Textová podoba smlouvy Smlouva č. 4204808: Smlouva o dílo - Zlínský novoroční ohňostroj s doprovodným programem

Příloha S00JP016LZCP.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            Z statutární město Zlín
nám. Míru 12, 76140 Zlín

^ statutární město Zlín
sídlem:
zastoupené;
zástupce ve věcech smluvních:
zástupce ve věcech technických:
opovědný útvar;
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:

dále jen „objednatel"

S00JP016LZCP

náměstí Míru 12, 761 40 Zlín
MUDr. Miroslavem Adámkem, primátorem
)ng. et Ing. Jiří Korec, náměstek primátora
Bc. Eva Manišová, DiS., vedoucí OCRal MMZ
oddělení cestovního ruchu a informací MMZ
00283924
CZ00283924
Česká spořitelna a. s., č. ú. 3048982/0800

AGENTURA VELRYBA s.r.o.
sídlem;
jejímž jménem jedná;
zástupce ve věcech technických:
IČ:
DIČ:

Obeciny 1/3583, 760 01 Zlín
Michal Žáček, jednatel
Michal Žáček, jednatel
26910071
CZ26910071

Zaps, v OR: Kr. soud v Brně , sp. zn. C44801
Bankovní spojení: ČSOB Zlín, č. účtu: 199448610/0300

dále jen „zhotovitel"

uzavírají tuto

SMLOUVU O dílo

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

číslo smlouvy objednatele:
číslo smlouvy zhotovitele;

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla na svůj náklad a nebezpečí a
závazek objednatele k převzetí díla a zaplacení ceny za dílo.

2. Dílem dle této smlouvy je realizace programu:

jjZLÍNSKÝ NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
S DOPROVODNÝM PROGRAMEM*'

(dále jen „dílo")

v níže uvedeném rozsahu a dle podmínek výběrového řízení (viz článek II.),

1/7

S00JP016LZCP3 Předmět plnění:
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace Zlínského novoročního ohňostroje a 
doprovodného programu vč. technického zabezpečení na náměstí Míru ve Zlíně.
Předmět plnění bude realizován podle zpracované cenové nabídky pro realizaci ohňostroje a 
doprovodného programu včetně technického zabezpečení dne 1.1.2018 v 18:00 hodin na 
náměstí Míru ve Zlíně a projektu, který byl její přílohou. Zpracovatelem je Michal Žáček, jednatel 
AGENTURY VELRYBA s.r.o., se sídlem Obeciny I/3583, 760 01 Zlín, IČ: 26910071 velektr. 
podobě (příloha č. 1 smlouvy o dílo) a dle těchto obchodních podmínek.

4. Nedílnou součástí provedení díla a ceny za provedení díla je;
a) získání potřebných povolení a souhlasů k realizaci díla,
b) hudební doprovod díla,
c) technické zajištění díla,
d) zajištění bezpečnosti a zdraví osob provádějících dílo i osob sledujících dílo,
e) zajištění Stánků s prodejem občerstvení v rozsahu alko a nealkoholické nápoje s přihlédnutím 

k tradičnímu sortimentu vánočního období (punč, svařené víno, čaj),
f) zajištění medialízace díla,
g) úklid prostoru náměstí Míru - v rozsahu hrubého úklidu - ruční sesbírání odpadků do pytlů 

určených k odvozu TS Zlín.

Rozsah prací a druh materiálů a dodávek včetně jejich ceny jsou dány cenovou nabídkou pro 
realizaci ohňostroje dne 1.1.2018 v 18:00 hodin na náměstí Míru ve Zlíně a projektu, které jsou 
přílohou č. 1 této smlouvy, a které je zhotovitel povinen respektovat a při plnění smlouvy 
v plném rozsahu dodržovat. Jakost všech výrobků a komponentů použitých při realizaci díla 
musí odpovídat platným ČSN, případně EN.

Projekt věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny 
věcného rozsahu a technického řešení díla.

5. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se dílo provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstará 
vše, co je k provedení díla potřeba, v souladu s podklady pro provedení díla (článek II.) 
a rozhodnutími správních orgánů a dotčených orgánů či osob. Je přitom vázán příkazy 
objednatele ohledně způsobu provádění díla. Na případnou nevhodnost pokynů objednatele je 
zhotovitel povinen upozornit.

Článek II.

Podklady pro provedení díla

Podklady pro provedení díla tvoří:
Cenová nabídka pro realizaci ohňostroje dne 1.1. 2018 v 18:00 hodin na náměstí Míru ve 
Zlíně vč. technického zabezpečení a projekt, tj. příloha č. 1 k této smlouvě.

Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy bylo popsáno očekávání objednatele 
od realizace díla, a prohlašuje, že se s přílohami zadávacího řízení jako odborně způsobilý 
subjekt seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle popisu provést tak, aby sloužilo svému účelu a 
splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel na základě toho přistoupil 
ke zpracování nabídky.

Článek III.

Doba plnění a místo plnění

1. Doba plnění; 1. 1. 2018 v 18:00 hodin

Dodržení termínu provedení zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele. 
Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním

2/7závazku.

2. Termín provedení nemůže být ze strany zhotovitele měněn.

3. Zhotovitel je v rámci dodržení kvality a technologických předpisů oprávněn přerušit práce 
v případě nevhodných klimatických podmínek, kdy z technologických důvodů nelze provádět 
práce. Za nevhodné klimatické podmínky se považují např. rychlost větru nad 50 km/1 hodina, 
kdy není možné odpalovat pyrotechniku. Zhotovitel opětně zahájí práce, které přerušil z důvodu 
nevhodných klimatických podmínek v souladu s technologickým předpisem. O dobu přerušení 
se prodlužuje doba plnění díla. O době přerušení vede zhotovitel přesné záznamy a budou 
vzájemné odsouhlaseny oběma smluvními stranami, zástupci ve věcech technických.

4. Místo plnění: náměstí Míru ve Zlíně

Článek IV.

Cena za dílo

Cena za zhotovení díla v rozsahu celého článku I. je stanovena dohodou smluvních stran jako 
cena maximální a nejvýše přípustná, bez možnosti navyšování.

Cena za kompletní dílo byla dohodnuta dle nabídkového rozpočtu (příloha č. 1 této smlouvy) ve 
výši:

207.575,00 Kč bez DPH 
43.590,75 Kč DPH 

251.165,75 Kč vč. DPH

Smluvní strany tímto prohlašují, že dílo je zadáno podle přílohy č. 1 této smlouvy. Zhotovitel je 
vázán cenou za kompletní dílo do úplného dokončení díla.

Článek V.

Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel bude objednateli fakturovat cenu za dílo po skončení 
plnění díla daňovým dokladem (fakturou) v souladu a s náležitostmi dle § 29 zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

2. Podkladem pro vystavení daňového dokladu (faktury) zhotovitelem jsou objednatelem (osobou 
zástupce ve věcech technických) písemně odsouhlasené soupisy skutečně provedených prací a 
dodávek odpovídající provedeným pracím na místě podle jednotlivých částí nabídkového 
rozpočtu. Daňový doklad (fakturu) doručí zhotovitel objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne 
zdanitelného plnění.

3. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele uvedený 
v záhlaví této smlouvy s lhůtou splatnosti daňového dokladu (faktury) do 30 dnů ode dne jeho 
vystavení. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.

4. V případě nedostatku finančních prostředků na úhradu ceny za dílo Je objednatel oprávněn 
jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení plnění díla (písemným sdělením) a dále 
písemné vyzvat zhotovitele k přerušení plnění díla, přičemž zhotovitel bude povinen zahájit 
plnění díla na výzvu objednatele či na výzvu plnění díla přerušit a po vyzvání v plnění díla 
pokračovat. Nebude-li výzva k zahájení plnění díla/k pokračování v plnění díla zaslána druhé 
smluvní straně do 1 roku od data předpokládaného zahájení plnění díla/od data přerušení plnění 
díla, pozbývá tato smlouva posledním dnem této lhůty platnosti a účinnosti. Smluvní strany si 
vyrovnají své vzájemné závazky, které z ukončené smlouvy vyplývají a dosud nebyly vyrovnány.

3/7článek VI.

Změny díla

Změny v technickém řešení díla bez vlivu na termín plnění nebo cenu díla lze řešit 
odsouhlaseným zápisem. Takový zápis musí odsouhlasit zástupce ve věcech technických obou 
stran.

Jiné změny díla musí být sjednány formou písemného dodatku k této smlouvě předem 
schváleného příslušným orgánem objednatele, tj. Radou města Zlína, příp. Zastupitelstvem 
města Zlína.

Článek VII.

Bezpečnost

1. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků a pracovníků subdodavatelů.

2. Bezpečnost a ochrana zdraví pří práci: zhotovitel je povinen, v případě, že se na akci 
vztahují povinnosti uvedené v zákoně č. 309/2006 Sb., o zajištění podmínek bezpečností a 
ochrany zdraví při prácí a prováděcích předpisech, splnit následující povinnosti:

zhotovitel je povinen zajistit povinnosti podle §§ 4, 5, 6 zákona č. 309/2006 Sb., 
zhotovitel je povinen požadovat doklady podle § 10 zákona č. 309/2006 Sb., a na vyžádání je 
poskytnout objednateli,
zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu 
technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních 
podmínek, zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v rámci 
provádění díla. V rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy, 
zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích 
předpisů a dodržování předpisů zpracovaných dle předchozího odstavce i u svých 
subdodavatelů a jiných osob, kterě se osobně podílí na akci (§ 12 písm. e) zákona č. 
309/2006 Sb.),
dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním 
díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. 
Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

a)
b)

c)

d)

Článek Vlil.

Kontroly díla

Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje své povinnosti, 
může požadovat, aby zhotovitel zajisti! nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak 
zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup 
zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.

Článek IX.

Předání a převzetí díla

1. Dílo je provedeno, je-li kompletně dokončeno a předáno. K předání díla dojde po jeho kompletní 
realizaci, tzn. poté, co bude uklizen prostor náměstí Míru.

2. O předání a převzetí díla sepíše zhotovitel předávací protokol. Objednatel převezme dokončené 
dílo s výhradami nebo bez výhrad.

4/73, V případě, že bude dílo realizováno s vadami, strany o této skutečnosti sepíší zápis, v němž 
zaznamenají svá tvrzení. V takovém případě má objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny 
díla.

Článek X.

Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovovaněho díla je objednatel.

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem dle článku 
IX. bodu 2. Zhotovitel taká odpovídá za škody vzniklě třetím osobám v souvislosti s realizací díla 
až do předání a převzetí díla objednatelem.

3. Po celou dobu provádění díla musí být dílo zhotovitelem pojištěno. Pojištění bude sjednáno na 
krytí rizik poškození, případně zničení realizovaného díla.

Článek XI.

Odpovědnost za vady

Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. Za vady pozdější 
odpovídá tehdy, vznikly-lí porušením jeho povinnosti.

Dílo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této 
smlouvě nebo požadavkům platných právních předpisů a norem.

Drobné vady (článek IX. bod 3.) uvedené v předávacím protokolu budou zhotovitelem odstraněny 
v písemně dohodnutém, nejkratším možném termínu.

Článek XII.

Pojištěni odpovědnosti

Zhotovitel musí mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou Jinému v souvislosti 
s realizací tohoto minimálně na pojistnou částku ve výši 300 000 Kč. Zhotovitel se zavazuje na 
požádání objednatele kopii takové pojistné smlouvy předložit, a to nejpozději do 5 pracovních dní 
od doručení písemné výzvy zhotovitele. Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem díla a bude krýt 
rizika vyplývající z činnosti všech účastníků provádění díla (včetně subdodavatelů).

Článek XIII.

Smluvní pokuty

V případě porušení povinností zhotovitele, vyplývajících ze smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele. 
Takový případ musí být zdokumentován písemným zápisem s podpisy zástupců ve věcech 
technických obou stran. V případě, že některý ze zástupců ve věcech technických se odmítne 
podepsat, musí být tato skutečnost včetně důvodu odmítnutí uvedena v zápisu.

Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením díla (řádným ukončením a předáním díla objednateli), 
zavazuje se zhotovitel zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč.

5/7Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty či 
přiměřené slevy z ceny díla vůči nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla.

Smluvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody 
způsobené mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na 
smluvní pokutu.

Článek XIV.

Úrok z prodlení

V případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě je 
strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení v zákonné výši denně 
z částky, ohledně které je v prodlení.

Článek XV.

Jiná ustanovení

Zhotovitel vyklidí místo provádění díla do 5 hodin po předání a převzetí díla. Po tomto termínu je 
zhotovitel oprávněn ponechat na místě plnění pouze materiál nutný k odstranění vad a 
nedodělků, bude-li s nimi dílo objednatelem převzato.

Pokud zhotovitel během realizace díla prokazatelně poškodí vlastní vinou majetek objednatele, 
je povinen zajistit jeho uvedení do původního stavu na vlastní náklady, a nebude-li to možné, 
nahradí škodu v penězích.

Článek XVI

Závěrečná ustanovení

Tato smlouva a vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů.

V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se 
zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude 
úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.

Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-íi ve 
smlouvě uvedeno jinak.

Zhotovitel souhlasí s:
- uveřejněním této smlouvy, včetně všech změn a dodatků, v souladu se zákonem č.

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
- se zpracováním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě statutárním městem 

Zlínem, a to pro účely této smlouvy, účely evidenční, archivační a statistické, na dobu 
neurčitou,

- se zveřejněním této smlouvy v Registru smluv objednatelem za podmínek dle platných 
právních předpisů ČR.

Smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 
vyhotovení a objednatel 1 vyhotovení.

6/76. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění
v Registru smluv.

7. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a
svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.

8. Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:

Příloha č. 1 Poptávka zpracování cenové nabídky pro realizaci ohňostroje dne 1.1.2018 v 18:00
hodin ve Zlíně a projekt

Schválení finančních prostředků: ____ ____ _____ _____ _____ ____ ____ ____
Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo Jednací: 6. 3. 2017, č.j. 62/5R/2017, RO 6/2017 Tab. 11

Uzavření smlouvy o dílo:
Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a čísloJednací: 20. 11. 2017, č.J. 93/23R/2017

ré

náměstek primátora'

Ve

(

V ../^..:^^:^

ZLlN
Michal Žáček

AGENTURA VELRYBA s.r.o.

r’i'edhc/tid r-íc!id ko nírolň cf!e/.ákoníi l 32P/2001 .Sb.

funkce príjnífiiií datum

příkúícř

operace
Manišová 1 2 -12- 2017

správce

rozpořáa
yvobod^y

1 -12- 2017

zodpovídá odbor datum příjmení

věcně
-12- 2 ifTianišov

y

právně OP Lux^a

fina OE j HOl.COV.í

7/7

          

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy