Textová podoba smlouvy Smlouva č. 4459424: Smlouva o provedení ohňostroje

Příloha Smlouva ohnostroj UA LEV.doc

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            S M L O U V A

S M L O U V A

o provedení ohňostroje
Dům kultury města Orlové, příspěvková organizace
Osvobození 797, 735 14 Orlová - Lutyně

IČO: 65890825
DIČ: CZ65890825
Statutární osoba: Barbora Herdová, ředitelka 
 (objednatel)

a

Karel Adamec Umělecká agentura L E V
zastoupená majitelem Karlem Adamcem
se sídlem Vítkov749 01, Opavská 686
IČ :732 42 241
DIČ :CZ7007215457
bankovní spojení :Česká spořitelna, a.s., Pobočka Vítkov, Švermova 249, Vítkov

Číslo účtu: 0912663093/0800
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku.
(zhotovitel je plátcem DPH)

(zhotovitel)

I.

Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele novoroční ohňostroj v rámci oslav přivítání nového roku 2018 v Orlové.

II.

Cena

1. Smluvní  strany  se  dohodly,  že cena díla dle čl. I. této smlouvy je stanovena smluvně ve výši 60.000,- Kč, (slovy: Šedesáttisíckorun českých) včetně 15%DPH. 

III.

Doba a místo plnění

Zhotovitel se zavazuje  provést  dílo dne 1. 1. 2018 v čase od 17.00 hod. v délce trvání cca 8 minut v centru města Orlová – Areál dětského hřiště při ZŠ Školní v Orlové). 

1. Zhotovitel provede předmět díla na dohodnutém místě, bližší identifikace je uvedena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. 
2. Zhotovitel se zavazuje uvést pozemek, určený k odpališti do původního stavu a na své náklady zajistí úklid bezprostředně po ukončení ohňostroje. Bude postupovat tak, aby nedošlo k újmě na zdraví osob a majetku města.
3. Případná úhrada škod je řešena v čl. IV, bodu 1. smlouvy.
IV.

Zodpovědnost za provedení ohňostroje
1. Zhotovitel se zavazuje pro potřeby plnění smlouvy ve smyslu čl. I  smlouvy k  postupu v souladu s Vyhláškou Českého báňského úřadu č. 102/1994 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu v objektech určených pro výrobu a zpracování výbušnin, čímž tak přejímá při prokazatelném porušení citovaných právních předpisů odpovědnost za případně škody na zdraví a majetku v plné výši. 

2. Objednatel se zavazuje k postupu v souladu se kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob:

Článek 2

Podmínky požární ochrany při akcích a způsob jejich zabezpečení 
(4) Při akcích, jejichž součástí bude provádění požárně nebezpečných činností (používání otevřeného ohně, pyrotechnických efektů, ohňostrojů apod.), musí být dodržovány požadavky zvláštních právních předpisů (např. vyhláška č. 174/1992 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi, zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů).
(6) Objednatel zřizuje preventivní požární hlídku minimálně ve složení velitel a dva členové. Počet členů je nutno upravit s ohledem na rozlehlost místa konání akce, počet účastníků, možnosti úniku osob, požární nebezpečnost činností apod.

(7) Úkolem preventivní požární hlídky, případně pořadatelů, je dohlížet na dodržování předpisů o požární ochraně v průběhu konání akce, v případě vzniku požáru provést nutná opatření k záchraně ohrožených osob, přivolat jednotku požární ochrany a zúčastnit se likvidace požáru.

(9) V případě, že organizátorem akce je právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba jsou tyto dále povinny:

a) plnit povinnosti na úseku požární ochrany stanovené právním předpisem (zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů), pokud akce současně splňuje kritéria činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím;

b) označovat místa příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně.

(11) Organizátor akce seznámí odpovídajícím způsobem a v potřebném rozsahu se stanovenými opatřeními k zabezpečení požární ochrany:

a) účastníky akce (např. rozmístěním informačních a bezpečnostních tabulek a značení, pokyny uvedenými na pozvánce nebo vstupence apod.)

b) osoby podílející se na zabezpečení akce (preventivní požární hlídka a pořadatelé).

3. Dále se zavazuje k postupu v souladu s Obecně závaznými vyhláškami města Orlová o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se účastní větší počet osob, která organizátorovi akce, mimo jiné, ukládá:

a) předložit zprávu o stanovení podmínek požární bezpečnosti nejméně pět pracovních dnů před zahájením akce odboru správy Městského úřadu Orlová.
b) oznámit konání akce s pyrotechnickými efekty nebo ohňostroji nejméně pět pracovních dnů před jejím zahájením Hasičskému záchrannému sboru Orlová.
c) zajistit prostřednictvím odborně způsobilé osoby nebo technika požární ochrany kontrolu plnění podmínek požární bezpečnosti a kontrolu povinností vyplývajících z předpisů o požární ochraně, a to před zahájením akce, v  průběhu a po ukončení akce. 

4. Objednatel se zavazuje zajistit preventivní požární hlídku minimálně ve složení velitel a dva členové a ostrahu odpaliště.

V.

Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli do 14 dnů od provedení díla na základě vystavené faktury částku uvedenou v čl. II smlouvy. Úhrada bude provedena na účet zhotovitele, uvedeném v záhlaví této smlouvy.
VI.

Smluvní pokuty

1. Neuskuteční-li se ohňostroj  vinou zhotovitele, je tento povinen uhradit objednateli škodu ve výši 10% sjednané ceny, tj.6.000,- Kč, a to do 14 dnů od data plánovaného uskutečnění ohňostroje.

2. Pro případ neuskutečnění předmětu smlouvy z důvodu nepříznivých klimatických podmínek (silný vítr) se nesjednávají žádné sankce.
VI.

Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu lze změnit  nebo  zrušit  pouze výslovným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním, podepsaným oprávněnými zástupci obou stran.

2. Tato smlouva  je  vyhotovena ve  2 originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží  po 1 výtisku.

3. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající 
a vznikající obchodním zákoníkem.

4. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

Ve Vítkově dne 20. 11. 2017
Za objednatele:

Za zhotovitele:

Barbora Herdová   
                        
Karel Adamec
ředitel organizace            ředitel společnosti
PAGE 
2


          

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy