Textová podoba smlouvy Smlouva č. 1209773: Objednávka dodávka vajec

Příloha smlouva_pro_uverejneni_v_registru.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            Pod Vinicemi 9
301 00 Plzeň

DIČIČ 00377015 CZ00377015

Odběratel :

: :

Zoologická a botanická zahrada města Plzně příspěvková 
organizace

zapsán u Krajského soudu Plzeň, oddíl Pr, vložka 33

Řada dokladu 700

CODE
Číslo dokladu 160047

:

:
:

Popis dodávky
Způsob dopravy

Odpovědná os.
:
:

:

Forma úhrady :

KAVKOVÁ Monika

Telefon : Fax : E-mail :

Místo určení :

Datum pořízení
Požadované datum dodání

: 1.1.2017
:

Požadovaný termín dodání :

OBJEDNÁVKA

Dodavatel :

Zdislavice 214
257 64 Zdislavice

IČ DIČ25920901 CZ25920901: :

ČESKÁ VEJCE CZ, a.s.

Text položky Cena CelkemMnožství Jednotková cenaMJ

Objednáváme u vás dodávky vajec dle našich jednotlivých telefonických nebo e-mailových
specifikací v dohodnuté ceně 2,4 Kč bez DPH za kus. Objednávka je platná na rok 2017.

Celková cena objednávek (za rok 2017) nepřesáhne 125 tisíc Kč bez DPH.

Nedílnou součástí každé faktury musí být kopie oboustranně odsouhlasené objednávky.

125 000,00125 000,001,00

125 000,001,00

125 000,00Celkem Kč

KOPIE OBJEDNÁVKY MUSÍ BÝT PŘÍLOHOU FAKTURY . FAKTURA BEZ OBJEDNÁVKY BUDE VRÁCENA. 

Dodavatel čestně prohlašuje, že mu ke dni doručení této objednávky nejsou známy důvody, zakládající povinnost odběratele 
k ručení za neodvedenou daň z přidané hodnoty vyplývající z této objednávky.
Např.u něj neprobíhá insolveční řízení, nebyl na něj vyhlášen konkurz, nenachází se v platební neschopnosti, nebo nejedná 
s úmyslem poškodit státní rozpočet, aj. V případě změn výše uvedených skutečností tyto neprodleně oznámí odběrateli tak, 
aby odběrateli nevznikla škoda z titulu institutu ručení podle ustanovení paragrafu 109 a 109a zákona č. 235/2004 St. o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších dodatků. Dodavatel odpovídá v plném rozsahu za škodu vzniklou odběrateli 
nesplněním skutečností uvedených v tomto zvláštním ujednání.

Razítko a podpis

Akceptace objednávky (přijetí nabídky):
Tímto akceptujeme Vaši shora uvedenou objednávku.

(jméno, příjmení a funkce osoby podepisující za dodavatele)

………………..…..............................
(podpis)

Dne: ................ Lenka Kučerová, účetní

Objednávka :
Vystavil :

700160047
Voráčková Alena

Strana: 1 / 1Zpracováno systémem HELIOS Orange          

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 712 lidí darovalo 1 965 918 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy