Textová podoba smlouvy Smlouva č. 3893492: objednáváme zajištění výměny požární platchy Firotex vč. prací a

Příloha 145-OMM-2017-Kol.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            ý~

                   STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

                         ODBOR MAJETKU MĚSTA

                         Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
                        IČ: 00261 891, DIČ; CZ00261891

                          tel.: 474 637 111 /fax: 474 652 777

                 OBJEDNÁVKA

OBJEDNÁVKA ČÍSLO         VYŘIZUJE TELEFON   FAX

145IOMM/20171Ko1   Ing. Pavlína Kolářová 474 637 440
     ~
                                   DODAVATEL
  JOĺ,‘ľ/21Ý‘7
                      KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.
                      Boženy Němcové 552132
                      43001 Chomutov

                      iČ : 47308095 DIČ: CZ47308095

                      PŘESNÝ POPIS DODÁVKY (SLUŽBY)

Objednáváme u Vás zajištění výměny požární plachty Firotex vč. prací a dopravy do objektu
Oddychového a relaxačního centra, Mostecká 5887, Chomutov.

Smluvní strany berou na vědomí, že text objednávky je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona
o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má
povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie
objednávky. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním této objednávky včetně osobních údajů na
internetových stránkách statutárnĺho města Chomutova, a to na dobu neurčitou za účelem
transparentnosti veřejné správy.

Fakturační adresa:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

Zborovská 4602

Odbor majetku města

43028 Chomutov    Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky 145 /OMM/201 7/Kol

DOHODNUTÁ CENA               DOHODNUfl TERMÍN DODÁNÍ

68 248,OOKč bez DPH

         VYSTA VIL    ~f SPRÁVCE ROZPOČTU  P&ÍKAZCE OPERA CE
 (DATUM. JMÉNO, RAZÍTKO, PO IS)   (JMÉNO. PODPIS)
                   lva Warnickz“ „  JMÉNO, PODPIS
~ ~‘~2~rTa KolářovV“,‘7
                             Ing. Pavlína.~djá

  STATU tAitwI uŠ STO CHOy‘TCV

         Zbc‘ovská 4003‘
         430 39 Cnani‘lt~
    Č 00281691, D1ČC0028108‘

II UPOZORNĚNÍ- U DAŇOVÉHO DOKLADU POŽADUJEME SPLATNOST MINIMÁLNĚ 30 DNÍ II