
Dodavatel včas poskytne odběrateli informaci o možných změnách týkajících se identifikačních údajů společnosti, včetně možné změny bankovních údajů.
Objednatel je povinen uveřejňovat uzavřené smlouvy (objednávky včetně její písemné akceptace) v Registru smluv na základě ustanovení zákona číslo 340/2015 Sb. (viz zadní
strana objednávky).

Smluvní strany se dohodly, že stane-li se dodavatel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad dodavatele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo
uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně dodavatele.

V případě poskytnutí osobních údajů dodavateli je dodavatel povinen tyto údaje zabezpečit dle Nařízení evropského parlamentu a rady o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (GDPR).

Praha 1, dne: 9. 5. 2024              PRAHA 2, Akceptováno dne: 10. 5. 2024
(razítko, podpis)                 (jméno, příjmení, razítko, podpis) JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D.

 Objednatel:                     Dodavatel:
    jméno: Ing. Tomáš ČOČEK, Ph.D.

                                                Strana: 1/2
           OBJEDNÁVKA          Číslo: 24_801CP0015           S

                   Pokračování Zpracoval: Tel. číslo:    Cena / jedn.
                               Email:
        Název
Čís.ř. Kód MTZ                  MJ          Množství

Dílčí smlouva z Rámcové dohody na "Právní služby v oblasti zadávání veřejných zakázek" č. j. 34347/2023-SŽ-GŘ-O8.
Navazující právní služby spočívající v dopracování služby Poradenství k implementaci ESG v oblasti řízení rizik a příležitostí.
Pokud dodavatel započal poskytovat právní služby na pokyn objednatele již před účinností této objednávky, považují se tyto služby za
poskytnuté podle této objednávky a budou v jejím režimu vyúčtovány.

Tato objednávka představuje nabídku ve smyslu § 1731 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „OZ“). Akceptace objednávky musí být písemná. Konkludentní přijetí nabídky je vyloučeno (§ 1744 OZ).
Dodavatel bere na vědomí, že akceptací této objednávky dojde k uzavření smlouvy. Objednatel uveřejní objednávku i přijetí
nabídky v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „ZRS) za předpokladu, že se bude jednat o smlouvu ve smyslu
ustanovení § 2 odst. 1 ZRS, na níž nedopadá výjimka dle ustanovení § 3 ZRS. Dodavatel akceptací nabídky souhlasí se
zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy v
registru smluv.

Neoznámí-li dodavatel objednateli písemně společně s akceptací této objednávky, které konkrétně specifikované údaje
považuje za své obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 OZ, či že se v objednávce vyskytují informace, jež nemohou
být v registru smluv uveřejněny v souladu s ustanovením § 3 odst. 1 ZRS, bude objednatel postupovat tak, jakoby se takové
údaje a informace v objednávce nevyskytovaly. S částmi objednávky, které dodavatel neoznačí za své obchodní tajemství před
uzavřením této objednávky, nebude objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či
jinou újmu takovým postupem vzniklou. Za označení těchto údajů a informací odpovídá výhradně dodavatel, a to bez ohledu
na to, která ze stran tyto údaje či informace znečitelní a objednávku uveřejní. Totéž platí pro oznámení dodavatele, že na jeho
osobu či tuto objednávku dopadá některá z výjimek uvedených v ustanovení § 3 odst. 2 ZRS.

Dodavatel akceptací této objednávky prohlašuje, že:
 1. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb.,
     o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní
     podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž
     prokazuje/prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář
     uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující
     alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti
 2. on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky,
     ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o
     zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne
     31. července 2014 omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve
     znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní
     smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6
     písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f)
     a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 směrnice
     2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ECa,
 3. on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, ani
     žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o
     zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014,
     o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a
     nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto
     nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (tzv. sankční seznamy) , platných ke dni akceptace této objednávky,
 4. přestane-li on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této
     objednávky, nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu
     evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto četné prohlášení
     vztahuje, a to kdykoliv až do okamžiku splnění této objednávky , oznámí tuto skutečnost bez zbytečného
     odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto
     četné prohlášení vztahuje, zadavateli této objednávky.

                                      Strana: 2/2