Textová podoba smlouvy Smlouva č. 6004811: Smlouva o dílo na ZHOTOVENÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A VÝKON

Příloha E618-S-2268_2018_Šim_Příloha č. 2_Obchodní podmínky.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            Příloha č. 2

     OBCHODNÍ PODMÍNKY

ZHOTOVENÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ
 A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI
           REALIZACI STAVBY
             OP/DSP/12/17

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
     Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Datum vydání:   20.12.2017
Datum platnosti: 20.12.2017
                                                        Příloha č. 2 - Obchodní podmínky
                                                                   Zhotovení DSP
                                                                   OP/DSP/12/17

OBSAH

OBSAH ..................................................................................................................................................... 2
1. DEFINICE POJMŮ ............................................................................................................................. 3
2. VŠEOBECNÉ POVINNOSTI ZHOTOVITELE ......................................................................................... 5
3. DOBA PLNĚNÍ................................................................................................................................... 7
4. POVINNOSTI PŘI VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU......................................................................... 9
5. OPRÁVNĚNÉ OSOBY ...................................................................................................................... 11
6. PROVÁDĚNÍ PROJEKTOVÝCH PRACÍ NA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTĚ ........................................ 12
7. PODDODAVATELÉ .......................................................................................................................... 13
8. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA ............................................................................................................. 15
9. CELKOVÁ CENA DÍLA ...................................................................................................................... 17
10. PLATEBNÍ PODMÍNKY .................................................................................................................... 17
11. BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA PROVEDENÍ DÍLA ...................................................................................... 19
12. BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA ODSTRANĚNÍ VAD DÍLA............................................................................ 20
13. VLASTNICKÁ PRÁVA A UŽÍVACÍ PRÁVA.......................................................................................... 21
14. ZMĚNY DÍLA ................................................................................................................................... 21
15. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A ZPROŠTĚNÍ POVINNOSTI K JEJÍ NÁHRADĚ ...................................... 23
16. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKY.............................................................................................. 23
17. SANKCE .......................................................................................................................................... 26
18. ODSTOUPENÍ OBJEDNATELE.......................................................................................................... 28
19. ODSTOUPENÍ ZHOTOVITELE A NÁROKY ZHOTOVITELE ................................................................. 30
20. ŘEŠENÍ SPORŮ ............................................................................................................................... 31

                           Stránka 2 z 31
                                                        Příloha č. 2 - Obchodní podmínky
                                                                   Zhotovení DSP
                                                                   OP/DSP/12/17

Toto jsou Obchodní podmínky ke Smlouvě a jsou zde upravena všechna práva a povinnosti
neupravené ve Smlouvě.

1. DEFINICE POJMŮ

1.1         Pokud ze smyslu či významu jednotlivých ustanovení těchto

   Obchodních podmínek či definic uvedených ve Smlouvě (bez příloh) nevyplývá

   jinak, mají pojmy v těchto Obchodních podmínkách a ve Smlouvě s velkým

   počátečním písmenem význam uvedený níže:

Bankovní záruka   finanční záruka ve smyslu ust. § 2029 odst. 1 zákona č.
          89/2012 Sb., občanského zákoníku, vydána českou bankou
          nebo jinou českou osobou oprávněnou vydávat bankovní
          záruky v rámci podnikání nebo zahraniční bankou (kreditní
          institucí) se sídlem v členském státu EU s pobočkou v České
          republice (dále jen „česká banka“) nebo zahraniční bankou
          (kreditní institucí) se sídlem v členském státu EU působící
          v České republice na základě práva volného pohybu služeb
          (dále jen „zahraniční banka“) ve prospěch Objednatele jako
          oprávněného; pokud bankovní záruka bude vydána zahraniční
          bankou, musí Zhotovitel zajistit, aby postavení Objednatele
          v případě čerpání z bankovní záruky a vymáhání jeho práv
          z bankovní záruky nebylo méně výhodné, než by tomu bylo
          v případě čerpání a vymáhání bankovní záruky vydané českou
          bankou (tj. zejména, že rozhodné právo, postup čerpání a
          proces vymáhání nejsou méně výhodné) a že dodatečné
          náklady s tím spojené hradí plně Zhotovitel. To lze zajistit
          např. potvrzením záruky českou bankou. V této souvislosti si
          Objednatel v případě nejasností vyhrazuje právo vyzvat
          Zhotovitele k prokázání takových skutečností, včetně doložení
          příslušných dokladů.

Cena Díla      celkový součet za Cenu za zpracování DSP a cenu za výkon
          autorského dozoru

Cena části Díla   částka, kterou je dle přílohy č. 4 Smlouvy Objednatel povinen
          zaplatit za Část Díla předaného v rámci některé z Dílčích etap

Cena za zpracování celková částka za zpracování DSP, uvedená v příloze č. 4

DSP         Smlouvy

Část Díla      plnění připadající dle Harmonogramu plnění na určitou Dílčí
          etapu, v případě, že Dílo není rozděleno na Dílčí etapy, tak se
          Částí Díla rozumí celé Dílo

Den zahájení prací datum označené v Harmonogramu plnění jako „Den zahájení
          prací“, nevyplývá-li ze Smlouvy jinak

Dílčí etapa     časový úsek určený v Harmonogramu plnění pro poskytnutí
          určité Části Díla

Dílo        znamená plnění, kterým se rozumí zpracování DSP stavby či

          staveb a výkon autorského dozoru v souladu se Smlouvou či

          podle okolností věci obě tato plnění nebo jejich část

          Stránka 3 z 31
                   Příloha č. 2 - Obchodní podmínky
                              Zhotovení DSP
                              OP/DSP/12/17

Dokumentace pro   projektová dokumentace pro stavby drah a na dráze
stavební povolení  zpracovaná v jednom stupni na úrovni dokumentace zahrnující
(DSP)        projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení a
           projektovou dokumentaci pro provádění stavby, mimo
Dokumentace     dokumentaci výrobní, dílenskou a dokumentaci vybraných
staveb        souborů technologických částí, která se dopracovává
Harmonogram     samostatně jako součást dodávky stavby
plnění
           dokumentace, která svou povahou slouží pro zhotovení staveb
Interní předpisy   ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
Objednatele     stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Nabídka Zhotovitele představuje grafické znázornění předpokládaného postupu
           provádění Díla, skládající se z jednotlivých Dílčích etap a
Obchodní podmínky  přiložené ke Smlouvě jako příloha č. 5
Objednatel
Podrobný       interní předpisy Objednatele, které jsou uvedeny ve
harmonogram     Všeobecných technických podmínkách v kapitole č. 6 nebo se
           kterými byl Zhotovitel prokazatelně seznámen nebo se kterými
           se byl Zhotovitel povinen seznámit

           nabídka Zhotovitele jako účastníka v zadávacím řízení na
           Veřejnou zakázku

           tento dokument, tvořící přílohu č. 2 Smlouvy

           smluvní strana, označená ve Smlouvě jako „Objednatel“

           dokument blíže specifikující Harmonogram plnění pořízený dle
           postupu a v rozsahu dle odst. 3.8 Obchodních podmínek

Protokol o      písemný dokument prokazující předání Díla Zhotovitelem a
provedení Díla    převzetí Objednatelem
Předávací protokol
           písemný doklad vydaný v souladu se Smlouvou, prokazující že
Smlouva       Zhotovitel předložil a Objednatel převzal veškeré plnění,
           připadající na jednu Dílčí etapu jako příslušnou Část Díla
Stát
Stavba        smlouva o dílo, uzavřená mezi Zhotovitelem a Objednatelem,
Poddodavatel     jejíž součástí jsou tyto Obchodní podmínky

SŽDC         Česká republika
TDS
           stavba, která má vzniknout podle provedenéDSP
Technické podmínky
Veřejná zakázka   dodavatel, který provádí část plnění Smlouvy namísto
Výkaz poskytnutých  Zhotovitele, a to v rozsahu uvedeném v příloze č. 8 Smlouvy

           zkratka názvu Objednatele

           osoba vykonávající technický dozor stavebníka, určená a
           zplnomocněná Objednatelem, aby vykonávala určité činnosti
           související s prováděním Stavby

           souhrn dokumentů, tvořících přílohu č. 3 Smlouvy

           veřejná zakázka, označená ve Smlouvě jako „Veřejná zakázka“

           jednorázový nebo čtvrtletní soupis všech provedených úkonů

           Stránka 4 z 31
služeb                                   Příloha č. 2 - Obchodní podmínky
Zadávací                                              Zhotovení DSP
dokumentace                                            OP/DSP/12/17
Zhotovitel
Zkušební provoz    Zhotovitele v rámci výkonu autorského dozoru

           dokument, označený ve Smlouvě jako „Zadávací
           dokumentace“

           smluvní strana, označenou ve Smlouvě jako „Zhotovitel“

           proces ověření funkce dokončeného Díla jako celku nebo jeho
           samostatné části v souladu se stavebním povolením drážního
           správního úřadu

2. VŠEOBECNÉ POVINNOSTI ZHOTOVITELE

2.1       Zhotovitel se zavazuje provést Dílo:

2.1.1 na svůj náklad a na své nebezpečí a ve sjednané době,

2.1.2 způsobem uvedeným ve Smlouvě, Zadávací dokumentaci a Nabídce
    Zhotovitele a veškerými pokyny udělenými Objednatelem na základě
    Smlouvy;

2.1.3 v souladu s obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN a ostatními
    normami aplikovatelnými pro provedení Díla a Interními předpisy
    Objednatele, které se týkají předmětného Díla;

2.1.4 s odbornou péčí a s přihlédnutím k povinnostem plynoucím Zhotoviteli z ust.
    § 5 odst. 1 občanského zákoníku ve vztahu k jeho předmětu podnikání a
    kvalifikaci, jejichž splnění Objednateli dokládal před uzavřením Smlouvy a v
    souladu s uznávanou obchodní praxí v daném oboru a za pomoci vhodně
    vybavených zařízení;

2.1.5 způsobem umožňujícím vydání veškerých veřejnoprávních oprávnění a
    souhlasů nezbytných k zahájení stavebních prací dle dokumentů uvedených
    v Zadávací dokumentaci a zpracovaných v rámci provádění Díla.

2.2       Zhotovitel se zavazuje předat jednotlivé dokumenty uvedené

    v Zadávací dokumentaci a zpracované v rámci provádění Díla v termínech

    stanovených dle Harmonogramu plnění.

2.3       Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit veškeré doklady

    zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných

    povolení, podkladů a certifikátů nutných k vydání stavebního povolení dle

    zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění

    pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhlášky, včetně prováděcích vyhlášek a

    předpisů souvisejících, nezbytných k možnosti realizace Stavby na základě Díla,

    nestanoví-li Smlouva jinak nebo nejsou-li tato povolení či souhlasy zajištěny

    Objednatelem.

2.4       Zhotovitel se zavazuje respektovat změny obecně závazných

    právních předpisů, Interních předpisů Objednatele a norem, které se týkají

    předmětného Díla i pokud k těmto změnám dojde během provádění Díla a tyto

    změny se mají vztahovat i na Dílo již prováděné. Změna interních předpisů

    Objednatele je pro Zhotovitele závazná okamžikem prokazatelného seznámení

    Zhotovitele s příslušnou změnou, přičemž Objednatel má povinnost s takovou

    změnou Zhotovitele neprodleně seznámit. Změna Interních předpisů

           Stránka 5 z 31
                Příloha č. 2 - Obchodní podmínky
                           Zhotovení DSP
                           OP/DSP/12/17

   Objednatele se považuje za pokyn (příkaz) Objednatele ve smyslu ust. § 2592
   občanského zákoníku a je pro Zhotovitele závazný.

2.5       Zhotovitel se zavazuje předložit podrobnosti o opatřeních a

   metodách, které navrhuje přijmout pro realizaci Díla, kdykoli o to bude

   Objednatelem požádán. Bez předchozího oznámení Objednateli nebude

   provedena žádná významná změna těchto opatření a metod.

2.6       Zhotovitel se zavazuje dodržovat pokyny vydané Objednatelem

   nebo jím pověřenou osobou v rozsahu, v jakém to plyne ze Smlouvy.

   Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit Objednatele v případě, že by

   jakýkoliv jeho pokyn nebo obsah pro Zhotovitele závazného dokumentu byl

   v rozporu se Smlouvou nebo mohl ohrozit provádění Díla nebo účel, pro něž je

   Dílo prováděno, pokud si Zhotovitel těchto skutečností je vědom nebo pokud

   si jich mohl být vědom při vynaložení odborné péče. Zhotovitel není oprávněn

   od Smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v ust. § 2595 občanského zákoníku.

2.7       Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit si veškerá

   příslušná oprávnění k provádění veškerých prací v rámci provádění Díla jako

   předmětu své činnosti nebo podnikání. Zhotovitel je povinen zajistit, aby

   vybrané činnosti, k nimž je zapotřebí určitého oprávnění či dosaženého

   vzdělání byly prováděny fyzickými osobami, které mají k výkonu těchto

   činností veškerá požadovaná oprávnění a dosažené vzdělání. Zhotovitel musí

   mít i všechna ostatní oprávnění vyžadovaná pro výkon činností spojených

   s prováděním Díla, obecně závaznými právními předpisy, interními předpisy

   Objednatele nebo Smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit, že veškerá

   oprávnění vyžadovaná Smlouvou zůstanou po celou dobu účinnosti Smlouvy

   v platnosti. Převzetí těchto povinností Zhotovitelem považují Objednatel a

   Zhotovitel za prohlášení ve smyslu ust. § 5 odst. 1 a § 2912 odst. 2 občanského

   zákoníku.

2.8       Zhotovitel se zavazuje vést, ukládat a spravovat záznamy

   ohledně lhůt a výdajů spojených s prováděním Díla v souladu právními

   předpisy a požadavky Evropské komise, Evropského úřadu pro boj proti

   podvodům a Evropského účetního dvora pro zakázky spolufinancované z

   prostředků ES. Zhotovitel uchová potřebné záznamy tak, aby Objednatel nebo

   jím určená osoba mohl po dobu 10 let po předání Díla, ukončení účinnosti

   Smlouvy nebo po provedení závěrečné platby, podle toho, který termín

   nastane později, po předchozím oznámení provést kontrolu těchto výkazů a

   záznamů. Zhotovitel zajistí a odpovídá za to, že záznamy a výkazy všech

   Poddodavatelů nebo třetích osob, kteří mají prospěch z prostředků

   spolufinancování ES, budou uchovány tak, aby bylo možno řádně provést jejich

   kontrolu subjekty dle předchozí věty. S ohledem na ust. § 1769 občanského

   zákoníku smluvní strany prohlašují, že povinnosti Poddodavatelů dle tohoto

   článku nejsou sjednávány jako plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného

   zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění těchto povinností

   tak, že neuzavře smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se k těmto

   povinnostem nezaváže.

2.9       Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou

   součinnost, včetně předložení dokladů souvisejících s plněním zakázky, při

   provádění kontroly Objednatele či Poddodavatelů ze strany kontrolních

   orgánů ČR (NKÚ, SFDI, FÚ, MD aj.), včetně kontroly vyžádané Evropskou

        Stránka 6 z 31
                         Příloha č. 2 - Obchodní podmínky
                                    Zhotovení DSP
                                    OP/DSP/12/17

        komisí, Evropským úřadem pro boj proti podvodům anebo Evropským účetním
        dvorem a zavazuje se respektovat Objednatelem, nebo jím pověřenou osobou
        či kontrolním orgánem určený postup a metodiku kontroly, zejména postupy,
        které jsou stanoveny v předpisech Evropského společenství pro ochranu
        finančních zájmů Evropských společenství proti zpronevěře a jiným
        nesrovnalostem.

2.10             Zhotovitel se zavazuje do patnácti (15) dnů ode dne nabytí

        účinnosti Smlouvy uzavřít a udržovat po celou dobu trvání Smlouvy pojištění

        uvedené v příloze č. 7 Smlouvy.

2.11             Oprávněné osoby Zhotovitele, které jsou dle přílohy č. 6

        Smlouvy oprávněny zastupovat Zhotovitele, musí mít znalost českého jazyka

        v rozsahu umožňujícím operativní komunikaci v českém jazyce, případně je

        Zhotovitel povinen zajistit pro tyto účely na vlastní náklady překladatele či

        tlumočníka ve lhůtách a podle potřeby tak, aby nebylo narušeno provádění

        Díla. Výše uvedené se týká i osob vykonávajících autorský dozor.

2.12             Veškeré písemnosti, které si budou smluvní strany podle

        Smlouvy předkládat, musí být v českém jazyce nebo v původním jazyce s jejich

        překladem do českého jazyka. U všech úředních listin musí být takový překlad

        úředně ověřen.

2.13             V případě zhotovování Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich

        společnou nabídkou nesou odpovědnost za plnění jejich povinností ze Smlouvy

        všichni Zhotovitelé společně a nerozdílně. Vedoucí Zhotovitel (dále jen

        Vedoucí Zhotovitel) prohlašuje, že je oprávněn ve věcech Smlouvy zastupovat

        každého ze Zhotovitelů, jakož i všechny Zhotovitele společně, a je oprávněn

        rovněž za ně přijímat pokyny a platby Objednatele. Vystavovat daňové

        doklady - faktury za činnosti vykonávané v případech vyhotovování Díla více

        Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou je povinen vůči Objednateli

        pouze Vedoucí Zhotovitel, tj.na daňovém dokladu bude uveden (identifikován)

        jako osoba uskutečňující ekonomickou činnost jako poskytovatel služby

        (v souladu se zákonem č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty). Zmocnění

        Vedoucího Zhotovitele tvoří přílohu č. 10 Smlouvy. Zmocnění Vedoucího

        Zhotovitele musí trvat po celou dobu trvání této Smlouvy. Změna Vedoucího

        Zhotovitele musí být oznámena Objednateli spolu se sdělením souhlasu

        ostatních Zhotovitelů. Účinnost změny Vedoucího Zhotovitele vůči Objednateli

        nastává uplynutím třetího pracovního dne po doručení oznámení o této

        změně. Ke změně bankovního spojení může dojít pouze postupem uvedeným

        v odst.10.6.

3. DOBA PLNĚNÍ

3.1              Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo v souladu

        s Harmonogramem plnění.

3.2              Zhotovitel zahájí práce nejdříve ke Dni zahájení prací. V případě

        vzniku překážek vylučujících povinnost k náhradě škody dle ust. § 2913 odst. 2

        občanského zákoníku bránících zahájení provádění Díla ke Dni zahájení prací,

        je Zhotovitel povinen oznámit Objednateli bezodkladně tyto překážky, a

                Stránka 7 z 31
                 Příloha č. 2 - Obchodní podmínky
                            Zhotovení DSP
                            OP/DSP/12/17

    v případě odpadnutí překážek dle tohoto odstavce bezodkladně zahájit
    příslušné práce. V případě, že Zhotovitel učinil veškeré úkony pro zajištění
    zahájení prací ke Dni zahájení prací, ale tomuto zahájení bránily okolnosti či
    překážky vylučující povinnost k náhradě škody, vzniká Zhotoviteli nárok na
    změnu Harmonogramu plnění.

3.3        Zhotovitel se zavazuje dokončit Dílo a každou z Dílčích etap ve

    lhůtách pro dokončení stanovených v Harmonogramu plnění, přičemž:

3.3.1 se má za to, že okamžikem dokončení Dílčí etapy je okamžik splnění
    veškerých podmínek pro vydání příslušného Předávacího protokolu
    Objednatelem, a

3.3.2 se má za to, že okamžikem dokončení Díla je okamžik splnění veškerých
      podmínek pro vydání Protokolu o provedení Díla Objednatelem.

3.4        Zhotovitel se zavazuje Objednateli oznámit neprodleně

    pravděpodobné budoucí události nebo okolnosti, které by mohly negativně

    ovlivnit provádění Díla, vyžádat si dodatečné práce nad rámec Díla nebo

    opozdit provedení Díla oproti Harmonogramu plnění. Objednatel může

    požadovat, aby Zhotovitel předložil odhad předpokládaného dopadu budoucí

    události nebo okolností a/nebo návrh na změnu dle čl. 14 těchto Obchodních

    podmínek.

3.5        Zhotovitel má právo na adekvátní prodloužení lhůty pro předání

    příslušné Části Díla v případě, že nastane některá z následujících okolností:

3.5.1 změna Díla dle čl. 14 těchto Obchodních podmínek,

3.5.2 okolnosti zakládající dle Smlouvy nárok na prodloužení lhůty podle některého
      článku těchto Obchodních podmínek,

3.5.3 zprostí-li se povinnosti k náhradě škody dle ust. § 2913 odst. 2 občanského
      zákoníku,

3.5.4 jakékoliv zpoždění, překážka nebo opatření způsobené nebo přičitatelné
    Objednateli, pracovníkům Objednatele nebo jiným dodavatelům
    Objednatele,

přičemž nárok na adekvátní prodloužení lhůty pro předání Díla nebo příslušné Části
Díla vzniká pouze tehdy, kdy je prodloužení lhůty nezbytně nutné a Zhotovitel
objektivní důvody pro prodloužení lhůty prokáže.

3.6        Jestliže se Zhotovitel domnívá, že mu vznikl nárok na

    prodloužení lhůty pro plnění některé z Dílčích etap, je Zhotovitel povinen tyto

    skutečnosti oznámit Objednateli bezodkladně, nejpozději do patnácti (15) dnů,

    poté, co se o vzniku skutečností, zakládajících tento nárok, dozvěděl nebo

    mohl dozvědět a současně předložit Objednateli podrobné odůvodnění

    předloženého nároku, tj. veškeré podpůrné argumenty, na kterých se zakládají

    výše uvedené tvrzené nároky. K později předloženým argumentům se již

    nebude přihlížet a hledí se na ně, jako by nebyly vzneseny.

3.7        V případě že Zhotoviteli vznikne dle Smlouvy nárok na

    prodloužení termínu pro dokončení některé Dílčí etapy, Objednatel se

    zavazuje do sedmi (7) dnů od doručení výzvy Zhotovitele sjednat se

    Zhotovitelem úpravu Harmonogramu plnění formou písemného dodatku k

    Smlouvě. Obsahem dodatku bude úprava doby plnění příslušné Dílčí etapy o

         Stránka 8 z 31
                             Příloha č. 2 - Obchodní podmínky
                                        Zhotovení DSP
                                        OP/DSP/12/17

   dobu, po kterou trvala okolnost, zakládající nárok na prodloužení termínu pro
   dokončení příslušné Dílčí etapy. Obsahem dodatku bude zároveň případné
   prodloužení termínů pro dokončení následujících Dílčích etap o tomu
   odpovídající dobu.

3.8       Zhotovitel se zavazuje, že v případě, kdy z postupu provádění

   Díla je zřejmé, že Dílo nebo Část Díla nebudou dokončeny včas anebo došlo

   v důsledku prodlení Zhotovitele s prováděním Díla k nedodržení některého

   z termínů pro plnění některé z Dílčích etap dle Harmonogramu plnění,

   zavazuje se Zhotovitel Objednateli vypracovat a předložit k akceptaci Podrobný

   harmonogram s průvodní zprávou, v níž popíše revidované metody, které

   hodlá přijmout k tomu, aby se postup provádění Díla urychlil a další termíny

   plnění dle Harmonogramu plnění byly v nejvyšší možné míře dodrženy.

   Podrobný harmonogram bude obsahovat časové upřesnění postupu, kterým

   hodlá Zhotovitel provádět Dílo.

3.9       Objednatel je oprávněn kdykoli v odůvodněných případech

   vydat Zhotoviteli pokyn, aby přerušil postup prací na Díle nebo Části Díla,

   přičemž Zhotovitel je tímto pokynem vázán. Za odůvodněný případ se

   považuje rovněž pokyn k přerušení prací v případě porušování povinností

   Zhotovitele ve smyslu ust. § 2593 občanského zákoníku, jeví-li se to

   Objednateli nezbytným pro nápravu a další provádění Díla řádným způsobem.

3.10       V případě, že Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn přerušit postup

   prací na Díle nebo Části Díla, zavazuje se Zhotovitel okamžitě ukončit veškeré

   práce na provádění Díla nebo Části Díla s výjimkou prací, které nesnesou

   odkladu, aby Objednatel nebo třetí osoby neutrpěly újmu na svých právech,

   zejména na životě, zdraví, majetku nebo bezpečnosti, a prací, které jsou

   nezbytné z hlediska dodržení povinností stanovených obecně závaznými

   právními předpisy a veřejnoprávními rozhodnutími.

3.11       Jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s předáním některé

   Části Díla a/nebo mu vzniknou náklady tím, že splnil pokyny Objednatele a

   přerušil provádění prací na Díle a/nebo tím, že znovu začal s prací, oznámí to

   Zhotovitel Objednateli. Zhotoviteli v takovém případě vznikne nárok na

   prodloužení termínů Harmonogramu plnění o dobu odpovídající době, po

   kterou bylo provádění Díla z pokynu Objednatele přerušeno.

3.12       Jestliže bude přerušení prací na Díle nebo Části Díla způsobeno

   Zhotovitelem, bude mít Zhotovitel povinnost uhradit Objednateli škodu, která

   mu v souvislosti s přerušením prací prokazatelně vznikla nebo vznikne.

   Objednatel o vzniku tohoto nároku a jeho výši vyrozumí Zhotovitele

   bezodkladně poté, co nárok vznikl.

3.13       Zhotovitel se zavazuje obnovit práce na Díle bezodkladně poté,

   co mu byl doručen pokyn Objednatele k obnovení prací.

4. POVINNOSTI PŘI VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU

4.1       V případě, že bude zahájena realizace Stavby, zavazuje se

   Zhotovitel poskytovat výkon autorského dozoru po celou dobu realizace

   Stavby až do jejího konečného předání a převzetí v souladu s příslušnou

   smlouvou.

         Stránka 9 z 31
                        Příloha č. 2 - Obchodní podmínky
                                   Zhotovení DSP
                                   OP/DSP/12/17

4.2   Místem výkonu autorského dozoru je místo realizace Stavby

    popř. jiná místa určená Objednatelem.

4.2.1 V rámci výkonu autorského dozoru se Zhotovitel zavazuje:

4.2.2 ověřovat dodržení Díla v návaznosti na činnost ostatních účastníků v rámci
      realizace Stavby;

4.2.3  uvědomit bez zbytečného odkladu Objednatele, popř. TDS, zhotovitele
    Stavby a dotčený orgán státní správy, zjistí-li nedodrženíDSP, případně
    právních předpisů a technických norem či jakýchkoli příslušných povolení či
    souhlasů orgánů státní správy;

4.2.4  požádat, aby nebyly zahájeny, případně aby byly zastaveny práce na realizaci
    Stavby, pokud závažné závady vytýkané dle výše uvedeného odstavce nebyly
    včas odstraněny, nebo jestliže by mohly být jinak ohroženy důležité zájmy
    společnosti;

4.2.5  uvědomit bez zbytečného odkladu Objednatele, popř. TDS, pokud zjistí nebo
    při vynaložení odborné péče měl zjistit, že je Stavba prováděna v rozporu
    s DSP, rozhodnutím Objednatele, nebo jakýmkoli příslušným povolením či
    souhlasem orgánů státní správy;

4.2.6 navrhovat Objednateli, popř. TDS, opatření, zjistí-li odchylky odDSP;

4.2.7 na požádání zhotovitele Stavby, Objednatele nebo jím pověřené osoby
      poskytnout nutná vysvětlení k DSP;

4.2.8 zabezpečovat soulad situačních nebo vytyčovacích výkresů stavebních
      pozemních a inženýrských objektů s celkovou a koordinační situací stavby;

4.2.9  schvalovat volbu druhu a barvy povrchových omítek, obkladů, vnějších a
    vnitřních nátěrů, nebo jiných úprav povrchů, tvarů, druhů a polohy
    architektonických prvků, pevných osvětlovacích těles apod.;

4.2.10 zajišťovat v rozsahu dohodnutém při projednávání DSP se Zhotovitelem
      Stavby soulad prováděcí (dodavatelské) dokumentace s Dílem;

4.2.11 zajišťovat soulad dokumentace objektů zařízení staveniště s dokumentací
      staveniště a provádění Stavby;

4.2.12 poskytovat potřebná vysvětlení pro vypracování prováděcí (dodavatelské)
      dokumentace;

4.2.13 účastnit se předání staveniště zhotoviteli/lům Stavby;

4.2.14 zajišťovat dodržení Díla s přihlédnutím k podmínkám stanoveným stavebním
      povolením a poskytnout vysvětlení potřebné pro plynulost Stavby;

4.2.15 posuzovat návrhy Zhotovitele Stavby na odchylky a změny proti Dílu a dávat
    k nim stanovisko, účastnit se jejich projednávání s Objednatelem, případně
    orgány státní správy;

4.2.16 dávat spolu s Objednatelem souhlas s provedením vyššího množství výrobků
      a výkonů než bylo dohodnuto v Díle;

4.2.17 sledovat postup realizace Stavby z technického hlediska a z hlediska
      dokumentace provádění Stavby;

    Stránka 10 z 31
                           Příloha č. 2 - Obchodní podmínky
                                      Zhotovení DSP
                                      OP/DSP/12/17

4.2.18 zpracovávat kontrolní sestavení celkových nákladů Stavby na vyžádání
      Objednatele;

4.2.19 účastnit se přejímacího řízení při předání a převzetí Stavby, nebo její části a
      zkoušek, měření a komplexního vyzkoušení ;

4.2.20 zajišťovat dle potřeby účast odpovědného zeměměřického inženýra
      Zhotovitele DSP na autorském dozoru;

4.2.21 spolupracovat s technickým dozorem Objednatele a na výzvu Objednatele
    učiněnou ústně, písemně, telefonicky, faxem, elektronickou zprávou nebo
    zápisem do stavebního deníku se účastnit všech jednání a na nich se
    kvalifikovaně vyjadřovat;

4.2.22 nahlížet do stavebního deníku, a to nejméně jednou za 15 dní a stavební
      deník při nahlížení podepisovat;

4.2.23 zpracovat pro Objednatele změny a doplňky Díla v rozsahu požadavku
    Objednatele, přičemž konkrétní podmínky zpracování změn Díla budou
    předmětem samostatně uzavřených dodatků Smlouvy;

4.2.24 vypracovat na výzvu Objednatele stanovisko vlivu a dopadů zamýšlené
    změny na Dílo a realizaci Stavby pro účely změnového řízení v rámci realizace
    Stavby a zúčastnit se tohoto změnového řízení.

4.3         Zhotovitel je povinen každé čtvrtletí a ve čtvrtém čtvrtletí

    nejpozději ke dni 15.11 předložit TDS a/nebo hlavnímu inženýrovi Stavby k

    potvrzení Výkaz poskytnutých služeb, který bude obsahovat:

4.3.1 soupis všech provedených úkonů Zhotovitele v rámci výkonu autorského
      dozoru,

4.3.2 jména osob vykonávajících autorský dozor,

4.3.3 datum provedení jednotlivého úkonu,

4.3.4 rozsahu práce na jednotlivém úkonu v hodinách,

4.3.5 výpočet celkové ceny za výkonu autorského dozoru v daném kalendářním
      čtvrtletí;

a v případě, že údaje ve Výkazu poskytnutých služeb budou odpovídat skutečnosti,
potvrdí jej TDS svým podpisem.

5. OPRÁVNĚNÉ OSOBY

5.1         Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu či osoby,

    které uvede v příloze č. 6 Smlouvy. Oprávněné osoby budou zastupovat

    smluvní stranu v záležitostech souvisejících s plněním Smlouvy. Oprávněnými

    osobami Zhotovitele jsou mimo jiné osoby, které Zhotovitel uvedl v Nabídce

    Zhotovitele jako členy odborného personálu dodavatele, a dále osoby, které

    pro účel hodnocení Zhotovitel navrhl v Nabídce Zhotovitele a které splnily

    minimální úroveň kvalifikace. V případě více oprávněných osob pro

    požadovanou funkci je v příloze č. 6 Smlouvy označena osoba, která je za

    Zhotovitele oprávněna jednat. Pokud toto označení uvedeno není, považuje se

    za oprávněnou osobu jednat ta, která je uvedena pro konkrétní funkci na

    prvním místě. Oprávněné osoby uvedené v příloze č. 6 Smlouvy nejsou

          Stránka 11 z 31
                      Příloha č. 2 - Obchodní podmínky
                                 Zhotovení DSP
                                 OP/DSP/12/17

   oprávněny měnit Smlouvu písemnými dodatky Smlouvy, pokud nejsou
   statutárními orgány smluvních stran nebo osobami jinak zmocněnými
   k jednání za smluvní stranu.

5.2       Jména a kontaktní údaje oprávněných osob jsou uvedena v

   příloze č. 6 Smlouvy. Každá ze smluvních stran je oprávněna jednostranně

   změnit své oprávněné osoby, je však povinna na takovou změnu druhou

   smluvní stranu písemně upozornit, a to nejpozději do tří (3) pracovních dnů

   před účinností změny. Účinnost změny oprávněných osob vůči druhé smluvní

   straně nastává uplynutím třetího (3.) pracovního dne po doručení oznámení o

   této změně. Změna oprávněných osob není považována za změnu Smlouvy.

   Nezbytnou podmínkou pro změnu oprávněné osoby, která byla uvedena

   v Nabídce Zhotovitele jako člen odborného personálu dodavatele, a dále

   osoby, kterou pro účel hodnocení Zhotovitel navrhl v Nabídce Zhotovitele a

   která splnila minimální úroveň kvalifikace, je, že Zhotovitel jako součást svého

   upozornění o změně oprávněné osoby předloží pro tuto novou oprávněnou

   osobu originály dokladů nebo ověřené kopie dokladů, jimiž v zadávacím řízení

   prokazoval kvalifikaci oprávněné osoby, a to ve stejném rozsahu. Dojde-li ke

   změně osoby, jejíž kvalifikace a zkušenosti byly hodnoceny, nesmí touto

   změnou dojít k ovlivnění kritéria hodnocení nabídek.

5.3       Osoby, které Zhotovitel uvedl v Nabídce Zhotovitele pro účel

   hodnocení a které splnily minimální úroveň kvalifikace, stejně jako osoby,

   které je v souladu s výše uvedeným odstavcem nahradily, se musí na plnění

   Díla přímo podílet.

6. PROVÁDĚNÍ PROJEKTOVÝCH PRACÍ NA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTĚ

6.1       Zhotovitel se zavazuje zajistit, že v případě, že část prací v rámci

   realizace Díla bude prováděna na železniční dopravní cestě, budou veškeré

   jeho činnosti na železniční dopravní cestě prováděny pod přímým a trvalým

   vedením odpovídajícího počtu odborně a zdravotně způsobilých zaměstnanců

   a zaměstnanců Poddodavatelů. Tito zaměstnanci (vedoucí zaměstnanci) budou

   povinni se na vyzvání prokázat platnými doklady způsobilosti všem

   oprávněným zaměstnancům Objednatele a zaměstnancům příslušných

   veřejných orgánů. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní

   strany prohlašují, že povinnosti Poddodavatelů dle tohoto článku nejsou

   sjednávány jako plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného

   ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění těchto povinností tak, že

   neuzavře smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se k těmto povinnostem

   nezaváže.

6.2       Zhotovitel se dále v souladu s příslušným Interním předpisem

   Objednatele zavazuje zajistit, že všichni jeho zaměstnanci nebo zaměstnanci

   jeho Poddodavatelů, kteří budou vykonávat vedoucí práce (tj. vystupovat jako

   vedoucí zaměstnanci), budou mít platné doklady způsobilosti (tj. doklady o

   odborné způsobilosti, vydané na základě zmocnění dle ust. § 22 zákona č.

   266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů; ověření zdravotní

   způsobilosti a proškolení z bezpečnostních předpisů). Odbornou způsobilost

   musí Zhotovitel prokázat způsobem a v rozsahu stanoveném předpisem SŽDC

   Zam1 o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní

   dopravy, vydaného pod č.j.: S 23 376/2014-O10 ze dne 2. 7. 2014, s účinností

             Stránka 12 z 31
                             Příloha č. 2 - Obchodní podmínky
                                        Zhotovení DSP
                                        OP/DSP/12/17

   od 1. 9. 2014 v platném znění. Příslušný interní předpis Objednatele (předpis
   SŽDC Zam1), kterým je Zhotovitel povinen se řídit, je uveden i ve Všeobecných
   technických podmínkách. Doklady způsobilosti se Zhotovitel zavazuje
   Objednateli doložit před zahájením prací na Díle a při jakékoliv změně se
   zavazuje k bezodkladnému předložení kopií předmětných dokladů
   způsobilosti. Do doby doložení uvedených dokladů Objednateli, nemůže
   Zhotovitel provádět práce na Díle. S ohledem na ust. § 1769 občanského
   zákoníku smluvní strany prohlašují, že povinnosti Poddodavatelů dle tohoto
   článku nejsou sjednávány jako plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného
   zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění těchto povinností
   tak, že neuzavře smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se k těmto
   povinnostem nezaváže.

6.3        Zhotovitel je dále povinen zajistit odbornou způsobilost u

   příslušných specialistů (na zabezpečovací zařízení, na sdělovací zařízení) a na

   žádost Objednatele doložit osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice

   dle § 10 vyhl. č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve

   znění pozdějších předpisů; a u příslušných specialistů (na trakční vedení, na

   silnoproudou technologii, na elektrotechnická zařízení) vedle osvědčení dle §

   10 vyhl. č. 50/1978 Sb. i osvědčení o zkoušce pro osobu znalou s vyšší

   kvalifikací dle vyhl. č. 100/1995 Sb., řád určených technických zařízení, ve znění

   pozdějších předpisů, přílohy č. 4, bodu 8 písm. c), tj. pro projektování

   elektrických zařízení.

6.4        Zhotovitel se zavazuje v souladu s obecně závaznými právními

   předpisy a příslušnými Interními předpisy Objednatele, zejména Předpisem

   SŽDC Ob 1 Díl II „Vydávání povolení ke vstupu do míst veřejnosti

   nepřístupných. Průkaz pro cizí subjekt“, schválený GŘ SŽDC dne 17. 3. 2014

   pod č.j.: S9717/2014-030, s účinností od 1. 4. 1014, ve znění pozdějších

   předpisů, zajistit, aby všechny fyzické osoby, které se budou při provádění Díla

   pohybovat na dráze nebo v obvodu dráhy na místech veřejnosti

   nepřístupných, měly povolení pro vstup do těchto prostor. Vydávajícím

   subjektem je ředitelství státní organizace Správa železniční dopravní cesty,

   odbor bezpečnosti, Kontaktní elektronická adresa pro podávání žádostí a pro

   oznamování změn a ztrát je: vstupy@szdc.cz. Příslušné obecně závazné právní

   předpisy a interní předpisy Objednatele, kterými je Zhotovitel povinen se řídit,

   jsou uvedeny ve Všeobecných technických podmínkách.

6.5        V případě zahraničních technických pracovníků a pracovních sil,

   se Zhotovitel zavazuje zajistit, aby jim byla udělena veškerá příslušná povolení

   k pobytu a pracovní povolení, pokud jsou taková povolení podle českého

   právního řádu nezbytná. Zhotovitel nese odpovědnost za návrat těchto

   zaměstnanců na místo, kde byli najati nebo do místa bydliště. V případě, že

   kdokoli z těchto zaměstnanců nebo jejich rodinných příslušníků v České

   republice zemře, zavazuje se Zhotovitel zajistit veškerá opatření potřebná pro

   jejich repatriaci a uhradit náklady s tím spojené.

7. PODDODAVATELÉ

7.1        Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo minimálně v rozsahu

   stanoveném Smlouvou vlastními prostředky s tím, že zbývající rozsah prací je

   oprávněn realizovat prostřednictvím poddodávek. Zhotovitel se zavazuje

         Stránka 13 z 31
                           Příloha č. 2 - Obchodní podmínky
                                      Zhotovení DSP
                                      OP/DSP/12/17

    smluvně zajistit, že jím vybraný Poddodavatel svoji část plnění v rámci
    provádění Díla provede osobně a nepřevede ji na dalšího Poddodavatele ani ji
    ve smyslu ust. § 2589 občanského zákoníku nenechá provést dalším
    Poddodavatelem pod svým osobním vedením. S ohledem na ust. § 1769
    občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, že tato povinnost
    Poddodavatele není sjednávána jako plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného
    zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění této povinnosti
    tak, že neuzavře smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se k této
    povinnosti nezaváže.

7.2  Zhotovitel je oprávněn provádět prostřednictvím Poddodavatele

    jen takové plnění Smlouvy, které je pro příslušného Poddodavatele uvedeno

    v příloze č. 8 Smlouvy.

7.3  Vlastními prostředky ve smyslu tohoto článku se rozumí, že

    Zhotovitel musí disponovat stroji, zařízeními, materiály a lidskými zdroji

    nezbytnými k provedení příslušné Části Díla. Pod pojmem disponovat se pro

    účely tohoto článku rozumí, že Zhotovitel nebo osoby tvořící s ním koncern

    mají stroje, zařízení a materiály ve vlastnictví nebo jsou oprávněni s nimi

    nakládat na základě jiného právního důvodu a lidské zdroje má Zhotovitel

    zajištěné osobami, které jsou ke Zhotoviteli nebo osobám tvořícím se

    Zhotovitelem koncern v pracovněprávním vztahu. Za práce provedené

    vlastními prostředky se považují i práce provedené osobami, které společně se

    Zhotovitelem tvoří koncern ve smyslu ust. § 79 zákona č. 90/2012, o

    obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

    Příslušnost těchto osob ke koncernu musí Zhotovitel prokázat. Na osoby tvořící

    se Zhotovitelem koncern se přiměřeně vztahují povinnosti Poddodavatelů a

    Zhotovitel je oprávněn užít při provádění Díla pouze těch členů koncernu, kteří

    se k plnění takovýchto povinností zaváží stejným způsobem, jako

    Poddodavatelé.

7.4  Zhotovitel bude odpovídat za plnění všech svých Poddodavatelů

    a škodu jimi způsobenou, stejně jako by šlo o jednání Zhotovitele nebo jím

    způsobenou škodu. Pokud není stanoveno jinak:

7.4.1 Zhotovitel je bez dalšího oprávněn plnit pomocí Poddodavatelů, kteří jsou
      uvedeni v příloze č. 8 Smlouvy, a to v rozsahu plnění tam uvedeném;

7.4.2 Poddodavatelé uvedení v příloze č. 8 Smlouvy, jejich podíl v % na provádění
    Díla ani předmět jejich poddodávky se nebudou v průběhu provádění Díla
    měnit nebo doplňovat bez písemného souhlasu Objednatele formou dodatku
    ke Smlouvě; nezbytnou podmínkou pro změnu Poddodavatele,
    prostřednictvím kterého Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci,
    je, že Zhotovitel jako součást žádosti o schválení předloží pro takto nově
    schvalovaného Poddodavatele originály nebo ověřené kopie dokladů, jimiž
    prokáže, že tento nový Poddodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu,
    v jakém byla prokázána v zadávacím řízení prostřednictvím původního
    Poddodavatele; nezbytnou podmínkou pro změnu Poddodavatele, jehož
    podíl na provádění Díla je alespoň 10 % ze Smluvní ceny, je, že Zhotovitel
    jako součást žádosti o schválení předloží pro takto nově schvalovaného
    Poddodavatele originály nebo ověřené kopie dokladů, jimiž prokáže, že tento
    nový Poddodavatel splňuje základní a profesní způsobilost minimálně

            Stránka 14 z 31
                       Příloha č. 2 - Obchodní podmínky
                                  Zhotovení DSP
                                  OP/DSP/12/17

   v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení prostřednictvím
   původního Poddodavatele.

7.5             Zhotovitel se zavazuje, že Poddodavatel bude mít příslušná

   oprávnění k provádění příslušných prací na Díle. Zhotovitel dále odpovídá za

   to, že Poddodavatel zajistí, aby vybrané práce na Díle, k nimž je zapotřebí

   určitého oprávnění či dosaženého vzdělání byly prováděny fyzickými osobami,

   které mají k výkonu těchto činností veškerá požadovaná oprávnění a dosažené

   vzdělání. Zhotovitelem vybraný Poddodavatel musí mít i všechna ostatní

   oprávnění vyžadovaná pro výkon činností spojených s prováděním Díla,

   obecně závaznými právními předpisy, Interními předpisy Objednatele nebo

   Smlouvou. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní strany

   prohlašují, že povinnosti Poddodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány

   jako plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel

   se zavazuje zajistit plnění těchto povinností tak, že neuzavře smlouvu s žádným

   Poddodavatelem, který se k těmto povinnostem nezaváže.

8. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

8.1             Je-li sjednáno plnění Díla po částech, bude Dílo Objednateli

   předkládáno po sjednaných částech s tím, že za předané ve smyslu ust. § 2604

   občanského zákoníku se Dílo považuje až předložením jeho poslední Části Díla

   a podpisem Protokolu o provedení Díla dle odst. 8.8 těchto Obchodních

   podmínek. Částmi Díla se rozumí plnění, připadající dle Harmonogramu plnění

   na určitou Dílčí etapu. O předložení Části Díla bude pořízen Předávací protokol.

8.2             Zhotovitel je oprávněn předložit Část Díla před termínem

   sjednaným v Harmonogramu plnění pro příslušnou Dílčí etapu, nevyplývá-li ze

   Smlouvy výslovně jinak.

8.3             Zhotovitel se zavazuje předložit Část Díla, kterou ze své strany

   považuje za dokončenou, ve lhůtě domluvené mezi Zhotovitelem a

   Objednatelem v souladu s Harmonogramem plnění, nebo jinak stanovené

   v souladu se Smlouvou. V pochybnostech má přednost lhůta, která byla za

   součinnosti obou smluvních stran v souladu se Smlouvou stanovena později.

8.4             Před předáním Díla musí Objednatel Dílo po obsahové stránce

   akceptovat. Zhotovitel s předložením poslední Části Díla předloží celé Dílo

   Objednateli k akceptaci. Objednatel převezme Dílo bez výhrad, nebo do třiceti

   (30) pracovních dnů od předložení poslední Části Díla vznese veškeré své

   výhrady nebo připomínky k předloženému Dílu. Nevznese-li Objednatel

   ve stanovené lhůtě k Dílu žádné výhrady ani připomínky, mají smluvní strany

   Dílo ve znění jeho první verze za akceptované. Výhradami a připomínkami dle

   tohoto odstavce se rozumí nejen výhrady ve smyslu ust. § 2605 občanského

   zákoníku, ale rovněž věcné požadavky na úpravu Díla tak, aby lépe vyhovovalo

   potřebám a záměrům Objednatele, avšak neměnící povahu Díla. Objednatel je

   oprávněn činit výhrady i k jednotlivým Částem Díla poté, co mu budou

   předány. Využije-li tohoto svého práva, postupuje se obdobně. Takové úpravy

   se nepovažují za vícepráce.

8.5             Vznese-li Objednatel ve stanovené lhůtě výhrady nebo

   připomínky k první verzi Díla dle odst. 8.4 těchto Obchodních podmínek,

   zavazuje se Zhotovitel bez zbytečného odkladu (ve lhůtě přiměřené povaze

              Stránka 15 z 31
                           Příloha č. 2 - Obchodní podmínky
                                      Zhotovení DSP
                                      OP/DSP/12/17

   výhrady) provést veškeré potřebné úpravy Díla dle výhrad a připomínek
   Objednatele a takto upravené Dílo předložit jako jeho druhou verzi
   Objednateli k akceptaci.

8.6       Objednatel se zavazuje vznést veškeré své výhrady nebo

   připomínky k druhé verzi Díla předloženého dle odst. 8.5 těchto Obchodních

   podmínek do patnácti (15) pracovních dnů od jeho doručení. Nevznese-li

   Objednatel ve stanovené lhůtě k druhé verzi Díla žádné výhrady ani

   připomínky nebo převezme-li druhou verzi Díla bez výhrad, považují smluvní

   strany Dílo ve znění jeho druhé verze za akceptované. O výhradách

   Objednatele platí obdobně odst. 8.4 těchto Obchodních podmínek.

8.7       Vznese-li Objednatel ve stanovené lhůtě své výhrady nebo

   připomínky k druhé verzi Díla dle odst. 8.6 těchto Obchodních podmínek,

   zavazují se smluvní strany zahájit společné jednání za účelem odstranění

   veškerých vzájemných rozporů a akceptace Díla, a to nejpozději do pěti (5)

   pracovních dnů od doručení výzvy kterékoliv smluvní strany k jednání.

8.8       Jakmile je Dílo akceptované může Zhotovitel předložit

   Objednateli k podpisu Zhotovitelem podepsaný Protokol o provedení Díla.

   Objednatel se zavazuje v takovém případě Protokol o provedení Díla podepsat

   a odeslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli.

8.9       Splnění povinností Zhotovitele nebude pokládáno za úplné,

   dokud nebude Protokol o provedení Díla podepsán Zhotovitelem i

   Objednatelem s uvedením data, kdy Zhotovitel splnil své povinnosti podle

   Smlouvy.

8.10       Dnem podpisu Protokolu o provedení Díla oběma smluvními

   stranami se má Dílo za převzaté a provedené a pouze Protokol o provedení

   Díla bude dokladem konečného převzetí a provedení celého Díla, je-li

   předmětem plnění díla rovněž zajištění pravomocných stavebních povolení

   a/nebo schválení DSP Ministerstvem dopravy ČR, pak se za definitivní

   ukončení předání Díla považuje okamžik nabytí právní moci všech stavebních

   povolení a schválení DSP, resp. předmětné projektové dokumentace stavby

   Ministerstvem dopravy ČR, podle toho, která z těchto skutečností nastane

   později. Zhotovitel je však vždy povinen zapracovat do Díla změny, které

   vyplynou jako požadavky příslušných orgánů v řízeních předcházejících vydání

   stavebních povolení, resp. schválení Ministerstvem dopravy.

8.11       Po podpisu Protokolu o provedení Díla oběma smluvními

   stranami zůstávají nadále v platnosti závazky smluvních stran ze Smlouvy,

   které v této době zůstávají nesplněny nebo z jejichž povahy vyplývá, že mají

   zůstat v platnosti i po dokončení Díla.

8.12       Část Díla spočívající ve výkonu autorského dozoru se má ve

   smyslu ust. § 2632 občanského zákoníku za provedené okamžikem, kdy

   Zhotovitel splní veškeré své povinnosti plynoucí mu ze Smlouvy a dojde ke

   konečnému předání a převzetí Stavby v souladu s příslušnou smlouvou.

8.13       Podrobný postup akceptace Díla upravují Všeobecné technické

   podmínky.

         Stránka 16 z 31
                           Příloha č. 2 - Obchodní podmínky
                                      Zhotovení DSP
                                      OP/DSP/12/17

9. CELKOVÁ CENA DÍLA

9.1          Cena Díla v sobě zahrnuje Cenu za zpracování DSP a cenu za

    výkon autorského dozoru, která je uvedená v odst. 3.3 Smlouvy a v příloze č. 4

    Smlouvy, kde je Cena za zpracování DSP vymezena dle jednotlivých Částí Díla

    odpovídajících jednotlivým Dílčím etapám dle Harmonogramu plnění a cena

    výkonu autorského dozoru je stanovena jako jednotková hodinová sazba, která

    zahrnuje veškeré náklady na výkon dozoru po celou dobu realizace Stavby,

    včetně cestovného.

9.2          Zhotovitel potvrzuje, že je schopen zrealizovat předmět Veřejné

    zakázky za cenu uvedenou v odst. 3.3 Smlouvy a v příloze č. 4 Smlouvy, a to

    v plném rozsahu a potvrzuje, že cena uvedená v odst. 3.3 Smlouvy a v příloze č.

    4 Smlouvy je cenou konečnou a nepřekročitelnou a zahrnuje veškeré práce

    nezbytné pro řádné dokončení a předání Díla a pro řádné poskytování

    autorského dozoru, přičemž může být měněna výhradně:

9.2.1 v případě změny výše zákonem stanovené daně z přidané hodnoty (DPH),
    přičemž v takovém případě se Cena za zpracování DSP a/nebo cena za výkon
    autorského dozoru zvýší nebo sníží způsobem odpovídajícím změně DPH,

9.2.2 na základě písemné dohody stran v souladu se.se zákonem č. 134/2016 Sb., o
      zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

9.3          Cena Díla je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré

    náklady na provedení Díla. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s celým

    obsahem Zadávací dokumentace (vč. požadavků posuzovacího protokolu

    Dokumentace pro územní řízení ) a neshledal v nich žádné vady.

10. PLATEBNÍ PODMÍNKY

10.1          Cena Díla bude hrazena na základě výzvy ve formě daňového

    dokladu. Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad za provedení Části Díla

    nejdříve ke dni podpisu příslušného Předávacího protokolu nebo Protokolu o

    provedení Díla, pokud Dílo není rozděleno na Dílčí etapy, Zhotovitelem i

    Objednatelem, a doručit jej Objednateli do patnácti (15) dnů ode dne, kdy

    vznikla povinnost přiznat daň z přidané hodnoty, nebo přiznat uskutečnění

    plnění, a Objednatel se zavazuje uhradit předmětnou částku dle podmínek

    uvedených v tomto článku Obchodních podmínek.

10.2          Daňové doklady budou vystaveny podle platné právní úpravy.

10.3          Zhotovitel vyhotoví každý daňový doklad ve třech (3) tištěných

    originálech a dále pak jednou v elektronické podobě. Po dokončení Díla

    Zhotovitel vyhotoví a předá Objednateli konečný daňový doklad.

10.4          Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad za výkon

    autorského dozoru nejdříve ke dni potvrzení Výkazu poskytnutých služeb TDS

    za předcházející kalendářní čtvrtletí a Objednatel se zavazuje zaplatit

    předmětnou částku dle podmínek uvedených v tomto článku Obchodních

    podmínek.

10.5          Splatnost faktury - daňového dokladu je, vzhledem k povaze

    závazku, tj. administrativní náročnosti způsobu financování dopravní

    infrastruktury, šedesát (60) dnů od doručení řádného daňového dokladu

              Stránka 17 z 31
                      Příloha č. 2 - Obchodní podmínky
                                 Zhotovení DSP
                                 OP/DSP/12/17

    Objednateli. Tuto délku splatnosti považují smluvní strany za přiměřenou i
    s ohledem na sjednání průběžného hrazení Ceny Díla, kterou se strany
    odchýlily od ust. § 2610 odst. 1 občanského zákoníku.

10.6  Platba splatné částky bude provedena formou bezhotovostního

    bankovního převodu na účet určený Zhotovitelem v příslušném daňovém

    dokladu. Částka je zaplacena připsáním příslušné peněžní částky na účet

    poskytovatele platebních služeb Zhotovitele. Provedení změny nebo doplnění

    dalšího bankovního spojení Zhotovitele bude provedeno pouze na základě

    žádosti Zhotovitele a zároveň změnou smlouvy. Žádost musí být písemná, a to

    pouze prostřednictvím datové schránky Objednatele z datové schránky

    Zhotovitele (u právnických osob) nebo úředně ověřenou listinou u Zhotovitele

    – fyzické osoby, pokud tento Zhotovitel nemá též zavedenou vlastní aktivní

    datovou schránku.

10.7  Daňový doklad vystavený Zhotovitelem musí splňovat veškeré

    náležitosti uvedené ve Smlouvě nebo vyžadované obecně závaznými právními

    předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve

    znění pozdějších předpisů a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění

    pozdějších předpisů a dále musí obsahovat přiloženou kopii podepsaného

    Předávacího protokolu, pokud se jedná o daňový doklad na Dílčí etapu, nebo

    Protokolu o provedení Díla, pokud Dílo není rozděleno na Dílčí etapy a nebo

    Výkazu poskytnutých služeb potvrzeného TDS a/nebo hlavním inženýrem

    Stavby, pokud se jedná o daňový doklad za výkon autorského dozoru.

10.8  V případě, že daňový doklad nebude mít výše uvedené

    náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět

    Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta

    splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či

    opravené faktury.

10.9  Datem uskutečnění dílčích zdanitelných plnění na daňových

    dokladech vystavených Zhotovitelem bude v případě jednotlivých

    dokončených Částí Díla vždy den podpisu příslušného Předávacího protokolu.

10.10          Zhotovitel se zavazuje k tomu, že neprovede jednostranný
    zápočet pohledávky a že nepostoupí žádnou pohledávku vůči Objednateli ani
    její část, vzniklou na základě Smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného
    souhlasu Objednatele. Postup Objednatele dle odst. 17.8 se nepovažuje za
    souhlas Objednatele.

10.11 Objednatel je oprávněn užít k jednostrannému zápočtu i

    pohledávku ve smyslu ust. § 1987 odst. 2 občanského zákoníku nejistou.

10.12 Zhotovitel není oprávněn použít k zápočtu vůči Objednateli

    pohledávku svého spoludlužníka ve smyslu ust. § 1984 občanského zákoníku.

10.13          Objednatel může poskytnout Zhotoviteli zálohu na zhotovení
    Díla. Celkovou výši zálohy, počet a načasování splátek (pokud jich bude více
    než jedna), použité měny, splatnost a ostatní poměry zálohy je Objednatel
    oprávněn stanovit v souladu s jeho možnostmi takovou zálohu poskytnout.

             Stránka 18 z 31
                       Příloha č. 2 - Obchodní podmínky
                                  Zhotovení DSP
                                  OP/DSP/12/17

11. BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA PROVEDENÍ DÍLA

11.1        Zhotovitel předal Bankovní záruku za provedení Díla

   Objednateli před uzavřením Smlouvy v souladu s podmínkami stanovenými

   Objednatelem v Pokynech pro dodavatele. Bankovní záruka za provedení Díla

   (dále též jen „Bankovní záruka“) bude zajišťovat dodržení smluvních podmínek,

   kvality a termínů provedení Díla. Bankovní záruka bude Objednatelem použita

   jako kompenzace nároků, které by vznikly nedodržením povinností Zhotovitele

   vyplývajících ze Smlouvy.

11.2        Objednatel je oprávněn využít prostředků Bankovní záruky ve

   výši, která odpovídá výši splatné částky smluvní pokuty, jakéhokoli

   neuspokojeného dluhu Zhotovitele vůči Objednateli, nákladů nezbytných k

   odstranění vad Díla či případného nároku na slevu z Ceny Díla, škod

   způsobených plněním Zhotovitele v rozporu se Smlouvou, nebo jakékoli

   částce, která podle mínění Objednatele odpovídá náhradě vadného plnění

   Zhotovitele.

11.3        Bankovní záruka musí splňovat tyto podmínky:

   a) Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná,
     přičemž česká banka nebo zahraniční banka (tj. ta, která vydala Bankovní
     záruku za provedení Díla) se zaváže k plnění bez námitek a na základě první
     výzvy oprávněného,

   b) Bankovní záruka bude platná nejméně po dobu provádění Díla stanovenou ve
     Smlouvě a dále minimálně 2 měsíce po předání a převzetí Díla,

11.4        Právo uhradit z Bankovní záruky své nároky dle odst. 11.2 těchto

   Obchodních podmínek bude Objednatel oprávněn uplatnit v případech, pokud:

   a) Zhotovitel neprovádí Dílo v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy či
     nesplnil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy; nebo

   b) Objednatel odstoupí od Smlouvy z důvodů na straně Zhotovitele; nebo

   c) Zhotovitel neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je
     podle Smlouvy povinen a která vůči němu byla Objednatelem uplatněna;
     nebo

   d) vůči majetku Zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno
     rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek
     nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen
     proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa
     podle zvláštních právních předpisů.

11.5        Zhotovitel zajistí, že Bankovní záruka za provedení Díla bude

   platná a vymahatelná, dokud nebude podepsán Protokol o provedení Díla

   Zhotovitelem i Objednatelem. Pokud podmínky Bankovní záruky za provedení

   Díla specifikují datum, kdy vyprší povinnosti banky, která vydala Bankovní

   záruku ("datum ukončení platnosti") a Zhotovitel nezískal právo na obdržení

   Protokolu o provedení Díla do data třiceti (30) dnů před datem ukončení

   platnosti Bankovní záruky za provedení Díla, potom Zhotovitel podle toho

   prodlouží platnost Bankovní záruky za provedení Díla, dokud není Dílo

   dokončeno, všechny závady odstraněny.

          Stránka 19 z 31
                            Příloha č. 2 - Obchodní podmínky
                                       Zhotovení DSP
                                       OP/DSP/12/17

11.6  Objednatel je oprávněn uplatnit právo z Bankovní záruky dále v

    případech, pokud:

11.6.1 Zhotovitel neprodlouží platnost Bankovní záruky za provedení Díla,
    v případech kdy je k tomu povinen dle Smlouvy, přičemž za těchto okolností
    může Objednatel nárokovat plnou výši částky Bankovní záruky za provedení
    Díla,

11.6.2 Zhotovitel nezaplatí Objednateli splatnou částku podle toho, jak bylo mezi
      stranami sjednáno do čtyřiceti (40) dnů po tomto souhlasu,

11.6.3 Zhotovitel nesplní dosud nesplněnou povinnost do čtyřiceti (40) dnů poté, co
    obdržel oznámení Objednatele, v němž bylo požadováno splnění takové
    povinnosti.

11.7  Objednatel vrátí záruční listinu Zhotoviteli do dvaceti (20) dnů

    ode dne, kdy Objednatel a Zhotovitel podepsali Protokol o provedení Díla a

    Objednatel od Zhotovitele obdržel Bankovní záruku za odstranění vad Díla.

12. BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA ODSTRANĚNÍ VAD DÍLA

12.1  Zhotovitel se zavazuje nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne

    podpisu Protokolu o provedení Díla Zhotovitelem i Objednatelem předat

    Objednateli Bankovní záruku za odstranění vad Díla. Bankovní záruka za

    odstranění vad Díla bude vystavena na částku odpovídající výši 5 % z Ceny za

    zpracováníDSP, jak je uvedena v Příloze č. 4 Smlouvy.

12.2  Zhotovitel se zavazuje, že Bankovní záruka za odstranění vad

    Díla bude vydána na dobu 5 let.

12.3  Pokud podmínky Bankovní záruky za odstranění vad Díla

    specifikují datum ukončení platnosti Bankovní záruky za odstranění vad Díla a

    Zhotovitel neodstranil všechny vady do třiceti (30) dnů před tímto datem

    ukončení platnosti Bankovní záruky za odstranění vad Díla, potom je Zhotovitel

    povinen platnost Bankovní záruky za odstranění vad Díla prodloužit, dokud

    nebudou všechny vady odstraněny.

12.4  Objednatel je oprávněn uplatnit právo z Bankovní záruky za

    odstranění vad Díla pouze v případech, pokud:

12.4.1 Zhotovitel neprodlouží platnost Bankovní záruky za odstranění vad Díla
    v případě, že její platnost bude kratší, než je uvedeno v předchozím odstavci;
    za těchto okolností může Objednatel požadovat zaplacení plné výše částky
    Bankovní záruky za odstranění vad Díla a škody v důsledku vad, nebo

12.4.2 Zhotovitel neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k ní je
    podle Smlouvy povinen a která vůči němu byla Objednatelem uplatněna,
    nebo

12.4.3 Zhotovitel nezaplatí Objednateli splatnou částku podle toho, jak bylo mezi
      stranami sjednáno do čtyřiceti (40) dnů po tomto souhlasu, nebo

12.4.4 Zhotovitel neodstraní vadu do čtrnácti (14) dnů poté, co obdržel oznámení
    Objednatele, v němž bylo požadováno odstranění vady, nebo v jiné
    přiměřené lhůtě dodatečně mu k tomu Objednatelem poskytnuté, nebo

              Stránka 20 z 31
                        Příloha č. 2 - Obchodní podmínky
                                   Zhotovení DSP
                                   OP/DSP/12/17

12.4.5     nastanou okolnosti, které opravňují Objednatele k odstoupení od Smlouvy
        podle čl. 18 těchto Obchodních podmínek, bez ohledu na to, zda bylo
        odstoupení oznámeno či nikoliv, nebo

12.4.6     v důsledku vad Díla vznikla Objednateli nutnost hradit vícepráce za práce na
        Stavbách, které jsou stavěny na základě Díla, přičemž v takovém případě, je
        Objednatel oprávněn uplatnit právo z Bankovní záruky za odstranění vad Díla
        ve výši prokazatelných nákladů na tyto vícepráce, nepřekračující cenu
        obvyklou za takové vícepráce. Překročení ceny obvyklé je povinen doložit
        Zhotovitel.

12.5      Objednatel vrátí záruční listinu Bankovní záruky za odstranění

        vadDíla Zhotoviteli do dvaceti (20) dnů poté, co tato Bankovní záruka za

        odstranění vad Díla pozbude platnosti podle ustanovení tohoto článku, včetně

        jejího případného prodloužení.

13. VLASTNICKÁ PRÁVA A UŽÍVACÍ PRÁVA

13.1      Vlastnické právo k jednotlivým Částem Díla a veškerým

        dokumentům, předaným Zhotovitelem Objednateli na základě Smlouvy,

        nabývá okamžikem jejich předání Zhotovitelem Objednateli Stát a Objednatel

        současně získává odpovídající právo hospodaření ve smyslu zákona č. 77/1997

        Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů.

13.2      K výsledkům činnosti Zhotovitele v souvislosti s plněním

        Smlouvy, které jsou autorským dílem ve smyslu ust. § 2 zákona č. 121/2000

        Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně

        některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, Zhotovitel ve

        smyslu ust. § 2634 občanského zákoníku poskytuje k takovému autorskému

        dílu jako celku nebo k jeho jednotlivým částem ke dni vzniku takového

        autorského díla Objednateli oprávnění jej užít – licenci, a to výhradní,

        neodvolatelnou, umožňující všechny způsoby užití autorského díla, potřebné

        pro naplnění účelu Smlouvy a pokračování plnění navazující na tuto Smlouvu, a

        v množstevním rozsahu tomuto účelu přiměřenému, s územním rozsahem

        vymezeným územím České republiky a časovým rozsahem omezeným na dobu

        trvání majetkových autorských práv k autorskému dílu, včetně možnosti

        zásahu do autorského díla, a to i prostřednictvím třetích osob, možnosti

        udělení podlicence a možnosti licenci převést na třetí osobu. Pro vyloučení

        pochybností platí, že cena veškerých licencí poskytnutých na základě tohoto

        článku je již zahrnuta v Ceně Díla. Objednatel či jeho právní nástupce nejsou

        povinni licenci využít.

13.3      V případě licence dle předcházejícího odstavce se Zhotovitel

        s ohledem na význam a způsob použití výslovně zříká práva licenční smlouvu

        vypovědět dle ust. § 2370 občanského zákoníku a práva odstoupit od licenční

        smlouvy pro změnu přesvědčení dle ust. § 2382 občanského zákoníku.

14. ZMĚNY DÍLA

14.1      Objednatel je kdykoli v průběhu provádění Díla oprávněn

        požádat Zhotovitele o změnu Díla, tedy o provedení prací, jež nebyly součástí

        plnění dle Smlouvy, nebo o neprovedení prací, jež byly součástí plnění dle

        Smlouvy, případně jiné provedení prací, než jak bylo popsáno ve Smlouvě.

        Stránka 21 z 31
                        Příloha č. 2 - Obchodní podmínky
                                   Zhotovení DSP
                                   OP/DSP/12/17

    Vždy se musí jednat o změnu, která nebude změnou podstatnou dle § 222
    ZZVZ. Zhotovitel je povinen takové žádosti vyhovět.

14.2  Zhotovitel je oprávněn na základě svého uvážení či na

    doporučení sám navrhovat změny plnění Smlouvy. Jedná se zejména o změny,

    které budou vylepšením plnění Smlouvy, úsporou pro Objednatele nebo které

    řeší nově vzniklé situace.

14.3  Veškeré nové či upravené Části Díla, dotčené přímo či nepřímo

    změnou, musí po realizaci schválené změny splňovat všechny podmínky

    Smlouvy ve znění po zapracování příslušné změny. Stejně tak celé Dílo a

    všechny Části Díla musí po provedení změny nadále splňovat všechny

    podmínky Smlouvy. Provedení schválené změny plnění Smlouvy nemá vliv na

    platnost veškerých ustanovení Smlouvy.

14.4  Navrhne-li Objednatel nebo Zhotovitel změnu Díla, oznámí

    takovou skutečnost druhé straně a zároveň popíše předmět změny, její

    důvody, předpokládané technické řešení a předpokládané důsledky změny.

    Změna Díla bude označena pořadovým číslem a obě strany na nejbližším

    jednání návrh změny projednají.

14.5  Zhotovitel následně provede hodnocení dopadů navrhované

    změny Díla na výši Ceny za zpracování DSP (tj. přehled veškerých nákladů nebo

    úspor touto změnou způsobených) a případně též na termíny plnění dle

    Harmonogramu plnění a součinnost Objednatele apod. Zhotovitel provede

    toto hodnocení v písemné formě nejpozději do patnácti (15) dnů od navržení

    změny Objednatelem nebo Zhotovitelem, nedohodne-li se písemně Zhotovitel

    s Objednatelem jinak. Zhotovitel nemá nárok na odměnu za provedení

    hodnocení dopadů navrhované změny.

14.6  Bude-li výsledkem navrhované změny Díla také změna Ceny za

    zpracováníDSP, je Zhotovitel povinen sestavit v hodnocení dopadů navrhované

    změny rozpočet nebo kvalifikovaný odhad změny ceny příslušných částí plnění

    Smlouvy, kterých se změna dotýká (tj. veškerých nákladů nebo úspor touto

    změnou způsobených).

14.7  Objednatel na základě písemného hodnocení navrhované změny

    Díla návrh změny schválí nebo odmítne.

14.8  V případě schválení návrhu změny Díla ze strany Objednatele

    musí být následně změny sjednány písemně ve formě dodatku ke Smlouvě

    podepsaného oběma smluvními stranami.

14.9  Smluvní strany jsou při změnách Díla podle tohoto článku

    povinny postupovat v souladu s kogentními ustanoveními obecně závazných

    právních předpisů, zejména pak ZZVZ.

14.10 Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci změn Díla tak, aby

    neohrozil řádné plnění Smlouvy v souladu Harmonogram plnění.

14.11          Zhotovitel se zavazuje, že v době od návrhu na změny Díla do
    schválení návrhu změny Díla nebude činit žádné kroky, které by znamenaly
    ohrožení, znemožnění či navýšení ceny navrhované změny Díla. Vedlo-li by
    respektování takové povinnosti dle názoru Zhotovitele ke zpoždění

    Stránka 22 z 31
                             Příloha č. 2 - Obchodní podmínky
                                        Zhotovení DSP
                                        OP/DSP/12/17

    Harmonogramu plnění, je Zhotovitel povinen neprodleně takovou skutečnost
    oznámit Objednateli.

14.12       Ujednání čl. 8 těchto Obchodních podmínek o akceptaci Díla

    nejsou ujednáními tohoto článku dotčena.

15. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A ZPROŠTĚNÍ POVINNOSTI K JEJÍ NÁHRADĚ

15.1        Nebezpečí škody na prováděném Díle nebo Části Díla nese

    Zhotovitel až do okamžiku řádného předání celého Díla, tzn. podpisu Protokolu

    o provedení Díla Zhotovitelem i Objednatelem, a to i po předložení Díla či Části

    Díla k akceptaci.

15.2        Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu, která vznikne

    Objednateli nebo třetím osobám v důsledku porušení povinností Zhotovitele

    stanovených právními předpisy nebo na základě právních předpisů nebo

    v důsledku porušení povinností vyplývajících pro Zhotovitele ze Smlouvy.

15.3        Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veškerou škodu,

    kterou Objednatel utrpí v důsledku porušení povinností Zhotovitele

    stanovených zákonem nebo na základě zákona nebo v důsledku porušení

    povinností vyplývajících pro Zhotovitele ze Smlouvy.

15.4        Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit veškerou škodu

    vzniklou na základě řádně uplatněných nároků třetích osob, vzniklých

    v důsledku porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele uvedené v tomto článku,

    a to včetně nároků vyplývajících z uplatnění práv třetích osob k duševnímu či

    průmyslovému vlastnictví, které bylo součástí plnění Zhotovitele. Zhotovitel se

    zároveň zavazuje v případě, že porušení práv třetích práv osob je trvalého

    charakteru zajistit bez zbytečného odkladu a na vlastní náklady, aby Dílo nebo

    Část Díla nadále práva třetích osob neporušovalo.

15.5        Žádná ze stran není odpovědná za škodu, pokud prokáže, že jí ve

    splnění povinnosti ze Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná

    nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli ve

    smyslu ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Překážka vzniklá ze

    škůdcových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl škůdce s plněním

    smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl škůdce podle

    Smlouvy povinen překonat, ho však povinnosti k náhradě nezprostí. Tím však

    nejsou dotčeny nároky Objednatele plynoucí z porušení povinností Zhotovitele

    dle Smlouvy, jsou-li tyto pokryty pojistnými smlouvami uvedenými v příloze č.

    7 Smlouvy.

15.6        Právo na uplatnění nároků z titulu náhrady škody se promlčí

    uplynutím lhůty patnácti let, počítané ode dne, kdy právo mohlo být

    uplatněno poprvé.

16. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKY

16.1        Zhotovitel odpovídá za všechny vady, které má Dílo nebo Část

    Díla v okamžiku jeho předání a převzetí Objednatelem a dále za vady, které

    vyjdou najevo kdykoliv do doby 60 měsíců od ukončení výkonu autorského

    dozoru.

             Stránka 23 z 31
                            Příloha č. 2 - Obchodní podmínky
                                       Zhotovení DSP
                                       OP/DSP/12/17

16.2         Po dobu 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla je Zhotovitel

    povinen předat Objednateli duplikát Díla, pokud po jeho předání a převzetí

    Objednatelem dojde k úplnému či částečnému zničení Díla a Objednatel o

    vydání duplikátu Díla požádá. Náklady na pořízení duplikátu Díla nese

    Objednatel.

16.3         Zhotovitel zejména odpovídá za přesnost a úplnost Díla, tedy

    veškeré dokumentace, vypracované v rámci plnění Smlouvy. Zhotovitel

    odpovídá za všechny vady včetně vad právních.

16.4         Doba dle odst. 16.1 těchto Obchodních podmínek neběží:

16.4.1 po dobu, po kterou Objednatel nemůže Dílo, nebo jeho vadou dotčenou Část
    Díla, řádně užívat (zejména pokračovat ve zhotovování Stavby) pro jeho
    vadu, za kterou odpovídá Zhotovitel,

16.4.2 po dobu, po kterou Zhotovitel odstraňuje vady Díla nebo Části Díla, za které
    odpovídá Zhotovitel a které sice nebrání Objednateli v řádném užívání Díla
    nebo Části Díla, ale vyskytnou se opakovaně.

16.5         Za vady Díla se považují zejména:

16.5.1 neúplnost Díla a takové chyby a nedostatky, jejichž odstranění způsobí
    prodloužení termínu předání Díla a popřípadě negativně ovlivní výsledek a
    termín schvalovacího či stavebního řízení;

16.5.2 neúplnost Díla a takové chyby a nedostatky, které se projeví až při realizaci
      Stavby;

16.5.3 veškeré neprojednané odchylky od Smlouvy, vč. platného právního řádu,
      norem a Interních předpisů Objednatele;

16.5.4 nesoulad mezi výkresovou a textovou částí (např. ve výkazu výměr);

16.5.5 chyby vycházející ze zaměření ze strany projektanta;

16.5.6 nepřezkoumání závazných podkladů a výstupních dat předaných
      Objednatelem;

16.5.7 chyby v koordinaci mezi jednotlivými profesemi v rámci projektové přípravy;

16.5.8 nedostatečné zpracování rozsahu Dokumentace včetně soupisu prací (např.
      měrné jednotky v položce výkazu výměr a nedoložení dostačujícího výpočtu);

16.5.9 neuvedení kteréhokoliv stavbou dotčeného pozemku v soupisu dotčených
      pozemků;

16.5.10 smluvní nezajištění kteréhokoliv pozemku dotčeného stavbou (odst. 2.2.16 a
      2.2.17 Všeobecných technických podmínek).

16.6         Nemůže-li Objednatel pro vadu užívat Část Díla doba podle odst.

    16.1 těchto Obchodních podmínek, neběží ani pro funkčně související Části

    Díla.

16.7         Doba dle odst. 16.1 těchto Obchodních podmínek neběží vždy

    ode dne, kdy Zhotoviteli podle ustanovení Smlouvy vznikla povinnost započít

    s odstraňováním vady, nejdříve však ode dne, kdy Objednatel fakticky umožní

    Zhotoviteli zahájit práce na jejím odstraňování, až do dne, kdy Zhotovitel předá

    Objednateli příslušnou Část Díla po odstranění vady.

           Stránka 24 z 31
                               Příloha č. 2 - Obchodní podmínky
                                          Zhotovení DSP
                                          OP/DSP/12/17

16.8  Doba dle odst. 16.1 těchto Obchodních podmínek se prodlužuje

    vždy o dobu, po kterou tato doba podle předchozích ustanovení neběží.

16.9  Objednatel nebo jiná oprávněná osoba jsou povinni oznámit

    Zhotoviteli, že Dílo nebo Část Díla má vady, a požadovat jejich odstranění vždy

    bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistili při předání a převzetí Díla nebo

    Části Díla a u vad, které se objeví až v průběhu doby dle odst. 16.1, bez

    zbytečného odkladu poté, kdy je zjistili v průběhu této doby. Objednatel nebo

    jiná oprávněná osoba rovněž Zhotovitele upozorní na škody vznikající

    Objednateli v souvislosti se zjištěnými vadami Díla.

16.10          Zhotovitel se zavazuje započít s odstraňováním vad Díla nebo
    Části Díla bez zbytečného odkladu poté, kdy mu bude doručeno oznámení
    Objednatele nebo jiné oprávněné osoby, že Dílo nebo Část Díla má vady
    včetně požadavku na jejich odstranění. V odstraňování vad se Zhotovitel
    zavazuje bez přerušení pokračovat a odstranit je v co nejkratší technicky a
    technologicky možné lhůtě, kterou Zhotovitel navrhne a Objednatel
    odsouhlasí. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o lhůtě pro
    odstranění vady, je Zhotovitel povinen odstranit vadu v dle povahy vady
    přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem. Zhotovitel je povinen odstranit na
    své náklady i ty Objednatelem oznámené vady Díla, za které odpovědnost
    odmítá, resp. vady, které neuznává. Na takovou vadu se v ostatním přiměřeně
    použije úprava pro vady Díla. Pokud se následně stane nesporným, že
    Zhotovitel za vadu, kterou neuznal, skutečně neodpovídal, je Objednatel
    povinen uhradit Zhotoviteli náklady, které na odstranění vady účelně vynaložil,
    do 30 dnů od dne jejich prokázání Zhotovitelem.

16.11          V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost odstranit vadu
    v dohodnuté, příp. Objednatelem určené lhůtě, je Objednatel nebo jiná
    oprávněná osoba oprávněn zajistit odstranění této vady vlastními kapacitami
    nebo jiným dodavatelem na náklady Zhotovitele. Takovýmto postupem
    Objednatele nebude dotčena záruka za jakost poskytnutá Zhotovitelem na
    dotčenou Část Díla včetně jejího případného prodloužení. Náklady na
    odstranění vady je povinen uhradit Zhotovitel Objednateli na základě výzvy
    k úhradě. Objednatel má právo využít k úhradě nákladů na odstranění vad své
    nároky vyplývající z Bankovní záruky za odstranění vad Díla.

16.12          V případě, že je vada Díla nebo vada Části Díla neodstranitelná,
    je Zhotovitel povinen provést náhradní Dílo nebo Část Díla nebo poskytnout
    Objednateli přiměřenou slevu z Ceny za zpracováníDSP. Rozhodnutí, zda
    Objednatel přijme náhradní Dílo nebo slevu z Ceny za zpracováníDSP, je zcela
    v pravomoci Objednatele a není dotčeno předchozím uplatněním jiného práva
    z vad. V případě, že Zhotovitel nesplní svou povinnost provést náhradní Dílo
    nebo Část Díla, je Objednatel oprávněn zajistit jeho provedení vlastními
    kapacitami nebo jiným dodavatelem na náklady Zhotovitele. Objednatel má
    právo využít k úhradě nákladů na provedení náhradního Díla nebo Části Díla, či
    k úhradě svého nároku na poskytnutí přiměřené slevy z Ceny Díla své nároky
    vyplývající z Bankovní záruky za odstranění vad Díla.

16.13          Nad rámec příslušných ustanovení právních předpisů
    upravujících nároky Objednatele z vadného plnění se Zhotovitel zavazuje
    uhradit Objednateli podíl na vícenákladech, které vzniknou Objednateli při
    zhotovení Stavby podle Dokumentace staveb z důvodu vad DSP. Vícenákladem

    Stránka 25 z 31
                              Příloha č. 2 - Obchodní podmínky
                                         Zhotovení DSP
                                         OP/DSP/12/17

            podle předchozí věty se rozumí náklady, které bude muset Objednatel uhradit
            jako náklady za práce a dodávky při zhotovování Stavby dle Dokumentace
            staveb, které nebyly Zhotovitelem zachyceny v Dokumentaci staveb, ač tam
            vzhledem k závazkům Zhotovitele zachyceny být měly a mohly (vícepráce),
            ponížené o případné úspory, kterých v důsledku odstranění týchž vad DSPa
            z toho vyplývající změny postupu při realizaci Stavby bude dosaženo
            (méněpráce). Podíl na vícenákladech dle tohoto ustanovení je Objednatel
            oprávněn požadovat, a to i opakovaně, po Zhotoviteli do celkové výše
            maximálně 10 % celkové konečné Ceny za zpracování DSP se zahrnutím
            veškerých dodatků ke Smlouvě. Zhotovitel tento podíl na vícenákladech uhradí
            na písemnou výzvu Objednatele, nejpozději do 60 dnů od doručení výzvy
            k úhradě. Maximální výše podílu již reflektuje skutečnost, že Objednatel vady
            DSP po své kontrole (zejména úplnosti Dokumentace) sám nezjistí, ačkoliv je
            zjistit měl a mohl. Toto ustanovení nijak nevylučuje právo na náhradu škody,
            zaplacení smluvní pokuty ani ostatní práva z vadného plnění, avšak v rozsahu
            v jakém se uplatní nárok Objednatele na úhradu podílu na vícenákladech, dle
            tohoto ustanovení, již nemohou být uplatněny nároky Objednatele na náhradu
            škody nebo smluvní pokuty dle odst. 17.4 těchto Obchodních podmínek
            vzniklé v důsledku stejné vady.

16.14         Právo na uplatnění nároků z vadného plnění se promlčí

            uplynutím lhůty patnácti let, počítané ode dne, kdy právo mohlo být

            uplatněno poprvé.

16.15         Ujednáními tohoto článku není dotčeno ust. § 2630 občanského

            zákoníku ke Smlouvě.

17. SANKCE               V případě prodlení některé ze smluvních stran s peněžitým
         17.1 plněním je druhá smluvní strana oprávněna požadovat zaplacení úroku
            z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy. Pro účely
         17.2 nároku na zaplacení smluvní pokuty nejsou úroky z prodlení ve smyslu ust. §
         17.3 1971 občanského zákoníku považovány za součást náhrady škody.

         17.4          V případě prodlení Zhotovitele s předáním celého Díla či jeho
         17.5 předložením k akceptaci v termínu a za podmínek stanovených
            Harmonogramem plnění je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši
            0,1 % z Ceny za zpracování DSP za každý započatý den prodlení.

                    V případě prodlení Zhotovitele s předáním řádně provedené
            Části Díla či jejím předložením k akceptaci v termínech a za podmínek
            stanovených Harmonogramem plnění pro jednotlivé Dílčí etapy je Zhotovitel
            povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za příslušnou Část Díla za
            každý započatý den prodlení.

                    V případě, že Dílo obsahuje vady, které způsobí, že Objednatel
            bude nucen pro zhotovení Stavby na základě Dokumentace staveb zajistit
            vícepráce, nepředpokládané v DSP, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní
            pokutu ve výši 0,5 % z Ceny za zpracování DSP za každý takový případ.

                    V případě, že Zhotovitel pověřil prováděním Díla jiného
            Poddodavatele než toho, který byl uveden v příloze č. 8 Smlouvy, bez

                     Stránka 26 z 31
                      Příloha č. 2 - Obchodní podmínky
                                 Zhotovení DSP
                                 OP/DSP/12/17

    předchozího písemného souhlasu Objednatele, provedeného formou dodatku
    ke Smlouvě, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokuty ve výši 5 % z Ceny za
    zpracování DSP za každý takový případ.

17.6  V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost stanovenou

    Smlouvou udržovat po celou dobu provádění Díla v platnosti Objednatelem

    vyžadované pojistné smlouvy anebo nepředloží Objednateli k prokázání

    splnění této své povinnosti stanovené doklady, je Zhotovitel povinen uhradit

    smluvní pokutu ve výši 0,02 % z Ceny za zpracování DSP za každý den neplnění

    této povinnosti.

17.7  V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost poskytnout a

    předat Objednateli Bankovní záruku za provedení Díla nebo Bankovní záruku

    za odstranění vad Díla nebo neudržuje v platnosti Bankovní záruky v rozsahu

    vyžadovaném Smlouvou o dílo, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu

    ve výši 0,03 % z Ceny za zpracování DSP za každý den neplnění této povinnosti.

17.8  V případě, že Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu

    Objednatele postoupil byť i jen částečně povinnosti související s prováděním

    Díla třetí osobě, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 3 % z

    Ceny za zpracováníDSP.

17.9  V případě porušení povinností Zhotovitele při výkonu

    autorského dozoru dle čl. 4 těchto Obchodních podmínek, je Zhotovitel

    povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, jako částku jednorázovou, a

    to za každou neomluvenou neúčast na jednáních, příp. za pozdní nebo

    nekvalitní výkon autorského dozoru. Za pozdní výkon autorského dozoru

    Objednatel považuje nedodržení termínů sjednaných oboustrannou dohodou

    smluvních stran a uvedených v zápisech z jednání nebo v zápisech ve

    stavebních denících. Za nekvalitní výkon autorského dozoru Objednatel

    považuje jeho činnost, která v plném rozsahu nevede ke konečnému vyřešení

    vzniklých problémů v souvislosti sDSP, a kdy Zhotovitel nepostupuje při výkonu

    autorského dozoru s odbornou péčí.

17.10          V případě, že Zhotovitel odřekne nebo změní termín (tj. datum,
    popř. čas) výluky zveřejněné ve střednědobém plánu výluk, uhradí Objednateli
    smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý
    případ výluky u každého dotčeného dopravce:

a) jehož jízda vlaku byla ovlivněna, nebo

b) který již zapracoval a předal Objednateli (jako provozovateli dráhy) své dílčí
   opatření k dopravě s konkrétním dopadem na jízdu vlaku.

17.11 Zhotovitel se zavazuje uhradit:

a) smluvní pokutu za překročení plánovaného času ukončení výluky uvedeného
   v Rozkazu o výluce mající vliv na vlaky dopravců přímo dotčených překročenou
   výlukou ve výši stanovené v Prohlášení o dráze,

b) veškerou škodu či nemajetkovou újmu a účelně vynaložené náklady vzniklé
   Objednateli nebo které vůči Objednateli uplatnili dopravci (v osobní i nákladní
   dopravě a nasazení lokomotiv nezávislé trakce, včetně případného nasazení
   náhradní autobusové dopravy) či jiné třetí osoby a které vzniknou v souvislosti
   s překročenou výlukou.

             Stránka 27 z 31
                       Příloha č. 2 - Obchodní podmínky
                                  Zhotovení DSP
                                  OP/DSP/12/17

17.12  Za překročení doby trvání výluky se nepovažuje výluka, která

    byla pozdě zahájena z důvodů na straně Objednatele, pokud byl celkový

    časový rozsah výluky dodržen.

17.13          V případě neuvedení Stavbou dotčeného pozemku do soupisu
    pozemků a smluvního nezajištění Stavbou dotčeného pozemku je Zhotovitel
    povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každý takový dotčený
    pozemek.

17.14          V případě, že Zhotovitel při ukončení činnosti některé
    z oprávněných osob, která byla uvedena jako člen odborného personálu
    dodavatele, nebo osoby, kterou pro účel hodnocení Zhotovitel navrhl
    v Nabídce Zhotovitele a která splnila minimální úroveň kvalifikace, neoznámí
    Objednateli v souladu odst. 5.2 jinou oprávněnou osobu, je povinen uhradit
    smluvní pokutu ve výš výši 0,1 % z Ceny za zpracování DSP za každý takový
    případ a započatý den prodlení.

17.15          V případě prodlení Zhotovitele se splněním jiné povinnosti dle
    Smlouvy, než je uvedeno výše, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli
    požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny dotčené Části Díla za
    každý započatý den prodlení a Zhotovitel je povinen tuto smluvní pokutu
    uhradit.

17.16  Úrok z prodlení nebo smluvní pokutu se povinná smluvní strana

    zavazuje zaplatit do třiceti (30) dnů ode dne doručení písemné výzvy druhé

    smluvní strany.

17.17  Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo druhé smluvní

    strany na náhradu škody v plné výši.

17.18  Povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou, je

    povinná smluvní strana zavázána plnit i po zaplacení smluvní pokuty.

17.19  Právo na uplatnění nároků dle tohoto článku se promlčí

    uplynutím lhůty patnácti let, počítané ode dne, kdy právo mohlo být

    uplatněno poprvé.

18. ODSTOUPENÍ OBJEDNATELE

18.1  Kromě jiných důvodů, vyplývajících z právních předpisů, je

    Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení

    Smlouvy, jestliže:

18.1.1 Zhotovitel je v prodlení s provedením Díla nebo Části Díla delším než 30 dní.

18.1.2 Zhotovitel porušuje svou povinnost dle Smlouvy, pokud závadný stav
    z důvodu na straně Zhotovitele trvá i po 15 dnech ode dne písemného
    upozornění Objednatele na tuto skutečnost.

18.1.3 Zhotovitel nesplní svou povinnost poskytnout Bankovní záruku za provedení
    Díla dle čl. 11 těchto Obchodních podmínek nebo Bankovní záruku za
    odstranění vad Díla dle čl. 12 těchto Obchodních podmínek nebo nesplní
    svoji povinnost udržovat po celou dobu provádění Díla v platnosti některou z
    Objednatelem vyžadovaných pojistných smluv.

              Stránka 28 z 31
                              Příloha č. 2 - Obchodní podmínky
                                         Zhotovení DSP
                                         OP/DSP/12/17

18.1.4 Z okolností je zjevné, že Zhotovitel není schopen pokračovat v provádění Díla
    nebo Zhotovitel písemně vyrozumí Objednatele v rozporu se Smlouvou, že
    nebude pokračovat v provádění Díla.

18.1.5 Zhotovitel nesplní výzvu k odstranění některé z vad dle čl. 16 těchto
    Obchodních podmínek, jestliže vada zbavuje Objednatele v zásadě veškerého
    prospěchu z Díla nebo Části Díla.

18.1.6 Zhotovitel poruší závazek, že Poddodavatelé budou poskytovat plnění dle
    Smlouvy pouze v rozsahu dle přílohy č. 8 Smlouvy nebo postoupí práva či
    povinnosti ze Smlouvy bez písemného souhlasu Objednatele.

18.1.7 Dojde u Zhotovitele k platební neschopnosti, byl zrušen s likvidací nebo bez
    likvidace v případě, že nemá žádný majetek, že na majetek Zhotovitele je
    prohlášen úpadek, Zhotovitel sám podá dlužnický návrh na zahájení
    insolvenčního řízení nebo insolvenční návrh je zamítnut proto, že majetek
    nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení (ve znění zákona č.
    182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve
    znění pozdějších předpisů) nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl
    zcela nepostačující pro uspokojení věřitelů, jestliže bylo proti Zhotoviteli
    zahájeno exekuční řízení nebo nařízen výkon rozhodnutí, nebo pokud dojde
    k jakémukoliv jinému úkonu nebo události, které by měly podobný efekt jako
    kterýkoli z uvedených úkonů nebo událostí.

18.1.8 Zhotovitel, osoba na straně Zhotovitele nebo zástupce Zhotovitele se
    v souvislosti s plněním Smlouvy dopustí trestného činu úplatkářství nebo
    přijetí úplatku.

18.1.9 Jakékoli prohlášení Zhotovitele dle Smlouvy se ukáže nepravdivým.

18.1.10 Zhotovitel neoznámí Objednateli ani do 30 dnů po ukončení činnosti některé
      z oprávněných osob, která byla uvedena jako člen odborného personálu
      dodavatele, nebo osoby, která pro účel hodnocení byla Zhotovitelem
      navržena v Nabídce Zhotovitele a která splnila minimální úroveň kvalifikace,
      v souladu odst. 5.2 těchto Obchodních podmínek jinou oprávněnou osobu.

18.1.11 Zhotovitel nepředloží do doby zahájení prací na železniční dopravní cestě
      originál nebo ověřenou kopii dokladu, prokazujícího odbornou způsobilost
      stanovenou zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, a prováděcími vyhláškami
      k tomuto zákonu, to vše ve znění pozdějších předpisů, kterým prokáže, že
      každý pracovník, který bude vykonávat vedoucí práce, je oprávněn provádět
      činnosti na železniční dopravní cestě, je-li takový doklad vzhledem
      k charakteru Díla a prováděných prací nezbytný.

18.2  Nastane-li kterákoli z událostí nebo okolností, uvedených v odst.

    18.1 těchto Obchodních podmínek, může Objednatel odstoupit od Smlouvy

    písemným oznámením Zhotoviteli, které nabude účinnosti dnem doručení

    Zhotoviteli. Kromě toho v případech uvedených v odst. 18.1.7 a 18.1.8 těchto

    Obchodních podmínek může Objednatel odstoupit od Smlouvy oznámením

    s okamžitou účinností ke dni doručení Zhotoviteli.

18.3  Rozhodnutí Objednatele odstoupit od Smlouvy nemá vliv na

    uplatnění jiných práv Objednatele podle Smlouvy, která mají dle své povahy

    trvat i po tomto odstoupení.

    Stránka 29 z 31
                             Příloha č. 2 - Obchodní podmínky
                                        Zhotovení DSP
                                        OP/DSP/12/17

18.4  Zhotovitel se zavazuje, že dnem, kdy nabyde účinnosti

    odstoupení od Smlouvy:

18.4.1 přestane provádět veškeré další práce kromě těch, k nimž dal Objednatel
      pokyn pro ochranu života nebo majetku nebo pro bezpečnost Díla;

18.4.2 předá veškerou vyhotovenou dokumentaci, za niž obdržel platbu; a

18.4.3 vrátí Objednateli veškeré podklady a věci, které od něho za účelem
      provádění Díla převzal.

18.5  Zhotovitel bere na vědomí, že po odstoupení může Objednatel

    dokončit Dílo a/nebo zařídit, aby tak učinily jiné osoby. Objednatel a tyto

    osoby pak mohou využít DSP a další projektové dokumentace zhotovené

    Zhotovitelem nebo v jeho zastoupení.

18.6  Ke dni účinnosti odstoupení od Smlouvy má Zhotovitel právo na

    úhradu prokazatelných nákladů za:

18.6.1 práce, které byly na Díle vč. prací při výkonu autorského dozoru provedeny
    do okamžiku účinnosti odstoupení a nebyly Zhotoviteli zaplaceny jako plnění
    za Část Díla v rámci jiné Dílčí etapy;

18.6.2 materiály, které Zhotovitel objednal pro provedení Díla do dne účinnosti
    odstoupení od Smlouvy, které byly dodány Zhotoviteli, nebo jejichž dodávku
    je Zhotovitel povinen přijmout: tyto materiály se stávají okamžikem jejich
    zaplacení vlastnictvím Objednatele, přičemž Zhotovitel je povinen je
    Objednateli vydat v místě určeném Objednatelem;

18.6.3 Zhotovitel nemá právo na úhradu dle předcházejících odstavců ve vztahu
    k práci a materiálu, jejichž provedení, resp. použití při provádění Díla vč.
    provedení resp. použití při autorském dozoru by vedlo k vadám Díla
    (nesprávnému postupu při výkonu autorského dozoru).

19. ODSTOUPENÍ ZHOTOVITELE A NÁROKY ZHOTOVITELE

19.1  Kromě jiných důvodů, vyplývajících z právních předpisů zákona,

    je Zhotovitel oprávněn odstoupit od Smlouvy pouze jestliže:

19.1.1 Objednatel nepodepíše Předávací protokol do šedesáti (60) dnů poté, co
      Zhotovitel splnil podmínky pro jeho podpis ze strany Objednatele;

19.1.2 Je Objednatel v prodlení s úhradou splatné částky za plnění některé z Dílčích
    etap po odečtení finančních nároků Objednatele vůči Zhotoviteli více než
    čtyřiceti (40) dnů od vypršení lhůty splatnosti příslušného daňového dokladu
    a doručení písemné výzvy Zhotovitele k úhradě předmětné splatné částky.

19.2  Odstoupení Zhotovitele od Smlouvy dle tohoto článku je účinné

    dnem doručení písemného odstoupení od Smlouvy Objednateli.

19.3  Rozhodnutí Zhotovitele odstoupit od Smlouvy nemá vliv na

    uplatnění jiných práv Zhotovitele podle Smlouvy.

19.4  Ustanovení odst. 18.4 až 18.6 těchto Obchodních podmínek se

    použijí i v případě odstoupení Zhotovitele.

    Stránka 30 z 31
                  Příloha č. 2 - Obchodní podmínky
                             Zhotovení DSP
                             OP/DSP/12/17

20. ŘEŠENÍ SPORŮ

20.1       Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění

   vzájemných sporů vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně

   sporů o její výklad či platnost či sporů týkajících se potvrzení, rozhodnutí,

   pokynu, názoru nebo posouzení Objednatele a usilovat se o smírné vyřešení

   těchto sporů nejprve prostřednictvím jednání oprávněných osob nebo

   pověřených zástupců.

20.2       Spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní, budou

   postoupeny příslušnému obecnému soudu České republiky.

         Stránka 31 z 31