Textová podoba smlouvy Smlouva č. 4246808: Realizace ohňostroje v délce cca 15 minut v rámci akce města Česká

Příloha Objednávka_468-2017-_A._Jozífek,_ohňostroj.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            Na faktuře uvádějte 

vždy č. objednávky 

 

O B J E D N Á V K A  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objednáváme u Vás : 

Realizace ohňostroje v délce cca 15 minut v rámci akce města Česká Lípa "Slavnostní novoroční 

ohňostroj" dle požadavku objednatele a dle předložené nabídky 

Termín: 01.01.2018 od 18.00 hodin 

Místo: Česká Lípa, KD Crystal, Boženy Němcové 2942 

Platba: převodem na účet na základě faktury vystavené po splnění služeb se splatností min. 14 dní.                                                               

Kontakt pro organizační a technické záležitosti: Kultura Česká Lípa, příspěvková organizace, p. 

Hylebrant tel. 777 074 010, pí. Nováková tel. 777 074 044 
 

 
 

 

 

 

 

 

Podpis objednavatele:   dne: 18.12.2017 

 Irena Zemanová 

                                                     

Podpis správce rozpočtu: dne: 18.12.2017 

 Irena Zemanová 

 

Příkazce operace: dne: 18.12.2017 

 Ing. Helena Musilová 

 

 
 

Smluvní strany se dohodly, že obsah této objednávky bude v plném znění včetně příloh uveřejněn v registru smluv 

podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění obsahu objednávky v registru smluv zajistí objednatel. 

 

Odběratel a fakturační adresa: 

Město Česká Lípa 

Náměstí T.G.M č. p. 1 

470 36 Česká Lípa 

IČ : 00260428 DIČ : CZ00260428 

            
tel.: 487 881 111  
bankovní spojení: 1229421/0100 KB 

 

Cenové podmínky : Cena s DPH : 80 000,00Kč  
 

Dodací podmínky :  01.01.2018 

Dodavatel: 
Aleš Jozífek 

Nová 228/ 

Cvikov I 

47154 Cvikov  

 

IČ : 44560346 

DIČ : 

 

Číslo objednávky: 468/2017/OO/IZ 

Vyřizuje: Irena Zemanová 

Tel: 487881143/ 

E-mail: zemanova_ir@mucl.cz 

Datum : 18.12.2017           

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy