Textová podoba smlouvy Smlouva č. 1088561: IP IV. - Dodatek č. 2 - soulad s Pověřením

Příloha KUJCP01JW4TT.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            Evropská unie                      KUJCP01JW4TT
  Evropský sociální fond
  Operační program Zaměstnanost

                 Dodatek č. 2 ke
  Smlouvě o zajištění sociální služby SZSS/OSVZ/180/16/D č.2,

1. Jihočeský kraj

Sídlo: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

zastoupený Mgr. Jiřím Zimolou, hejtmanem Jihočeského kraje

Peněžní ústav:  Československá obchodní banka, a.s.

Číslo bankovního spojení: 2500001105/0300

dále jen „Objednatet'

a

2. Město Jindřichův Hradec

Sídlo: Klášterská 135/11, 377 22 Jindřichův Hradec

IČ (bylo-li přiděleno): 00246875

Zastoupený/á:  Ing. Stanislav Mrvka

Peněžní ústav:  Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1

Číslo bankovního spojení: 94-2822251/0710

dále jen „Dodavatet'
obě smluvní strany společně dále nazývány jako „smluvnístrany"
uzavírají tento

      dodatek č. 2 ke smlouvě o zajištění sociální služby Azylové domy
                     (dále jen „dodatek č. 2"):

                                       1
          Evropská unie
          Evropský sociální fond
          Operační program Zaměstnanost

                            I.

                  Prohlášení smluvních stran

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 20. 4. 2016 uzavřely smlouvu o zajištění sociální
   služby č. SZSS/OSVZ/180/16 (dále jen „smlouva"). Ke smlouvě byl dne 8. 6. 2016
   uzavřen dodatek č. 1.

2. Tato smlouva je mezi smluvními stranami uzavřena v rámci realizace projektu
  „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji IV", registrační číslo projektu
   CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0001897 (dále jen „Projekt").

3. Objednatel prohlašuje, že vydal Dodavateli v souladu s Rozhodnutím Komise (č.
   2012/21/EU, Úř. Věst. L 7, 11. 1. 2012) ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106
   odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací
   platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným
   poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (dále jen „Rozhodnutí
  Komise") pověření poskytováním služby obecného hospodářského zájmu (dále jen
  „Pověření'). Smlouva spolu s Pověřením (případně dalšími tituly k doplňkovému
   financování služby) představuje společný akt, jímž je Dodavatel pověřen
   poskytováním služby obecného hospodářského zájmu ve smyslu Rozhodnutí
   Komise.

4. Objednatel dále prohlašuje, že Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo na svém
   zasedání dne 7. 4. 2016 dodatek č. 1 k Pověření (dále jen „dodatek č. 1
  k Pověření') pro sociální službu financovanou z Projektu, jejíž zajištění je
   předmětem smlouvy, kterým bylo prodlouženo období trvání Pověření na dobu od
   1. 1. 2016 do 31. 12. 2018.

5. Objednatel prohlašuje, že Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo na svém
   zasedání dne 22. 9. 2016 znění dodatku k Pověření, kterým byla přijata změna
  textu Pověření tak, že bylo vydáno úplné znění Pověření. Na základě toho
   Objednatel vydal dodatek č. 2 k Pověření (dále jen „dodatek č. 2 k Pověření')
   pro sociální službu financovanou z Projektu, jejíž zajištění je předmětem smlouvy.

                            II.

                     Předmět dodatku č. 2

1. Jelikož dodatek č. 2 k Pověření upravuje některé části textu Pověření, které jsou ve
  shodě s původním textem Pověření upraveny i ve smlouvě, nově, smluvní strany -
  vedeny snahou sjednotit text smlouvy s textem Pověření ve znění dodatku č. 2 k
   Pověření - uzavírají tento dodatek č. 2 ke smlouvě.

2. S ohledem na deklaraci uvedenou v odst. 1 článku III tohoto dodatku č. 2 smluvní
  strany mění tímto dodatkem č. 2 článek IV odst. 2 smlouvy tak, že nově tento zní
  takto:

  „2. Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou srozuměny s tím, že v souladu s
  Pověřením je systém financování sociální služby koncipován jako vícezdrojový

                                                                 2
  Evropská unie
  Evropský sociální fond
  Operační program Zaměstnanost

(financování z veřejných zdrojů a ze zdrojů z vlastní činnosti), přičemž platba za
poskytování sociální služby je součástí systému financování sociální služby. Platba
za poskytování sociální služby dle této smlouvy má charakter tzv. vyrovnávací
platby ve smyslu Rozhodnutí Komise (dále jen „vyrovnávací platba"). Výše platby
za poskytování sociální služby nesmí přesáhnout výši vyrovnávací platby. Výše
vyrovnávací platby nesmí přesáhnout rozsah nezbytný k pokrytí čistých nákladů
vynaložených při plnění závazků veřejné služby. Vyrovnávací platba je v souladu s
Pověřením a Rozhodnutím Komise Dodavateli stanovena jako celková výše
prostředků z veřejných zdrojů, kterou potřebuje k zajištění dostupnosti poskytování
sociální služby (dokrytí obvyklých provozních nákladů) v rozsahu dle Pověření a této
smlouvy vedle obvyklých výnosů (zdrojů), které získá vlastní činností, a je
kalkulována jako rozdíl optimálních (obvyklých) nákladů a optimálních (obvyklých)
výnosů z vlastní činnosti Dodavatele.

3. S ohledem na deklaraci uvedenou v odst. 1 článku III tohoto dodatku č. 2 smluvní
   strany mění tímto dodatkem č. 2 článek V odst. 12 smlouvy tak, že nově tento zní
   takto:

12. Za účelem zajištění dodržení podmínek Pověření a této smlouvy a za účelem
zamezení nadměrnému vyrovnání je Dodavatel povinen třikrát za rok oznámit
Objednateli aktuální výši finanční podpory získané z veřejných zdrojů, kterou
obdržel za účelem financování sociální služby v rozsahu vymezeném v Příloze č. 1
Pověření. Toto oznámení provádí Dodavatel prostřednictvím formuláře Přehled
získaných finančních podpor dostupného na webových stránkách http://ip4.kraj-
jihocesky.cz/, a to vždy do 10ti kalendářních dnů od termínů 30. 6., 30. 9. a 31.
12. daného kalendářního roku. Vyplněný formulář (tabulka v excelu) bude
Objednateli zaslán e-mailem a zároveň poštou v listinné podobě s podpisem
odpovědné osoby Dodavatele na kontaktní osobu pro problematiku vyrovnávací
platby uvedenou v článku XII této smlouvy. K formuláři se nepřikládají žádné další
dokumenty (smlouvy apod.). Získáním finanční podpory se rozumí:

a) přijetí usnesení příslušného orgánu územně samosprávného celku nebo
jiného právního subjektu o poskytnutí finanční podpory Dodavateli, nebo

b) přijetí písemného rozhodnutí o poskytnutí finanční podpory, nebo

c) uzavření příslušné smlouvy.

4. S ohledem na deklaraci uvedenou v odst. 1 článku III tohoto dodatku č. 2 smluvní
   strany mění tímto dodatkem č. 2 článek VI odst. 4 smlouvy tak, že nově tento zní
   takto:

4. Objednatel je oprávněn provádět pravidelně v termínech sjednaných v této

smlouvě kontrolu vyrovnávací platby a nadměrného vyrovnání (dále jen „kontrola

vyrovnávací platby"). Kontrola vyrovnávací platby bude probíhat celkem 3 x ročně,

a to vždy k následujícím termínům: k 30. 6., k 30. 9. a k 31. 12. daného

kalendářního roku, tak, aby výše čerpané vyrovnávací platby mohla být

monitorována a nedocházelo k nadměrnému vyrovnání. V této souvislosti vyplývají

Dodavateli ze smlouvy a podmínek Pověření povinnosti definované v článku V odst.

12 této smlouvy.

                                   3
          Evropská unie
          Evropský sociální fond
          Operační program Zaměstnanost

5. S ohledem na deklaraci uvedenou v odst. 1 článku III tohoto dodatku č. 2 smluvní
   strany mění tímto dodatkem č. 2 článek VI odst. 5 smlouvy, jeho první větu, tak,
   že nově tato první věta článku VI odst. 5 smlouvy zní takto:

   5. Objednatel provede vždy po skončení každého období trvání smlouvy
   definovaného v článku IV odst. 3 této smlouvy kontrolu skutečně obdržených
   finančních prostředků Dodavatelem podle této smlouvy a finančních prostředků
   získaných z dalších veřejných zdrojů, poskytnutých za účelem financování sociální
   služby.

6. Smluvní strany se dále dohodly, že upravují tímto dodatkem č. 2 níže uvedené části
   smlouvy a rovněž za tímto účelem uzavírají tento dodatek č. 2 ke smlouvě.

7. Smluvní strany mění tímto dodatkem č. 2 poslední větu článku V odst. 6 smlouvy
   tak, že nově poslední věta článku V odst. 6 smlouvy zní takto:

   6. (...) Objednatel má právo vyzvat Dodavatele k odstranění případných
   vad a nedostatků faktury ve lhůtě 15ti kalendářních dnů ode dne doručení
   výzvy.

8. Smluvní strany mění tímto dodatkem č. 2 článek V odst. 13 smlouvy tak, že nově
   tento zní takto:

   13. Dodavatel je povinen doručit Objednateli „Přehled veškerých skutečných
   výnosů a nákladů poskytované sociální služby" (formulář je uveden na webových
  stránkách http ://io4. kra i- jihočesky, cz/) vždy za období uplynulého kalendářního
  roku poskytování sociální služby dle této smlouvy do 31. ledna kalendářního roku
  následujícího po skončení tohoto období. Při předčasném ukončení této smlouvy
  platí toto ustanovení obdobně, přičemž lhůta je do 30ti dnů od ukončení této
  smlouvy.

9. Smluvní strany mění tímto dodatkem č. 2 článek VIII odst. 2 smlouvy tak, že nově
  tento zní takto:

  2. Dodavatel je povinen vést průkaznou evidenci vykazovaných monitorovacích
  indikátorů v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy, při kontrole je povinen
  tyto údaje prokázat a je povinen řídit se platnou Metodikou pro vykazování
  monitorovacích indikátorů zveřejněnou na webových stránkách Projektu
  http ://io4. kra i- iihoceskv. cz/.

10. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 2 zůstávají beze změny.

                           III.

                       Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem
  souhlasí a že vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli. Smluvní strany dále

                                                                     4
          Evropská unie
          Evropský sociální fond
          Operační program Zaměstnanost

   prohlašují, že tento dodatek č. 2 neuzavřely v tísni ani za nápadně nevýhodných
   podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

2. Tento dodatek č. 2 může být měněn pouze dalšími písemnými vzestupně
   číslovanými dodatky, uzavřenými na základě dohody obou smluvních stran.

3. Neplatnost jednotlivého ustanovení tohoto dodatku č. 2 nezpůsobuje neplatnost
   dodatku č. 2 jako celku. Smluvní strany se zavazují takové ustanovení nahradit bez
   zbytečného odkladu jiným ustanovením, které bude platné a které svým obsahem
   bude nejvíce odpovídat smyslu a hospodářskému účelu původního ustanovení a
   tohoto dodatku č. 2. Toto ustanovení dodatku č. 2 se přiměřeně použije i při
   eventuálním doplnění chybějící části dodatku č. 2.

4. Objednatel prohlašuje, že Rada Jihočeského kraje rozhodla svým usnesením č.
   16/2016/RK-l ze dne 24. 11. 2016 o uzavření tohoto dodatku č. 2 s Dodavatelem.

5. Dodavatel bere na vědomí, že dodatek č. 2 spolu se smlouvou a dodatkem č. 1
   budou uveřejněny v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup.
   Dodavatel prohlašuje, že tyto dokumenty neobsahují údaje, které tvoří předmět
   jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

6. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci
   obou smluvních stran.

7. Tento dodatek č. 2 byl sepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních v českém jazyce, když
   každé vyhotovení dodatku č. 2 má platnost originálu. Dodavatel obdrží jedno (1)
   vyhotovení dodatku č. 2. Objednatel obdrží tři (3) vyhotovení dodatku č. 2.

V Českých Budějovicích, dne 2of2.2o/C v Českých Budějovicích, dne 3o.a- 20^

                    5

          

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 442 lidí darovalo 1 259 298 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy