Textová podoba smlouvy Smlouva č. 11553604: Díla spočívající ve zhotovování grafických prací/výstupů a návrhů

Příloha RAMCOVA_SMLOUVA_O_DILO_HAUSER_VUT.PDF

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO

                    Číslo smlouvy: 01462/2020/00

   uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. ve spojení
   s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a za následujících podmínek tyto

                         smluvní strany

Vysoké učení technické v Brně

Sídlem:  Antonínská 548/1, 601 90 Brno

IČ:    00216305 (veřejná vysoká škola, nezapisuje se do OR)

DIČ:   CZ00216305

Zastoupené: doc. Ing. Ladislavem Janíčkem, Ph.D., MBA, LL.M., kvestorem

dále v textu též jako „Objednatel“

a

MgA. Filip Hauser

Sídlem:  Hradecká 250, 378 02, Stráž nad Nežárkou

IČ:    02461846

DIČ:   CZ9006211456

Bankovní spojení: xxxxxxxxxx

Kontakt: xxxxxxxxxx

dále v textu též jako „Zhotovitel“

Zhotovitel prohlašuje, že NENÍ plátcem DPH.

Společně dále též jen jako „smluvní strany“

                            I.

                  Předmět smlouvy, předmět plnění

1. Předmětem této rámcové smlouvy jsou díla spočívající ve zhotovování grafických
prací/výstupů a návrhů propagačních materiálů pro Objednatele, přičemž tyto zahrnují tvorbu
Newsletteru pro Odbor zahraničních vztahů Rektorátu VUT v Brně, podkladů pro Welcome Weeks,
podkladů pro Staff Weeks, jakož i jiné grafické práce typu plakát, brožura a práce s těmito související,
a to vždy na základě jednotlivých smluv o dílo (dále též jen jako „dílčí objednávky“) uzavřených
s Objednatelem, přičemž tyto budou specifikovat požadavky na jednotlivá díla (dále též jen jako
„dílčí plnění“) pro každý jednotlivý projekt/záměr Objednatele.

2. Účelem této rámcové smlouvy je stanovit podmínky spolupráce mezi smluvními stranami při
realizaci jednotlivých dílčích plnění, zejména pak při uzavírání a následném plnění jednotlivých
dílčích objednávek činěných na základě této rámcové smlouvy.

3. Zhotovitel se po dobu účinnosti této rámcové smlouvy zavazuje zajišťovat pro Objednatele
zhotovování grafických prací/děl/výstupů v souladu s touto rámcovou smlouvou a na základě
a v souladu s dílčími objednávkami.

4. Na základě dohody obou smluvních stran lze dílčí objednávky zasílat a potvrzovat formou
elektronické komunikace (e-mail) dle čl. IX. této smlouvy.

                  Stránka 1 z 8
5. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel se uzavřením této rámcové smlouvy nezavazuje
k žádnému minimálnímu odběru dílčích plnění od Zhotovitele.

                            II.

                    Cena a platební podmínky

1. Celková hodnota dílčích objednávek/dílčích smluv o dílo uzavřených na základě této
rámcové smlouvy je limitována částkou 70.000,00 Kč bez DPH. Navýšení limitu dle věty
předchozí je možné pouze formou dodatku podepsaného oběma smluvními stranami ve smyslu
čl. X. odst. 6 této smlouvy.

2. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu
dílčí objednávky musí být před jejich realizací oběma smluvními stranami odsouhlaseny. Úhradu
za veškeré práce, které by Zhotovitel provedl nad rámec rozsahu dílčího plnění vymezeného dílčí
objednávkou/dílčí smlouvou o dílo není Objednatel povinen Zhotoviteli poskytnout.

3. Smluvní strany se dohodly, že cena za zhotovení děl dle této smlouvy bude Objednatelem
hrazena Zhotoviteli postupně, tj. vždy za jednotlivá dílčí plnění, a to na základě Zhotovitelem
Objednateli doručených faktur za dodržení podmínek dle čl. II. odst. 4 této smlouvy.

4. Cena za jednotlivá dílčí plnění bude hrazena Objednatelem na základě faktury – daňového
dokladu Zhotovitele, která bude vystavena po řádném předání příslušného dílčího plnění bez vad
a nedodělků, jak stanoví čl. IV. odst. 3 této smlouvy. Faktura – daňový doklad bude vystavena a
doručena Objednateli do 14 kalendářních dnů od řádného a bezvadného předání příslušného
dílčího plnění. Faktura bude splňovat náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 563/1991
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů. Splatnost faktury – daňového dokladu bude 21 kalendářních dnů
od dne jejího doručení Objednateli. Pokud faktura náležitosti dle tohoto odstavce obsahovat
nebude, je Objednatel oprávněn fakturu Zhotoviteli vrátit a cenu příslušného dílčího plnění
neuhradit.

5. Smluvní strany se dohodly, že faktury – daňové doklady bude Zhotovitel Objednateli zasílat
formou elektronické komunikace (e-mailem) dle čl. IX. této smlouvy.

6. Objednatel na cenu za zhotovení dílčích plnění nebude poskytovat zálohy.

                            III.

                       Dílčí objednávky

1. Každé jednotlivé Objednatelem poptávané dílčí plnění bude objednáno formou elektronické
komunikace se Zhotovitelem (kontakty viz čl. IX. této smlouvy), kterážto předobjednávka
Objednatele bude vždy činěna v rozsahu:

       a. podrobná specifikace poptávaného dílčího plnění,

       b. závazný termín dodání poptávaného dílčího plnění,

       c. další jednorázové podmínky Objednatele pro zhotovení poptávaného dílčího
         plnění

(dále též jen jako „předobjednávka“).

                           Stránka 2 z 8
2. Zhotovitel se zavazuje do pěti (5) pracovních dnů formou elektronické komunikace
s Objednatelem (kontakty viz čl. IX. této smlouvy) sdělit Objednateli, zda předobjednávku přijímá
a předložit Objednateli cenovou nabídku k předobjednávce. V případě, že podrobná specifikace
k příslušnému dílčímu plnění nebude pro Zhotovitele dostačující, zavazují se smluvní strany ke
vzájemné bezúplatné spolupráci směřující ke sjednání přesné podrobné specifikace příslušného
dílčího plnění. V případě, že závazný termín k dodání poptávaného dílčího plnění nebude pro
Zhotovitele akceptovatelný, zavazují se smluvní strany ke vzájemné bezúplatné spolupráci
směřující ke sjednání oboustranně přijatelného závazného termínu dodání příslušného dílčího
plnění.

3. Objednatel se zavazuje do pěti (5) pracovních dnů od předložení každé jednotlivé cenové
nabídky k předobjednávce formou elektronické komunikace se Zhotovitelem sdělit Zhotoviteli,
zda cenovou nabídku k předobjednávce akceptuje.

4. Objednatel si vyhrazuje právo v případě pochybností o adekvátnosti výše cenové nabídky
k předobjednávce nechat provést nezávislé posouzení u jiného subjektu. V tom případě se lhůta na
vyjádření uvedená v čl. III. odst. 3 prodlužuje na 20 pracovních dnů. O této skutečnosti bude
Zhotovitel formou elektronické komunikace informován bez zbytečného odkladu.

5. V případě souhlasu Objednatele s cenovou nabídkou k předobjednávce zašle Objednatel
Zhotoviteli formou elektronické komunikace sdělení, že cenovou nabídku k předobjednávce
akceptuje. Okamžikem potvrzení (formou elektronické komunikace) Zhotovitele o
přijetí/doručení sdělení o akceptaci dle věty předchozí dochází k uzavření dílčí objednávky na
zhotovení dílčího plnění, jehož obsah je vymezen předobjednávkou (případně upravenou ve
spolupráci se Zhotovitelem dle čl. II. odst. 2 této smlouvy). Podle této dílčí objednávky na
zhotovení konkrétního dílčího plnění zhotoví Zhotovitel pro Objednatele konkrétní dílčí plnění a
Objednatel v souladu s podmínkami stanovenými v této rámcové smlouvě uhradí Zhotoviteli
sjednanou cenu za řádně zhotovené a dodané konkrétní dílčí plnění.

6. Objednatel je oprávněn v případě neodsouhlasení cenové nabídky v jednání o uzavření dané
dílčí objednávky nepokračovat. Smluvní strany pro takový případ výslovně ujednávaní, že
Zhotoviteli nenáleží odměna za činnost vykonanou před uzavřením dílčí objednávky.

7. Dílčí objednávka uzavíraná na základě této smlouvy, v níž by byla sjednána cena převyšující
50.000,00 Kč (bez DPH), musí být uzavřena v podobě dílčí smlouvy o dílo v listinné formě,
přičemž tato dílčí smlouva o dílo je uzavřena až v okamžiku, kdy obsah jednotlivých kroků
činěných smluvními stranami dle čl. II. odst. 1 až 5 bude zachycen do jedné listiny a tato bude za
každou smluvní stranu podepsána osobou oprávněnou za tuto smluvní stranu jednat.

                            IV.

      Doba, místo zhotovení a předání i převzetí objednaného dílčího plnění

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést každé dílčí plnění jeho řádným dokončením a
předáním Objednateli. Zhotovitel je povinen na svůj náklad zajistit, aby bylo dílčí plnění předáno
ve formě a způsobem zaručujícím řádné použití dílčího plnění k požadovanému účelu.

2. Zhotovitel se zavazuje zhotovit každé dílčí plnění ve lhůtě stanovené v příslušné objednávce,
popřípadě dílčí smlouvě o dílo.

                           Stránka 3 z 8
3. Předání a převzetí kompletního dílčího plnění proběhne formou elektronické komunikace
(e-mailem – kontakty viz čl. IX. této smlouvy). Zhotovitel se zavazuje odeslat (dodat) každé
kompletní dílčí plnění na e-mailový kontakt Objednatele, a to nejpozději ke dni stanovenému v dílčí
objednávce jako termín dodání dílčího plnění. Objednatel provede kontrolu Zhotovitelem mu
zaslaného kompletního dílčího plnění a nejpozději do deseti (10) kalendářních dnů vyrozumí
formou elektronické komunikace Zhotovitele, zda-li kompletní dílčí plnění vykazuje vady a
nedodělky. Nebude-li kompletní dílčí plnění vykazovat vady a nedodělky, sdělí formou elektronické
komunikace Objednatel Zhotoviteli ve lhůtě dle věty předchozí, že kompletní dílčí plnění převzal
a toto při převzetí vady a nedodělky nevykazuje. Den potvrzení o převzetí kompletního dílčího
plnění bez vad a nedodělků je dnem řádného předání. Uplyne-li lhůta deseti (10) dnů marně, tzn.
že Objednatel Zhotovitele nijak nevyrozumí, považuje se kompletní dílčí plnění za řádně předané
dnem jeho doručení/dodání na elektronickou adresu Objednatele. V případě, že se na příslušném
dílčím plnění při jeho předávání vyskytnou jakékoliv vady a nedodělky, je Objednatel oprávněn
převzetí dílčího plnění odmítnout, o čemž Zhotovitele formou elektronické komunikace rovněž
vyrozumí. V takovém případě se smluvní strany dohodnou na přiměřené lhůtě k odstranění vad a
nedodělků.

4. Pro případ prodlení Zhotovitele s plněním závazného termínu dodání dílčího plnění
sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny za dílčí plnění (bez DPH)
za každý započatý den takového prodlení. Ujednáním o smluvní pokutě nezaniká nárok
Objednatele na náhradu vzniklé škody. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli tuto smluvní
pokutu/pokuty do třiceti (30) dnů poté, co mu bude doručena výzva k jejímu uhrazení.

                            V.

               Vlastnické právo a práva užití dílčích plnění

1. Vlastnické právo k hmotným i nehmotným součástem dílčích plnění přechází na Objednatele
dnem zaplacení ceny dílčího plnění.

2. Vznikne-li výsledkem činnosti Zhotovitele prováděné dle dílčí objednávky a dle této smlouvy
buď samostatně, nebo společně s Objednatelem, předmět požívající ochrany autorského díla podle
autorského zákona, je Objednatel oprávněn užít tuto dílčí část v rozsahu dle čl. V. odst. 3 této
smlouvy.

3. S účinností ke dni dodání (odeslání Zhotovitelem Objednateli) kompletního dílčího plnění
dle čl. IV. odst. 3 této smlouvy poskytuje Zhotovitel Objednateli k příslušnému dílčímu plnění jako
celku i jeho jednotlivým částem oprávnění k výkonu práva jej užít (licenci) všemi způsoby. Tato
licence je výhradní, územně a věcně neomezená, časově omezená pouze trváním majetkových
autorských práv k autorskému dílu. Objednatel je oprávněn užívat dílčí část dílčího plnění i dílčí
plnění jako celek k jakémukoliv účelu, není-li v objednávce či dílčí smlouvě o dílo ujednáno jinak.
Zejména je Objednatel oprávněn dílčí plnění i jeho části samostatně i jako součást nového díla bez
omezení rozmnožovat, rozšiřovat, publikovat a sdělovat veřejnosti.

4. Odměna za poskytnutí licence dle tohoto článku smlouvy je zahrnuta v ceně dílčího plnění
ujednané procesem uzavření jednotlivých dílčích objednávek dle čl. III. této smlouvy, resp. odměna
za poskytnutí licence bude vždy zahrnuta v cenové nabídce předkládané Zhotovitelem Objednateli
dle čl. III. odst. 2 této smlouvy.

                           Stránka 4 z 8
                            VI.

                 Odpovědnost za vady dílčího plnění

1. Zhotovitel se zavazuje, že každé dílčí plnění bude mít vlastnosti stanovené příslušnou dílčí
objednávkou/dílčí smlouvou o dílo, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke
smluvenému, jinak obvyklému účelu.

2. Zhotovitel v souladu s ustanovením § 2619 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
poskytuje Objednateli záruku za jakost každého jednotlivého dílčího plnění na dobu 24 měsíců ode
dne řádného předání Objednateli. Nároky Objednatele vyplývající z případné reklamace dílčího
plnění se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

3. Objednatel je povinen nahlásit Zhotoviteli zjištěné vady písemně (formou elektronické
komunikace dle čl. IX. této smlouvy). Pokud bude Objednatel požadovat odstranění vady
Zhotovitelem, zavazuje se Zhotovitel započít s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného
odkladu a bez zbytečného odkladu tyto vady odstranit, a to na své náklady. V případě, že se strany
nedohodnou jinak, je Zhotovitel povinen odstranit vady vždy nejpozději do sedmi (7) kalendářních
dnů od nahlášení. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případě, kdy neuznává, že za vady
odpovídá, ve sporných případech nese Zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci.

4. Má se za to, že za reklamovanou vadu odpovídá Zhotovitel, dokud Zhotovitel neprokáže
opak.

5. V případě, že se Objednatel bude dožadovat odstranění vady Zhotovitelem a Zhotovitel
nezahájí odstraňování nahlášených vad bez zbytečného odkladu, nebo tyto neodstraní ve lhůtě
stanovené v čl. VI odst. 3 této smlouvy, je Objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám nebo
prostřednictvím třetích osob, a to na náklady Zhotovitele.

                           VII.

                  Doba trvání a skončení smlouvy

1. Tato rámcová smlouva je uzavírána na dobu určitou ode dne nabytí účinnosti této
smlouvy (tj. ode dne uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.) do 31.
12. 2020.

2. Dříve než 31. 12. 2020 dojde k ukončení rámcové smlouvy tehdy, bude-li dosaženo
finančního limitu uvedeného v čl. II. odst. 1 této smlouvy.

3. Tato rámcová smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran. Objednatel
i Zhotovitel jsou oprávněni tuto smlouvu vypovědět i bez udání důvodu s měsíční výpovědní
dobou, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla písemná
výpověď doručena druhé smluvní straně.

4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, neprovádí-li Zhotovitel dílo, resp. dílčí
plnění v souladu s touto smlouvou, a to ani po písemném upozornění Objednatele ve lhůtě jím
určené k nápravě nebo nepostupuje-li Zhotovitel při plnění smlouvy s odbornou péčí. Neplnění
těchto povinností Zhotovitelem se považuje za podstatné porušení smlouvy.

5. Objednatel je oprávněn odstoupit od kterékoliv dílčí objednávky/dílčí smlouvy o dílo,
neprovádí-li Zhotovitel dílo, resp. dílčí plnění v souladu s dílčí objednávkou/dílčí smlouvou o dílo,
a to ani po písemném upozornění Objednatele ve lhůtě jím určené k nápravě nebo nepostupuje-li

                           Stránka 5 z 8
Zhotovitel při plnění dílčí objednávky/dílčí smlouvy o dílo s odbornou péčí. Neplnění těchto
povinností Zhotovitelem se považuje za podstatné porušení dílčí objednávky/dílčí smlouvy o dílo.

6. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, je-li Objednatel v prodlení s proplacením
faktur delším než 50 kalendářních dnů nebo neposkytuje-li součinnost, a to ani po písemném
upozornění Zhotovitele ve lhůtě jím určené k nápravě. Neplnění těchto povinností se považuje za
podstatné porušení smlouvy.

7. Odstoupením od této smlouvy nebo kterékoliv dílčí objednávky/dílčí smlouvy o dílo, které
musí být činěno písemnou formou, dílčí objednávka či smlouva zanikají, když projev vůle
oprávněné strany odstoupit od dílčí objednávky nebo této smlouvy je doručen druhé straně.
Nezanikají však ustanovení, která mají dle zákona nebo této smlouvy nebo příslušné dílčí
objednávky trvat i po odstoupení od dílčí objednávky nebo této smlouvy, zejména se odstoupení
od smlouvy nedotýká nároku na smluvní pokutu dle této smlouvy.

8. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo zcela
znemožní plnění jejich povinností podle smlouvy, jsou povinny se o tom bez zbytečného odkladu
informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá
nárok na náhradu škody pro stranu, která se porušení smlouvy v tomto bodě nedopustila.

9. V případě ukončení smlouvy nebo kterékoliv dílčí objednávky vyrovnají smluvní strany
vzájemné nároky a povinnosti, které budou mezi nimi existovat, nejpozději ve lhůtě 30
kalendářních dnů od takového příslušného ukončení.

10. Zánik této rámcové smlouvy nemá vliv na platnost dílčích objednávek/dílčích smluv o dílo
uzavřených před tímto zánikem. Při plnění těchto dílčích objednávek/dílčích smluv o dílo se bude
postupovat, jako by k zániku rámcové smlouvy nedošlo.

                           VIII.

                Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen provést každé dílčí plnění pro Objednatele řádně a včas, s náležitou
odbornou péčí a v nejlepší kvalitě, v souladu s pokyny a zadáním Objednatele.

2. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o informacích a strategiích Objednatele a je
povinen s nimi nakládat jako s informacemi důvěrnými. Pro účely této smlouvy se důvěrnou
informací rozumí veškeré informace jakéhokoliv druhu včetně informací obchodních, technických
a informací o praktických postupech, jakož i veškeré další informace získané před nebo po
podepsání smlouvy. V případě, že smluvní strana poruší povinnost vyplývající z tohoto odstavce,
plně odpovídá za škodu, kterou tím způsobila a je povinna ji v celém rozsahu nahradit.

3. Pokud Zhotovitel během plnění zjistí okolnosti, které brání včasné realizaci díla, musí bez
zbytečného odkladu písemně uvědomit Objednatele o předpokládaném zpoždění, jeho
pravděpodobném trvání a příčině.

                            IX.

                    Elektronická komunikace

1. Pro účely komunikace při zasílání předobjednávek (požadavků na zpracování cenových
nabídek), zasílání cenových nabídek, zadávání dílčích objednávek, potvrzování dílčích objednávek
a související komunikace (ve smyslu čl. III. odst. 1 až 5 této smlouvy), jakož i pro zasílání faktur –

                           Stránka 6 z 8
daňových dokladů, je písemná forma dodržena i zasláním na elektronickou poštu (e-mail) na
adresu:

   Zhotovitele: xxxxxxxxxx

       o Telefonní spojení: xxxxxxxxxx

   Objednatele: xxxxxxxxxx

       o pro případ nepřítomnosti/nefunkčnosti shora uvedené adresy, uvádí Objednatel
         tuto náhradní adresu: xxxxxxxxxx

a to za předpokladu, že je taková zpráva odesílána osobou, o které je druhé smluvní straně známo,
že je k takovému úkonu oprávněna. Pro tento účel Objednatel Zhotoviteli sděluje, že kontaktní
osobou za Objednatele dle této smlouvy je Mgr. Bc. David Gurník a v případě jeho nepřítomnosti
je kontaktní osobou Mgr. Jitka Rašková.

2. Forma elektronické komunikace dle tohoto článku smlouvy bude užita pro případy dle čl.
IX. odst. 1. nebo pro případy, u nichž to smlouva výslovně stanoví. V ostatních případech (zejména
v případě odstoupení a výpovědi od smlouvy či dílčí objednávky) si smluvní strany budou
písemnosti doručovat v listinné podobě na adresu sídla uvedenou v záhlaví této smlouvy. Jakákoliv
změna adresy pro doručování vyvolává vůči druhé smluvní straně účinky od okamžiku, kdy je s ní
písemně obeznámena. Smluvní strany výslovně a bezvýhradně ujednávají pro případ, že si smluvní
strana, které je (bude) doručována jakákoli písemnost, zejména výpověď nebo odstoupení od
smlouvy, tuto nepřevezme, že se má za to, že písemnost je doručena 3. (slovy: třetí) den následující
po dni, v němž byla předána k poštovní přepravě.

                            X.

                      Závěrečná ujednání

1. Smlouva je uzavřena podpisem oprávněných zástupců smluvních stran s přihlédnutím
k povinnostem stanoveným v zákoně č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

2. Tuto smlouvu lze měnit a vztah z ní vzniklý skončit pouze právním jednáním v písemné
formě na listině s vlastnoručními podpisy smluvních stran nebo osob oprávněných za ně jednat;
jiná forma je vyloučena, není-li t v této smlouvě ujednáno jinak. Smluvní strany mohou namítnout
neplatnost změny této smlouvy z důvodu nedodržení formy kdykoliv, i poté, co bylo započato
s plněním.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, z nich Objednatel obdrží po dvou (2)
a Zhotovitel po jednom (1) vyhotovení.

4. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy.
Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy
nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek
žádné ze stran.

                           Stránka 7 z 8
5. Jestliže se jedno nebo více ustanovení této smlouvy stane neplatným či se ukáže být
zdánlivým, platnost ostatních ustanovení tím není dotčena. Smluvní strany si namísto neplatného
či zdánlivého ustanovení dohodnou takové platné ustanovení, které se bude nejvíce blížit účelu
zamýšlenému neplatným či zdánlivým ustanovením.

6. Tuto smlouvu je možno měnit výlučně písemnými, datovanými a číslovanými dodatky
podepsanými oběma smluvními stranami. Za písemnou formu se pro tento účel nepovažuje jednání
učiněné elektronickými či jinými technickými prostředky (e-mail, fax).

7. Smluvní strany podpisem této smlouvy potvrzují, že jsou si vědomy, že se na smlouvu
vztahuje povinnost jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
Uveřejnění smlouvy zajišťuje Objednatel.

8. Smluvní strany výslovně potvrzují, že tato smlouva je výsledkem jejich jednání a každá ze
stran měla příležitost ovlivnit její základní podmínky.

Za Objednatele:                 Za Zhotovitele:
V Brně dne …………………               V………………. dne……………………

…………………………………….                 …………………………………….
                        MgA. Filip Hauser
doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL.M.,
kvestor

          Stránka 8 z 8
          

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 711 lidí darovalo 1 957 488 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy