Textová podoba smlouvy Smlouva č. 6004811: Smlouva o dílo na ZHOTOVENÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A VÝKON

Příloha E618-S-2268_2018_Šim_SOD ze dne 21.6.2018.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            Smlouva o dílo na
ZHOTOVENÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A VÝKON

                    AUTORSKÉHO
       DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY

          Název zakázky: „Velim - Poříčany, BC"

                            Smluvní strany:

              Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
             se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

                      IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
          zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

                         spisová značka A 48384
     zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

                 na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018
                         Korespondenční adresa:

                Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
            Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

                         (dále jen „ Objednatel")
                    číslo smlouvy: E618-S-2268/2018/Šim
                   ISPROFOND: 327 321 4901/521 312 0002

                                a

  účastníci Společnosti „SP +SEU_VelPo_DSP" založené Smlouvou o sdružení ve společnosti
                ze dne 04. 05. 2018, se sídlem na adrese Správce

                          SUDOP PRAHA a.s.
             se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

                      IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349
          zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

                         spisová značka B 6088
                 bank. spojení: xxxxxxxxxx, č. účtu: xxxxxxxxxx
          zastoupena: Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou představenstva
                  Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva
                  Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva
         Korespondenční adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

                      jako „Správce" a „Společník 1"
                                a
                            SUDOP EU a.s.
              se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

                      IČO: 05165024, DIČ: CZ05165024
          zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

                         spisová značka B 21645
zastoupena: společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130

 80, IČ: 25793349 na základě Smlouvy o sdružení ve společnosti a Plné moci ze dne 04. 05. 2018
                           jako „Společník 2"

         Korespondenční adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00
                          (dále jen „Zhotovitel")

                         číslo smlouvy: 18 162 201

  uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva") v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
        občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ občanský zákoník").

  Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být
         touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1.1.2003 na základě
       zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa
       železniční dopravní cesty, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky a
        požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně
        plnit povinnosti v ní obsažené.

  1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě
       stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.

  1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno
        řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční
       zákon), ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se Objednatele bezodkladně
        informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku
       jeho společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své
        nabídky na plnění Veřejné zakázky v dále uvedeném smyslu.

  1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se
       všemi Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou
       vymezeny v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah.

  1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají
       význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy
        (dále jen „ Obchodní podmínky").

2. ÚČEL SMLOUVY

  2.1 Objednatel oznámil uveřejněním oznámení o zahájení zadávacího řízení - veřejné
        služby ve Věstníku veřejných zakázek dne 3.4.2018 pod evidenčním číslem Z2018-
        010016 svůj úmysl zadat v otevřeném řízení veřejnou zakázku s názvem „Velim -
        Poříčany, BC" (dále jen „Veřejná zakázka"). Na základě tohoto zadávacího řízení byla
        pro plnění Veřejné zakázky vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka
       Zhotovitele (dále jen „ Nabídka").
  2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací
        dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „ Zadávací dokumentace") a stanovení
        způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele.

  2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky
        a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace a
        Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím
        uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:

  2.3.1  v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy
      budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala
      účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací,

  2.3.2 v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně
        konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele,

  2.3.3  Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci
      zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu
      vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

  3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou provést Dílo spočívající ve
        zhotovení Dokumentace pro stavební povolení (dále jen DSP) dle specifikace
        uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy, a předat jej Objednateli a dále se zavazuje, že
        zajistí výkon autorského dozoru při realizaci Stavby, kterým bude zajištěn soulad
        provádění Stavby s ověřenou a projednanou DSP za podmínek stanovených v této
        Smlouvě. Součástí DSP budou Zhotovitelem zajištěné veškeré činnosti koordinátora
        bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „ koordinátor BOZP") na staveništi ve
       fázi přípravy, tj. při zpracování DSP, a to v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o
        zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších
        předpisů, dle specifikace uvedené v Příloze č. 3 písm. b) Všeobecné technické
        podmínky.

  3.2 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k
        provedení Díla.

  3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovený a předaný
        DSP a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek
        stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za
        zpracování DSP a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této
        Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

  Cena Díla bez DPH: 83 908 000,- Kč

  slovy: osmdesáttřimilionůdevětsetosmtisíckorun českých

  3.4 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve
        smyslu ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
        pozdějších předpisů, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo
        bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru
        spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn z finančního
        plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.

  3.5 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo
        nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém
        v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „ Harmonogram plnění") a vykonávat autorský
        dozor po celou dobu realizace Stavby.
  3.6 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh.
        V případě jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se
        použije zvláštní úprava obsažená v textu této Smlouvy.

  3.7 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností
        ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že
        Zhotoviteli nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se
        obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy.

  3.8 Ust. § 2605 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno tehdy, je-li
        dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným způsobem.

  3.9 Místem plnění DSP je: Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

     Místem výkonu autorského dozoru je místo realizace stavby, popř. další místa
     určená Objednatelem.

4. ZÁRUKY ZHOTOVITELE

  4.1 Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 11 Obchodních podmínek činí 10% z Ceny
        za zpracování DSP, tj.: 8 066 800,- Kč bez DPH. Cena za zpracování DSP je uvedena
        v Příloze č. 4 této Smlouvy.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  5.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským
        zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.

  5.2 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou a
        účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

  5.3 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě

     číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou

     nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.

  5.4 Smluvní strany podpisem této Smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi
        smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před
        ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.

  5.5 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního
       jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany
        sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami
        neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.

  5.6 Smluvní strany se ve smyslu ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku dohodly, že
        promlčení práv plynoucích z odst. 15.6, 16.14 a 17.19 Obchodních podmínek trvá
        patnáct let. Tato lhůta je počítána ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

  5.7 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření
        Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku
        Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo
        odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.

  5.8 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha
       těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Při tom
        musí být dodržen § 222 odst. 10 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
        zakázek. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo
       jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.
5.9 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění
     jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z
      odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením
      účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky,
      z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.

5.10 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo
      nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost
      nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy,
      nevyplývá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se
      zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či
      nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je
      svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.

5.11 Tato Smlouva je vyhotovena v šesti vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží čtyři
      vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

5.12 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o
      registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním těchto smluv v registru smluv v rozsahu
      vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních
      stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy. Obě
      Smluvní strany zašlou správci registru smluv elektronický obraz Smlouvy a jejich
      příloh a metadata vyžadovaná ZRS, a to do 30 kalendářních dnů od uzavření Smlouvy.
      Zhotovitel podpisem této Smlouvy zároveň výslovně stvrzuje, že souhlasí s
      případným zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních
      podmínek) na internetových stránkách Objednatele.

5.13 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této
      smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy,
      nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb.,
      občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství"), a že
      se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na
      základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.

5.14 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která v
      důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna,
      nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového
      označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze
      stran smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní
      strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude
      Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou
      škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství
      ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele
      Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy včetně
      odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen
      výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují
      současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v
      ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit
      Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky
      obchodního tajemství.

5.16 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých
      osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru
      smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
Dodržování Zpracovatelských smluv s jednotlivými Správci osobních údajů je řízeno
prostřednictvím portálu: www/sudop.cz/GDPR/Zpracovatelské smlouvy

5.17 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1  Specifikace Díla
Příloha č. 2  Obchodní podmínky - OP/DSP/12/17
Příloha č. 3  Technické podmínky:
        a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah
Příloha č. 4:  (TKP Staveb)
Příloha č. 5:  b) Všeobecné technické podmínky - VTP/DSP/07/18
Příloha č. 6:  c) Zvláštní technické podmínky z 28.3.2018
Příloha č. 7:  Rozpis Ceny Díla
Příloha č. 8:  Harmonogram plnění
Příloha č. 9:  Oprávněné osoby
Příloha č. 10: Seznam požadovaných pojištění
        Seznam poddodavatelů
        Související dokumenty
        Zmocnění Vedoucího Zhotovitele
Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho
                         k ní připojují svoje podpisy.

V Praze dne 21.6.2018                V Praze dne 19.6.2018

         Ing. Mojmír Nejezchleb        Ing. Tomáš Slavíček
     náměstek GŘ pro modernizaci dráhy      předseda představenstva
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
                             SUDOP PRAHA a.s.

                              Ing. Ivan Pomykáček
                           místopředseda představenstva

                               SUDOP PRAHA a.s.

                                    Ing. Tomáš Slavíček
                           na základě Smlouvy o sdružení ve společnosti a

                                       Plné moci
                                      SUDOP EU a.s.

                                   Ing. Ivan Pomykáček
                           na základě Smlouvy o sdružení ve společnosti a

                                       Plné moci
                                      SUDOP EU a.s.
                         Příloha č. 1
                        Specifikace Díla

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace stavby pro vydání stavebního
povolení (DSP) včetně veřejnoprávního projednání, zajištění všech podkladů k vydání
stavebního povolení, zpracování dokumentů a zajištění činnosti koordinátora BOZP při práci
na staveništi ve fázi přípravy dle zák. č. 309/2006 Sb., v platném znění, a včetně výkonu
autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.

Součástí díla je rovněž zejména:
- zpracování vyplněné žádosti o stavební povolení, včetně všech vyžadovaných podkladů a
příloh;
- zpracování podkladů pro zadávací řízení na realizaci stavby v potřebném množství a podobě
(zvláštní technické podmínky a soupis prací dle vyhl. č. 169/2016 Sb., v platném znění);
- zajištění vydání certifikátů o shodě vydávaných notifikovanou osobou v souladu s platnými
směrnicemi Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě konvenčního železničního
systému.
Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací
dokumentace.
   Příloha č. 2
Obchodní podmínky

  OP/DSP/12/17
                            Příloha č. 3
                        Technické podmínky:

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
   Přiloženy v elektronické formě na CD (CD je přiloženo v příloze č. 9 )
   Současně jsou přístupné na http://typdok.tudc.cz

b) Všeobecné technické podmínky - VTP/DSP/07/18

c) Zvláštní technické podmínky z 28.3.2018
                              Příloha č. 4
                             Rozpis Ceny Díla
■ Cena za zpracování DSP (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:
1. Základní služby na zpracování DSP

Položka Popis                  Měrná  Množství *) Jednotková  Cena
                        jednotka         cena *  celkem *

1 Zpracování DSP vyjma příloh G, H a I, včetně hod

  všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ

  SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a

  ZTP

2 Stanovení nákladů stavby v rozsahu      hod

  položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a

  souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu

  přílohy G - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006

  v platném zněn a dle požadavku VTP a ZTP)

3 Kompletní dokladová část (v rozsahu přílohy hod

  H - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006

  v platném zněn a dle požadavku VTP a ZTP)

  včetně inženýrské činnosti

4 Kompletní geodetická část (v rozsahu     hod

  přílohy I - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006

  v platném zněn a dle požadavku VTP a ZTP)

  včetně inženýrské činnosti

5 Definitivní odevzdání dokumentace, dle    ks

  SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a

  ZTP)

6 Definitivní odevzdání dokumentace, dle    ks

  SOD v elektronické formě (dle požadavku

  VTP a ZTP)

Celkem za základní služby:

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby na zpracování DSP      Měrná  Množství *  Jednotková  Cena
Položka Popis                  jednotka         cena *  celkem *
                        hod
7 Aktualizace záměru projektu dle požadavku
                        km
  VTP a ZTP)                  km
                        km
8 Zajištění mapových podkladů
                        hod
9 Geodetické práce
                        hod
10 Doplňující geotechnický průzkum pro
     železniční spodek

11 Doplňující geotechnický a stavebně
     technický průzkum staveb

12 Jiné průzkumy (např. pyrotechnický
     průzkum; pedologický průzkum atd.)

13 Zajištění vydání osvědčení o shodě      hod

  notifikovanou osobou v přípravě
14 Koordinátor BOZP v přípravě               hod

15 Zajištění technických podkladů pro           hod

vypracování zadávací dokumentace na

výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP

a ZTP

Celkem za dodatečné služby:

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. Cena za výkon autorského dozoru             Měrná  Množství *) Jednotková  Cena
Položka Popis                       jednotka         cena *  celkem *

  16 rozsah činnosti při výkonu autorského        hod
       dozoru projektanta v rámci realizace Stavby
       dle čl. 4 Obchodních podmínek

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po
celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 29 měsíců) v celkovém počtu x hodin.
Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré
náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v
předpokládané době realizace Stavby.

■ Cena Díla:

      Cena Díla (bez DPH)        Výše DPH               Cena Díla (s DPH)

      83 908 000,- Kč       17 620 680.- Kč             101 528 680.- Kč
         z toho:
                     16 940 280.- Kč              97 608 280.- Kč
    Cena za zpracování DSP       680 400.- Kč               3 920 400.- Kč
      80 668 000,- Kč

Cena za výkon autorského dozoru
       3 240 000,- Kč

■ Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DSP a výkon
   autorského dozoru:
Specifikace položky   Cena položky (bez DPH) Cena položky (s DPH)

    1. Dílčí etapa     40 334 000.- Kč    48 804 140.- Kč
             max. 50% z cenv DSP    29 282 484.- Kč
     2. Dílčí etapa               9 760 828.- Kč
               24 200 400.- Kč    9 760 828.- Kč
    3. Dílčí etapa  max. 30% z cenv DSP    3 920 400.- Kč
                          101 528 680,- Kč
    4. Dílčí etapa     8 066 800.- Kč
             max. 10% z cenv DSP
5. Výkon autorského
dozoru             8 066 800.- Kč
Celkem:          max. 10% z cenv DSP

                3 240 000.- Kč

               83 908 000,- Kč
Část Díla    Doba plnění           Příloha č. 5                Podm ínky dokončení Dílčí etapy
                     Harmonogram plnění

                  Popis činností prováděných v Dílčí etapě

Termín zahájení ihned po nabytí  Návrh technického řešení DSP k připomínkovému řízení   Předávací protokol (pro Část Díla)
    prací     účinnosti
           Smlouvy
 1. Dílčí etapa   2. 1. 2019

2. Dílčí etapa  15. 2. 2019    Dílčí předání DSP se zapracovanými připomínkami bez   Předávací protokol k dané dílčí etapě
                  dokladové části, s náklady a oceněnými soupisy prací ve
3. Dílčí etapa  1. 4. 2019     struktuře dle VTP, a návrhem ZTP na realizaci stavby   Kopie žádosti předaná Objednateli,
4. Dílčí etapa  28. 6. 2019    (dokumentace nutná pro vypsání veřejné zakázky na    potvrzená podatelnou stavebního
5. Dílčí etapa           realizaci stavby)                    úřadu
                  Kompletní dokladová část k podání žádosti o stavební   Stavební povolení v právní moci,
                  povolení                         předané Objednateli
                  Podání žádosti o stavební povolení            Výkaz poskytnutých služeb (1 x za
                  Nabytí právní moci stavebního povolení          čtvrtletí) - stručný popis výkonů a
                                               specifikace výkonu autorského
           předpoklad   Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby;     dozoru projektanta.
         8/2019 - 12/2021  Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne
                  zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby
                  v předpokládané délce 29 měsíců

Termín       předpoklad do                               Po ukončení přejímacího řízení
dokončení Díla   31. 12. 2021                               Stavby a předložení výkazu
                                               poskytnutých služeb (o výkonu
         (v závislosti na                              autorského dozoru projektanta)
         zahájení 5. Dílčí
         etapy)

                  Strana 1 (celkem 1)
                     Příloha č. 6
                   Oprávněné osoby

Za Objednatele:

■ ve věcech smluvních a obchodních:
     Jméno a příjmení
     Adresa
      E-mail
     Telefon

■ ve věcech technických:
     Jméno a příjmení
     Adresa
      E-mail
     Telefon

■ úředně oprávněný zeměměřický inženýr:
     Jméno a příjmení
     Adresa
      E-mail
     Telefon

Za Zhotovitele:

■ ve věcech smluvních a obchodních: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení

Adresa           Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

E-mail

Telefon

■ ve věcech technických: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení

Adresa           Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

E-mail

Telefon
■ vedoucí týmu: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení

Adresa      Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

E-mail

Telefon

■ úředně oprávněný zeměměřický inženýr - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení

Adresa      Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

E-mail

Telefon

■ specialista na železniční svršek a spodek: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení

Adresa      Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

E-mail

Telefon

■ specialista na pozemní stavby: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení

Adresa      Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

E-mail

Telefon

■ specialista na mostní a inženýrské konstrukce: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení

Adresa      Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

E-mail

Telefon

■ specialista na zabezpečovací zařízení: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení

Adresa      Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

E-mail

Telefon
■ specialista na sdělovací zařízení: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení

Adresa      Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

E-mail

Telefon

■ specialista na trakční vedení: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení

Adresa      Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

E-mail

Telefon

■ specialista na silnoproudou technologii: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení

Adresa      Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

E-mail

Telefon

■ specialista na elektrotechnická zařízení: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení

Adresa      Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

E-mail

Telefon

■ specialista na životní prostředí: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení

Adresa      Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

E-mail

Telefon

■ specialista na požární bezpečnost: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení

Adresa      Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

E-mail

Telefon
■ specialista na geotechniku: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení

Adresa      Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

E-mail

Telefon

■ koordinátor BOZP: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení

Adresa      Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

E-mail

Telefon

■ specialista na právní poradenství : oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení

Adresa      Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

E-mail

Telefon

■ specialista na inženýrskou činnost: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení

Adresa      Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

E-mail

Telefon

■ specialista na hodnocení ekonomické efektivnosti: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení

Adresa      Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

E-mail

Telefon
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této
Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést
s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a
úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.
        Příloha č. 7
Seznam požadovaných pojištění

• Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující pojištění:

            DRUH POJIŠTĚNÍ      MINIMÁLNÍ VÝŠE POJISTNÉHO
                                 PLNĚNÍ
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti 85 mil. Kč
třetím osobám

Společnost SUDOP PRAHA a.s. je pojištěna do výše 200 000 000,- Kč
                       Příloha č. 8
                   Seznam poddodavatelů

IDENTIFIKACE PODDODAVATELE         VĚCNÝ ROZSAH PODDODÁVKY           HODNOTA
(obchodní firma, sídlo a IČO)                           PODDODÁVKY V %
                                         ZE SMLUVNÍ CENY
  Ecological Consulting a.s. se sídlem  Zpracování zakázky v rozsahu
Olomouc - Lazce, Na Střelnici 343/48, PSČ měření intenzit hluku a vibrací         1%

       779 00, IČ: 25873962                              5%

GeoTec-GS, a.s. se sídlem Praha 10,       V rozsahu činnosti člena          2%
  Chmelová 2920/6, PSČ 106 00,      odborného personálu - specialista
       IČ: 25103431                                 8%
                            na geotechniku

NDCON s.r.o. se sídlem Praha 1, Zlatnická    V rozsahu činnosti členů
   10/1582, PSČ 110 00, IČ: 6493951   odborného personálu - specialista
                      na životní prostředí a specialista na

                         hodnocení ekonomické
                             efektivnosti

                              CELKEM %
Název Dokumentu            Příloha č. 9     Datum vydání
               Související dokumenty

                 (přiloženo na CD)

                 Zpracovatel

Projekt prostorové polohy   SUDOP Praha a.s.       12/2015
koleje

Projekt zajištění prostorové PROJEKT servis spol. s r.o. 11/2017
polohy koleje
                           Příloha č. 10
                    Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

a) Kopie Smlouvy o sdružení ve společnosti ze dne 4.5.2018
b) Kopie plné moci ze dne 4.5.2018
            SMLOUVA O SDRUŽEN! VE SPOLEČNOST!
       podle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem:        Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80

IČ: 25793349

zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088

zastoupen:        Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou představenstva

             Ing. Ivanem Pomykéčkem, místopředsedou představenstva

             Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva

(dále též „Společník 1" nebo „Správce")

a

SUDOP EU a.s.

se sídlem:        Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 00

IČ: 05165024

zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21645

zastoupen:        Ing. Tomášem Slavíčkem, statutárním ředitelem

(dále též „Společník 2")

(výše uvedené osoby jsou dále společně uváděny též jako „Společníci"; jsou-li sdruženi více, než dva společníci, budou
ti z nich, kteří nejsou Správcem, označování společně jako „Další společníci")

se touto smlouvou sdružují jako společníci za společným účelem činnosti, jak je dále stanoveno v této smlouvě
o sdružení ve společnosti (dále jen „Smlouva").

                   !. Společnost

1. Společnost, která sdružením Společníků podle této smlouvy vzniká („Společnost"), nebude mít právní osobnost,
   a ze společné činnosti budou vůči třetím osobám zavázáni společníci společně a nerozdílně.

2. Společníci se rozhodli vyvíjet níže popsanou společnou činnost pod názvem

                            „SP + SEU_Ve!Po_DSP"

3. Společnost bude sídlit na adrese:
     SUDOP PRAHA a.s., Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80

          11. Společný účel a doba trvání Společnosti

1. Účelem Společnosti je

   a) zvýšení efektivnosti využití vlastních zdrojů Společníků a k dosažení optimálních podmínek k plnění níže
      uvedené Zakázky;

   b) podání společné nabídky Společníků v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem „Velím - Poříčany,
      BC" (dále jen „Zakázka") jejímž zadavatelem je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
      se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČ: 70994234, Stavební správa západ
      na adrese Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 (dále jen „Zadávací řízení"), jehož Oznámení o zahájení
      zadávacího řízení bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 03. 04. 2018 pod ev. ě. zakázky Z2018-
      010016,
   c) v případě, že zadavatel vybere společnou nabídku Společníků jako nejvhodnější, uzavření smlouvy o dílo na
      realizaci Zakázky se zadavatelem („Smlouva o dílo") a společné poskytnutí plnění, které je předmětem
      Zakázky,

2. Společnost bude trvat ode dne podpisu léto smlouvy do okamžiku, kdy nastane některé z níže uvedených
   skutečností:

   a) Zadávací řízení bude zrušeno, a to dnem jeho zrušení;

   b) zadavatel vydá rozhodnutí o přidělení Zakázky svědčící o tom, že příslušná Smlouva o dílo nebude uzavřena
      se Společníky, a to dnem, kdy proti lakovému rozhodnutí již nebude možné podat námitky nebo návrh ha
      přezkoumání úkonu zadavatele k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, případně po vrácení veškerých
      jistot za nabídku, dojde-li k němu později;

   c) Smlouva o dílo bude uzavřena, ale bude později pravomocně posouzena jako neplatná;

   d) budou splněny veškeré závazky Společníků vůči zadavateli, které budou vyplývat ze společné nabídky a ze
      Smlouvy o dílo (tj, včetně splnění všech závazků vyplývajících z poskytnutých záruk);

   e) ostatních důvodů stanovených v občanském zákoníku.

3. Vypořádání práv a povinnosti Společníků při zániku Společnosti a další podrobnosti o právech a povinnostech
  , Společníků budou upraveny ve stanovách Společnosti, na kterých se Společníci dohodnou („Stanovy").

4. Společníci jsou a budou zavázáni vůči zadavateli společně a nerozdílně z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých
   v souvislosti se Zakázkou, splněním předmětu Zakázky či vzniklých v důsledku prodlení či jiného porušeni
   smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním předmětu Zakázky, a to po celou dobu plnění Zakázky i
   po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze Zakázky.

                   EU. Správce

1. Společníkem, který je pověřen správou společných záležitostí (dále jen „Správa společnosti"), tedy Správcem, je
   Společník SUDOP PRAHA a.s, Správce jedná ve společných záležitostech za všechny Společníky se třetími
   osobami (viz dále odst. 2 a 3 a čl. IV, odst. 2c) a 4-8 níže).

2. Správce zejména zastupuje Společnost resp. Společníky vůči zadavateli, a to v ústním i písemném styku.

3. Společníci tímto udělují Správci plnou moc k tomu, aby Společníky zastupoval:

   a) ve všech věcech týkajících se společné žádosti o účast (je-li podávána) a společné nabídky včetně jejich
     podpisů a podání zadavateli jakož i dalších úkonů v zadávacím řízení před uzavřením Smlouvy o dílo;

   b) v případě, že společné nabídka Společníků bude zadavatelem vybrána jako nejvhodnější, při všech úkonech
     týkajících se uzavření Smlouvy o dílo, včetně vlastního podepsání Smlouvy o dílo za Společníky (ledaže se
     účastníci písemné dohodnou jinak);

   c) po uzavření Smlouvy o dílo ke všem úkonům souvisejícím splněním Smlouvy o dílo, a to včetně platebního
     styku a oprávnění k uzavírání dodatků ke Smlouvě o dílo.

4. Správce plnou moc od Společníků ve výše uvedeném rozsahu přijímá. Za Správce jednají členové jeho
   statutárního orgánu, jejichž zástupci oprávněni vyplývá z obchodního rejstříku, nebo osoba, kterou tito členové
   zmocněním určí.

5. Správce si vyhrazuje právo odsouhlasit případné subdodavatele ostatních společníků před podpisem těchto
   subdodavatelských smluv. Společníci se zavazují, že předloží návrhy subdodavatelských smluv Správci nejméně
   5 pracovních dnů před jejich podpisem obou stran. Porušení této povinnosti je považováno za hrubé porušení
   této smlouvy, za každé takové porušení této povinnosti si smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši
   100 000,- Kč splatnou na účet Správce do 7 dnů od výzvy k úhradě.

            IV. Práva a povinnosti Společníků

1. Každý Společník se zavazuje v rámci společné činnosti postupovat s náležitou odbornou péčí, chránit dobré
   jméno Společnosti jakož i dobré jméno dalších Společníků.
2. O dosažení společného účelu se Společníci přičiňují touto měrou;

a) každý Společník zajistí, aby splnil (ať již sám či prostřednictvím subdodavatele) všechny kvalifikační
   předpoklady, které podle zákona o veřejných zakázkách a podle dohody Společníků splnit má, a v termínu
   předcházejícím rozumně termín pro podání společné žádosti o účast nebo společné nabídky doručil všechny
   doklady o splnění kvalifikačních předpokladů Správci;

b) každý Společník zajistí, že pro vypracování společné nabídky poskytne nezbytné informace a součinnost;

c) Správce při splnění součinnosti Společníků zajistí včasné podání společné žádosti o účast a/nebo společné
   nabídky zadavateli, a dále zajistí další komunikaci se zadavatelem v průběhu Zadávacího řízení, a po jeho
   skončení zařídí i případné uzavření Smlouvy o dílo;

d) bude-li se Společníky uzavřena Smlouva o dílo, budou Společníci v rámci společné činnosti provádět
   projekční a stavební práce v rámci Zakázky tak, že jejich podíly na těchto pracích budou odpovídat níže
   uvedenému rámcovému vymezení:

Společník                              Podíl

SUDOP PRAHA a.s.                           69%

SUDOP EU a.s.                            31%

3. Podrobné určení

a) výkonů, dodávek a jiných plnění Společníků ve vztahu k zadavateli;

b) vymezení dílčích plnění poskytovaných jednotlivými Společníky;

c) zásad úhrady nákladů, spojených se společnou činností, vynaložených jednotlivými Společníky,

d) pravidel pro rozdělení výnosů a nákladů ze společné činnosti; a

e) podrobných pravidel pro organizaci společné činnosti

bude upraveno ve Stanovách.

4. Správce koordinuje, a přejímá od Společníků jimi provedené projekční práce formou dílčích zdanitelných plnění a
   následně jménem všech Společníků dodává formou dílčích zdanitelných plnění celkové dílo zadavateli.

5. Správce poskytuje Společníkům služby spočívající ve Správě společnosti. Správci náleží za tuto činnost odměna,
   která jejíž zahrnuta v podílu Správce dle odst. 2 tohoto článku.

Správce poskytuje Společníkům služby spočívající ve Správě společnosti. Správci náleží za tuto činnost odměna,
která je již zahrnuta v podílu Správce dle odst. 2 tohoto článku.

6. Společníci dbají na dodržování ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
   předpisů (ZDPH) která se dotýkají společné činnosti. Správce vede evidenci pro účely DPH z činnosti celé
   Společnosti. Současně každý Společník vede evidenci pro účely DPH za společnou Činnost odděleně, a to
   ve vztahu ke svému podílu na plnění Zakázky. Správce přiznává daň na výstupu za činnost celé Společnosti. Další
   Společník/Společníci uplatňují daň na výstupu ve vztahu ke Správci, a to v rozsahu jejich podílů na plnění
   Zakázky. Pro uplatňování nároku na odpočet daně postupují Společníci v souladu se ZDPH.

7. K zajištění financování výdajů na společnou činnost, přijímání plateb a placení za výkony, subdodávky, materiál i
   k provádění dalších finančních operací prováděných v rámci společné činnosti Správce bude používat svůj běžný
   účet č. 51-2489990247/0100 vedený u Komerční banky, a.s. („Účet společnosti"). Správce bude mít postavení
   majitele účtu. Další Společník/Společníci budou mít právo seznamovat se s údaji o pohybech na Účtu společnosti.

8. Každý Společník je povinen být pojištěn v rozsahu a způsobem, jak bude sjednáno ve Smlouvě o dílo. Společníci
   předají relevantní pojistné smlouvy Správci nejpozději v termínu stanoveném pro předložení pojistných smluv
   zadavateli.

9. Informace týkající se provozu závodů Společníků, jejich obchodní činnosti, odborných metod a jiných oblasti,
   které nejsou veřejně dostupné, a dále Informace týkající se Zakázky, které nejsou zveřejněny zadavatelem, se
   považují za důvěrné. Společníci se zavazují nepředávat ani jinak nezpřístupňovat důvěrné informace třetím
   osobám a proti jejich jakémukoli zpřístupnění třetím osobám je přiměřeně chránit.

10. Po dobu účinnosti této Smlouvy není žádný ze Společníků oprávněn uzavřít se zadavatelem či třetí osobou
   žádnou smlouvu nebo dohodu, která by přímo čí nepřímo vyloučila nebo omezila možnost kteréhokoliv
   společníka na získání nebo plnění Zakázky. Společníci současné prohlašují, že výše uvedenou smlouvu či dohodu
   se zadavatelem či třetí osobou neuzavřeli ani před podpisem této Smlouvy.

                                                            /-
 11. Společníci se dále zavazují, že v rámci Zadávacího řízení nepředloží samostatně anebo ve spojení s třetí osobou
    další nabídku, že nebudou působit jako subdodavatelé žádného dalšího uchazeče a že zajistí, aby tak neučinila
    ani žádná z osob, které jsou ve vztahu ke společníkovi ovládanými osobami. Společníci současně prohlašuji, že
    řádná další nabídka specifikované v tomto odstavci před podpisem této Smlouvy nebyla předložena.

               V. Závěrečná ustanovení

1. Změny a doplňky této Smlouvy mohou být učiněny pouze písemně formou dodatků.
2. Tato Smlouva je vypracována ve 3 stejnopisech. Každý Společník obdrží jedno vyhotovení, jedno vyhotovení je

    určeno pro zadavatele.
3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem připojení podpisu poslední z osob zastupujících Společníky.

V Praze dne 04. 05. 2018

            Ing. Tomáš Slavíček       Ing. Ivan Pomykáček
          předseda představenstva    místopředseda představenstva

            SUDOP PRAHA a.s.        SUDOP PRAHA a.s.

V Praze dne 04.05. 2018

Ing. Tomáš Slavíček
 statutární ředitel
  SUDOP EU a.s.

                      4/4
                 PLNÁ MOC

SUDOP EU a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 00, IČ: 05165024, zapsaný do obchodního
rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21645, zastoupen Ing. Tomášem Slavíčkem,
statutárním ředitelem,

jakožto Společník 2 společnosti s názvem: „SP +SEU_VelPo_DSP"

                            zmocňuje tímto

        v souladu s ustanovením § 441 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění

SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80, IČ: 25793349, zapsaný
do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088, zastoupen Ing. Tomášem
Slavíčkem, předsedou představenstva, Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva
a Mgr. Ing. Evou Kudynovou Kiimtovou, místopředsedou představenstva,

jakožto Správce a Společníka 1 společnosti s názvem: „SP +SEU_VelPo_DSP"

                           jako zmocněnce
aby jeho jménem v souvislosti s účastí v zadávacím řízení o zadání veřejné zakázky:

              „Velím - Poříčany, BC"

vyhlášené zadavatelem: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace se sídlem Praha 1, Nové
Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČ: 70994234, Stavební správa západ na adrese Sokolovská
278/1955, 190 00 Praha 9,

učinil tyto právní úkony:

c podepsal společnou nabídku do výše uvedeného zadávacího řízení včetně všech dokumentů

  nabídku tvořících a podal ji Objednateli v rámci zadávacího řízení na Zakázku,

o zastupoval společníky společnosti ve výše uvedeném zadávacím řízení vůči Objednateli,

o jednal v ústním a písemném styku s Objednatelem a činil veškeré právní úkony, a to ohledně
    jakýchkoliv závazků, záruk či odpovědnosti ve věcech týkajících se společné nabídky,
    v zadávacím řízení o posouzení nabídky, provedení Zakázky, včetně nároků vůči Objednateli,
     změn předmětu Zakázky, změn harmonogramů a reklamací vad u všech výše
     uvedeném zadávacím řízení

® přijímal závazky a pokyny pro a za společníky společnosti a za celou společnost v zadávacím
     řízení

o svolávat zasedání společnosti

c v případě, že společná nabídka Společníků bude Zadavatelem vybrána jako nejvhodnější,
     při všech úkonech týkajících se uzavření Smlouvy o dílo, včetně vlastního podepsání Smlouvy
    o dílo za Společníky
     po uzavření Smlouvy o dílo ke všem úkonům souvisejícím s plněním Smlouvy o dílo, a to včetně
     platebního styku a oprávnění k uzavírání dodatků ke Smlouvě o dílo

Za zmocnitele:
SUDOP EU a.s.

V Praze dne 04. 05. 2018

         Ing. Tomáš Slavíček
           statutární ředitel
           SUDOP EU a.s.

Zmocnění v celém rozsahu přijímám:
V Praze dne 04. 05. 2018

  Ing. Tomáš Slavíček             Ing. Ivan Pomykáček
předseda představenstva          místopředseda představenstva

  SUDOP PRAHA a.s.               SUDOP PRAHA a.s.
Ověřovací doložka transformace komponenty
Ověřuji pod pořadovým číslem 78549, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.
UUID původní komponenty: 6dd0da04-137d-4f61-951c-fbe486ad1a9f
Ověřující osoba: Systém
Vystavil: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Datum: 27.06.2018 14:25:07