Textová podoba smlouvy Smlouva č. 13754200: Dodatek č.1 k příkazní smlouvě č.3021H1180001 - „NKP Klášter Kladruby

Příloha 3021H1180001_Klajsner_Dod.č.1_KL_koordinátor BOZP, IROP - Život v řádu.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            NPU-430/48192/2020

Příkazce: Národní památkový ústav
        státní příspěvková organizace

IČO: 75032333
DIČ: CZ75032333
Se sídlem: Valdštejnské nám. 3/162, 11800 Praha 1 – Malá Strana
zastoupený: Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy

    v Českých Budějovicích, s územní působností pro Jihočeský kraj,
    Plzeňský kraj a Kraj Vysočina

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích
nám. Přemysla Otakara II. 34
370 21 České Budějovice
dále jen jako „příkazce“

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:   Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXX, investiční referentka

a

Příkazník: Ing. Lubomír Klajsner

se sídlem: Jablonského 40, 301 00 Plzeň

zastoupený: Ing. Lubomír Klajsner

IČO: 11630426

DIČ: XXXXXXXXXXXX

telef. spojení: XXXXXXXXXXXX

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX č. účtu: XXXXXXXXXXXX

dále jen jako „příkazník“ či „koordinátor BOZP“

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:   Ing. Lubomír Klajsner
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:  Ing. Lubomír Klajsner

výše uvedené smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

         dodatek č. 1 k příkazní smlouvě č. sml. 3021H1180001

                        (dále jen „Smlouva“)

                               I.
                         Úvodní ustanovení
1. Dne 9.1.2018 uzavřely výše uvedené smluvní strany příkazní smlouvu č. j. NPU-430/4/2018, č.
   sml. 3021H1180001, kterou se příkazník v čl. 1. zavázal pro příkazce zajistit výkon činnosti
   koordinátora BOZP při realizaci stavby „NKP Klášter Kladruby – Život v řádu.“ Příkazce se zavázal
   zaplatit cenu dle podmínek stanovených smlouvou.
2. Příkazník se příkazní smlouvou zavázal zabezpečit pro příkazce výkon činnosti koordinátora BOZP
   po dobu provádění stavebního díla realizovaného v rámci projektu podpořeného
   z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), specifikovaného cíle 3.1,
   reg. č. projektu CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000326 „NKP Klášter Kladruby – Život v řádu“, za
   podmínek stanovených Smlouvou.

                         1
                                                       NPU-430/48192/2020

3. Tímto dodatkem smluvní strany v souladu s čl. IX Závěrečná ustanovení mění a doplňují
   Smlouvu.

                               II.
                Předmět dodatku - Provedení díla –doba plnění:

1. Příkazce předpokládal zahájení činnosti dne 15. 1. 2018. Smlouvu uzavřely smluvní strany na
   dobu určitou, podle článku VI. – Doba plnění a ukončení smlouvy, odst. 1 do 31. 12. 2020. Tímto
   dodatkem mění smluvní strany dobu, na kterou je Smlouva uzavřena, a to tak, že nově je
   Smlouva uzavřena do 31.12.2022

                              III.
     Předmět dodatku – Povinnosti příkazníka a odměna příkazníka a způsob její úhrady

1. Tímto dodatkem se povinnosti příkazníka podle Smlouvy, v souvislosti se změnami, které nastaly
   po uzavření Smlouvy a které jsou nezbytné pro dokončení stavebního díla, rozšiřují o:
      spolupráce při rozdělení PD pro provádění stavby na části a při zpracování plánu
       organizace výstavby,
      zpracování nového oznámení na OIP, zajištění podkladů pro předání staveniště,
      koordinace dvou souběžných stavenišť

2. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně ceny prací. Důvodem navýšení ceny prací
   je prodloužení termínu realizace prací, rozdělení rozsahu realizace projektu Klášter Kladruby –
   Život v řádu na 2 nezávislé etapy, opakované zadávací řízení na generálního dodavatele prací,
   tedy i opakované zpracování oznámení prací Oblastnímu inspektorátu práce. Dále pak
   koordinace dvou souběžných staveb a koordinace stavby s návštěvnickým provozem
   památkového objektu a to včetně kulturních a společenských akcí.

   Výše odměny se navyšuje o
                           54 660 Kč bez DPH

   v částce navýšení ceny je zahrnuta zejména spolupráce při rozdělení PD pro provádění stavby na
   části a při zpracování plánu organizace výstavby, opakované zpracování nového oznámení na
   OIP, zajištění podkladů pro předání staveniště, zvýšené náklady na koordinaci dvou souběžných
   stavenišť (koordinace s akcí obnovy střech a krovů Staré prelatury), náklady na koordinaci stavby
   s návštěvnickým provozem objektu a sezónními akcemi.

   Celková odměna příkazníka

           218 660 Kč bez DPH + 45 918,6,- Kč 21% DPH = 264 578,6,- Kč vč. DPH
     (slovy: dvěstěšedesátčtyřitisícpětsetsedmdesátosm korun českých šedesát haléřů)

                              IV.
                        Závěrečná ustanovení
1. V ostatních ujednáních zůstává příkazní smlouva beze změn.

                            2
                                                       NPU-430/48192/2020

2. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních
   stran, přičemž příkazce obdrží dva stejnopisy a příkazník obdrží jeden stejnopis.

3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran. Pokud tento dodatek
   podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
   některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabude
   účinnosti dnem uveřejnění a jeho uveřejnění zajistí příkazce.

4. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách
   www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen
   po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně,
   nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a jeho autentičnost stvrzují svými
   podpisy.

V Českých Budějovicích dne 4.9. 2020            V Plzni dne 31.8.2020

….....................................................   ….....................................................
                                   Příkazník
        Příkazce
   Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.                Ing. Lubomír Klajsner

        ředitel

                            3
          

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 750 lidí darovalo 2 255 678 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy