Textová podoba smlouvy Smlouva č. 12080252: „Migrace aplikačních serverů - MČ Praha 4“

Příloha p4_objednavka_253.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            M Ě S T S KÁ Č ÁS T P R AHA 4
                            Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4

OBJEDNÁVKA ČÍSLO : 2020/0460/OHOS
Hlavní činnost

IČ:         00063584             Číslo jednací:

                           Vyřizuje:

Bankovní s pojení:                  Telefon:

Číslo účtu:                      E-mail:

Uveřejnit v registru smluv: ANO            Uveřejněno v registru smluv: ANO

Dodavatel:     Miroslav Pukl

Adresa:       Milešovská 1766/7, 13000 Praha

IČ:         08296308             Bankovní spojení: 2700

neplátce DPH                     Číslo účtu: 2114393796

DIČ:

Plátce DPH uvádí číslo tuzemského účtu registrovaného a zveřejněného správcem daně (§ 96 ZDPH).

Předmět plnění:
Objednáváme u Vás „na Migraci aplikačních serverů - MČ Praha 4“ dle níže uvedeného popisu.

Poznámka :                včetně DPH 172 000,00 Kč
cena bez DPH: ,00 Kč, DPH % :
Režim přenesení daň. povinnosti: NE

Platební podmínky: Platba po převzetí předmětu plnění převodem na účet dodavatele do 30 dnů od doručení faktury odběrateli.
Termín dodání:   30.6.2020 – dle nabídky, která je součástí objednávky
Místo dodání:

Smluvní podmínky:
Smlouva je uzavřena doručením akceptace objednávky dodavatelem odběrateli. Povinnost dodavatele provést řádně předmět plnění je splněna dnem, kdy je předmět plnění bez vad

předán odběrateli, a tento den je uvedený v objednávce jako termín dodání. Při dodání předmětu plnění bude odběrateli předán rozpis předávaného předmětu plnění. Odběratel

dodavateli potvrdí převzetí předmětu plnění. Předmět plnění s vadami není odběratel povinen převzít. Odběratel není povinen zaplatit cenu za převzatý předmět plnění s vadami,

dokud dodavatel neodstraní vady předmětu plnění. Je-li předmět plnění předmětem úpravy technické normy, ČSN či mezinárodní, musí být technická norma dodržena. Ve faktuře
dodavatel uvádí číslo objednávky odběratele, nebo k ní připojuje kopii objednávky odběratele. Pro případ nedodržení termínu dodání ze strany dodavatele je dodavatel povinen

zaplatit odběrateli smluvní pokutu, a to ve výši 0,5 % z celkové ceny předmětu plnění (včetně DPH, je-li účtována) za každý den následující po smluveném termínu dodání. Při

nedodržení splatnosti ceny za předmět plnění odběratelem má dodavatel nárok na úrok z prodlení ve výši dle nařízení vlády ČR. Změny v objednávce a akceptaci změn lze činit jen

písemnou formou. Fakturu – daňový doklad za převzaté plnění dodavatel vystaví a doručí odběrateli nejpozději do 5. dne kalendářního měsíce následujícího po převzetí plnění.
Pohledávku dodavatele za odběratelem k zaplacení ceny je dodavatel oprávněn postoupit pouze po dohodě s odběratelem. Je vyloučeno, aby nabídka s nepodstatnými změnami

učiněná jednou smluvní stranou jako protinávrh druhé smluvní straně byla brána jako přijetí nabídky, pokud ji druhá strana ne odmítne.

Je-li dodavatel plátcem DPH, je povinen určit k zaplacení ceny pouze tuzemský účet patřící dodavateli registrovaný u správce daně dle § 96 odst. 1 ZDPH a zveřejněný dle § 96
odst. 2 ZDPH. V případě, že do data splatnosti faktury – daňového dokladu nebude účet, na který má být provedena úhrada zdanitelného plnění zveřejněn, příjemce zdanitelného

plnění pozastaví úhradu faktury – daňového dokladu a požádá poskytovatele o jiný účet. Za účelem předcházení dopadu ručení objednatele jako příjemce zdanitelné ho plnění (§

109 ZDPH) může objednatel postupovat zvláštním způsobem pro zajištění DPH (§ 109a ZDPH), tj. objednatel je oprávněn při placení ceny díla tuto ponížit o DPH, kterou zaplatí

na účet správce daně, čímž bude cena díla co do této části zhotoviteli zaplacena.

Rozsah oprávnění zástupců odběratele: Zákonní zástupci odběratele jsou starosta, tajemník ÚMČ Praha 4, vedoucí odborů a jejich zástupci. Objednávkou nelze zabezpečovat

dodávky a služby trvajícího charakteru. Dodávky a služby nelze objednávat bez předchozího rozpočtového ověření příslušného sp rávce rozpočtu odběratele. Objednávky lze činit

do výše 200 tis. Kč bez DPH včetně. Překročí-li zástupce odběratele své oprávnění zákonného zástupce odběratele, tato objednávka odběratele nezavazuje. Objednala -li dodávky a
služby jiná osoba než výše vyjmenovaní zákonní zástupci odběratele, tato objednávka o dběratele nezavazuje

Schválil správce rozpočtu:
Jméno: příjmení, podpis:

Datum: 25.03.2020

Objednal:                 vedoucí Odboru hospodářské správy

Jméno, příjmení, funkce, podpis
Datum: 25.03.2020

Akceptace dodavatelem: ANO / NE
Jméno, příjmení, podpis oprávněné osoby:

Datum:
          

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 674 lidí darovalo 1 833 349 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy