Textová podoba smlouvy Smlouva č. 4930172: Obchodní smlouva o implementaci, poskytnutí licencí a podpoře

Příloha OKsystem.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            SMLOUVA - OKbase


 

Strana 1 

OBCHODNÍ SMLOUVA 

o implementaci, poskytnutí licencí a podpoře aplikačního programového vybavení systému 

OKbase 

 

 

 

 

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře 

Se sídlem:  Myslíkova 171/31, 110 00 Praha 1 

IČ:  05553521 
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na příkopě 28, 115 03, Praha 1 

Číslo účtu: 4523001/0710 

Zastupuje: Ing. Pavel Kodym, předseda 

(dále jen „Uživatel“) 

 

a 

 

OKsystem a.s. 

Se sídlem: Na Pankráci 1690/125, 140 21 Praha 4 - Nusle 

IČ:  27373665 

DIČ:  CZ27373665 

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 

Číslo účtu: 48973004/2700 

Zastupuje: Ing. Vítězslav Ciml, člen představenstva 

(dále jen „Dodavatel“) 

 

(společně pak „Smluvní strany“) 

 

 

 

 

uzavírají 

 

tuto 

 

OBCHODNÍ SMLOUVU 

o implementaci, poskytnutí licencí a podpoře aplikačního programového vybavení systému 

OKbase (dále jen „Smlouva“) 

  

Strana 2 

1. Úvodní ustanovení 

1.1. Dodavatel prohlašuje, že je právnickou osobou řádně založenou a zapsanou podle českého 
právního řádu v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, číslo vložky 
20326. 

1.2. Uživatel prohlašuje, že je ústředním správním úřadem zřízeným zákonem č. 320/2016 Sb., o Úřadu 
pro přístup k dopravní infrastruktuře. 

1.3. Dodavatel prohlašuje, že disponuje materiálními, technickými a personálními prostředky a vlastní 
všechny potřebné registrace k řádnému plnění Smlouvy. 

1.4. Uživatel prohlašuje, že je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. 

1.5. Nedílnou součást Smlouvy tvoří tyto přílohy: 

Příloha č. 1 – Specifikace a cena poskytovaných licencí programového vybavení OKbase 

Příloha č. 2 – Rozsah a cena poskytovaných služeb v rámci implementace 

Příloha č. 3 – Podpora programového vybavení OKbase 

Příloha č. 4 – Kontaktní osoby 

 

 

2. Předmět Smlouvy 

2.1. Dodavatel se zavazuje, že poskytne Uživateli následující plnění (dále jen „předmět Smlouvy“): 

2.1.1. Dodavatel poskytne a umožní Uživateli užívat programové vybavení OKbase odpovídající 
potřebám a požadavkům Uživatele dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 Smlouvy. Zajistí 
jeho implementaci a zaškolení vybraných osob Uživatele v rozsahu uvedeném v Příloze 
č. 2 Smlouvy (dále jen „Implementační služby“). 

2.1.2. Dodavatel poskytuje Uživateli v souladu s § 2358 a násl. a § 2371 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) úplatnou, územně a časově 
neomezenou, nevýhradní, nepřenosnou licenci spočívající v oprávnění k výkonu práva 
programové vybavení OKbase (v základní, implementované, aktualizované, upgradované 
verzi nebo updatované verzi) užít (licence na užití programového vybavení OKbase) pro 
vlastní vnitřní potřebu Uživatele, přičemž rozsah poskytovaných licencí je specifikován 
v Příloze č. 1 Smlouvy. 

2.1.3. Dodavatel poskytne Uživateli služby údržby a podpory k programovému vybavení OKbase 
včetně potřebných aktualizací v rozsahu specifikovaném v Příloze č. 3 Smlouvy. Začátkem 
poskytování služeb údržby a podpory je den po podepsání akceptačního protokolu za řádně 
dodavatelem zhotovených a Uživatelem převzatých Implementačních služeb. 

 

2.2. Uživatel se zavazuje zaplatit Dodavateli za plnění poskytnuté podle Smlouvy ceny uvedené 
v Přílohách č. 1, 2 a 3. 

  

Strana 3 

3. Cena a platební podmínky 

3.1. Cena za poskytnuté licence OKbase dle čl. 2 Předmět smlouvy, odst. 2.1.2 je splatná na základě 
daňového dokladu - faktury vystavené Dodavatelem po oboustranné akceptaci implementace, 
provedení školení a migrace dat. Cena licencí je uvedena v Příloze č. 1. Přílohou k fakturám bude 
oboustranně podepsaný akceptační protokol. 

3.2. Cena za služby údržby a podpory systému OKbase dle čl. 3 Předmět smlouvy, odst. 2.1.3 je 
splatná Uživatelem po uplynutí ročního období na základě faktur zaslaných Dodavatelem. 
V případě ukončení platnosti Smlouvy k jinému datu než je konec ročního období, na které byla 
služba údržby a podpory poskytnuta, bude Dodavatelem fakturována její poměrná část. Cena za 
služby údržby a podpory systému OKbase je uvedena v Příloze č. 3 Smlouvy. Veškeré úpravy 
částky za podporu mohou být provedeny pouze na základě písemné dohody obou smluvních 
stran. 

3.3. Cena za implementační služby dle čl. 2 Předmět smlouvy, odst. 2.1.1 je splatná na základě faktur 
vystavených Dodavatelem po uskutečnění plnění, tedy po oboustranné akceptaci implementace. 
Cena implementace je uvedena v Příloze č. 2. Přílohou k fakturám bude oboustranně podepsaný 
akceptační protokol. 

3.4. Ceny bez DPH podle Smlouvy jsou stanoveny jako nejvýše přípustné, které nelze překročit nebo 
změnit. Veškeré ceny podle Smlouvy jsou uvedeny v českých korunách. 

3.5. Ke všem cenám podle Smlouvy bude připočtena daň z přidané hodnoty v zákonné výši. 

3.6. Všechny ceny dle Smlouvy jsou splatné na základě faktur vystavených Dodavatelem – daňových 
dokladů, jejichž splatnost činí čtrnáct (15) kalendářních dnů ode dne jejich doručení Uživateli. 
V případě prodlení s placením kterékoli faktury je Dodavatel oprávněn účtovat Uživateli úrok 
z prodlení ve výši jedné desetiny procenta (0,1%) z dlužné částky za každý i započatý den 
prodlení. 

3.7. Služby požadované nad rámec této Smlouvy budou předmětem samostatného smluvního 
ujednání stran a budou prováděny v hodinové sazbě 1 250 Kč bez DPH. 

4. Doba plnění 

4.1. Práce implementačních služeb na předmětu smlouvy budou započaty neprodleně, nejpozději však 
do 14 dní ode dne nabytí účinnosti Smlouvy. 

5. Práva a povinnosti Dodavatele 

5.1. Dodavatel se zavazuje, že veškeré informace, které jakýmkoliv způsobem získá o Uživateli, jeho 
zaměstnancích či jiných složkách jeho organizace při provádění činností podle Smlouvy, a které 
nejsou veřejně dostupné, bude považovat za důvěrné (dále jen „důvěrné informace“). 

5.2. Dodavatel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu Uživatele nezveřejní žádné 
důvěrné informace, ani je neposkytne či jinak nezpřístupní ani neumožní zpřístupnit osobám jiným, 
než jsou osoby zaměstnané nebo najaté Dodavatelem pro realizaci předmětu Smlouvy. 
Poskytování důvěrných informací těmto osobám musí být provedeno pouze v míře nezbytně 
potřebné pro realizaci předmětu Smlouvy a tyto osoby musí být Dodavatelem zavázány 
k povinnosti ochrany důvěrných informací minimálně ve stejném rozsahu, v jakém je zavázán sám 
Dodavatel dle Smlouvy. 

5.3. Dodavatel prohlašuje, že programové vybavení OKbase má charakter zaměstnaneckého díla 
ve smyslu § 58 odst. 1 a 7 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s 
právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
a bylo vytvořeno výlučně zaměstnanci Dodavatele v rámci plnění jejich povinností vyplývajících z 
pracovního poměru k Dodavateli, popř. bylo vytvořeno na objednávku. Dodavatel je tudíž 
oprávněn svým jménem a na svůj účet vykonávat majetková autorská práva k programovému 
vybavení OKbase a udělovat třetím osobám oprávnění užít programové vybavení OKbase 
(licenci) v jakémkoliv rozsahu a jakýmkoliv způsobem, tedy i v rozsahu a způsoby podle Smlouvy. 
Dodavatel zaručuje, že výše uvedené skutečnosti budou platit po celou dobu trvání Smlouvy též 
ve vztahu k veškerým aktualizacím či jiným změnám anebo doplněním programového vybavení 
OKbase, jinak odpovídá za škodu v rozsahu maximálně do výše celkového ceny plnění Smlouvy.  

Strana 4 

5.4. Dodavatel má právo uvádět Uživatele v seznamu svých referenčních Uživatelů v rozsahu název 
společnosti Uživatele, oficiální logo Uživatele a na základě písemného potvrzení také kontaktní 
údaje kontaktní osoby pro případ osobní referenční návštěvy. 

5.5. Ustanovení tohoto článku neztrácejí platnost ani po skončení účinnosti Smlouvy. 

6. Práva a povinnosti Uživatele 

6.1. Uživatel prohlašuje, že si je vědom toho, že řádné a včasné poskytnutí předmětu Smlouvy závisí 
i na jeho včasné součinnosti s Dodavatelem. Za tím účelem se Uživatel zavazuje na základě 
žádosti Dodavatele zajistit Dodavateli při dodávce předmětu Smlouvy potřebnou součinnost 
a zajistit pro Dodavatele odpovídající podmínky nutné pro dodání předmětu Smlouvy. 

6.2. Uživatel se zavazuje zabezpečit předané programové vybavení OKbase před neoprávněným 
přístupem nebo manipulací třetími stranami, které mohou mít za následek jeho užití v jiné 
organizaci (subjektu) bez souhlasu Dodavatele, popřípadě jiný nedovolený zásah do autorských 
práv Dodavatele. 

6.3. Bez souhlasu Dodavatele není Uživatel oprávněn jakýmkoliv způsobem zasahovat 
do programového vybavení OKbase, provádět jeho změny nebo úpravy ani jej užívat jinak než 
v souladu se Smlouvou a kogentními zákonnými ustanoveními. 

6.4. Ustanovení odst. 6.2 a 6.3 neztrácejí platnost ani po skončení účinnosti Smlouvy. 

6.5. Uživatel se dále zavazuje v rámci součinnosti: 

6.5.1. k zajištění klíčových pracovníků Uživatele pro dostačující pokrytí všech oblastí pro realizaci 
předmětu plnění, kteří se budou podílet na projektu, a to především pro testování a převzetí 
(akceptační řízení); 

6.5.2. k zajištění prostor pro pracovní schůzky, prezentace a školení v místě prací na zhotovení 
předmětu Smlouvy včetně potřebného vybavení. Zajištění přístupu pracovníkům Dodavatele 
na určená pracoviště Uživatele po dobu poskytování plnění a do všech prostor, které souvisí 
s poskytováním plnění v pracovní době Po-Pá 8:00-16:30 hod. Na tuto dobu také Uživatel 
zajistí podmínky, které umožní provedení dohodnutých prací; 

6.5.3. k rozšíření času pro práce na poskytování plnění i na dobu o sobotách, nedělích i státních 
svátcích na vyžádání na základě vzájemné dohody mezi Uživatelem a Dodavatelem; 

6.5.4. k zajištění potřebných podkladů a informací souvisejících s realizací předmětu smlouvy do 3 
pracovních dní po jejich písemném vyžádání, nebude-li dohodnuto jinak; 

6.5.5. k zabezpečení možnosti omezeného vzdáleného přístupu v rozsahu nutném pro provedení 
předmětu Smlouvy Dodavatele do systému Uživatele po dobu poskytování; 

6.5.6. zajištění adekvátní součinnosti ze strany dodavatelů informačních systémů, na které se budou 
realizovat služby integrace s programovým vybavením OKbase, 

6.5.7. zajištění adekvátní redefinice technického požadavku při řešení odstranění vady v případě: 
- kdy bude Uživatelem vyžadováno adekvátní náhradní řešení a 
- Dodavatel doporučí přijatelné řešení a/nebo návod na obejití vady (workaround) a písemně 

vyzve Uživatele k redefinici požadavku. 

7. Postup implementace 

7.1. Implementační služby budou realizovány v souladu s časovým harmonogramem realizace, který 
bude vytvořen v rámci prvotní analýzy. 

7.2. Součástí analýzy bude příprava dokumentu Cílový koncept, tj. finální specifikace nastavení 
a podmínky provozu systému, které budou odpovídat požadavkům Uživatele na nastavení 
a podmínky provozu systému. Cílový koncept bude písemně potvrzen oběma smluvními stranami. 

7.3. V případě bezproblémového duplicitního provozu (tj. časové období, po které jsou stávající 
systém a implementačními službami zprovozňovaný systém OKbase obsluhovány a naplňovány 
Uživatelem souběžně) systému, tj. v případě, že v rámci duplicitního provozu nebudou zjištěny 
žádné vady a nastavení a provoz systému budou odpovídat Cílovému konceptu, uzavřou smluvní 
strany akceptační protokol provedených implementačních služeb (dále jen „akceptace  

Strana 5 

Implementačních služeb“) s tím, že tímto okamžikem se považují Implementační služby za řádně 
Dodavatelem zhotovené a Uživatelem převzaté a systém se uvádí do rutinního a ostrého provozu. 

 

 

 

8. Funkčnost systému a záruční podmínky 

8.1. Dodavatel garantuje funkčnost předmětu smlouvy, který odpovídá akceptovanému Cílovému 
konceptu po dobu platnosti Smlouvy podle podmínek a v rozsahu uvedených v příloze č. 3. 
Podpora programového vybavení OKbase vyjma případů porušení povinností Uživatele dle čl. 6. 

8.2. Plnění předmětu Smlouvy má vady, jestliže provedení implementačních služeb neodpovídá 
požadavkům a specifikacím uvedeným ve Smlouvě včetně jejích příloh. 

8.3. Případné vady předmětu smlouvy po akceptaci Implementačních služeb bude Dodavatel 
odstraňovat prostřednictvím služeb technické podpory dle podmínek uvedených v příloze č. 3. 

8.4. Uživatel je povinen oznámit vady předmětu smlouvy Dodavateli bez zbytečného odkladu 
postupem a formou popsanými v příloze č. 3. 

8.5. Dodavatel neodpovídá za vady, jestliže tyto byly způsobeny použitím informací předaných mu 
Uživatelem, pokud Dodavatel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost nebo nesprávnost 
těchto informací nemohl zjistit. 

8.6. Vady předmětu smlouvy, které vzniknou z důvodů výhradně ležících na straně Uživatele, odstraní 
Dodavatel v přiměřené či Smluvními stranami sjednané lhůtě na náklady Uživatele. 

9. Náhrada škody 

9.1. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních 
předpisů a Smlouvy. Obě strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám 
a k minimalizaci vzniklých škod. Uživatel je tak povinen zejména předejít ztrátě dat pravidelným 
zálohováním veškerých dat. Systém připraví ve stanoveném intervalu soubory k archivaci. 
Archivaci zajistí Uživatel. 

9.2. Žádná ze smluvních stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného 
nebo jinak chybného písemného zadání, které obdržela od druhé strany, nemohla-li s přihlédnutím 
ke své odbornosti chybné zadání zjistit. 

9.3. Dodavatel neodpovídá za škodu způsobenou neoprávněnými zásahy do programového vybavení 
OKbase ze strany Uživatele nebo třetích osob, popř. jeho užíváním jinak než v souladu s touto 
Smlouvou. 

9.4. Smluvní strany se shodují v tom, že celková odpovědnost Dodavatele za nároky vzniklé 
nedodržením podmínek Smlouvy nebo jinak s ní související se řídí občanským zákoníkem. 
Nestanoví-li Smlouva jinak, nenahrazuje se škoda, jež převyšuje škodu, kterou v době vzniku 
závazkového vztahu povinná strana jako možný důsledek porušení své povinnosti předvídala 
nebo kterou bylo možno předvídat s přihlédnutím ke skutečnostem, jež v uvedené době povinná 
strana znala nebo měla znát při obvyklé péči. Dohodou stran se celková výše náhrady škody 
omezuje částkou odpovídající celkové ceně dle přílohy č. 2 a č. 3. 

10. Trvání a ukončení Smlouvy 

10.1. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a uzavírá se na dobu neurčitou, a to na dobu do ukončení poskytování služeb údržby a podpory 
k programovému vybavení OKbase. 

10.2. Licenci k užití programového vybavení OKbase v rozsahu dle Smlouvy a Přílohy č. 1 Smlouvy 
poskytuje Dodavatel Uživateli na dobu neomezenou resp. na celou dobu trvání majetkových 
autorských práv k tomuto dílu za podmínek Smlouvy. 

10.3. Uživatel i Dodavatel mohou vypovědět tuto Smlouvu ve věci poskytování služeb údržby a podpory 
k programovému vybavení OKbase kdykoliv po jejím podpisu bez udání důvodu, a to písemnou 
výpovědí s tříměsíční výpovědní dobou.  

Strana 6 

10.4. Uživatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy s okamžitou platností pokud: 

10.4.1. Pokud se ujištění Dodavatele uvedené v odst. 5.3 Smlouvy ukáže jako nepravdivé nebo 
pokud Dodavatel poruší povinnost zachovávat důvěrnost informací dle odst. 5.2 Smlouvy 
nikoliv zcela zanedbatelným způsobem. 

10.4.2. Práva třetích osob přes opatření učiněná Dodavatelem a přes součinnost Uživatele řádně 
poskytnutou k těmto opatřením znemožňují Uživateli užití programového vybavení OKbase 
nebo jeho běžné užívání podstatně omezují či znesnadňují. 

10.4.3. Je Dodavatel v prodlení s předáváním plnění ve stanovených termínech dle harmonogramu 
nebo je v prodlení se zapracováním změn příslušných právních předpisů do programového 
vybavení OKbase nebo s odstraněním řádně nahlášených chyb systému OKbase 
znemožňujících Uživateli užití programového vybavení OKbase nebo jeho běžné užívání 
podstatně omezující po dobu delší než 30 dnů. 

10.4.4. Dodavatel bude zveřejněn v příslušném registru jako tzv. nespolehlivý plátce daně z přidané 
hodnoty, popř. Dodavatel nezveřejní v souladu se zákonem svůj bankovní účet či účty, na 
které má být dle vystavovaných faktur Dodavatele plněna daň z přidané hodnoty 
za uskutečněná zdanitelná plnění. V případech uvedených v tomto odstavci je Uživatel 
oprávněn též postupovat dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů, pokud se tak rozhodne. O takovém postupu je však Uživatel 
povinen Dodavatele bezodkladně informovat. 

10.5. Dodavatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy s okamžitou platností pokud: 

10.5.1. Je Uživatel v prodlení s úhradou ceny za plnění dle Smlouvy déle než 30 dní a nezjedná 
nápravu ani v dodatečné přiměřené nejméně desetidenní lhůtě od doručení písemného 
upozornění Dodavatele na možnost odstoupení od Smlouvy. 

10.5.2. Uživatel podstatným způsobem porušuje autorské právo ve vztahu k předmětu Smlouvy 
a neustane ani v přiměřené nejméně desetidenní lhůtě od doručení písemného upozornění 
Dodavatele na možnost odstoupení od Smlouvy. 

10.6. Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní 
straně. Odstoupení musí být dáno písemně a doručeno prokazatelným způsobem na adresu sídla 
dotčené smluvní strany zapsaného v obchodním rejstříku ke dni odeslání odstoupení. Odstoupení 
má účinky ex tunc. 

10.7. Uživatel a Dodavatel jsou oprávněni odstoupit od Smlouvy či její části v případě, je-li druhá 
Smluvní strana v úpadku, bylo vyhlášeno konkurzní řízení nebo je-li tento návrh zamítnut pro 
nedostatek majetku. 

10.8. Ukončením Smlouvy jsou poskytnuté licence nedotčeny. 

11. Jiná ujednání 

11.1. Každá ze smluvních stran jmenuje kontaktní osoby, které zastupují zájmy příslušné smluvní 
strany, přijímají požadovaná rozhodnutí nebo zajišťují bezodkladné přijetí příslušných opatření 
a starají se o dobrou spolupráci mezi smluvními stranami. Kontaktní osoby a kontaktní adresy 
a telefonní/faxová čísla jsou uvedeny v Příloze č. 4 Smlouvy. Kontaktní osoby, pokud nejsou 
statutárním orgánem dotčené smluvní strany ani nejsou řádně zplnomocněny písemnou plnou 
mocí, však nejsou oprávněny jakýmkoliv způsobem měnit či doplňovat tuto Smlouvu, zejména 
uzavírat jakékoliv písemné dodatky či jiné dohody měnící či doplňující tuto Smlouvu včetně jejích 
příloh vyjma schválení implementační analýzy. 

11.2. Každé oznámení poskytnuté jednou stranou druhé straně podle Smlouvy bude druhé straně 
zasláno písemně, popřípadě elektronickou poštou nebo faxem a následně písemně potvrzeno 
odesilatelem oznámení. Oznámení je účinné v případě jeho písemné formy jeho doručením, 
v případě elektronické či faxové formy doručením písemného potvrzení. 

11.3. Smluvní strany se dohodly, že veškerá komunikace mezi kontaktními osobami Dodavatele 
a Uživatele bude vedena v českém jazyce. Rovněž veškeré projektové a zadávací dokumenty 
budou koncipovány v českém jazyce. 

  

Strana 7 

12. Závěrečná ustanovení 

12.1. Veškeré změny a dodatky Smlouvy lze provést pouze písemnými číslovanými dodatky 
podepsanými oběma smluvními stranami, není-li ve Smlouvě uvedeno jinak. K dohodám 
smluvních stran, které mění či doplňují tuto Smlouvu, a které nemají písemnou podobu, se 
nepřihlíží. Písemná forma platí i pro zrušení Smlouvy. 

12.2. Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 
strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. 
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření 
Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný 
závazek žádné ze smluvních stran. 

12.3. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva 
a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či 
zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu Smlouvy, ledaže je 
ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si 
nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 

12.4. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu Smlouvy 
věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření Smlouvy. Kromě ujištění, 
která si smluvní strany poskytly v Smlouvě, nebude mít žádná ze stran žádná další práva 
a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla 
druhá smluvní strana informace při jednání o Smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná smluvní 
strana úmyslně uvedla druhou stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu Smlouvy. 

12.5. Smluvní strany výslovně potvrzují, že podmínky Smlouvy jsou výsledkem jejich jednání a každá 
ze stran měla příležitost ovlivnit obsah podmínek Smlouvy, Smlouva tedy nebyla uzavřena 
adhezním způsobem. 

12.6. Na tuto Smlouvu se neuplatní ustanovení § 1793 občanského zákoníku (neúměrné zkrácení) 
a §1796 občanského zákoníku (lichva). 

12.7. Právní vztahy smluvních stran neupravené touto Smlouvou se řídí ustanoveními zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, jakož i ustanoveními dalších obecně závazných právních 
předpisů. 

12.8. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž ke každému 
stejnopisu jsou pevně připojeny shora specifikované Přílohy č. 1, 2, 3 a 4. Každá smluvní strana 
obdrží jeden stejnopis Smlouvy. 

 

 

 

 

 V Praze dne .............................. V Praze dne ............................. 

Uživatel: Dodavatel: 

 

 

 ...................................................  .................................................. 

 Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře OKsystem a.s. 

 Ing. Pavel Kodym Ing. Vítězslav Ciml 

 předseda člen představenstva  

8 

 

Příloha č. 1 

Specifikace a cena poskytovaných licencí programového vybavení OKbase 

1. Licence - Obecná ustanovení 

1.1 Dodavatel poskytuje Uživateli úplatné licence k užití aplikačního programového vybavení OKbase 
včetně jeho upgrade, legislativních update, a to v rozsahu nezbytném pro řádné obvyklé užívání 
aplikačního programového vybavení OKbase Uživatelem pro jeho vlastní vnitřní potřebu v souladu 
s určením programového vybavení OKbase. 

1.2 Licence jsou poskytovány Uživateli úplatně, jsou územně neomezené, časově neomezené, tj. 
za podmínek Smlouvy na celou dobu trvání majetkových autorských práv ke všem autorským dílům, 
která tvoří programové vybavení OKbase včetně jeho upgrade a legislativních update podle českých 
právních předpisů či změn vyžádaných Uživatelem, nevýhradní a nepřenosné. Dodavatel zůstává 
výlučným nositelem autorských práv k dílům poskytnutým v rámci plnění podle Smlouvy. Dodavatel 
poskytuje Uživateli nevýhradní právo používat předmět Smlouvy pro vnitřní provozní použití v rámci 
organizace (závodu) Uživatele. Uživatel není oprávněn užívat předmět Smlouvy ve prospěch třetích 
osob. 

1.3 Rozsah licence je omezen na počet 50 (padesát) aktivních záznamů (tj. počet osob resp. jejich 
jedinečných osobních čísel, která jsou v evidenčním stavu), bez ohledu na to, kolik osob na straně 
Uživatele bude mít možnost úpravy a vkládání dat. 

1.4 Uživatel ve vlastním zájmu zodpovídá za využití aplikačního programového vybavení OKbase 
v souladu s touto licencí, a to především v tom, že nepřekročí stanovený počet aktivních záznamů. 

1.5 Uživatel se zavazuje oznámit Dodavateli bez zbytečného odkladu, jakmile se dozví, že došlo 
k neoprávněnému zásahu do licence a/nebo že třetí osoba uplatňuje nebo může uplatnit nárok 
k programovému vybavení OKbase. Dodavatel poskytne na své náklady Uživateli součinnost k právní 
ochraně jeho licence. 

2. Licence - Poskytované licence 

Položka Typ licence 

Modul Správa systému Do 50 zaměstnanců 

L submodul Mobilní přístup modul 

Modul Personalistika Do 50 zaměstnanců 

L submodul Organizační schémata Do 50 zaměstnanců 

L submodul ISoSS modul 

Modul Mzdy a platy Do 50 zaměstnanců 

Modul Docházka Do 50 zaměstnanců 

L submodul Plánování nepřítomností (dovolených) Do 50 zaměstnanců 

Modul Sestavy a přehledy modul 

 

Položka Cena 

Celková cena licencí bez DPH 75 000 Kč 

 

3. Změna počtu licencí 

V případě nárůstu počtu osobních čísel osob nad rámec rozsahu poskytnuté licence se Uživatel zavazuje 
objednat nové licence. Pokud tak Uživatel neučiní, bude aplikace automaticky po vyčerpání 10% tolerance 
uzamčena, tj. neumožní další vkládání nových aktivních záznamů, což však nebude mít vliv na práci 
s dosud řádně uloženými aktivními záznamy. V případě, že Uživatel objedná nové licence, Dodavatel 
poskytne rozšíření licencí bez jakéhokoliv odkladu v rozsahu 15 000,- Kč bez DPH za každých 10 osobních 
čísel (zaměstnanců). V případě rozšíření licencí, jak je shora uvedeno, bude adekvátně, tedy za každých  

9 

 

10 osobních čísel navíc, navýšen poplatek za Podporu aplikačního programového systému OKbase a 
poskytování údržby systému, a to v rozsahu 4 000,- Kč bez DPH po celou dobu platnosti Smlouvy. 

  

10 

 

Příloha č. 2 

Rozsah a cena poskytovaných služeb v rámci implementace 

Položka Cena bez DPH 

Instalace systému včetně SSO, SSL, LDAP, AD 

70 000 Kč 

Konfigurace pořízených modulů 

Migrace dat 

Školení mzdové účetní 

Školení správce systému 

Školení správce Docházky 

Školení Sestavy a přehledy 

Podpora při 1. ostré uzávěrce docházky 

Podpora při 1. ostré uzávěrce mezd a platů 

Projektové řízení 

 

 

 

  

11 

 

 

Příloha č. 3 

Podmínky poskytování služeb údržby a podpory k programovému vybavení OKbase 

1. Výklad pojmů 

Výpadek systému 
Výpadek, který znemožní používání celého systému, nebo jeho základních funkcí s tím, že neexistuje ihned 
použitelné náhradní řešení a systém je neprovozuschopný. 

Ztráta základní funkce 
Některá z předem vybraných klíčových funkcionalit pro Uživatele není v provozu nebo nefunguje správně. 
Za klíčové funkcionality se považují zejména všechny funkcionality, které brání uzavření docházky 
a předání podkladů mzdové účtárně pro výpočet mezd zaměstnanců Uživatele. 

Dílčí omezení provozu 

Takové omezení, které nebrání běžnému chodu systému. 

Méně závažná funkční porucha 
Dílčí omezení některých méně významných funkcionalit systému. 

Požadavek na službu 
Požadavek, který si vyžádá práci zaměstnance Dodavatele. 

Požadavek na úpravu funkce 
Požadavek, který si vyžádá práci programátora společnosti Dodavatele. 

Vada způsobená Uživatelem 
Vada, která byla způsobena neodborným zásahem Uživatele 

2. Podmínky pro poskytování podpory programového vybavení OKbase 

Pro řádné poskytování údržby a podpory programového vybavení OKbase ze strany Dodavatele musí být 
splněny základní podmínky: 

1. Řádně zaplacené služby údržby a podpory programového vybavení OKbase za předchozí období 
v době ostrého a rutinního provozu systému. 

2. Uživatel bude spravovat programové vybavení OKbase v souladu s předanou dokumentací. 
3. Uživatel zabezpečí vzdálený přístup k programovému vybavení OKbase, v případě potřeby i mimo 

běžnou pracovní dobu Uživatele, vždy pro konkrétní případ na žádost Dodavatele. 
4. Uživatel poskytne Dodavateli na své náklady potřebnou podporu při poskytování služeb, zejména 

součinnost svých vedoucích zaměstnanců. 
5. Uživatel zajistí pracovníkům Dodavatele pracoviště pro řádné poskytnutí služeb, pokud bude 

poskytování služeb probíhat v prostorách Uživatele. 
6. O veškerých činnostech, které budou Uživatelem prováděny na HW a SW vybavení počítačů a které 

mohou ovlivnit funkčnost programového vybavení OKbase, bude Dodavatel předem informován. 

3. Rozsah poskytované podpory 

Dodavatel se zavazuje v rámci poskytované údržby a podpory programového vybavení OKbase 
k zajišťování komplexní funkčnosti systému OKbase po celou dobu trvání smlouvy jak z hlediska 
programového vybavení, tak poskytování plné podpory při změnách systému OKbase v rámci přijatých 
legislativních změn, odstraňování ohlášených vad a/nebo chyb způsobených systémem OKbase a to vždy 
bez zbytečného odkladu. 

Součástí poskytované podpory jsou též služby: 

 

 

  

12 

 

3.1 Hotline 

Služba hotline pro technickou podporu provozu OKbase je poskytována Uživateli prostřednictvím emailové 
adresy hotline.okbase@oksystem.cz. V naléhavých případech je hotline poskytována v pracovní dny 
v době od 8.00 do 16.00 hodin také na telefonním čísle 236 072 290. 
 

3.2 Dodávka nových verzí 

Aktuální verze programového vybavení OKbase dle českých legislativních změn a dle dalšího vývoje 
systému budou k dispozici Uživateli na uživatelských stránkách Dodavatele volně ke stažení po celou dobu 
trvání Smlouvy v části týkající se poskytování služby údržby a podpory za podmínky zaplacení ceny podle 
čl. 3 bodu 3.2 Smlouvy. Legislativní změny podle českých právních předpisů budou zohledněny pokud 
možno neprodleně, nejpozději však tak, aby byl Uživatel schopen korektně zpracovat aktuální výplatní 
období. Upozornění na aktualizace bude zasíláno Uživateli s dostatečným předstihem emailem 
oprávněným osobám na jejich níže uvedené adresy. Dodavatel poskytne popis provedených změn 
obsažených v aktualizaci, včetně případných změn systémového prostředí. 
 

3.3 Prošetření a náprava ohlášených vad (chyb) 

Uživatel systému bude komunikovat při hlášení chyb prostřednictvím tzv. oprávněných osob. Hlášení chyb 
a požadavků na služby nebo úpravy SW bude Uživatel předávat dle stanovených pravidel prostřednictvím 
formuláře „Požadavek“ – viz dále. 
 
Hlášení chyby je platné pouze v případě, že bylo provedeno předepsaným způsobem oprávněnou osobou. 
Pro tuto zakázku se počítá s max 2 oprávněnými osobami ze strany Uživatele. Uživatel může kdykoliv 
změnit oprávněné osoby, přičemž takovou změnu musí Dodavateli písemně oznámit. 
 
Seznam oprávněných osob: 

Oprávněná osoba Telefon E-mail 

  

  

 

3.4 Připravenost k úpravám OKbase 

Dodavatel prohlašuje, že disponuje týmem kvalifikovaných programátorů, kteří se budou podílet na dovývoji 
nebo úpravě funkcionality OKbase dle požadavků Uživatele, a to na základě oběma stranami schválených 
požadavků na dovývoj OKbase. 

 

4. Postup pro hlášení chyb 

4.1 Oprávněná osoba nahlásí chybu prostřednictvím řádně vyplněného formuláře „Požadavek“ (viz 
vzor), který odešle na e-mailovou adresu hotline.okbase@oksystem.cz. 

4.2 Dodavatel potvrdí přijetí „Požadavku“ emailem nejpozději následující den. 

4.3 Dodavatel zahájí řešení nahlášených chyb v rozsahu výpadku systému a ztráty základní funkce 
nejpozději v následující pracovní den po přijetí „Požadavku". Dodavatel zajistí odstranění 
nahlášené chyby nejpozději do dvou pracovních dnů po přijetí „Požadavku“, nebude-li 
v konkrétním případě výslovně sjednáno jinak, ledaže se jedná o chybu způsobenou Uživatelem 
nebo Třetí stranou či jinou osobou na straně Uživatele. Chyby v rozsahu dílčího omezení provozu 
a méně závažné funkční poruchy budou odstraněny v objektivně technologicky možném termínu 
odsouhlaseném oběma smluvními stranami za podmínek Smlouvy. 

4.4 Dodavatel po vyřešení chyby podá e-mailem zprávu oprávněné osobě Uživatele, která chybu 
nahlásila. V odůvodněných případech se nápravou chyby rozumí na přechodnou dobu, do doby 
odstranění chyb, i návod k jejímu obejití. 

4.5 V případě osobní návštěvy při řešení chyby pracovník Dodavatele předloží oprávněné osobě 
Uživatele k podpisu protokol o provedené práci, který bude mimo jiné obsahovat popis 
vykonaných prací, a identifikaci příčiny provozní poruchy ve smyslu rozlišení vady programového 

mailto:hotline.okbase@oksystem.cz
mailto:hotline.okbase@oksystem.cz


 

13 

 

vybavení OKbase a vady způsobené Uživatelem a/nebo Třetími stranami či jinou osobou na 
straně Uživatele. V případě zásahu/osobní návštěvy v sídle Uživatele bude účtováno cestovné. 

5. Postup při poskytování dalších služeb 

5.1 Oprávněná osoba pošle na e-mailovou adresu hotline.okbase@oksystem.cz formulář 
„Požadavek“, který bude mj. obsahovat požadovanou specifikaci dodávky a požadovaný termín 
realizace. 

5.2 Dodavatel potvrdí přijetí „Požadavku“ emailem nejpozději následující pracovní den. 

5.3 Dodavatel bez zbytečného odkladu vypracuje a odešle oprávněné osobě nabídku, která bude 
mimo jiné obsahovat: specifikaci dodávky, cenu, platební podmínky a termíny plnění. 

5.4 V případě akceptace nabídky Uživatel zašle písemnou objednávku. 

5.5 Dodavatel připraví a předá řešení, resp. poskytne objednanou službu. 

5.6 Splnění požadavku potvrdí Uživatel podpisem na předávacím protokolu, resp. výkazu práce. 

5.7 Ceník prací v případě požadavku na další služby 

Uvedené ceny jsou jednotkové ceny za člověkohodinu práce specialisty společnosti OKsystem. Celková 
cena za další služby bude stanovena na základě objemu prováděných prací zaměstnancem společnosti 
OKsystem. 

Položka Jednotka Jednotková cena bez DPH 

Konzultant člověkohodina 1 250 Kč 

Analytik člověkohodina 1 250 Kč 

Programátor člověkohodina 1 250 Kč 

Školitel člověkohodina 1 250 Kč 

Technik člověkohodina 1 250 Kč 

Vedoucí projektu člověkohodina 1 250 Kč 

 

6. Cena roční podpory 

Položka Cena bez DPH 

OKbase roční servis a podpora 20 000 Kč 

 

mailto:hotline.okbase@oksystem.cz


 

14 

 

7. Formulář „Požadavek“ 

(Formulář zašlete na e-mail: hotline.okbase@oksystem.cz) 
 

Klient – organizace: 

 

Software: 

OKbase 

 

Modul: 

OKbase Systémový 

 Docházka 

 Mzdy a platy 

            Personalistika               

 Sestavy a přehledy 

 

 

 

Kategorie chyby: Požadovaný termín: 

1 ... výpadek systému, ztráta základní funkce 
2 ... dílčí omezení provozu, méně závažná funkční porucha 
S ... požadavek na službu 
P ... požadavek na úpravu funkce 

 

Datum: Žadatel / oprávněná osoba: 

 

Jméno, příjmení, telefon, mail 

 

 

mailto:hotline.okbase@oksystem.cz


 

15 

 

Příloha č. 4 Kontaktní osoby 

 

Za Uživatele 

Jméno a příjmení 

Telefon/GSM 

E-mail 

Za Dodavatele 

Jméno a příjmení 

Telefon/GSM 

E-mail