Textová podoba smlouvy Smlouva č. 4847916: Smlouva o poskytování internetových služeb a služeb technické podpory

Příloha smlouva.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            Microsoft Word - 166_05_5.2_02_OIT_návrh smlouvy


SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB A SLUŽEB 
TECHNICKÉ PODPORY PROVOZU PRO VYVOLÁVACÍ SYSTÉM

Číslo: 

uzavřená podle § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
kterou uzavírají níže uvedené smluvní strany

firma: Kadlec - elektronika, s.r.o.

Zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně dne 17. 2. 1998, 
oddíl C, vložka 29863

IČ, DIČ: 25518402, CZ 25518402
sídlo: Hviezdoslavova 55e, Brno, 627 00
bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Šumavská 33, Brno
číslo účtu: 377373253/0300
tel. č.: 547 425 811
fax č.: 547 425 810
zastoupená: Ing. Vlastimilem Kadlecem, jednatelem
kontaktní osoba: Radek Havel v oblasti technické podpory provozu
telefon/e-mail: 724 047 935/servis@kadlecelektro.cz

jako Poskytovatel

a

firma: Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

IČ, DIČ: 00240079, CZ00240079
sídlo: Masarykovo náměstí 1/6, Brandýs nad Labem, 250 01
bankovní spojení: 27-6584182/0800
zastoupená: Ing. Vlastimilem Pickem, starostou
kontaktní osoba: Ing. Ivo Janák
telefon / e-mail: 605 200 787/ivo.janak@brandysko.cz

jako Příjemce1. Základní pojmy

1.1 WebCall-v3 (dále také WebCall) je služba, která prostřednictvím internetových aplikací 
dokáže propojit vyvolávací systémy CALL 154-S, nebo CALL 250-V (vyráběné 
a dodávané poskytovatelem) s internetem. 
Provozem této služby může Příjemce nabídnout svým klientům prostřednictvím
internetu možnost zjištění aktuální situace o provozu a odbavování obsluhovaných 
činností, nebo možnost objednání klienta na obsluhovanou činnost v určitý den 
a hodinu.

K provozu služby WEBCall jsou k dispozici následující moduly: 

1.2 WEB modul – základní modul, složený z následujících částí
Konektivita – je technická část (modul) internetové služby WebCall, která zabezpečuje 
technický provoz celé služby a bez které není možné službu provozovat.
Monitor – je samostatný modul internetové služby WebCall, který slouží pro zobrazení 
aktuálního stavu o obsluze klientů na internetu. 
Objednávání – je samostatný modul internetové služby WebCall, který umožňuje 
objednávání klientů přes internet na konkrétní činnost, datum a čas.
Administrace – je samostatný technický modul internetové služby WebCall, který 
umožňuje pověřeným osobám Příjmce provádět konfiguraci této služby. 

1.3 SOAP modul – jedná se o komunikační rozhraní, které může poskytnout data dalším 
aplikacím k následnému zpracování

1.4 MOBIL modul – jedná se o aplikaci pro tři platformy tzv. „chytrých telefonů“ 
(Android, Apple, Win), která umožní klientovi z takového telefonu, nebo tabletu 
příjemný přístup ke službě WebCall.

2. Předmět smlouvy

2.1 Závazek Poskytovatele ke zřízení a poskytování služby WebCall (dále také služba) 
v rozsahu WEB modulu. Tato smlouva slouží zároveň jako licenční dohoda obou 
smluvních stran o poskytování této služby.

2.2 Závazek Poskytovatele k provádění záručního a pozáručního servisu na vyvolávací 
systémy Poskytovatele (dále jen VS) dodané a instalované Poskytovatelem v místě 
plnění.

2.2.1 Závazek Poskytovatele zřídit a provozovat službu Hot Line a Help Desk s reakční 
dobou uvedenou v článku 6. smlouvy. Smluvní strany se dále dohodly, že v předmětu 
plnění smlouvy je zahrnuto 5 hodin služby Hot Line za období jednoho kalendářního 
roku. Příjemce může tento čas využít i k vzdálené podpoře (např. nastavení konfigurace 
atp.) realizované pomocí vzdáleného připojení.

2.2.2 Závazek Poskytovatele k provádění profylaktických prohlídek na VS dodané 
a instalované Poskytovatelem v místě plnění. Smluvní strany se dále dohodly, 
že v předmětu plnění smlouvy jsou zahrnuty profylaktické prohlídky 2x ročně 
s periodou 6 měsíců. Obsahem profylaktické prohlídky je návštěva servisního technika
Poskytovatele v místě plnění včetně dopravy a času. Profylaktická prohlídka zahrnuje 
vyčištění tiskáren, kontrolu a zálohu konfiguračních a databázových souborů, update 
software (dále jen „SW“), případně úpravu konfigurace SW (nastavení funkce) dle přání 
zákazníka, nikoliv však zákaznické úpravy SW.

2.3 Závazek Příjemce k zaplacení za práce a služby uvedené v článku 3. této smlouvy.2.4 Místo plnění a provozování služby: 

Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Budova 1: Mariánské náměstí 28/10, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Budova 2: Ivana Olbrachta 59/2, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

3. Cena

3.1 Cena služby dle bodu 2.1 předmětu smlouvy je stanovena na 10.000,- Kč, 
slovy: desettisíc korun českých za období jednoho kalendářního roku.

3.2 Cena za poskytování záručního a pozáručního servisu na VS dle bodu 2.2 předmětu 
smlouvy je stanovena ve výši 12.800,- Kč, 
slovy: dvanácttisícosmset korun českých za období jednoho kalendářního roku.

3.3 Ceny servisních činností provedených nad rámec dohodnuté poskytované podpory 
jsou uvedeny v Příloze č. 1 této smlouvy.

3.4 Ceny uvedené v této smlouvě jsou bez DPH.

4. Fakturační a platební podmínky

4.1 Smluvní strany se dohodly, že smluvní cena bude hrazena na základě daňového 
dokladu (dále jen „faktury“) vystaveného Poskytovatelem vždy za rok zpětně, 
nejpozději do 20. ledna následujícího kalendářního roku.

4.2 Splatnost faktury činí čtrnáct (14) dnů ode dne jejího doručení na adresu Příjemce.

4.3 Faktura bude splňovat náležitosti daňového dokladu dle ustanovení § 29 zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

4.4 Příjemce je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li 
některý údaj nebo má jiné závady v obsahu. Při vrácení faktury Příjemce uvede důvod 
jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení Poskytovatel vystaví fakturu novou. 
Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu 
ode dne doručení nové faktury Příjemci. Poskytovatel je povinen novou fakturu 
doručit Příjemci do deseti (10) dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury 
Poskytovateli.

4.5. Přílohou faktury budou servisní listy podepsané odpovědným pracovníkem Příjemce.

Servisní listy budou minimálně obsahovat:

- seznam spotřebovaného materiálu a náhradních dílů,

- počet odpracovaných hodin,

- počet ujetých kilometrů a dobu strávenou na cestě (pokud není stanoveno 
paušálem).

Kopii servisního listu obdrží odpovědný pracovník Příjemce po ukončení servisního 
zásahu. 

4.6 Smluvní strany se dohodly, že Poskytovatel je oprávněn přerušit provoz služby po 
dobu prodlení Příjemce se splněním peněžitého závazku a to v případě, že prodlení 
bude delší třiceti (30) dnů.

4.7 Na servisní činnosti realizované Poskytovatelem nad rámec dohodnuté poskytované 
podpory podle bodu 3.3 Smlouvy objednané Příjemcem budou vystaveny
Poskytovatelem samostatné faktury.4.8 Platby se považují za uhrazené připsáním finančních prostředků na účet Poskytovatele.

4.9 Smluvní strany se dohodly, že v případě oprávněného a prokazatelného zvýšení 
nákladů Poskytovatele se zajištěním předmětu plnění smlouvy přistoupí k projednání 
těchto změn. V případě, že nedojde k dohodě obou stran, je možné použít ustanovení 
článku 8, bod 8.3 smlouvy.

5. Garance služby a zabezpečení podpory služby

5.1 Poskytovatel garantuje bezvadnou funkčnost služby po celou dobu trvání této 
smlouvy.

5.2 Poskytovatel nenese odpovědnost za výpadky služby způsobené technickými 
prostředky Příjemce a za výpadky na straně poskytovatelů internetové konektivity.

5.3 Plánované opravy nebo zásahy, které by omezily, nebo přerušily provoz služby, budou 
prováděny výlučně mimo provozní hodiny Příjemce. Pokud bude nutné ve 
výjimečném případě omezit činnost služby v provozních hodinách Příjemce a bude-li 
tato skutečnost známa předem, bude na tento stav Příjemce také předem upozorněn, a 
to emailem nejméně dva dny předem.

5.4 Poskytovatel garantuje dostupnost služby – Service Level Agreement (SLA) ve výši 
95ti% časového období, na které je smlouva uzavřena.

5.5 Pokud bude služba neohlášeně přerušena v délce tří po sobě jdoucích pracovních dní, 
Poskytovatel odečte Příjemci výši paušálních poplatků za celý jeden kalendářní měsíc.

6. Specifikace dle bodu 2.2. předmětu smlouvy realizace záručního, pozáručního a 
profylaktického servisu na vyvolávací systém

6.1 Záruční servis

6.1.1 Na VS se vztahuje záruční lhůta 24 měsíců, počínaje dnem jejich uvedení do provozu. 
Výjimkou jsou části zařízení podléhající opotřebení běžným provozem - zářivkové 
osvětlení, dotyková skla, tiskové a ořezávací mechanismy tiskáren, na které je 
stanovena záruka 6 měsíců.

6.1.2 V průběhu záruční lhůty se Poskytovatel zavazuje zahájit realizaci opravy nejpozději 
do konce následujícího pracovního dne od nahlášení závady Příjemcem na Help Desk 
Poskytovatele.

6.1.3 V rámci záruční opravy zjistí Poskytovatel příčinu závady, a pokud se na ni vztahuje 
záruka, provede neprodleně její bezplatné odstranění. 

6.1.4 Poskytovatel neručí za vady na zařízení vzniklé nesprávným nebo neodborným 
užíváním nebo zásahem Příjemce v rozporu s uživatelským manuálem. O takto 
způsobené vadě pořídí Poskytovatel protokol, který obě smluvní strany podepíší. Tyto 
vady odstraní Poskytovatel dle rozsahu závady v přiměřené lhůtě na náklady Příjemce. 

6.2 Pozáruční servis

6.2.1 Poskytovatel bude vykonávat pozáruční servis na zařízení provozovaném Příjemcem
na základě písemných požadavků pověřeného zástupce Příjemce.

6.2.2 Pověřený zástupce Příjemce má právo u Poskytovatele na vyžádání předběžného
odhadu nákladů za provedení pozáručního servisu.

6.2.3 Poskytovatel je povinen zahájit realizaci opravy nejpozději do konce následujícího 
pracovního dne od nahlášení závady Příjemcem na Help Desk Poskytovatele.6.2.4 Poskytovatel se zavazuje zajistit veškerý sortiment náhradních dílů po dobu
minimálně 5 let od protokolárního předání poslední dodávky zařízení. Na tyto 
náhradní díly poskytne záruku 24 měsíců, s výjimkou částí zařízení podléhajících 
opotřebení běžným provozem.

6.3 Hot Line a Help Desk

6.3.1 Hot Line - je telefonická služba Poskytovatele s dostupností od 8:00 do 17:00 hodin 
v pracovních dnech. Jejím hlavním účelem je podpora při odstranění provozního 
problému nebo odborná konzultační podpora. Tato služba slouží k řešení provozních 
problémů nebo odborné konzultační podpoře. Při překročení sjednaného časového 
úseku v bodě 2.2.1 smlouvy je Příjemce upozorněn a další konzultace, řešení problémů 
a nastavení „po telefonu“ jsou zpoplatněny podle bodu 3.3 smlouvy.

6.3.2 Help Desk - je pracoviště Poskytovatele s dostupností od 8:00 do 17:00 hodin 
v pracovních dnech. Jeho hlavním účelem je přijímání nahlášení provozních problémů,
požadavků na servis a odbornou konzultační podporu k VS a zajištění řešení přijatých 
požadavků. Služba zahrnuje i přijímání reklamací Příjemce, zajišťování řešení 
provozních problémů, informování Příjemce o způsobu řešení provozních problémů.
Požadavek může vznášet pouze oprávněný pracovník Příjemce.

6.4 Kontakt na Poskytovatele

e-mail: servis@kadlecelektro.cz
fax: 547 425 810
telefon: 547 425 823, 547 425 811
mobil: 724 047 935

6.5. Organizace servisních zásahů

6.5.1 Vstup do objektů Příjemce, provádění oprav a servisní činnosti mohou vykonávat 
oprávnění pracovníci Poskytovatele pouze v doprovodu odpovědných pracovníků 
Příjemce.

6.5.2 Poskytovatel se zavazuje, že veškeré činnosti dle této smlouvy bude provádět 
v souladu s právními i technickými předpisy a normami, které se na tuto činnost 
vztahují.

6.5.3 Poskytovatel odpovídá za škody, které při plnění dle této smlouvy svou činností 
Příjemce způsobí.

6.5.4 Ohlášení poruchy bude odpovědný pracovník Příjemce provádět na Help Desk 
Provozovatele e-mailem. Požadavek na servis bude obsahovat datum a hodinu 
ohlášení, místo závady, číslo nákladového střediska, jméno ohlašovatele, jeho telefon, 
identifikaci zařízení a stručnou informaci o závadě. V případě, že ohlášení poruchy 
nelze realizovat písemně emailem, provede se ohlášení telefonicky a bude dodatečně 
emailem potvrzeno.

6.5.6 Servisní činnost bude vykonávána v pracovní době Help Desku Poskytovatele, tj. 
pondělí až pátek 8:00 – 17:00 hod, nebude-li dohodnuto s odpovědným pracovníkem 
Příjemce jinak. Po individuální dohodě lze servisní činnost provádět i v nočních 
hodinách a o víkendu, za smluvní sazby uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy.

6.5.7 Pokud Poskytovatel vyhodnotí závadu jako odstranitelnou vzdáleným připojením 
k řídícímu SW VS, Příjemce se zavazuje tento přístup zřídit minimálně na dobu 
nezbytně nutnou. Prodlení se zřízením vzdáleného přístupu na straně Příjemce se 
nezapočítává do doby realizace opravy.

6.5.8 Vzdálená připojení se řeší pomocí programů Team Viewer (Poskytovatel je držitelem 
licence k používání u svých zákazníků), VNC, nebo RDP (vzdálená plocha). Volba vhodného programu pro vzdálené připojení se volí dle požadavku Příjemce v souladu 
s jeho bezpečnostní politikou.

7. Další ujednání

7.1 Poskytovatel bude na požádání Příjemce vydávat písemná vyjádření k technickému 
stavu VS v případech, kdy se nevyplatí jejich další provoz. 

7.2 Poskytovatel bude na požádání Příjemce zajišťovat ekologickou likvidaci vyřazených 
jím servisovaných VS.

7.3 Poskytovatel může po dohodě s Příjemcem odkupovat vyřazená, jím servisované VS,
k dalšímu využití. Cena bude stanovována individuálně dle technického stavu VS po 
dohodě Poskytovatele s Příjemcem.

8 Platnost a trvání smlouvy

8.1 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

8.2 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti 
uveřejněním Ministerstvem vnitra České republiky prostřednictvím registru smluv 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Smluvní strany jsou podle zákona 
o registru smluv povinny zaslat tuto smlouvu Ministerstvu vnitra k uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 (třiceti) 
dnů od uzavření této smlouvy.

8.3 Smlouva může být vypovězena kteroukoliv smluvní stranou bez udání důvodu
s tříměsíční výpovědní lhůtou.

9 Závěrečná ustanovení

9.1 Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

9.2 Smlouva může být měněna či doplňována vzájemně odsouhlasenými a podepsanými 
písemnými a vzestupně očíslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí.

9.3 V případě, že se kterékoli ustanovení této Smlouvy stane neplatným, neúčinným, nebo 
nevynutitelným, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy platná, účinná, resp. 
vynutitelná, pokud z povahy této smlouvy nebo z jejího obsahu anebo z okolností, za 
nichž byla uzavřena, nevyplývá, že takové neplatné, neúčinné, resp. nevynutitelné 
ustanovení nelze oddělit od ostatního obsahu této smlouvy.

9.4 Smlouva je sepsána ve 4 vyhotoveních, přičemž každý účastník obdrží dva výtisky.

9.5 Smluvní strany výslovně prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé a svobodné 
vůli, byla jimi uzavřena svobodně, vážně a nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných 
podmínek, což stvrzují níže svými podpisy.

9.6 Neoddělitelnou součástí této Smlouvy je Přílohy č. 1 – Smluvní sazbyV Brně dne: V Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi dne:

 Ing. Vlastimil KADLEC Ing. Vlastimil PICEK
............................................... ………......................................

za Poskytovatele  za PříjemcePŘÍLOHA Č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB A 
SLUŽEB TECHNICKÉ PODPORY PROVOZU PRO VYVOLÁVACÍ SYSTÉM –

SMLUVNÍ SAZBY

Hodinová sazba za podporu Help Desk, vzdálené připojení
a Hot Line Tel. podpora (účtuje se každá započatá hodina): 1000,-Kč/hod.

Hodinová sazba servisního technika pro provedení oprav 
mechanické funkčnosti zařízení:  600,-Kč/hod.

Hodinová sazba IT technika pro provedení úprav SW, konfigurace: 1000,-Kč/hod.

Hodinová sazba vývojového pracovníka: 1400,-Kč/hod.

Dopravní náklady:    9,80Kč/km

Čas strávený na cestě a nezaviněným čekáním: 200,-Kč/osob./hod

Příplatek k základním sazbám za práci o víkendech 
a v nočních hodinách (pouze na přání zákazníka): +50% 

Ceny jsou uvedeny bez DPH.