Textová podoba smlouvy Smlouva č. 3893492: objednáváme zajištění výměny požární platchy Firotex vč. prací a

Příloha 145-OMM-2017-Kol.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
ODBOR MAJETKU MĚSTA

Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
IČ: 00 261 891, DIČ: CZ00261891
tel.: 474 637 111 /fax: 474 652 777

OBJEDNÁVKA

OBJEDNÁVKA | TELEFON
145/OMM/2017/Kol Ing. Pavlína Kolářová | 474 637 440

DODAVATEL

KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.
Boženy Němcové 552/32
430 01 Chomutov

IČ : 47308095 DIČ: CZ47308095

PŘESNÝ POPIS DODÁVKY (SLUŽBY)

Objednáváme u Vás zajištění výměny požární plachty Firotex vč. prací a dopravy do objektu
Oddychového a relaxačního centra, Mostecká 5887, Chomutov.

Smluvní strany berou na vědomí, že text objednávky je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona
o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má
povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie
objednávky. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním této objednávky včetně osobních údajů na
internetových stránkách statutárního města Chomutova, a to na dobu neurčitou za účelem
transparentnosti veřejné správy.

Fakturační adresa:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

Zborovská 4602

Odbor majetku města

430 28 Chomutov Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky © 145 /OMM/2017/Kol

DOHODNUTÁ CENA DOHODNUTÝ TERMÍN DODÁNÍ

68 248,00Kč bez DPH

VYSTAVIL SPRÁVCE ROZPOČTU PŘÍKAZCE OPERACE
(DATUM, JMÉNO, RAZÍTKO, PODRIS) (JMÉNO, PODPIS) 7 JMÉNO, PODPIS)

27.11.2017 z jj
Ing. Pavlína Kolářová / lva kn Ing. Pavlína Kolář
: / Ti bn V/A

é
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV /
Zborovská 460

430 28 Chom
1č: 00261891, DIČ:CZ00291891
„an

UPOZORNĚNÍ - U DAŇOVÉHO DOKLADU POŽADUJEME SPLATNOST MINIMÁLNĚ 30 DNÍ.

ji