Textová podoba smlouvy Smlouva č. 7096683: Smlouva o poskytování služeb - Komplexní zajištění pyromuzikálního

Příloha Smlouva - Ohňostroj.doc

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            Smlouva
uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
Smluvní strany

Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism 

	se sídlem:
	Vinohradská 46, 20 41 Praha 2

	IČ: 
	49 27 76 00

	DIČ:
	CZ 49 27 76 00

	Zastoupené:
	Monikou Palatkovou, ředitelkou ČCCR – CzechTourism


(dále jen „objednatel“ případně CzT)

a

	Firma:
	MAKALU Fireworks s.r.o.

	Sídlo:
	Ke křížkám 166, Dubeč, 107 00 Praha 10

	Zastoupená:
	Martin Peter a Václav Krupička - jednatelé

	IČ: 
	04536011

	
	


(dále jen „Poskytovatel“)

 

 

Smlouva 

Příloha č. 3 Směrnice č. 7/2016 

Název smlouvy 

Název objednatele  

 

a 

 

Název dodavatele 

číslo smlouvy objednatele:  

číslo smlouvy dodavatele: 

 


1 Preambule

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka Poskytovatele podaná ve veřejné zakázce malého rozsahu, nazvané: „Komplexní zajištění pyromuzikálního ohňostroje pro projekt Připomínek a oslav významných výročí roku 2018“ ( dále jen „zadávací řízení“) .
2 Předmět smlouvy
2.1 Poskytovatel se podle této Smlouvy zavazuje k realizaci uměleckého pyromuzikálního ohňostroje světového formátu z hladiny řeky Vltavy pro Projekt připomínek a oslav významných výročí roku 2018.
2.2 Poskytovatel zajistí komplexní přípravu ohňostroje, a to konkrétně: 
2.2.1 návrh designu (choreografie) ohňostroje
2.2.2 distribuci a kompletaci pyrotechnického materiálu na lokaci odpalu
2.2.3 zajištění soulodí (pontonů) vhodných pro střelbu ohňostroje a jejich dopravu na lokaci
2.2.4 bezpečnou produkci odpalu pyromuzikální show ve smluvený datum a čas, včetně instalace zvukové aparatury pro reprodukci synchronizovaného hudebního doprovodu ohňostroje divákům a postprodukční demontáže ohňostroje, soulodí (pontonů) a hudební aparatury.
2.2.5 úklid lokace po skončení produkce a uvedení místa odpalu do původního stavu 

2.3 Při plnění činností bude Poskytovatel dodržovat pokyny stanovené Objednatelem a platnou právní úpravu (zejména zákon č. 61/1988 Sb., v platném znění, vyhláška ČBÚ č. 72/1988 Sb., zákon č. 206/2015 Sb., o pyrotechnice, v platném znění a vyhláška ČBÚ č. 288/2015 o provádění ohňostrojných prací). 

2.4 Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v Příloze č. 2 této smlouvy.
3 Místo a termín plnění

3.1 Místem plnění je vodní plocha řeky Vltavy v úseku mezi Čechovým a Štefánikovým mostem ze soulodí (pontonů).
3.2 Poskytovatel se zavazuje dodržovat časový harmonogram předložený poskytovatelem v zadávacím řízení, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 
3.3 Termín plnění je 28. 10. 2018. Přesný čas odpalu bude stanoven Objednatelem nejpozději do 20/10/2018. 
4 Práva a povinnosti objednatele
4.1 Objednatel se zavazuje, že v době plnění předmětu této smlouvy poskytne Poskytovateli potřebnou součinnost.
4.2 Objednatel se zavazuje předat Poskytovateli veškeré podklady a informace, které má a může je poskytnout a které přímo souvisejí s plněním předmětu této smlouvy, a to kontinuálně, dle potřeby obou smluvních stran.
4.3 Objednatel si vyhrazuje možnost změnit čas odpalu, přičemž tak ale musí učinit nejpozději tři dny před datem odpalu ohňostroje a to písemnou formou dodavateli.

4.4 V případě zjištění okolností, které by mohly mít vliv na plnění závazků vyplývajících z této smlouvy, se objednatel zavazuje o těchto zjištěných okolnostech Poskytovatele bez odkladu písemně informovat.
4.5 V případě, že Poskytovatel bude mít více jak 10 minut zpoždění s odpalem uhradí Objednatel Poskytovateli pouze 90 % odměny dle bodu 6.1. této smlouvy.
4.6 V případě, že Poskytovatel bude mít více jak 30 minut zpoždění s odpalem uhradí Objednatel Poskytovateli pouze 80 % odměny dle bodu 6.1. této smlouvy.
4.7 V případě, že Poskytovatel bude mít více jak 60 minut zpoždění s odpalem uhradí Objednatel Poskytovateli pouze 60 % odměny dle bodu 6.1. této smlouvy.
4.8 V případě, že Poskytovatel nezajistí odpal vůbec neuhradí Objednatel Poskytovateli odměnu dle bodu 6.1. této smlouvy

4.9 Objednatel je oprávněn smlouvu kdykoliv vypovědět bez udání důvodu.

5 Práva a povinnosti Poskytovatele
5.1 Poskytovatel se touto Smlouvou zavazuje zajistit plnění uvedené v článku 2 této smlouvy.

5.2 Poskytovatel se zavazuje nejpozději 10 pracovních dnů od ukončení plnění zakázky Objednateli předat Závěrečnou zprávu v elektronické podobě.
5.3 Poskytovatel se zavazuje vždy včas předem písemně upozorňovat objednatele 
na potřebu jeho součinnosti.
5.4 V případě zjištění okolností, které by mohly mít vliv na plnění závazků vyplývajících z této smlouvy, se Poskytovatel zavazuje objednatele o těchto zajištěných okolnostech bez odkladu písemně informovat.

5.5 Poskytovatel prohlašuje, že disponuje všemi potřebnými oprávněními k řádné realizaci plnění dle této smlouvy a že proti němu není vedené žádné řízení, které by mělo za následek ztrátu či omezení těchto oprávnění. Jakékoliv změny týkající se oprávnění dle tohoto odstavce je Poskytovatel povinen neprodleně objednateli oznámit. 

5.6 Poskytovatel se zavazuje, že bude mít po celou dobu trvání této smlouvy sjednáno platné pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s realizací výše uvedených činností, a to nejméně na 5 mil. Kč. Platná a účinná pojistná smlouva bude přílohou smlouvy na realizaci této VZ. 
5.7 Poskytovatel je povinen pro plnění smlouvy využít v plném rozsahu osoby, jejichž prostřednictvím prokázal technické kvalifikační předpoklady pro splnění veřejné zakázky. Obměna takové osoby je možná v průběhu plnění smlouvy pouze na základě předchozího souhlasu objednatele, a to po předložení dokladů ze strany Poskytovatele o tom, že nový člen týmu splňuje minimálně kvalifikaci požadovanou v tomto zadávacím řízení. 

6 Cena

6.1 Celková cena plnění za celý předmět plnění se sjednává ve výši 1 599 999,- Kč (slovy: jeden milion pět set devadesát devět devět set devadesát devět korun českých) bez DPH (dále jen "Cena"). Cena je stanovena jako maximální a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady Dodavatele vzniklé v souvislosti s plněním dle této Smlouvy. K této částce bude připočteno DPH v zákonné výši.
6.2 Objednatel bude hradit Cenu v české měně (CZK), a to bezhotovostním převodem na základě faktury vystavené Dodavatelem. Platby budou hrazeny následujícím způsobem:

a) 100% ceny bude uhrazeno Objednatelem po dodání závěrečné zprávy Objednateli.
6.3 Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré uvedené cenové údaje budou v Kč.
7 Platnost smlouvy
7.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
7.2 Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 1. 11. 2018.
8 Odpovědnost za škodu

8.1 . Za škodu či jinou újmu způsobenou činností poskytovatele podle této smlouvy nebo jeho nečinností odpovídá Objednateli a třetím osobám Poskytovatel. Odpovědnost smluvních stran za škodu či jinou újmu neupravená touto smlouvou se řídí ustanoveními platných a účinných právních předpisů, zejména občanského zákoníku
8.2 Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této smlouvy. Smluvní strany se zavazují vyvíjet maximální úsilí k odvrácení 
a překonání okolností vylučujících odpovědnost. 
8.3 Závazky smluvních stran vzniklé v důsledku odstoupení od smlouvy budou vypořádány následujícím způsobem. V případě odstoupení od smlouvy je Poskytovatel povinen neprodleně předat objednateli plnění v aktuálně rozpracovaném stavu. Pro případ odstoupení od smlouvy z důvodů na straně objednatele má Poskytovatel nárok na poměrnou část ceny odpovídající rozsahu jím provedeného plnění. V případě odstoupení od smlouvy z důvodů na straně Poskytovatele má Poskytovatel nárok na náhradu nutných nákladů, které prokazatelně vynaložil na provedení plnění.
8.4 V případě předčasného ukončení této smlouvy je Poskytovatel povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost tak, aby objednateli nevznikla škoda.
9 Sankce 
9.1 V případě, že Poskytovatel neprovede povinnost dle čl. 2.2.5 této smlouvy Objednatel má nárok na smluvní pokutu ve výši 10 000,-Kč za každé takové porušení smlouvy. 
9.2 V případě, že Poskytovatel neprovede kteroukoliv povinnost dle čl. 5 této smlouvy nebo jí provede v rozporu s pokyny Objednatele, Objednatel má nárok na smluvní pokutu ve výši 10 000,-Kč za každé takové porušení smlouvy. 
9.3 V případě, že bude Poskytovatel v prodlení s plněním této smlouvy oproti časovému harmonogramu, který je přílohou č. 1 této smlouvy, Objednatel má nárok na smluvní pokutu ve výši 5 000,-Kč za každou započatou časovou jednotku prodlení v harmonogramu uvedenou. 
9.4 Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu, uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím faktickým zaplacením nezanikne povinnost Poskytovatele splnit povinnost, jejíž plnění bylo zajištěno smluvní pokutou. Poskytovatel tak bude i nadále povinen ke splnění takovéto povinnosti.
9.5 Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu ani jejím faktickým zaplacením není dotčen nárok objednatele na náhradu škody v plné výši ani na odstoupení od smlouvy. Odstoupením od smlouvy nárok na již uplatněnou smluvní pokutu nezaniká.
9.6 Smluvní pokuta je splatná doručením písemného oznámení o jejím uplatnění Poskytovateli. Objednatel je oprávněn svou pohledávku z titulu smluvní pokuty započíst oproti splatné pohledávce Poskytovatele na zaplacení ceny.
9.7 Smluvní strany shodně prohlašují, že s ohledem na charakter povinností, jejichž splnění je zajištěno smluvními pokutami, jakož i s ohledem na veřejný zájem na jejich splnění, považují smluvní pokuty uvedené v tomto článku za přiměřené.
10 Licenční ujednání
10.1 Pro případ, že budou v souvislosti s plněním této Smlouvy Objednatelem Zhotoviteli předány jakékoliv podklady využité v kampani, které budou mít charakter autorského díla (dále jen „Autorské dílo“) ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, budou vztahy mezi smluvními stranami týkající se těchto Autorských děl upraveny takto:

10.2 Objednatel prohlašuje a garantuje, že je nositelem autorských práv k takovémuto předávanému Autorskému dílu a že je oprávněn s tímto Autorským dílem disponovat v rozsahu sjednaném v této Smlouvě a že toto Autorské dílo bude nedotčeno právy jiných osob. Objednatel se dále pro případ, že bude předáváno Autorské dílo vytvořené třetí osobou, zavazuje, že zajistí souhlas autora k poskytnutí práva Zhotoviteli k užívání Autorského díla v rozsahu uvedeném v této Smlouvě (a to zejména formou licence dle ustanovení § 2371 Občanského zákoníku).

10.3 Obdobně i Zhotovitel garantuje, že v případě, že bude využito Autorské dílo vytvořené třetí osobou, zajistí souhlas autora k poskytnutí práva pro využití díla.

10.4 Objednatel poskytuje Zhotoviteli oprávnění k výkonu práva předané Autorské dílo užít ode dne uzavření této smlouvy nejpozději do 150 dnů od spuštění kampaně a bez místního omezení, a to pouze v souvislosti s plněním této Smlouvy.

10.5 Zhotovitel není oprávněn do předaného Autorského díla zasahovat a upravovat si ho bez předchozího souhlasu Objednatele. 

11 Závěrečná ustanovení

11.1 Dodavatel bere na vědomí, že skutečnosti v této smlouvě uvedené můžou být zveřejněny v souladu se zákonem č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Pokud smlouva podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv, Objednatel se zavazuje smlouvu v tomto registru zveřejnit. 
11.2 Objednatel upozorňuje, že cena za plnění dle této smlouvy nemůže být v souladu s § 5 odst. 6 zákona o registru smluv č. 340/2015 Sb. obchodním tajemstvím. Dodavatel bere na vědomí, že skutečnosti v této smlouvě uvedené můžou být zveřejněny v souladu se zákonem č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Pokud smlouva podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv, Objednatel se zavazuje smlouvu v tomto registru zveřejnit. 
11.3 Jakékoli změny nebo doplňky musí být řešeny písemně, formou číslovaných dodatků odsouhlasenými a podepsanými oběma smluvními stranami.
11.4 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden obdrží poskytovatel.
11.5 Záležitosti v této smlouvě výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními platných a účinných právních předpisů, zejména občanským zákoníkem.
Přílohy: 
Příloha č. 1: Časový harmonogram – předkládá Poskytovatel
Příloha č. 2: Technická specifikace – předkládá Objednatel

V Praze dne 
	Za Poskytovatele:


	Za objednatele:	 
	 

	__________________________

	______________________________

 


číslo smlouvy objednatele: 18/S/300/382


číslo smlouvy Poskytovatele:
mezi:
Česká centrála cestovního ruchu 

a

MAKALU Fireworks s.r.o.

Smlouva o poskytování služeb
          

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy