Textová podoba smlouvy Smlouva č. 6019175: Autorský dozor na staveništi "Rekonstrukce komunikace a chodníků v ul.

Příloha Příkazní smlouva_autorský dozor_SML_429_2018.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            PŘÍ KÁZNÍ SMLOUVA

               č. smlouvy Příkazce SML/429/2018
               č. smlouvy Příkazníka _______________

 UZAVŘENÁ NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI SMLUVNÍMI
                    STRANAMI PODLE

USTANOVENÍ § 2430 A NÁSL. OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, V PLATNÉM ZNĚNÍ

I. SMLUVNÍ STRANY    Město Kroměříž
Příkazce        Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž
Sídlo          Mgr. Jaroslavem Němcem, starostou města
Zastoupen        00287351
IČ
            Ing. Soňa Mertová, vedoucí odboru města
Bankovní spojení    Jaroslav Pajgr, referent investiční přípravy města
Číslo účtu       Ing. Jana Gregorová, referent investiční přípravy města
Osoby oprávněné jednat
ve věcech technických:

E-mail
dále jen „Příkazce"

Příkazník        Ing. Josef Šico
Sídlo          Švermova 776, 763 62 Tlumačov
Zastoupen        Ing. Josefem Šicem
IČ           40423794
DIČ           CZ 5507171505
Bankovní spojení
Číslo účtu       Ing. Josef Šico
Osoby oprávněné jednat Ing. Vojtěch Řihák
ve věcech technických:

E-mail:

dále jen „Příkazník"

II. Předmět smlouvv

2.1. Příkazník se zavazuje, že v rozsahu dohodnutém v této smlouvě a za podmínek v ní
uvedených, pro příkazce, na jeho účet a jeho jménem zařídí autorský dozor při provádění stavby
na staveništi veřejné zakázky:

            1
    „REKONSTRUKCE KOMUNIKACE A CHODNÍKŮ V UL VODNÍ, FARNÍ
           A DOBROVSKÉHO V KROMĚŘÍŽI l. a 2. etapa"

2.2. Příkazce se zavazuje, že za vykonání a zařízení ujednaných činností zaplatí příkazníkovi
úplatu ve výši ujednané v této smlouvě.

III. Rozsah a obsah předmětu plnění

3.1. Zajištění úkonů autorského dozoru v následujícím sjednaném rozsahu při realizaci stavby:

   • účast na kontrolních dnech během realizace stavby;
   • zajišťování a kontrola souladu realizovaných dodávek a prací s projektem;
   • součinnost s technickým dozorem stavby při kontrole předepsaných zkoušek materiálů,

     konstrukcí a prací, které provádí zhotovitel,
   • součinnost s technickým dozorem stavby a investorem stavby na operativním zpracování

     návrhů úprav a změn projektové dokumentace
   • uplatňování námětů, směřujících k zhospodárnění budoucího provozu (užívání)

     dokončené stavby;

3.1.1. Příkazník provádí úkony dle této smlouvy osobně a není oprávněn nechat se zastupovat
třetí osobou. Toto však nebrání příkazníkovi tomu, aby v souvislosti s plněním předmětu této
smlouvy nespolupracoval s jiným oprávněným odborným subjektem.

3.1.2. V ceně jsou zahrnuty náklady, které příkazník nutně nebo účelně vynaloží při plnění
svého závazku.
IV. Způsob plnění předmětu smlouvy

4.1. Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat všeobecně závazné
předpisy, ujednání této smlouvy, dohodnuté nebo přiložené výchozí podklady, předané mu
příkazcem, jeho pokyny, rozhodnutí a stanoviska veřejnoprávních (resortních) orgánů a
organizací v souladu se smlouvou.

4.2. Pokud z důvodu změny rozsahu a upřesnění původního řešení stavby nastanou skutečnosti,
které budou mít vliv na cenu a termín plnění, budou upraveny dodatkem k této smlouvě.

4.3. Odborné činnosti a záležitosti je příkazník povinen zabezpečovat s náležitou odbornou péčí
v souladu se zájmy příkazce. Předmět plnění, ujednaný v této smlouvě, je splněn řádným
vykonáním činností, ke kterým se příkazník zavázal v článku III. této smlouvy.

4.5. Příkazníkovi není dovoleno projednávat subdodavatelské vztahy s vybraným zhotovitelem
stavby bez odsouhlasení Příkazce.

4.6. Příkazník je vázán povinností mlčenlivosti o skutečnostech tvořících předmět státního,
služebního, lékařského, popř. obchodního tajemství, pokud s nimi při výkonu své činnosti, podle
této smlouvy, přišel do styku a bez písemného souhlasu nesmí informovat třetí osoby.

                               2
V. Čas plnění
5.1. Příkazník se zavazuje, že odborné činnosti podle této smlouvy pro příkazce vykoná ve
lhůtě:

1) I. etapa - od 11. 6. 2018 do 9. 9. 2018
   II. etapa - předpoklad zahájení od 3. 6. 2019 do 3. 10. 2019

5.2. Dodržení termínu plnění je závislé na řádném a včasném spolupůsobení příkazce,
ujednaném v této smlouvě. Po dobu prodlení příkazce s poskytnutím spolupůsobení není
příkazník v prodlení se splněním povinnosti splnit předmět smlouvy v ujednaném termínu.

VI. Spolupůsobení a podklady příkazce

6.1. Předmět plnění této smlouvy příkazník provede a splní podle podkladů:

a) Dle příslušné projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované Ing. Vojtěchem
Řihákem - Com-Tech, Třasoňova 3344/8A,767 01, Kroměříž, IČO;68048998, číslo
zakázky:3516, datum: 08/2017 autorizované Ing. Josefem Šicem, číslo autorizace 25008 -
dopravní stavby.

b) Dle pravomocného stavebního povolení pod SP.zn. MeUKM/065300/2017/03 ze dne
  9.11.2017

c) Dle pravomocného územního rozhodnutí pod Č.j.02/328/029639/1375/23/2017/Lud. ze dne
  10.7.2017

6.2. V rámci svého spolupůsobení se příkazce zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně nutném na
vyzvání poskytne příkazníkovi spolupráci při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění,
vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Toto
spolupůsobení poskytne příkazce příkazníkovi nejpozději do 3 dnů od jeho vyžádání.

VII. Cena předmětu plnění a platební podmínky

7.1. Cena za práce a činnosti ujednané v předmětu této smlouvy je sjednána dohodou
smluvních stran na základě cenové nabídky příkazníka ze dne 31. 1. 2018, která je přílohou č. 1
smlouvy. Odměna příkazníka za činnosti v rozsahu a obsahu smluveného dle čl. II (Předmětu
smlouvy), dle čl. III (Rozsah a obsah předmětu plnění):

Rozsah prací                Cena bez DPH  Cena vč. DPH
Zajištění úkonů autorského dozoru I.etapa  26. 640,- Kč 32. 234,40 Kč
Zajištění úkonů autorského dozoru Il.etapa  35. 520,- Kč 42. 979,20 Kč
Cena celkem                 62. 160,- Kč 75. 213,60 Kč
VIII. PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE

3
                                                 v

8.1. Příkazce uhradí odměnu na základě dílčích faktur a to následovně dle ceny prací za měsíc
(viz. cenová nabídka příkazníka ze dne 6. 3.2018):

1. faktura za dokončení I. etapy  26. 640,-Kč + DPH
2. faktura za dokončení II. etapy 35. 520,-Kč + DPH

8.2. Platba bude realizována na základě příkazníkem vystavených faktur, jejichž splatnost je do
30 dní od doručení příkazci.
8.3. V případě prodlení příkazce s úhradou daňového dokladu (faktury) dohodly smluvní strany
úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované ceny za každý započatý den prodlení.
8.4. V případě, že dojde ke zrušení nebo odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně
příkazce, bude příkazník práce rozpracované ke dni zrušení nebo odstoupení účtovat příkazci ve
výši vzájemně dohodnutého rozsahu vykonaných prací dle cenové nabídky.
8.5. V případě změny rozsahu a času plnění bude cena určena výpočtem s použitím hodinových
zúčtovacích sazeb podle cenové nabídky.
8.6. V případě, že příkazce bude požadovat další práce, bude uzavřen písemný dodatek
smlouvy. Dodatečné práce (prodloužení termínu stavby) bude oceněno poměrnou částí dle
nabídky příkazníka ze dne 6. 3.2018.
8.7. Faktury příkazníka musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani
z přidané hodnoty a musí obsahovat zejména:
- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo,
- identifikační údaje příkazce
- identifikační údaje příkazníka včetně DIČ
- název stavby,
- popis obsahu účetního dokladu,
- datum vystavení,
- datum splatnosti,
- datum uskutečnění zdanitelného plnění,
- výši ceny bez daně celkem,
- sazbu daně v %,
- podpis odpovědné osoby příkazce
- podpis příkazníka
- přílohu - soupis provedených prací odsouhlasených příkazcem
8.8. Peněžitý závazek příkazce se považuje za splněný v den, kdy je částka odepsána z účtu
příkazce.

IX. Odpovědnost za kvalitu práce příkazníka

9.1 Příkazce má právo na neodkladné a bezplatné odstranění opodstatněně reklamovaného
nedostatku či vady plnění. Případná škoda prokazatelně způsobená příkazníkem při výkonu jeho
činnosti bude příkazci uhrazena v souladu s platnými právními předpisy.

X. Změna závazku

10.1. Příkazce se zavazuje, že přistoupí na změnu smlouvy v případech, kdy se po uzavření
smlouvy změní výchozí podklady rozhodné pro uzavření této smlouvy, nebo uplatní nové
požadavky na příkazníka. Příkazce je povinen přistoupit na změnu smlouvy vždy, když dojde k
prodlení se splněním jeho povinnosti spolupůsobení, dojednaného v této smlouvě.

                  4
10.2. K návrhům dodatků k této smlouvě se strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 7 dnů od
odeslání dodatku druhé straně. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, která ho podala.
10.3. Smluvní strany se dohodly na tom, že příkazce uhradí příkazníkovi náklady v prokazatelné
výši na vyhotovení práce a činnosti, které vznikly příkazníkovi tím, že příkazce ani v dodatečné
lhůtě přiměřené závazku nesplnil svou povinnost poskytnout spolupůsobení v ujednaném rozsahu
a příkazník na základě toho od smlouvy odstoupil. Tím není dotčeno právo příkazníka na
náhradu škody, vzniklé porušením povinnosti ze strany příkazce.

XI. Bezpečnost práce a požární ochrana

11.1. Příkazník se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární, provozní a služební
předpisy na pracovištích příkazce, s nimiž byl seznámen.
11.2. Příkazce upozorní příkazníka na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti
na pracovištích příkazce k ohrožení života a zdraví příkazníka nebo dalších osob.

XII. Objektivní překážky

12.1. V případě objektivně daných překážek, které přechodně znemožní jedné ze smluvních stran
realizaci smluvních podmínek, prodlužuje se lhůta pro splnění těchto povinností o dobu trvání
těchto překážek, případně o dobu jejich následků. Jako objektivní překážky jsou označeny
okolnosti a události vzniklé po uzavření smlouvy, a to mimořádné, nepředpokládané, nezávislé
na vůli smluvních stran a opravňující ke změně smluvních podmínek. Každá smluvní strana,
která vzhledem k objektivním překážkám nemůže plnit své smluvní podmínky, musí co nejdříve
o tom uvědomit druhou smluvní stranu a uvést, v čem objektivní překážky spočívají.

XIII. Závěrečná ujednání

13.1. Příkazník prohlašuje, že má uzavřené, nebo do doby zahájení plnění dle této smlouvy
uzavřené Pojištění na výkon činnosti dle této smlouvy. Pojištění je smluvně uzavřeno s ČSOB
Pojišťovna, a.s., v celkové výši 2 000 000,- Kč.

13.2 Smluvní strany mohou tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu s měsíční výpovědní
dobou, která počíná běžet prvním dnem měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byla
výpověď doručena druhé smluvní straně.

13.3. Pokud příkazník poruší závažným způsobem svou povinnost dle této smlouvy (podstatné
porušení smlouvy), je příkazce oprávněn vypovědět tuto smlouvu s okamžitou platností.

13.4. Povinností příkazníka je vyjadřovat se k zápisům z kontrolních dnů technického dozoru
objednatele v čase nejpozději do 2 dnů od elektronicky zaslaného zápisu, pokud nebude s
obsahem zápisu souhlasit. Jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

13.5. Příkazce je oprávněn kontrolovat činnost příkazníka dle této smlouvy a příkazník je
povinen poskytnout k tomuto plnou součinnost.

13.6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky.
Smluvní vztahy neupravené v této smlouvě se řídí příslušnými ustanoveními občanského
zákoníku.

                               5
13.7. Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž příkazce obdrží dvě vyhotovení a
příkazník obdrží jedno vyhotovení.

13.8. Příkazník podpisem této smlouvy uděluje příkazci výslovný souhlas k uvedení údajů o
uhrazených daňových dokladech příkazníka ze strany příkazce na webových stránkách příkazce,
a to ve formě uvedení firmy příkazníka, jeho IČ, výše uhrazené částky a účelu platby.

13.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, obsahu smlouvy rozumí, že byla
sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz toho připojují své podpisy.

13.10. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva ve svém úplném znění byla
uvedena a zveřejněna na webových stránkách města Kroměříže a příp. dále v Registru smluv na
portálu veřejné správy. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k
jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

13.11. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a
o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

13.12. S odkazem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění,
se smluvní strany dohodly, že tuto smlouvu uveřejní v registru smluv za podmínek stanovených
uvedeným zákonem příkazce. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k
jejich užití a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

13.13. Tato smlouva byla odsouhlasena radou města Kroměříže na jejím zasedání dne 17. 5.
2018 pod č. usnesení 2614.

Přílohy smlouvy:
  1) cenová nabídka příkazníka ze dne 6. 3.2018

V Kroměříži dne 6. 6. 2018   V Kroměříži dne 4. 6. 2018
Příkazce:           Příkazník:

……………………………          ……………………………………..
 Mgr. Jaroslav Němec            Ing. Josef Šico
                        příkazník
  starosta města

              6
7