Textová podoba smlouvy Smlouva č. 3888860: smlouva o dílo - Smlouva o dílo

Příloha smlouva_o_dílo__ISRS,pdf.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            KM_224e-20171127074841


SMLOUVA o DI'Lo

OBJEDNAVATEL :
Město Nový Bydžov , Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov
ICO: 00269247 DIC : CZ00269247
Zastoupené místostarostou Mgr. Bohumilem Orlem

a

DODAVATEL :
Miloslav Hromádko- CBS SECURITY AGENCY, Dukelská třída 1128,50401 Nový Bydžov
ICO: 15644146 DIČ : C26704252291
Bankovní Sjıení : 2900149694/2010 FIO Banka Hradec Králové
ZastOUpŰnýù

uzavírají tuto Smlouvu O dílo

I.Předmět smlouvv.mı'Sto a čas plnění

-Předmětem Smlouvy je autorská příprava,technická příprava a realizace Ohňostroje Synchronního
s hudebním doprovodem dne 31.12.2017 v 0,00 hod - dle dispozic pořadatele na
místě v prostorách náměstí v Novém Bydžově.

-Ohňostroj Z prostor náměstí, balkónu a dvora radnice, Střechy budovy B bude proveden v
počítačové synchronizaci S hudebním doprovodem, přičemž zvukovou aparaturu včetně zvukaře
zajistí dodavatel.

2. Cena a Dlatebnı'podmı'nkv

-Objednavatel Zaplatí dodavateli Za předmět Smlouvy dohodnutou cenu 71000,-Kč +21%
DPH....... celkem 85 910,-Kč vč. DPH

-Objednavatel Zaplatí dodavateli zálohu ve výši 35 000,-Kč na předmět smlouvy Splatnou do 7 dnů
po podpisu smlouvy na jeho účet, uvedený v Záhlaví této smlouvy

-Doplatek ceny uhradí objednavatel nejpozději do 7 dnů po provedení předmětu Smlouvy proti
faktuře, která bude obsahovat vyúčtování Zálohy

3. Odpovědnost za škody

-Za Škody, Způsobené přípravou a realizací Ohňostroje v jeho bezpečnostním pásmu, Odpovídá
dodavatel.Pro tento případ je pojištěn u České pojišťovny na škody do 5 000 000,-Kč

-Za škody, Způsobené při přípravě a realizaci Ohňostroje mimo jeho bezpečnostní pásmo a nesplnění
povinností Objednavatele podle této Smlouvy odpovídá Objednavatel- -Strana 2 Smlouvy O dílo -

4. Ostatní uiednám' :

- Dodavatel provede ohňostroj v Souladu S platnými Zákonnými normami
- Dodavatel ustanovuje do funkce vedoucího odpalovače pana Miloslava Hromádku
- Objednavatel Zajistí ve smyslu platných Zákonných norem tuto Součinnost :

Objednavatel Splní Ohlašovací povinnost ohňostroje u městského úřadu,hasičske'ho Sboru a
Policie ČR

- Objednavatel zajistí Zveřejnění Smlouvy dle příslušných zákonů
- Objednavatel Zajistí písemný Souhlas vlasníka objektu a pozemku s provedením ohňostroje
- Objednavatel Zajistí přístup a nerušenou práci dodavatele na lokacích Ohňostroje Od 9,00

hod do realizace Ohňostroje,jakož i při dohledávce event. Selhačů po realizaci
- Objednvatel zajistí dostatečný počet pořadatelského Sboru pro Ostrahu bezpečnostního

pásma Ohňostrojea umožní dodavateli toto pásmo vymezit a ohradit
_ Objednavatel Zajistí 2 kontejnery na likvidaci zbytků po Ohňostroji
- Objednavatel Zajistí přípojný bod elektro 230V, lóA a 400V 25A pro Zvukovou aparaturu
- Nebude-li ohňostroj proveden Z důvodu na straně dodavatele zaplatí tento objednavateli

Smluvní pokutu ve výši 5000,-Kč a tO do l4 dnů Od neprovedeného plnění a neprodle vrátí
Objednavateli poskytnutou Zálohu

- Nebude-li Ohňostroj proveden z důvodu na Straně Objednavatele, zaplatí tento plnou
dohodnutou cenu dle Čl. 2 te'to smlouvy

- Nebude-li Ohňostroj proveden zásahem třetí moci(Silná bouřka,vichřice,zemětřesení,
povodeň atp.), dohodnou Se Smluvní strany na náhradním termínu plnění

- Tuto Smlouvu je možné doplňovat a měnit jen Se souhlasem Obou Smluvních stran a to pouze
písemnou formou číslovaných dodatků

- Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou Stejnopisech, po jednom pro každou smluvní Stranu S
platností Originálu

ı

V Novém Bydžově dne q i (ĹŠĹQÍÉĹ

Za Objednavatele :
MgrBohumil Orel

místostarosta*lCDlU
NOVÝ BYDŽOV

12 MERO Énøíxřá Ě'šš'iáíìvìıżž'ššlíhfšjitfl
Zbr ná, Srře/ívo. ST :tn/ce
Dhň stroje pyrota mil-.LL
Ochrana magie“ zl.“

Dukelskflj 1128 m
504 O1 NOVY BYDZOV '

IČ: '156 44 148 DNÍ" 'ÍÍ F)64/‹)42ľ'“'§'›ť2'9!

          

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy