Textová podoba smlouvy Smlouva č. 8859175: Ohňostroj Vinobraní 2019

Příloha 468_2019.PDF

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            Mělník

ľlI1iil“ć.z'r!l-Jil cíl LDM 168/M15 =*_.!1 .l ll

         ,se sídlem Městského úřadu náměstí Míru 1, 276 01 Mělník,
identifikační číslo 237051, daňové i.č. CZ00237051,
zastoupené Davidem Kučerou, vedoucím odboru vnitřních věcí

dále jen ,,objednatel"

                          se sídlem Roudné 80, 301 65 Plzeň,
identifikační číslo 69261075,
bankovní spojení Raiffeisenbank a.s., číslo účtu

dále jen ,,zhotovitel"

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a plnou zodpovědnost pro objednatele dílo,

které spočívá v realizaci ohňostrojné show (dále jen ,,dílo") dle nabídky zhotovitele ze dne

21.3.2019 a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit níže sjednanou cenu díla.
Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil S rozsahem a povahou díla, že jsou

mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné krealizaci díla, že

disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla

nezbytné.

Čas a místo plnění         21.9.2019
                  21.9.2019 v 14:00
Dílo bude provedeno v termínu:   21.9. 2019 ve 20:30 - 20:40
                  21.9.2019 ve 22:00
     zahájení přípravy díla:
      realizace díla:
     ukončení a předání díla:

Cena za provedeni díla je stanovena dohodou účastníků na 130 000 Kč včetně DPH 15% a

W je sjednána jako cena maximální, nepřekročitelná po celou dobu provádění díla, zahrnující

ves„keré náklady potrV ebné k vytvorˇení díla, jakoz. i prˇ imerený zisk zhotovitele.
Cena díla nezahrnuje zvučící aparaturu

                                468/2019
à
                                                                        '

          âà Mělník

         Cena díla je splatná ve lhůtě 30 dnů od doručení daňového dokladu (faktury) objednateli a
         bude zaplacena formou bankovního převodu na účet zhotovitele uvedený v záhlaví

           smlou\/y.

         Pro případ prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla sjednávají účastníci smluvní

        pokutu ve \/ýši 20% za každou 1 hodinu Z celkové ceny.

         Započtení smluvní pokuty oproti fakturovaným částkám, které druhá strana oprávněně
         požaduje za plnění závazků Ztéto smiou\/y, není přípustné. Smluvní pokuta musí být

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            0

          uplatněna vystavením faktury.

        Ze strany objednatele bude zajištěna součinnost ve věci zajištění záboru pozemku

         určeného k realizaci ohňostroje, ostraha vytyčeného prostoru, dohled hasicu a policie.

   I

         je-li některé ustanovení této smlouvy neplatné, odporovatelné nebo ne\/ynutitelné či
         stane-li se takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně \/ynutitelnosti
         ustanovení ostatních, pokud Z povahy, obsahu nebo Z okolností, za jakých bylo takové
         ustanovení přijato, ne\/yplý\/á, že tuto část nelze oddělit od ostatnich ustanovení této
         smlouvy. Účastníci se pro tento případ Zavazují vadné ustanovení bezodkladně nahradit

        bezvadným, které bude V nejvyšší možné míře odpovídat obsahu a účelu ustanovení

         vadného.

       Zhotovitel plně zodpovídá za případné škody vzniklé realizací díla a prohlašuje, že má pro

         ty to případy sjednanou pojistnou smlouvu.
         Smluvní strany výslovně a bez\/ýhradně souhlasí se zveřejněním úplného znění této
         smlouvy „Registru smluv" umístěném na portálu veřejné sprá\/y WWW.portal.gov.cz,
         postupem podle platného a účinného Metodického pokynu města Mělník a za podmínek a

        v souladu s příslušnými ustanoveními zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k

         informacím, v platném znění. Účastníci berou na vědomí, že „Registr smluv" je veřejně

           přístupný.

         Smluvní strany výslovně prohlašují, že veškeré údaje a skutečnosti obsažené v této
         smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012
         Sb., občanského zákoníku, v platném Znění a udělují svůj souhlas kjejich užití a zveřejnění
         bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Smluvní strany výslovně prohlašují, že
         zveřejnění této Smlouvy dle čl. 8 odst. 5 této Smlouvy není v rozporu s čl. 10 Obchodních
         podmínek Dodavatelé.

       Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma účastníky, účinnosti nabývá
        dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv.

         Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními
        občanského zákoníku. V ostatním se tato smlouva řídí obecně závaznými právními

                                                                  468/2019
Š
                '-Q Mělník

           předpisy.

         Účastníci se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly Svěřeny druhou

        smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a
         nepoužijí tyto informace kjiným účelům, než k plnění podmínek této sm|ou\/y.

          Účastníci prohlašují, že jsou plně svéprávní, že právníjednáni spojená S uzavřením této
         smlou\/y učinili svobodně a vážně, že nikdo Z nich nejedna! v tísni ani za jednostranně

        ne\/ýhodných podmínek, že s obsahem smlou\/y se řádně seznámili, porozuměli mu,

         souhlasí s ním a na důkaz toho smlouvu podepisují.

        Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě

          číslovaných dodatků.

          Účastníci výslovně a bez\/ýhradně souhlasí se zveřejněním úplného znění této smlou\/y v
         „Registru smluv" umístěném na portálu veřejné správy www.portal.gov.cz, postupem
         podle platného a účinného Metodického pokynu města Mělník č. 1/2015 a za podmínek a v

         souladu S příslušnými ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k
         informacím, vplatném Znění. Účastníci berou na vědomí, že „Registr smluv“ je veřejně

           přístupný.

         Učastníci výslovně prohlašují, že veškeré údaje a skutečnosti obsažené vtéto smlouvě
         nepovažují za obchodní tajemst\/i ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb.,
         občanského zákoníku, v platném znění a udělují svůj souhlas kjejich užití a zveřejnění bez
         stanoveníjakýchkoliv dalších podmínek.

        Zmocněný k podpisu smlou\/y usnesením Rady města Mělník č. 670/2016 ze dne 15. 8.
         2016 je David Kučera, vedoucí odboru vnitřních věcí. Uzavření smlou\/y bylo schváleno na

          jednání pracovní skupiny vinobraní.
         Tato smlouva je uzavřena ve dvou vyhotoveních, z nichž každý Z účastníků obdrží jedno

           \/yhotovení.

  15 019 §12  niz

VM

  David Kučera

3           468/2019
          

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy