Textová podoba smlouvy Smlouva č. 7919227: Novoroční ohňostroj

Příloha Priloha.doc

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            Adresát:

Adresát:

Statutární město Olomouc

odbor kultury
Horní náměstí č. p. 583

779 11 Olomouc

IČ 00299308  DIČ CZ00299308

ID datové schránky: kazbzri

Email: podatelna@olomouc.eu
Akceptace objednávky č. OB03928/18/OKUL-KULT statutárního města Olomouce
(pokud nebude akceptace obratem doručena objednateli, má se za to, že dodavatel o plnění nemá zájem)
dle platné právní úpravy zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“).
1. Potvrzujeme, že nám byla dne 20.12.2018 doručena objednávka výše uvedeného čísla.
2. Tuto objednávku přijímáme a budeme na jejím základě poskytovat požadované plnění.
3. Čestně prohlašujeme, že ke dni akceptace objednávky splňujeme podmínky pro provozování živnosti stanovené v § 6 - § 8 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.
4. Bereme na vědomí, že teprve doručením této akceptace objednavateli vzniká smlouva.
5. Bereme na vědomí, že smlouva (tj. objednávka spolu s touto akceptací) bude objednatelem zaslána správci registru smluv (tj. Ministerstvu vnitra ČR) k uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
Identifikace dodavatele:

dle zápisu v obchodním rejstříku nebo registru živnostenského podnikání
Pyro & Art s.r.o.

Čelakovského 324/33

77900 Olomouc

Razítko a podpis dodavatele:
          

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy