Textová podoba smlouvy Smlouva č. 7666563: Smlouva o dílo

Příloha Smlouvaohnostroj.docx

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely

smluvní strany

1. 	Objednatel: 	MěKS Strakonice

  Sídlo :                   Mírová 831, Strakonice
  zastoupené :              František Christelbauer, ředitel
 	IČ:                     00367869                          	
	DIČ:     	CZ00367869                    	
	Bankovní spojení: 	ČSOB Strakonice, č. účtu 1768185/0300
	(dále jen „objednatel“)	
a
2. 	Zhotovitel:	Milan Skála, Dobřanovská 522, 387 01 Volyně
 	Tel.: 	602434454	
	E-mail:	sfd-pyro@volny.cz
	IČ:	625 17 350	
	DIČ:	CZ6605151938
	Číslo pojistné smlouvy:	Česká pojišťovna č. 53941946-17		
	Bankovní spojení:	GE Money Bank, 182731196/0600	
Fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona nezapsaná do obchodního rejstříku
tuto


Smlouvu o dílo 

I.
Předmět smlouvy

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje pro objednatele provedení ohňostroje za použití pyrotechnických výrobků kategorie F2, F3 a F4. 
II.
Doba plnění

Termín provedení ohňostroje:	1.1.2019, 18.00.hod.
III.
Místo plnění

Místo provedení ohňostroje: Strakonice, objekt strakonického hradu.	
IV.
Cena díla a platební podmínky

Objednatel zaplatí zhotoviteli za předmět smlouvy vzájemně dohodnutou celkovou cenu ve výši 150 000,.Kč, slovy jednostopadesáttisíc korun českých, na základě faktury vystavené po řádné realizaci předmětu smlouvy specifikovaného v čl.I této smlouvy. Splatnost faktury se stanoví na 14 dnů ode dne vystavení. Zhotovitel není plátce DPH.
V.
Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel zajistí přípravu, převoz a odpal ohňostroje v souladu s platnými zákony a předpisy. 
1. Za škody vzniklé při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním v bezpečnostním okruhu plně zodpovídá zhotovitel (vyjma škod vzniklých nesplněním součinnosti objednatele podle článku VI.) Zhotovitel předloží objednateli kopii pojistné smlouvy č.53941946-17.
1. Zhotovitel je povinen nejpozději při podpisu této smlouvy předložit objednateli kopii své pojistné smlouvy č. 53941946-17, kterou uzavřel s Českou pojišťovnou a.s.. Kopie této smlouvy je přílohou č.2 této smlouvy o dílo.
VI.
Povinnosti objednatele

1. Objednatel zajistí přítomnost zásahového vozidla Jednotky sboru dobrovolných hasičů Strakonice během ohňostroje, uzavření bezpečnostního okruhu pro ohňostroj dle pokynů oprávněné osoby zhotovitele a dohled na jeho dodržení po celou dobu trvání ohňostroje.
1. Objednatel je povinen zajistit přístup k bezpečnostnímu prostoru ohňostroje zásahovým vozidlům hasičů, policie ČR a zdravotní záchranné služby a to dle pokynů oprávněné osoby zhotovitele. 
1. Objednatel zajistí přístup na plochy, ze kterých bude proveden ohňostroj, a to ve dnech 30.12., 31.12.2018, 1.1. a 2.1.2019 v čase dle požadavků zhotovitele.
1. Objednatel zajistí ozvučení ohňostroje.
VII.
Ostatní ujednání

1. Nesplní-li objednatel povinnosti článku VI. je zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit, avšak až po marném uplynutí náhradní lhůty k plnění stanované zhotovitelem v písemné výzvě ke splnění předmětných požadavků doručené objednateli. 
1. V případě zásahu třetí moci, který neumožňuje provedení ohňostroje, zvláště pak za okolností, při kterých zákonné normy a vyhlášky vylučují provedení ohňostroje, zhotovitel plnění předmětu neprovede a nebude objednateli vystavovat fakturu.
1. V případě neprovedení předmětu smlouvy z důvodů vzniklých na straně zhotovitele, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 15% z celkové ceny díla dle čl. IV této smlouvy. Sjednáním této pokuty není dotčeno právo na náhradu způsobené škody.
1. V případě bezdůvodného zrušení předmětu smlouvy ze strany objednatele ve lhůtě kratší než deset dní před termínem plnění smlouvy, zaplatí objednatel smluvní pokutu ve výši 15% z celkové ceny díla dle čl. IV této smlouvy. Sjednáním této pokuty není dotčeno právo na náhradu způsobené škody. 
1. Smluvní strany berou na vědomí, že úprava scénáře a provedení ohňostroje podléhají ustanovením zákona č. 121/2000 Sb., o právu souvisejícím s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění a ustanovení občanského zákoníku. 
1. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012Sb., občanská zákoník, v platném znění. 
1. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.
1. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené MěKS Strakonice, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za své obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití bez jakýchkoliv podmínek.
1. Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Ne důkaz toho připojují své podpisy. 


Ve Strakonicích dne :	                      Ve Volyni dne : 
Za objednatele	Za zhotovitele
__________________________       	_________________________
          

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy