Textová podoba smlouvy Smlouva č. 5407703: smlouva o poskytnutí dotace z dotačního programu "Podpora činnosti

Příloha 19 - Pro Nepomuk.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            Veřejnoprávní smlouva o poskytnuti dotace
  z dotačního programu města Nepomuk ,,Podpora činnosti neziskových organizací"

                   uzavřená podle:

             §159 a §160 a §164 zákona č. 500/2004 Sb, ,,správní řád"
       0 §10a zákona č. 250/2000 Sb. ,,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů" 0

              §66C a §85, písm. C) zákona č. 128/2000 Sb. ,,o obcích" ©

                      l. Účastníci smlouvy

Poskytovatel dotace:
Město Nepomuk, lČ 00256986, náměstí A. Němejce 63, PSČ 335 01, zastoupené starostou města
Ing. Jiřím švecem

                       a

Příjemce dotace - nezisková právnická osoba:
Název: Pro Nepomuk, z. s.
Zápis ve veřejném rejstříku: Spisová značka L 6686 vedená u Krajského soudu v Plzni
Sídlo: Myslivecká 433, 335 01 Nepomuk
Identifikační číslo: 01934481
Statutární zástupce: Mgr. Miloslav Kubik, předseda

                         Il. Preambule

(I) Předmětem této smlouvy je poskytnuti dotace z prostředků dotačního programu města
Nepomuk pod názvem ,,Podpora činnosti neziskových organizací", schváleného Zastupitelstvem města
Nepomuk usnesením číslo USN-Z3-457/2017 ze dne 12.12.2017 (dále dotační program).

(2) Příjemce prohlašuje, že podmínky dotačního programu obdržel, vzal na vědomí, a že jsou mu
dokonale známy. Strany činí podmínky dotačního programu závazné pro právní vztah z této smlouvy.

            Ill. Bankovní spojení a způsob poskytnutí dotace

(l) Bankovní spojeni poskytovatele je:
Banka: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 27-725628399/0800

(2) Bankovní spojeni příjemce je:
Banka: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 8093292001/5500

(3) Dotace bude poskytnuta bezhotovostním převodem z bankovního účtu poskytovatele na
bankovní účet příjemce.

                                                           l
             IV. Poskytovaná částka dotace a zdroj kryti

 (l) Poskytovatel poskytne příjemci dotaci ve výši 10.000,-Kč na projekt ,,PODPORA ČINNOSTI
 CHODU FLORBALOVÉHO TÝMU FALCONS NEPOMUK".

(2) Zdrojem kryti prostředků poskytovaných jako dotace je rozpočet města Nepomuk, schválený
usnesením zastupitelstva města Nepomuk ze dne 12.12.2017 (USN-Z3-467/2017).

              V. Účel a doba dosaženi účelu dotace

(l) Dotace se v souladu s dotačním programem poskytuje na rozvoj místního spolkového života a
občanské společnosti.

(2) Dotaci lze využít na podporu činnosti spolků a dalších nestátních neziskových organizací
působících ve městě Nepomuku.

(3) Projekty, které jsou dotaci podporovány, příjemce uskutečni v průběhu kalendářního roku 2018.

                    VI. Žádost o dotaci

(l) Dotace se poskytuje na písemnou žádost příjemce, jejíž vzor je přílohou dotačního programu,

(2) Žádost obsahuje zejména tyto údaje:
  o název, sídlo, identifikační číslo,
  o identifikaci osob zastupujících žadatele s uvedením právního důvodu zastoupeni,
  o požadovanou částku,
  o přesné určeni účelu, na který žadatel chce dotaci použít,
  o dobu, v niž má být dosaženo účelu dotace,
  o odůvodnění žádosti,
  o seznam příloh žádosti, které musí být nejméně v rozsahu stanoveném dotačním programem,
  o den vyhotovení žádosti a podpis osoby zastupující žadatele,

      VIl. Podmínky poskytnuti a použiti dotace a povinnosti příjemce

(l) Dotace se vyplácí jednorázově, bezhotovostně, na bankovní účet příjemce, uvedený v této
smlouvě do 30 dnů po jejím konečném schválení poskytovatelem.

(2) Nárok na poskytnutí dotace vzniká naplněním podmínek stanovených v dotačním programu
a v této smlouvě, po posouzení a odsouhlaseni poskytovatelem,

(3) Příjemce je povinen umožnit poskytovatelem určenému zástupci sledovat veškerou činnost, na
jejíž podporu se dotace poskytuje. Za tím účelem je příjemce povinen umožnit zástupci poskytovatele
kdykoli vstoupit do provozních prostor příjemce, umožnit mu účast na kterékoli akci a činnosti příjemce
a nahlédnout do všech souvisejících dokladů a materiálů, existujících v jakékoli podobě. Jinak má
poskytovatel právo dotaci neposkytnout.

                                                                2
(4) Pokud se ukáže jakákoli informace, podklad nebo jiná skutečnost uvedená příjemcem v žádosti
o poskytnutí dotace nebo jiným způsobem sdělená poskytovateli, jako nepravdivá nebo neúplná, nárok
na poskytnuti dotace zaniká; pokud byla dotace již vyplacena, vzniká příjemci povinnost ji v celé
vyplacené výši bez odkladu poskytovateli vrátit.

                   Vlil. Porušení rozpočtové kázně

(l) Porušením rozpočtové kázně je každé neoprávněné použiti nebo zadržení peněžních
prostředků poskytnutých jako dotace podle této smlouvy.

(2) Neoprávněným použitím dotace je její použití, kterým byla porušena povinnost stanovená
dotačním programem nebo touto smlouvou, anebo neprokáže-li příjemce, jak byla dotace použita,
Dnem porušeni rozpočtové kázně je den, kdy byla dotace neoprávněně použita nebo den jejího připsáni
na účet příjemce u dotace poskytované zpětně,

(3) Zadržením dotace je porušení povinnosti jejího vráceni ve stanoveném termínu. Dnem porušení
rozpočtové kázně je den následující po dni, v němž marně uplynul termín stanovený pro vráceni dotace.

(4) Pokud příjemce porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové
kázně do rozpočtu poskytovatele.

(5) Při neoprávněném zadrženi dotace odpovídá odvod za porušení rozpočtové kázně výši
neoprávněně zadržených prostředků, Při neoprávněném použití dotace odpovídá odvod za porušeni
rozpočtové kázně celkové výši dotace, pokud není v následujícím odstavci stanoveno jinak.

(6) Porušení povinnosti příjemce při naplňování účelu dotace, které je napravitelné, a které
příjemce napravil sám, nebo ve lhůtě, kterou stanovil poskytovatel ve výzvě k provedení opatřeni
k nápravě, se považuje za méně závažné porušení rozpočtové kázně. Odvod za toto méně závažné
porušení rozpočtové kázně stanoví svým rozhodnutím poskytovatel v rozmezí 5% až 100% celkové
výše dotace.

(7) Za prodlení s odvodem za porušeni rozpočtové kázně je příjemce povinen zaplatit penále ve
výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu, Penále se
počítá ode dne následujícího po dni, kdy došlo k porušeni rozpočtové kázně, do dne připsání peněžních
prostředků na účet poskytovatele. Odvod a penále lze uložit do 10 let počítaných od 1, ledna roku
následujídho po roce, v němž došlo k porušení rozpočtové kázně.

(B) O uloženi odvodu a penále rozhoduje Městský úřad Nepomuk v samostatné působnosti. Jeho
rozhodnutí přezkoumává v přenesené působnosti Krajský úřad Plzeňského kraje podle zákona
č. 129/2000 Sb. ,,o krajích". Správní orgány při tom postupují podle zákona č. 280/2009 Sb. ,,daňový
řád", Poskytovatel poskytuje na vyžádání informace získané při správě odvodů za porušení rozpočtové
kázně orgánu oprávněnému ke kontrole těchto prostředků.

                                                           3
             lX. Zveřejňováni a ochrana osobních údajů

(l) Příjemce bere na vědomí a souhlasí s tím, že poskytovatel zveřejnil dotační program na své
úřední desce, způsobem umožňujícím dálkový přistup.

(2) Příjemce výslovně souhlasí s tím, aby poskytovatel zveřejnil tuto smlouvu i její případné
dodatky, jakož i její zrušení a související dokumenty, na své úřední desce způsobem umožňujícím
dálkový přistup, ve věstníku právních předpisů kraje a na webových stránkách města. Příjemce
výslovně souhlasí s tím, aby tak poskytovatel za účelem zachování transparentnosti učinil i v případě,
že výše poskytované dotace nedosáhne 50.000,-KČ.

(3) Příjemce bere na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva včetně jejích dodatků musí být také
každému přístupná na Městském úřadu v Nepomuku.

(4) Příjemce prohlašuje, že byl dostatečně poučen o rozsahu informaci, které jsou podle zákona
č, 101/2000 Sb. ,,o ochraně osobních údajů" a přímo použitelných předpisů Evropské unie, ze
zveřejňování vyloučeny. Takto poučen příjemce prohlašuje, že výslovně souhlasí se zveřejněním svých
osobních (identifikačních) údajů uvedených v žádosti o dotaci, údajů o výši poskytnuté dotace, celého
znění této smlouvy i jejich dodatků, důvodů, které vedly k neposkytnuti nebo nevyplacení dotace, jakož
i okolnosti porušení rozpočtové kázně a jeho následků.

(5) Příjemce rovněž potvrzuje, že byl ve smyslu §11, §12 a §21 zákona č. 101/2000 Sb,
,,o ochraně osobních údajů" řádně informován o zpracováni svých osobních údajů, že tyto údaje
nebudou zpřístupněny či sdělovány nepovolaným osobám, nebudou použity k jiným než k výše
uvedeným účelům, a že budou náležitě chráněny dle §13 tohoto zákona. Příjemce výslovně prohlašuje,
že souhlasí s uchováním a zpracováním všech svých osobních údajů, které pro účely uzavření této
smlouvy poskytl.

                       X. Spory

(l) Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace rozhoduje podle zákona č. 500/2004 Sb.
,,správní řád" v přenesené působnosti Krajský úřad Plzeňského kraje. Přoti jeho rozhodnutí nelze podat
odvolání ani rozklad; právo na soudní ochranu tím není dotčeno.

                XI. Klauzule dle zákona o obcích

(I) Poskytovatel prohlašuje, že o uzavřeni této smlouvy a o poskytnutí dotace rozhodlo
Zastupitelstvo města Nepomuk ve smyslu §85, písm. C) zákona č. 128/2000 Sb. ,,o obcích" svým
usnesením ze dne 12.12.2017, kterým pod bodem číslo USN-Z3-457/2017 schválilo pravidla dotačního
programu ,,Podpora činnosti neziskových organizací". O výši dotace rozhodlo Zastupitelstvo města
Nepomuk na veřejném zasedání dne 15.03.2018, č. jednání JedNZ3-21/2018.

                                                               4
  XII. Obecná a závěrečná ustanovení

(l) Podle §165 zákona č, 500/2004 Sb. ,,správní řád" lze soulad této smlouvy s právními předpisy
přezkoumat z moci úřední. Příjemce může dát podnět k provedení přezkumného řízeni do 30 dnů ode
dne, kdy se o důvodu jeho zahájení dozvěděl. K přezkoumáni smlouvy je příslušný správní orgán

oprávněný řešit spory z této smlouvy.

(2) Podle §166, odst. (l) zákona č. 500/2004 Sb. ,,správní řád" lze tuto smlouvu měnit jen
písemnou dohodou obou smluvních stran.

(3) Pokud to veřejnoprávní povaha a účel této smlouvy nevylučuje, použiji se na práva a povinnosti
stran také přiměřeně ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. ,,občanský zákoník", s výjimkou ustanoveni

o neplatnosti právních jednání a relativní neúčinnosti, ustanovení o odstoupení od smlouvy
a odstupném, ustanovení o změně v osobě dlužníka nebo věřitele, nejde-li o právní nástupnictví,

ustanovení o postoupeni smlouvy a o poukázce a ustanovení o započtení.

(4) Strany shodně prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena v dobré víře, podle pravé a svobodné
                                                                        V

vůle smluvních stran, žádná strana se nebude dovolávat neznalosti nebo tísně při uzavíráni této
smlouvy. Strany se přitom zavazují, že nebudou tvrdit ani uplatňovat opak, což by bylo jednáním

nepoctivým, které nepožívá ochrany práva.

         2 O -03-j018                94 .O ícp

V Nepomuku dne '··"' ,¢           V Nepomuku dne '

  <,ap , "·J6 "

. 8^· ,L . ,.ď'. k.. .,, l, , ,,, ,,. ... Příjemce:           , . ,. , ,, , ,.
  válel:""" ,.""

   město Ne uK"""               Pro Nepomuk, z. s.
  Ing. Jiří Švec, starosta         Mgr. Miloslav Kubík, předseda

                                      5

          

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy