Textová podoba smlouvy Smlouva č. 10121234: Znalecký posudek ke stanovení ceny obvyklé - Pasivní sledovací systém

Příloha 195110139.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            nu i ir iiiiioiii.i1 91z 111111.111

                                                      MOCRXO1

Sp. zn. SpM0 6681-61/2018-1350

                      SMLOUVA O DÍLO

                            Č. 195110139
          Znalecký posudek k posouzení nabídkové ceny na veřejnou zakázku

                     „Pasívní sledovací systém DPET"

                 SMLUVNÍ STRANY

1. C ká republika — Ministerstvo obrany

se sídlem:            Tychonova 1, 160 00 Praha 6
zastoupena:                                    ředitelem odboru

 vyzb'wjování          pozemních sil Sekce vyzbrojování a akvizic MO
se sídlém kanceláří:       nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6
IČO:               60162694
DIČ:               CZ60162694
bankoviní spojení:        ČNB, pobočka Praha, Na Příkopě 28, 110 03 Praha 1

číslo úctu:
vyv řizu1ji ve věcech smluvních:

                 ministerský rada oddělení pořizování vojenského materiálu

                 a služeb OVPozS Sekce vyzbrojování a akvizic MO

                 e-mail:     tel.:          fax:

vyřizuje ve věcech technických:

                 ministerský rada oddělení projektů a programů OVPozS

                 Sekce vyzbrojování a akvizic MO

                 e-mail:     tel.:          fax:

adresa p doručování korespondence:
                     Sekce vyzbrojování a akvizic MO
                     odbor vyzbrojování pozemních sil
                     nám. Svobody 471/4
                     160 01 Praha 6

(dále jen objednatel") na straně jedné

                      a

2. Cetag 's.r.o.

Znalecký "stav zapsaný v evidenci znaleckých ústavů vedené u Ministerstva spravedlnosti
v oboru „kkonomika", odvětví „Ceny a odhady". Oceňování hardware, software, duševního

vlastnictlá elektroniky.     Táboritská 1000/23, 130 00 Praha 3
sídlo/místo podnikání:      27451925
IČO:               CZ27451925
DIČ:               ČSOB a.s.
bankovní s ojení:
číslo "čtu:

ISDS:             fjrvive

vyřizuje ve věcech smluvních:        jednatel

                e-mail:        tel.:

adresa pro doručování korespondence:

                Táboritská 1000/23, 130 00 Praha 3

(dále jen „zhotovitel") na straně druhé

v soul du s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozděSích předpisů (dále jen „ObčZ"), uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva").

                           Článek I
                       ÚČEL SMLOUVY

Účelem smlouvy je zajištění spinění povinnosti objednatele při úplatném nabývání majetku
MO ČR dle zákona Č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a napinění ust.
§ 12 adst. 4 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování
v právnich vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

                           Článek II
                      PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele znalecký posudek k posouzení, zda
   nablidková cena dodavatele, vyjednaná v rámci zadávacího postupu na nadlimitní veřejnou
   zakázku „Pasívní sledovací systém DPET", odpovídá ustanovení § 12 odst. 4 zákona
   Č. 2:119/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,
   ve z'hění pozdějších předpisů (dále jen „znalecký posudek" nebo „dílo").

2. Zho1tovitel se zavazuje při zpracování znaleckého posudku postupovat v souladu s touto
   smkluvou, OběZ, a dále zákonem č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění
   pozdějších předpisů, a vyhláškou ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení
   zákoha o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů.

3. ObjeIdnatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo cenu dle čl. IV odst. 1
   smloUvy, a to za podmínek dále sjednaných.

                     Článek III
                MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ

1. Míst4n předání zpracovaného znaleckého posudku je ministerstvo obrany, Sekce
   vyzbrojování a akvizic, odbor vyzbrojování pozemních sil, náměstí Svobody 471/4, 160 00

   Praha i5.

2. Zhotoyitel je povinen návrh znaleckého posudku projednat se zástupcem objednatele,

kterým> je           tel.:         e-mail:

nebo jim písemně pověřená osoba (dále jen „zástupce objednatele"), a to nejpozději

5 kaleňdářních dnů před předáním znaleckého posudku dle čl. III odst. 4 této smlouvy.

Zástujice objednatele je v rámci projednávání návrhu znaleckého •posudku oprávněn

vznášeit doporučení a/nebo připomínky k návrhu znaleckého posudku, které je zhotovitel

povine i zohlednit v případě, že předmětné doporučení a/nebo připomínky nejsou

v rozpbru se zákonným obsahem jeho znalecké činnosti. Pokud nebudou tyto doporučení

a/neboj připomínky zhotovitelem ve znaleckém posudku zohledněny bez objektivních

                     2
    ůvodů (zaslaných objednateli písemnou formou), objednatel není povinen uvedený
   znalecký posudek převzít.
3. Zhotovitel se zavazuje zpracovat znalecký posudek jako výsledný dokument (znalecký

  Posudek) ve 2 výtiscích v tištěné a současně 1 x v elektronické podobě na CD nosiči

   v'e formátu .doc, .pdf nebo .xls, a předat jej zástupci objednatele v místě pinění dle čl. III odst.
   l smlouvy, a to nejpozději do 21 kalendářních dnů od data převzetí podkladů pro
   viiypracování znaleckého posudku, tj. nabídky na nadlimitní veřejnou zakázku „Pasívní
   sledovací systém DPET" od objednatele.
4. Dnem předání znaleckého posudku se rozumí datum podpisu předávacího protokolu, na
   jehož základě bude zhotovitelem předán a objednatelem převzat znalecký posudek, který je
   předmětem smlouvy. Předávací protokol vypracuje a následně podepíše zhotovitel a převzetí
   phtvrdí zástupce objednatele.

                          Článek W
                CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za dílo podle smlouvy byla sjednána dohodou smluvních stran v souladu s ust. § 2
   zakona Č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů:

                         Cena za dílo činí:

                 Cena za dílo bez DPH činí: 216 000,00 Kč.

                 Výše DPH (sazba 21%) činí: 45 360,00 Kč.

           Cena za dílo včetně DPH (sazba 21%) činí: 261 360,00 Kč,

            (slovy: dvěstěšedesátjednatisíctfistašedesát korun českých).

2. Takto stanovená cena za dílo je cenou maximální, která nemůže být překročena.
3. DIňový doklad musí být vyhotoven ve 2 výtiscích (originál a kopie) a musí obsahovat

   náležitosti uvedené v ust. § 435 odst. I ObčZ a dále pak označení daňový doklad nebo
   falhura, číslo této smlouvy a náležitosti daňového dokladu stanovené v ust. § 29 zákona
   Č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový
   doklad").
4. Na! daňovém dokladu musí být uvedeny identifikační znaky objednatele v následujícím
   znání:

   Čeká republika — Ministerstvo obrany,

   TyLonova I,

   16001 Praha 6,
       60162694, DIČ: CZ60162694,

   Sekce vyzbrojování a akvizic MO,

   odbor vyzbrojování pozemních sil,

   nánl Svobody 471,

   l6001 Praha 6.
5. PřílLi hou daňového dokladu bude kopie předávacího protokolu dle čl. Hl odst. 4 smlouvy

   a clgle kalkulace znalečného podle skutečných nákladů, která však nesmí překročit cenu
   za dílo podle čl. IV odst. I smlouvy.

                              3
6. hotovitel provede vyúčtování ceny za dílo po podpisu předávacího protokolu dle čl. III
   odst. 4 smlouvy. Splatnost doručeného daňového dokladu je 30 kalendářních dnů ode dne
   jeho doručení objednateli.

7. /aplacením se rozumí úhrada celé vyúčtované částky. Daňový doklad je považován
   z'a uhrazený dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu
   zhotovitele.
   I

8. Objednatel je oprávněn vrátit daňový doklad před uplynutím lhůty jeho splatnosti, neobsahuje-
   li, požadované náležitosti, není-li doložen požadovanými doklady nebo obsahuje neúpiné
   či nesprávné cenové údaje a náležitosti nebo má jiné vady. V případě oprávněného vrácení
   zhotovitel vystaví nový daňový doklad. Vrácením daňového dokladu přestává běžet původní
   láůta jeho splatnosti a nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení nového (opraveného)
   d'aňového dokladu objednateli. Zhotovitel je povinen nový daňový doklad doručit
   objednateli na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví této smlouvy,
   a ito do 14 kalendářních dnů ode dne doručení oprávněně vráceného daňového dokladu
   zhotoviteli.

9. OIprávněným vrácením daňového dokladu přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží
   nóvá lhůta splatnosti dle odst. 6 tohoto článku smlouvy.

10. Pitud budou u zhotovitele shledány důvody k napinění institutu ručení za daň podle
   us't. §i 109 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
   btlde objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně
   pádle ust. § 109a tohoto zákona.

                         Článek V
  SMi LUVNÍ POKUTY, ÚROKY Z PRODLENÍ A ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

1. Smi luvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele se zhotovením díla ve lhůtě
  clli, čl. DI odst. 3 této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši

  0,2 % z ceny za dílo v Kč včetně DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý započatý

  dek prodlení až do doby spinění závazku zhotovitele, nebo do doby zániku smluvního

  vzahu.

2. SmIluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou daňového dokladu

  uhiLdí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši.

3. pSomviiliunvnne.ísptroaknuě.ty jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování

4. Smiluvní pokutu a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké
   vysii vznikla druhé straně v této souvislosti škoda, která je vymahatelná samostatně vedle
   sml uvní pokuty a úroku z prodlení v piné výši.

5. ZhoI tovitel odpovídá objednateli za škodu, kterou mu způsobí v souvislosti s piněním
   přeámětu této smlouvy, včetně porušení povinností dle čl. Vl této smlouvy.

          Článek VI
      ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

1. Pod lady ke zpracování znaleckého posudku a znalecký posudek obsahující údaje o výši
   nabkikové ceny dodavatele na nadlimitní veřejnou zakázku „Pasívní sledovací systém

  DPET" jsou neutajovaného charakteru ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně
  utajjivaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve mění pozdějších předpisů.
  K v škerým informacím poskytnutým objednatelem zhotoviteli je zhotovitel povinen

  Ĺ.   4
  přistupovat v souladu $ ustanovením 1730 OběZ, tj. objednatel považuje tyto informace
  za důvěrné.

2. hotovitel není oprávněn podávat jakékoliv informace z průběhu oceňování
   Á o výsledcích ocenění třetím stranám bez výslovného souhlasu objednatele.

3. 6bjednatel se zavazuje předat zhotoviteli nabídku dodavatele na nadlimitní veřejnou

  zi akázku „Pasívní sledovací systém DPET" popř. jinou potřebnou dokumentaci pro

  radné spinění předmětu smlouvy při podpisu smlouvy nebo bez zbytečného odkladu po

  podpisu smlouvy, a to po vzájemné dohodě v místě pinění dle čl. III odst. I smlouvy.

4. 4hotovitel je povinen po provedení díla vrátit objednateli veškerou dokumentaci, která mu
   byla objednatelem poskytnuta v rámci součinnosti dle smlouvy.

                          Článek VII
                   ZÁNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

I. Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztah zaniká:

   a písemnou dohodou smluvních stran spojenou se vzájemným vypořádáním účelně
      a prokazatelně vynaložených nákladů ke dni zániku smlouvy;

      jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem pro její podstatné porušení
      zhotovitelem s tím, že podstatným porušením smlouvy se rozumí:

        nespinění závazků zhotovitele dle čl. 11 odst. 1 smlouvy v místě a době pinění
        dle čl. III smlouvy řádně a/nebo včas;

        porušení povinností dle čl. VI smlouvy zhotovitelem.

      písemným odstoupením objednatele od smlouvy bez udání důvodu spojeným
      se vzájemným vypořádáním účelně a prokazatelně vynaložených nákladů ke dni zániku
      smlouvy;

      spiněním předmětu smlouvy.
2. Vi případě jednostranného odstoupení od smlouvy dle čl. VII odst. I písm. b) smlouvy

   ni má zhotovitel právo na náhradu účelně a prokazatelně vynaložených nákladů.

                          Článek VIII
                    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Sinlouvaje vyhotovena v elektronické podobě o 6 listech.

2. Vkahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky, přičemž není-
   l i istanoveno touto smlouvou jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran
   př devším příslušnými ustanoveními OběZ.

3. P.i,ji zpracování osobních údajů prodávající postupuje podle příslušných ustanovení Nařízení
   E4ropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti
   se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
   95/46/ES.

4. Zdotovitel není oprávněn zcela ani zčásti postoupit na třetí osobu žádné ze svých práv, ani
   žákný ze svých závazků plynoucích z této smlouvy ani tuto smlouvu jako celek.

5. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré potřebné certifikáty, oprávnění apod. potřebná
   k l!ilnění předmětu této smlouvy.

  5
6. V případě vzniku skutečností, které znemožňují, nebo podstatně omezují pinění tohoto
   sknluvniho vztahu, je povinností smluvní strany, která vznik takovéto skutečnosti zjistí,
   neprodleně o této skutečnosti informovat druhou smluvní stranu. Smluvní strana, u které tyto
   skutečnosti vznikly, se zavazuje navrhnout způsob řešení vedoucí k jejich odstranění.

7. Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými a oboustranně podepsanými,
   v!zestupně číslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí. O změnách v osobách
   či identifikačních údajích těchto osob nejsou smluvní strany povinny vyhotovovat písemný
   dodatek dle tohoto odstavce; smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že pro
   ntifikování takovýchto změn postačuje písemné oznámení druhé smluvní straně, které však
   musí být učiněno bez zbytečného odkladu po vzniku rozhodné skutečnosti.

8. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření
   smlouvy vylučovaly, a berou na vědomí, že v piném rozsahu nesou veškeré právní důsledky
   plynoucí vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

9. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním textu této smlouvy, výše skutečně uhrazené ceny, jakož
   i 6alších dokumentů dle účinných právních předpisů, zejména zákona č. 340/2015 Sb.,
   o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
   jejího zveřejnění v Informačním systému registru smluv.

11. V !případě nesouladu textu smlouvy s textem přílohy, platí text uvedený ve smlouvě, přičemž
   příslušný text přílohy je neplatný v rozsahu, v jakém odporuje textu smlouvy.

12. hddílnou součástí této smlouvy je příloha „Specifikace předmětu veřejné zakázky Pasívní
   slédovací systém DPET".

V Praz dne 2019      V Praze dne 10.9. 2019

  za objednatele        za zhotovitele
     ředitel           znalec

podepsáno elektronicky   podepsáno elektronicky

                  09:1 O

            6

                          ElekliOn tele;                 i 0.9.2019
          

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 741 lidí darovalo 2 118 557 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy