Textová podoba smlouvy Smlouva č. 13262224: Veřejnoprávní smlouva - Podpora podnikatelů COVID

Příloha MUJIP009BKGK.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
              z grantového programu Podpora podnikatelů C

                         města Jilemnice

                              č. 19/2020/GP/VR

Poskytovatel:                                  MĚSTSKÝ ÚŘAD Poč. ÍÍS;J:
                                        _u JILEMNICE Pot, příloh:
Město Jilemnice

Sídlo:           Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice

IČO:            275 808                       Došlo: - 8 -07- 2020

Zastoupené:        Mgr. Vladimírem Richterem, starostou města

(dále jen „poskytovatel")                            Č.j.: PDMUJI
                                        Scis.zn.: MUJI
Číslo bankovního účtu:              ČS, a.s., pobočka Jilemnice                \'i:'mm>.

Příjemce:
GastroJILM s.r.o.

Sídlo:           K Vejrychovsku, 514 01 Jilemnice
IČO:            06911307

Zastoupené:        Jitkou Vojířovou

Číslo bankovního účtu:
(dále jen „příjemce"),

společně jako „smluvní strany",

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

                  veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace:

                                  ČI. I
                             Obecné ustanovení

1. Dotace z Grantového programu města Jilemnice jsou určeny na podporu podnikatelů, jejichž podnikatelská činnost
   spočívající v maloobchodním prodeji a prodeji služeb v provozovnách na území města Jilemnice byla omezena
   v důsledku Vládou ČR vyhlášeného nouzového stavu a dalších mimořádných opatření přijatých kvůli výskytu a šíření
  koronaviru SARS CoV-2, způsobujícího nemoc COV1D-19, na území ČR. Poskytování dotací se řídí těmito pravidly,
   která schválilo Zastupitelstvo města Jilemnice dne 29. 04. 2020 usnesením č. 20/20.

2. Příjemce podpory souhlasí se zveřejněním názvu, sídla, identifikačního čísla, účelu a výše dotace poskytnuté
   z rozpočtu poskytovatele.

                                  ČI. II
                             Účel dotace a její výše

1. Poskytovatel poskytuje příjemci dotaci na Podnikatelskou činnost vykonávanou v provozovně na území města
   Jilemnice a příjemce tuto dotaci přijímá.

2. Dotace je poskytována v celkové výši 73 239 Kč (slovy: sedmdesát tři tisíc dvě stě třicet devět korun českých).

3. Poskytnutí této dotace se řídí zákonem č. 250/2000 Sb, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
   pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů"), zákonem č. 128/2000 Sb., o
   obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 320/2001 Sb, o finanční kontrole ve veřejné
   správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
   finanční kontrole").

                                                Stránka 1 z 3
                                  ČI. III
                              Poskytnutí dot ace

1. Dotace bude převedena na bankovní účet příjemce, uvedený v záhlaví této smlouvy, do 14 dnů od schválení Rady
   města Jilemnice nebo Zastupitelstva města Jilemnice.

                                  ČI. IV
                          Základní povinnost i příjemce

1. P říjemce se uzavřením smlouvy zavazuje k tomu, že po skončení opatření přijatých kvůli výskytu a šíření koronaviru
   SARS CoV-2, způsobujícího nemoc COVID-19 na území ČR, bude svou podnikatelskou činnost, v jejíž souvislosti
   mu bude dotace poskytnuta, provozovat nejméně do 31. prosince 2020. P o skončení výše uvedených opatření je
   povinen provozovnu bez zbytečného odkladu otevřít.

2. Nesplní- H příjemce tuto podmínku, bude povinen poskytovateli dotaci v plné výši vrátit.

                                  ČI. V
                             Kontrolní ust anovení

1. P říjemce dotace není povinen předložit zprávu o využití ani vyúčtování poskytnuté dotace.

2. P oskytnutá dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb, o finanční kontrole, ve znění
   pozdějších předpisů. P říslušné orgány města Jilemnice jsou oprávněny zejména v souladu s ust § 9 odst. 2 zákona Č.
   320/2001 Sb. provádět kontroly dodržení podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta.

3. V případě, že bude při následné kontrole dodržení podmínek pro přiznání dotace zjištěno, že dotace byla poskytnuta
   zcela, nebo zčásti neoprávněně, je příjemce povinen neoprávněnou Část dotace, popř. dotaci celou vrátit, a to v termínu
   uvedeném v písemné výzvě poskytovatele.

                            Závěrečná ust anovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran; v případě, že se na smlouvu vztahuje povinnost
   uveřejnění v Registru smluv, nastane její účinnost okamžikem jejího uveřejnění. Tato smlouvaje vyhotovena ve třech
   stejnopisech, z nichž jeden obdrží příjemce a dva poskytovatel.

2. P říjemce bere na vědomí, že na základě podpisu této smlouvy poskytne poskytovateli - správci osobních údajů ve
   smyslu Nařízení o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR, mj. osobní údaje o fyzické osobě/osobách, pro něž byla dotace
   využita. Osobní údaje jsou vyžadovány pouze v rozsahu nezbytně nutném k posouzení naplnění účelu Čerpání
   individuální dotace. Osobní údaje není příjemce povinen poskytnout, nicméně bez nich nelze účelnost, hospodárnost
   a efektivnost poskytnutých prostředků. Osobní údaje poskytnuté v souvislosti s naplňováním účelu dotace bude
   správce oprávněn zpracovávat na základě právního titulu dle či. 6 odst. 1 písm. b) GDP R, tj. osobní údaje jsou
   nezbytné pro splnění povinností vyplývajících z této smlouvy. Osobní údaje budou uchovány po dobu stanovenou
   platným spisovým a skartačním řádem, tj. 10 let, a poté zlikvidovány. Podrobnější informace o zpracování a ochraně
   osobních údajů, jako jsou zejména práva fyzických osob v souvislosti s ochranou osobních údajů, jsou uveřejněny na
   webových stránkách správce (poskytovatele).

                                                                                    Stránka 2 z 3
3. O poskytnutí dotace rozhodlo Zastupitelstvo města Jilemnice usnesením č. 33/20 ze dne 24. 6. 2020.

         0 2 -07- 2020 V Jilemnici dne. 'ÁP

V Jilemnici dne

Mgr. Vladimír Richter
starosta města Jilemnice

                                                    Stránka 3 z 3
          

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 748 lidí darovalo 2 201 678 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy