Textová podoba smlouvy Smlouva č. 3559240: Dodatek smlouvy - SMLOUVA O ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY - MHD HRANICE -

Příloha DODATEK Č. 1 K PŘEPRAVNÍ SMLOUVĚ MHD HRANICE.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            DODATEK č. 1

   (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění městské
                     hromadné dopravy (MHD) na území města Hranice
                              (dále jen „Smlouva“)

              uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami

ČSAD Frýdek-Místek a.s.
IČ: 451 92 073
se sídlem Politických obětí 2238, Místek, Frýdek – Místek, PSČ: 738 01
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 368
(dále jen „dopravce“)

a

Město Hranice
IČ: 00301311
se sídlem Pernštejnské náměstí 1, Hranice, PSČ 753 01
(dále jen „objednatel“)

                                   I.
                           ÚVODNÍ USTANOVENÍ

V návaznosti na přijetí nařízení vlády č. 336/2016, nařízení vlády č. 337/2016 a § 117 zákoníku práce, kterými
došlo k legislativnímu navýšení mzdových nákladů dopravce na řidiče MHD Hranice včetně odvodů sociálního a
zdravotního pojištění a v souladu s bodem 3 článku V. Smlouvy se Smlouva mění následovně:

                                  II.

Výše kompenzace dle bodu 1, článku V se navyšuje o částku 750.000,- Kč/ročně odpovídající navýšeným
mzdovým prostředkům na novou výši kompenzace 94.662.500,- Kč za celou dobu plnění.

                                  III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají uzavřením tohoto Dodatku nedotčena.

2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.

3. Dodatek je vyhotoven ve dvou rovnocenných stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom.

Ve Frýdku - Místku dne 22.9.2017 V Hranicích dne 26.9.2017

……………………..........…..       ……………………………..……………………….
ČSAD Frýdek-Místek a.s.             Město Hranice
Ing. Tomáš Vavřík, MBA              Jiří Kudláček, starosta města
předseda představenstva