Textová podoba smlouvy Smlouva č. 5596035: Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR -

Příloha PRV_PRINT_OUTPUT_A.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            Untitled


Dohoda

Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova Č R
(dále jen "Dohoda")

I . 
Sm luvní st rany

1. 
Název: Státní země dě lský intervenč ní fond

(dále jen "SZIF")

Sídlo: Ve Smeč kách 801/33
110 00
Hlavní mě sto Praha - Nové Mě sto

Identifikač ní č íslo: 48 133 981

Regionální odbor SZIF:
(dále jen "RO SZIF")

RO Ústí nad Labem

Adresa: Masarykova 19/275, 400 01 Ústí n. Labem

Oprávně ný jednat ve vě cech této Dohody: Ing. Karel Sekáč
ř editel RO SZIF

Dále jen "poskytovatel dotace".

2. 
Název / Jméno a př íjmení: TERMI s.r.o.

Sídlo/Trvalé bydliště : Pohranič ní Stráže 2047, 407 47 Varnsdorf

Identifikač ní č íslo / datum narození: 25032640

Dále jen "př íjemce dotace".

Osoba/y podepisující tuto Dohodu za př íjemce dotace tímto vů č i poskytovateli dotace prohlašuje, že je ve
vě cech projednání a uzavř ení této Dohody oprávně na/y za př íjemce dotace právoplatně jednat a
podepisovat z titulu své uvedené funkce č i zmocně ní.

I I .
Žádost

1. 
Dotace se poskytuje na základě nař ízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č . 1306/2013, o financování,
ř ízení a sledování společ né země dě lské politiky a o zrušení nař ízení Rady (EHS) č . 352/78, (ES) č . 165/94,
(ES) č . 2799/98, (ES) č . 814/2000, (ES) č . 1290/2005 a (ES) č . 485/2008, v platném zně ní, na základě
nař ízení Rady (ES) č . 1698/2005 o podpoř e pro rozvoj venkova z Evropského země dě lského fondu pro
rozvoj venkova (EZFRV), v platném zně ní, resp. nař ízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č . 1305/2013
o podpoř e pro rozvoj venkova z Evropského země dě lského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení
nař ízení Rady (ES) č . 1698/2005, v platném zně ní a dalších souvisejících právních př edpisů EU, podle
zákona č . 256/2000 Sb., o Státním země dě lském intervenč ním fondu, ve zně ní pozdě jších př edpisů , na
základě Programu rozvoje venkova Č R na období 2014-2020 (dále jen "PRV") a na základě Pravidel,
kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období
2014-2020 (dále jen "Pravidla") platných pro 1. Výzvu MAS MAS Č eský sever, z.s. v rámci PRV vč etně
následných aktualizací a změ n vybraných č ástí Pravidel a pouze v souladu s tě mito dokumenty.

2. 
Souč ástí této Dohody je př íjemcem dotace ř ádně vyplně ná a zkompletovaná Žádost o podporu z PRV
skládající se ze standardizovaného formulář e a př íloh podle podmínek stanovených v Pravidlech.

Strana 1 Dohoda

3.
Dotace se poskytuje na následující Žádost o podporu z PRV:

Opatř ení / podopatř ení / operace / zámě r: Podpora provádě ní operací v rámci komunitně vedeného
místního rozvoje

Registrač ní č íslo žádosti: 17/001/19210/342/171/000291

Název projektu: Investice do užitkového vozu pro stavební firmu Termi s.r.o.

Místo realizace projektu: Užitkový vů z, 407 47 Varnsdorf, okres Dě čín

Celkové výdaje projektu (Kč ) 621.490,00 Kč

Celkové výdaje, na které mů že být
poskytnuta dotace (Kč )

513.628,00 Kč

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace
(Kč )

500.000,00 Kč

Celková výše př iznané dotace (Kč , %) 225.000,00 Kč
45,0 %

Př íspě vek společ enství (EU)(Kč , %) 144.000,00 Kč
64,0 %

Př íspě vek z národních zdrojů (Kč , %) 81.000,00 Kč
36,0 %

Dále jen "žádost".

I I I .
Výše podpory

1.
Poskytovatel dotace se za podmínek uvedených v tomto č lánku zavazuje př iznat a poskytnout př íjemci
dotace podporu formou dotace na výše uvedenou žádost po splně ní podmínek této Dohody a podmínek
stanovených v Pravidlech.

2. 
Koneč ná výše dotace se urč í na základě skuteč ně vynaložených, odů vodně ných a ř ádně prokázaných
výdajů , na které mů že být poskytnuta dotace, avšak celková výše př iznané dotace uvedená výše nesmí být
př ekroč ena.

3.
Koneč ná výše dotace mů že být rovně ž snížena v dů sledku porušení/nedodržení podmínek Pravidel v rámci
výbě rových/zadávacích ř ízení. Poskytovatel dotace je v souladu s Pravidly povinen ukládat finanč ní opravy v
procentuální výši, o kterou bude snížena finální č ástka dotace určená na konkrétní dotč enou zakázku po
př edložení Žádosti o platbu a uplatně ní veškerých korekcí za př ípadná další porušení Pravidel.

I V.
Výdaje, na které m ů že být poskytnuta dotace

1.
Dotaci lze poskytnout pouze na výdaje, na které mů že být poskytnuta dotace.

2. 
Pokud je v Pravidlech stanoveno omezení č ástky výdajů , na které mů že být poskytnuta dotace (limity,
sazby), výdaje př esahující toto omezení nelze zahrnout do výdajů , ze kterých je stanovena dotace.

3.
Výdaje, na které mů že být poskytnuta dotace, se prokazují v souladu s př íslušnými Pravidly.

Strana 2 Dohoda

V.
Term íny

1.
Př íjemce dotace se zavazuje dodržet dohodnutý termín př edložení Žádosti o platbu.

Termín př edložení Žádosti o platbu: 31.05.2018

2. 
V př ípadě prodlení s př edložením Žádosti o platbu bude poskytovatelem uplatně na sankce dle Pravidel.

VI .
Platební podm ínky poskytnut í dotace

1.
Př iznaná dotace se poskytuje na základě Žádosti o platbu a př íslušné dokumentace dle podmínek
stanovených v Pravidlech.

2. 
Pohledávka př íjemce dotace vů č i poskytovateli dotace vznikne okamžikem schválení úplné a ř ádné Žádosti
o platbu poskytovatelem dotace, tj. po obdržení dokumentu "Oznámení o výši dotace". Vzniklou pohledávku
není př íjemce dotace oprávně n postoupit ani zcizit.

3. 
Př iznaná dotace bude př íjemci dotace poskytnuta v Kč na úč et ve vlastnictví př íjemce dotace uvedený v
Žádosti o platbu. Poskytovatel dotace má právo poskytnout dotaci ve více platbách.

4. 
V př ípadě , že je Žádost o platbu př edložena př ed smluvním termínem, je na ni ve smyslu administrativních
lhů t pohlíženo, jako by byla př edložena v termínu uvedeném v této Dohodě v č lánku V. (resp. Hlášení o
změ nách), tj. realizace projektu již musí být okamžikem př edložení Potvrzení o př ijetí ukonč ena a veškeré
způ sobilé výdaje uhrazeny.

5. 
V rámci kontroly Žádosti o platbu a př íslušných př íloh provádě né př i jejím př edložení, uloží RO SZIF př i
zjiště ní závad a/nebo nedostatků př íjemci dotace povinnost k doplně ní chybě jící a/nebo opravě chybné
dokumentace k Žádosti o platbu ve stanovené lhů tě . Lhů ta pro doplně ní není kratší než 14 kalendář ních
dnů .

6. 
Žádost o platbu se př edkládá samostatně za každou žádost (př ípadně etapu žádosti) na př íslušné RO SZIF.

VI I .
Obecné povinnost i př íjem ce dotace

1.
Př íjemce dotace musí splň ovat podmínky uvedené v Pravidlech.

2. 
Př íjemce dotace se zavazuje dodržet následující:
a) Př íjemce dotace nesmí být od data podání žádosti do konce lhů ty vázanosti projektu na úč el v likvidaci.
b) V př ípadě , že př íjemce dotace je fyzická osoba, která má obchodní podíl ve společ nosti, za jejíž dluhy
ruč í celý svým majetkem, nesmí být v likvidaci ani tato společ nost, a to od data podání žádosti do konce
lhů ty vázanosti projektu na úč el.
c) na př íjemce dotace nesmí být od data podání žádosti do konce lhů ty vázanosti na úč el vydáno soudem
rozhodnutí o úpadku a způ sobu jeho ř ešení podle zákona č . 182/2006 Sb., o úpadku a způ sobech jeho
ř ešení (insolvenč ní zákon), ve zně ní pozdě jších př edpisů .

Strana 3 Dohoda

3. 
a) Př íjemce dotace odpovídá za to, že všechny jím v souvislosti s touto Dohodou vů č i poskytovateli dotace
uvedené nebo př edané údaje č i informace jsou z trvání Dohody pravdivé, platné a úplné.
b) Př íjemce dotace se zavazuje, že bude poskytovateli dotace poskytovat požadované informace,
dokladovat mu svoji č innost a poskytovat veškerou souč innost a dokumentaci vztahující se k projektu po
stanovenou dobu trvání závazku.

4. 
a) Př íjemce dotace se zavazuje, že dodrží úč el žádosti a splní veškeré další specifické podmínky uvedené v
č lánku VIII. této Dohody po celou stanovenou dobu trvání závazku.
b) Př íjemce dotace se zavazuje, že po dobu trvání závazku bude s majetkem financovaným z dotace
nakládat obezř etně a s náležitou odbornou péč í a nebude na tento majetek zř izovat další zástavní právo
(netýká se zástavního práva nutného pro realizaci žádosti).

5. 
a) Př íjemce dotace je povinen uchovávat veškeré doklady týkající se poskytnuté dotace nejméně 10 let od
proplacení dotace.
b) Tímto ustanovením č lánku VII., bodu 5., písm. a) není nijak dotč ena povinnost př íjemce dotace uchovávat
potř ebné dokumenty delší dobu podle zvláštních právních př edpisů ES a Č R.

6. 
Př íjemce dotace je povinen dodržovat ustanovení týkající se požadavků na publicitu v souladu s Pravidly.

7. 
Př íjemce dotace musí být schopen prů kazně vše dokladovat dle č l. 66 bodu 1. písm. c) nař ízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č . 1305/2013, v platném zně ní, př i následných kontrolách a auditech.

8. 
a) Př íjemce dotace, jako fyzická osoba, souhlasí s nakládáním s osobními údaji uvedenými v žádosti,
Dohodě a Žádosti o platbu dle zákona č . 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů , ve zně ní pozdě jších
př edpisů a dle Smě rnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES, v platném zně ní;
b) Př íjemce dotace si je vě dom, že údaje z žádosti budou zveř ejněny v souladu s č l. 111 a 112 nař ízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č . 1306/2013, v platném znění, a zpracováváním subjekty Unie a
Č eské republiky př íslušnými v oblasti auditu a kontroly za úč elem ochrany finanč ních zájmů Unie.
c) Př íjemce dotace je povinen poskytovat data potř ebná pro monitoring projektu po celou dobu lhů ty
vázanosti projektu na úč el.
d) Př íjemce dotace souhlasí s tím, aby údaje ze žádosti, Dohody a Žádosti o platbu byly vedeny SZIF a
místní akč ní skupinou MAS Č eský sever, z.s. jednak v listinné podobě , jednak v elektronické databázi pro
potř eby zpracování žádosti, Dohody a Žádosti o platbu a dále souhlasí, aby byly zpracovány pro úč ely
vlastní administrace, pro statistické, evidenč ní a úč etní úč ely;
e) Tímto ustanovením není omezena povinnost smluvních stran poskytnout informace tř etí osobě podle
platných právních př edpisů .

9. 
Př íjemce dotace je povinen realizovat veškeré výdaje, na které mů že být poskytnuta dotace v souladu s
Pravidly.

10. 
Př íjemce dotace je seznámen a souhlasí s výší bodového hodnocení žádosti, které obdržel v rámci
jednotlivých preferenč ních kritérií.

Strana 4 Dohoda

VI I I .
Specifické povinnost i př íjem ce dotace

1.
Lhů ta vázanosti projektu na úč el trvá 5 let od data př evedení dotace na úč et př íjemce dotace.

2.
Podpora musí mít motivač ní úč inek v souladu s č l. 6 nař ízení Komise (EU) č . 651/2014 ze dne 17. č ervna
2014.

3.
Dotace nebude vyplacena ve prospě ch př íjemce dotace, vů č i ně muž je vystaven inkasní př íkaz v návaznosti
na rozhodnutí Evropské komise o protiprávní podpoř e a její nesluč itelnosti s vnitř ním trhem, který dosud
nebyl splacen.

4.
Po udě lení bodů ze strany MAS/SZIF jsou preferenč ní kritéria závazná po dobu udržitelnosti projektu (pokud
není uvedeno jinak) a jakékoliv nesplně ní podmínek preferenč ních kritérií, nebo př edložení nepravdivých č i
neúplných údajů pro hodnocení preferenč ních kritérií se posuzuje jako nedodržení podmínek dotace.

5.
Př íjemce dotace prohlašuje, že proti právnické osobě uvedené v Žádosti o dotaci, resp. celé skupině
podniků , se kterými je př ípadně propojena (vč . zahranič ních subjektů ) není v souč asné době vystaven
inkasní př íkaz v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise, jímž byla podpora prohlášena za protiprávní a
nesluč itelnou s vnitř ním trhem EU.

6.
Podpora je poskytována v režimu "de minimis" v souladu s nař ízením Komise (ES) č . 1407/2013 ze dne 18.
prosince 2013 o použití č lánku 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu "de minimis" (Úr.
vest. L 352, 24. 12. 2013, s. 1), tzn. celková výše podpory "de minimis" poskytnutá jednomu podniku nesmí
v kterémkoli tř íletém období př esáhnout č ástku 200 000 EUR (tento limit platí bez ohledu na formu podpory
nebo její sledovaný cíl). Pro př epoč et č ástky dotace, která se následně žadateli zapisuje do Centrálního
registru podpor malého rozsahu, bude použit denní kurz Evropské centrální banky stanovený ke dni
poskytnutí podpory malého rozsahu, tj. ke dni podpisu Dohody o poskytnutí dotace mezi žadatelem a SZIF.
Č ástka v této výši zů stane žadateli v registru zapsána. Nelze ji snížit prostř ednictvím Hlášení o změ nách v
rámci PRV č i snížením na Žádosti o platbu.
V př ípadě rozdě lení př íjemce podpory "de minimis" na dva č i více samostatné podniky v období 3 let od
nabytí úč innosti této Dohody je př íjemce podpory povinen neprodleně po rozdě lení kontaktovat
poskytovatele (SZIF) a kompetentní koordinač ní orgán v oblasti veř ejné podpory za úč elem sdě lení
informace, jak podporu "de minimis" poskytnutou dle této Dohody rozdě lit v Centrálním registru podpor
malého rozsahu. Př i nesplně ní dané povinnosti se př íjemce podpory vystavuje př ípadnému odejmutí
př edmě tné podpory. Bližší informace k pomě ru rozdě lení se nacházejí v č lánku 3 odst. 9 nař ízení Komise
(EU) c. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití č lánku 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie
na podporu "de minimis".

Strana 5 Dohoda

7.
Př íjemce dotace v souladu s č l. 14 odst. 16 nař ízení Komise (EU) č . 651/2014 ze dne 17. č ervna 2014,
kterým se v souladu s č lánky 107 a 108 Smlouvy prohlašují urč ité kategorie podpory za sluč itelné s vnitř ním
trhem, ve zně ní nař ízení Komise (EU) 2017/1084 ze dne 14. č ervna 2017 potvrzuje, že bě hem dvou let
př edcházející žádosti o dotaci neprovedl př emístě ní do provozovny, do které se má poč áteč ní investice, na
niž se dotace požaduje, uskuteč nit, a zavazuje se, že tak neuč iní až do doby dvou let po dokonč ení
poč áteč ní investice, na niž se dotace požaduje.

Př emístě ním se rozumí př evedení stejné nebo podobné č innosti, nebo její č ásti z provozovny v jedné
smluvní straně Dohody o Evropském hospodář ském prostoru (EHP) (pů vodní provozovny) do provozovny,
ve které se podporovaná investice uskuteč ň uje v jiné smluvní straně Dohody o EHP (podporované
provozovny), tedy z jednoho č lenského státu EHP do druhého. O př evedení se jedná, jestliže výrobek nebo
služba v pů vodní a v podporované provozovně slouží alespoň č ásteč ně stejným úč elů m a splň uje
požadavky nebo potř eby stejného druhu zákazníků a ve stejné nebo podobné č innosti v jedné z pů vodních
provozoven př íjemce v EHP dojde ke ztrátě pracovních míst.

Poč áteč ní investice je definovaná ve Specifické č ásti Pravidel.

I X.
Kontroly

1.
Př íjemce dotace je povinen umožnit vstup kontrolou pově ř eným osobám (např . orgány státní kontroly, SZIF,
MAS Č eský sever, z.s., MZe, Evropská komise, Certifikač ní orgán, Evropský úč etní dvů r apod.) k ově ř ování
plně ní podmínek Pravidel, př íp. Dohody, od data podání žádosti po dobu 10 let od proplacení podpory. Dále
je povinen jim poskytnout veškerou dokumentaci vztahující se k žádosti.

2. 
Kontroly provádě né podle platných právních př edpisů nejsou touto Dohodou dotč eny.

3.
Př íjemce dotace je povinen respektovat opatř ení stanovená k nápravě , která vzejdou z kontrolní č innosti
pově ř ených pracovníků uvedených č lánku IX. bodu 1 této Dohody a dodržet stanovené termíny pro
odstraně ní nedostatků .

X.
Zm ě ny

1.
Postup ohlašování změ n týkající se žádosti se ř ídí platnými Pravidly.

2. 
Změ ny obsahu Dohody se upravují Dodatkem k Dohodě nebo Vyrozuměním o administraci Hlášení o
změ nách nebo př edložením úplné Žádosti o platbu na RO SZIF u změ n, které se nemusí oznamovat
Hlášením o změ nách.

3.
Smluvní strany se dále dohodly, že v př ípadě změ n, které je př íjemce dotace povinen zaznamenat na
formulář i Žádosti o platbu, není nutné vyhotovovat Dodatek k této Dohodě .

4.
V př ípadě , že poskytovatel dotace navrhne změ nit Dohodu písemně formou Dodatku, pokud dojde ke
změ ně př íslušných zákonů , daného programu anebo Pravidel tak, aby mohla být tato Dohoda uvedena do
souladu s tě mito dokumenty, zavazuje se př íjemce dotace poskytnout mu nezbytnou souč innost k uzavř ení
takového Dodatku.

Strana 6 Dohoda

XI .
Snížení výše dotace, sankce za nedodržení podm ínek pro poskytnut í

dotace a odstoupení od projektu

1.
Korekce, resp. snížení č ástky př i administraci Žádosti o platbu - pokud je na základě kontroly zjiště n rozdíl
mezi č ástkou uvedenou v Žádosti o platbu a č ástkou, která má být př íjemci dotace vyplacena po
př ezkoumání Žádosti o platbu:
- do 10% (vč etně ), dotace se vypoč ítává z č ástky zjiště né po př ezkoumání způ sobilosti výdajů v Žádosti o
platbu
- o více než 10%, dotace se vypoč ítává z č ástky zjiště né po př ezkoumání snížené ještě o rozdíl mezi
č ástkou požadovanou a č ástkou zjiště nou po př ezkoumání způ sobilosti výdajů v Žádosti o platbu.

2. 
Postup stanovování výše sankcí a finanč ních oprav se ř ídí platnými Pravidly.

3.
V př ípadě , že bude zjiště no, že podmínky stanovené pro získání dotace byly ze strany př íjemce dotace
umě le vytvoř eny k získání výhody, nelze dotaci poskytnout. Dotaci nelze poskytnout rovně ž v př ípadě , pokud
bylo ze strany př íjemce dotace č i s jeho vě domím tř etí osobou podáno nepravdivé prohlášení nebo
nepravdivý dů kaz. Př íjemce bude navíc bě hem kalendář ního roku zjiště ní nesouladu a bě hem následujícího
kalendář ního roku vylouč en ze stejného opatř ení nebo typu operace v rámci téhož opatř ení.

4.
V př ípadě nedodržení př íslušných podmínek Pravidel nebo zjištění neoprávně ného č erpání dotace bude
zahájeno vymáhání dlužné č ástky a př ípadného penále v souladu s platnou právní úpravou (podle zákona č .
256/2000 Sb., o Státním země dě lském intervenč ním fondu, ve zně ní pozdě jších př edpisů , nař ízení Komise
(EU) č . 809/2014 v platném zně ní).

5.
Př íjemce dotace, který z vážných dů vodů nemů že dokonč it nebo udržet projekt po stanovenou dobu, je
povinen písemnou formou neprodleně informovat př íslušný RO SZIF a odstoupit od žádosti. V takovém
př ípadě je povinen již poskytnutou dotaci neprodleně vrátit.

XI I .
Výpově ď Dohody

1.
Tuto Dohodu je poskytovatel dotace oprávně n písemně vypově dě t v př ípadě , že:
a) se podstatně změ ní pomě ry, které byly rozhodující pro stanovení obsahu Dohody - např . změ na č i
zrušení právních př edpisů , na základě kterých byla př íjemci dotace poskytnuta dotace, a zároveň tuto situaci
nelze ř ešit Dodatkem k Dohodě (viz č l. X. odst. 4 této Dohody);
b) př íjemce dotace poruší kteroukoliv povinnost stanovenou Pravidly a označ enou sankcí "C", č i stanovenou
touto Dohodou, s níž Dohoda možnost výpově di spojuje.

Možnost vymáhat sankce stanovené Pravidly č i Dohodou není výpově dí dotč ena.

2. 
Výpově dní lhů ta č iní 7 dní a poč íná bě žet dnem následujícím po dni, v ně mž byla výpově ď této Dohody
poskytovatelem dotace doruč ena př íjemci dotace. Po uplynutí výpově dní lhů ty je př íjemce dotace povinen ve
lhů tě 15 dní vrátit poskytovateli dotace veškerá plně ní, která mu byla na základě Dohody č i žádosti
poskytnuta, v opač ném př ípadě bude s př íjemcem dotace zahájeno vymáhání dlužné č ástky a př ípadného
penále v souladu s platnou právní úpravou (podle zákona č . 256/2000 Sb., o Státním země dě lském
intervenč ním fondu, ve zně ní pozdě jších př edpisů ).

Strana 7 Dohoda

XI I I .
Závě reč ná ustanovení

1.
Př íjemce dotace prohlašuje, že byl již př i podání žádosti seznámen s Pravidly, souhlasí s nimi a zavazuje se
k jejich plně ní. Př íjemce dotace si je vě dom požadavků týkajících se poskytování údajů a zaznamenávání
výstupů a výsledků . Př íjemce dotace dále prohlašuje, že veškeré úkony spojené s realizací projektu, které
uč inil př ed podpisem této Dohody, jsou v souladu s tě mito Pravidly. Dále prohlašuje a svým podpisem
stvrzuje, že nedošlo ke změ nám oproti této Dohodě a stav realizace akce je ke dni podpisu v souladu se
žádostí.

2. 
Př íjemce dotace prohlašuje, že si je vě dom svých práv, které mu poskytuje zákon č . 106/1999 Sb., o
svobodném př ístupu k informacím, ve zně ní pozdě jších př edpisů a Směrnice Evropského parlamentu a
Rady 95/46/ES, v platném zně ní.

3.
Dohoda je platná a závazná po celou dobu realizace projektu a dále po dobu vázanosti na úč el, kromě
povinností uvedených v č lánku VII. bodu 5, které se ř ídí sjednanou zvláštní lhů tou.

4.
Smluvní strany prohlašují, že tato Dohoda byla uzavř ena na základě vážné a svobodné vů le a nebyla
uzavř ena v tísni ani pod nátlakem.

5.
Dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jedno vyhotovení Dohody
obdrží př íjemce dotace a jedno vyhotovení Dohody obdrží za poskytovatele dotace RO SZIF.

6.
Dohoda uzavř ená do 30.6.2017 nabývá platnosti a úč innosti dnem podpisu obě ma smluvními stranami.
Dohoda uzavř ená poč ínaje dnem 1.7.2017 nabývá platnosti dnem podpisu obě ma smluvními stranami a
úč innosti dnem uveř ejně ní ve smyslu § 6 zákona č . 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

Strana 8 Dohoda

Za Poskytovatele dotace: Za Př íjemce dotace:
V Ústí n. Labem dne 10.05.2018 V Ústí n. Labem dne 10.05.2018

podpis podpis

Ing. Karel Sekáč

jméno, př íjmení, titul

Jaroslav Dostál

jméno, př íjmení, titul

ř editel RO SZIF
název funkce

jednatel
název funkce

razítko: razítko: 

Oprávně ní k podpisu za Př íjemce a totožnost
zkontroloval:

Oprávně ní k podpisu za Př íjemce a totožnost
zkontroloval:

dne: 10.05.2018 dne: 10.05.2018
jméno, př íjmení, titul právníka RO SZIF:
Pavel Bulín JUDr.

jméno, př íjmení, titul ově ř ovatele:
Zdeně k Mišáni Mgr.

podpis právníka RO SZIF: podpis ově ř ovatele:

Strana 9