Textová podoba smlouvy Smlouva č. 14046344: dodatek č. 1 k objednávce - Úprava 3D modelu pro klimatické modelování

Příloha dodatek.doc

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            TitulObjednávka číslo: ZAK 20 – 0193/d

Pelčák a partner architekti, s.r.o.
Na Žertvách 879/36
180 00 Praha 8
IČO: 01935879
	Objednávka č.
	Vyřizuje/kancelář/linka
	Datum

	ZAK 20-0193/d
	/VEZ/5663
	


Dodatek č. 1 objednávky ZAK 20-0193 s názvem „Úprava 3D modelu pro klimatické modelování Bubny - Zátory“. 

Smluvní strany se dohodly z důvodu prodlužujících se prací na územní studii Holešovice - Bubny na následujících změnách objednávky:

Termín a místo plnění a způsob předání/převzetí předmětu objednávky:
Doba plnění předmětu objednávky: do 5. 10. 2020

Ostatní ujednání objednávky jsou tímto dodatkem nedotčena.
Objednatel a dodavatel výslovně souhlasí s uveřejněním tohoto potvrzeného dodatku objednávky v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

Objednatel zajistí zveřejnění potvrzeného dodatku objednávky zasláním správci registru smluv nejpozději ve lhůtě do 30 dnů od potvrzení objednávky. 

Dodavatel obdrží potvrzení o uveřejnění v registru smluv automaticky vygenerované správcem registru smluv do své datové schránky. 

Dodatek objednávky nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Dodavatel podpisem tohoto dodatku objednávky souhlasí s poskytnutím informací o objednávce v rozsahu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel a dodavatel dále prohlašují, že  skutečnosti uvedené v tomto potvrzeném dodatku objednávky nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

S pozdravem
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

Mgr. Jiří Čtyroký, ředitel Sekce prostorových informací

Potvrzením dodatku objednávky dodavatel souhlasí se všemi smluvními ujednáními a podmínkami obsaženými v objednávce a dodatku objednávky a neuplatňuje k nim žádné výhrady. Potvrzením dodatku objednávky vzniká závazek dle občanského zákoníku.

Dodatek objednávky, prosím, elektronicky potvrďte a obratem jej prostřednictvím 
e-mailu doručte zpět, nejpozději však do 15 dnů ode dne, kdy Vám byl doručen. V případě nedodržení této lhůty návrh na uzavření smlouvy zaniká. 
Potvrzení objednávky prostřednictvím elektronického podpisu: 

Pelčák a partner architekti, s.r.o.                                                elektronický podpis

Pokud nemáte zřízen elektronický podpis, potvrďte dodatek objednávky prostým
e-mailem, resp. do odpovědi v textu e-mailu uveďte: Potvrzuji váš dodatek objednávky č. ZAK 20‑0193.
Útvar rozvoje hl. m. Prahy, příspěvková organizace 

zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 63

sídlo: Vyšehradská 57/2077, 128 00 Praha 2 – Nové Město

tel.: 23600 5617, fax: 220 514 652, ID c2zmahu
e-mail: podatelna@urm.praha.eu, http://www.urm.cz

bankovní spojení: PPF banka, a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6
číslo účtu: 2001200003/6000, IČ: 70883858 DIČ: CZ70883858
          

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 717 lidí darovalo 1 973 517 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy