Textová podoba smlouvy Smlouva č. 9285323: zpracování dokumentace pro provedení stavby "Loučovice -

Příloha KUJCP01KCXJB.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            JIHOČESKÝ KRAJ                   *KUJCP01KCXJB*

                          KUJCP01KCXJB

                  KRAJSKÝ ÚŘAD

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ

IČO: 70890650  datum: 21.2.2019 vyřizuje: Ing. Hana Machartová               telefon: 386 720 866
DIČ: CZ70890650

                                  OBJEDNÁVKA č. 000228/2019

Dodavatel: A8000s.r.o.,
IČ: 46680543
Adresa dodavatele: Radniční 136/7, 370 01 České Budějovice
Telefon: +420 386 352 737

Předmět plnění: Zpracování dokumentace pro provedení stavby „Loučovice - Rozhledna Kapličky"

Předmět zakázky:
Předmětem zakázky je zpracování Dokumentace pro provedení stavby „Loučovice - Rozhledna Kapličky". Tato
dokumentace bude zpracována včetně výkazu výměr a bude sloužit pro výběr dodavatele stavby ve veřejné soutěži.
Dokumentace pro provedení stavby bude vycházet ze sloučené dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební
povolení, kterou v květnu roku 2018 zpracovala společnost ATELIER 8000 spol. s r.o., Radniční 136/7, 370 01 České
Budějovice (od 1.1. 2019 společnost přejmenována na A8000 s.r.o.).
Způsob provedení: Uvedená dokumentace bude vypracována v podrobnosti vyhlášky č. 169/2016 Sb. a bude
předána ve 2 výtiscích + 6 x DVD (ve formátu .pdf)

Sjednaná cena: 98 000 Kč bez DPH, tj. 118.580,- včetně DPH
Termín předání díla: 5/2019

Podmínky plnění: Práce budou probíhat v termínech stanovených objednávkou, upřesnění termínů či technologie a
rozsahu na vyžádání sdělí objednatel. Po dokončení prací předloží zhotovitel závěrečné vyúčtování, které bude
obsahovat předávací protokol a fakturu.

Fakturační adresa:
Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2,
370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650

          U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 české Budějovice, tel.: 386 720 111,
         e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz, ID DS: kdib3rr, www.kraj-jihocesky.cz

                                    Stránka 1
Potvrzenou objednávku vraťte na výše uvedenou adresu
Dodavatel bere na vědomí, že objednávka, jejíž plnění převyšuje částku 50.000,- Kč bez DPH, bude zveřejněna v
registru smluv zřízeného podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
Faktury, které posíláte pouze elektronicky (mailem) zasílejte na e-mail podatelny: posta@kraj-jihocesky.cz
Při fakturaci uvádějte na daňový doklad pouze účet zveřejněný u správce daně podle ustanoveni § 109 odst. 2 písm.
c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve zněni pozdějších předpisů. V opačném případě se vystavujete riziku, že Vám
DPH uhradíme na účet Vašeho správce daně podle § 109a jmenovaného zákona. Totéž platí i v případě, že se
stanete nespolehlivými plátci podle § 109 odst. 3 téhož zákona.

Ing. Zdeněk Klimeš
vedoucí odboru životního prostředí,
zemědělství a lesnictví

Potvrzení dodavatele:

Dne převzal

             U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, tel.: 386 720 111,
            e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz, ID DS: kdib3rr, www.kraj-jihocesky.cz

                                     Stránka