Textová podoba smlouvy Smlouva č. 14488416: Dodatek k dohodě o poskytnutí příspěvku z cíleného programu Antivirus

Příloha Antivirus_Dodatek_k_Dohode_ZLA-CO-9005604_2020.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            Úřad práce ČR

              DODATEK

k dohodě o poskytnutí příspěvku z cíleného programu Antivirus
        č. ZLA-CO-9005604/2020 ze dne 7. 4. 2020

uzavřený mezi

Českou republikou
prostřednictvím organizační jednotky
Úřadu práce České republiky
sídlo: Dobrovského 1278/25, Praha 7 – Holešovice, 170 00 Praha
IČO: 72496991
adresa pro doručování: Čiperova 5182, 76001 Zlín
(dále jen „Úřad práce“) na straně jedné

a

zaměstnavatelem: Sára textil s.r.o.
zastupující osoba: ████████████████
sídlo: Družba 1208, Brumov, 76331 Brumov-Bylnice
IČO: 05836182
(dále jen „zaměstnavatel“) na straně druhé.

                                Článek I
                              Účel dodatku

Účelem tohoto dodatku je úprava dohody č. ZLA-CO-9005604/2020 ze dne 7. 4. 2020 uzavřené mezi Úřadem práce
a zaměstnavatelem (dále jen „dohoda“).

              Článek II
           Předmět dodatku

1. V článku III. dohody se doplňuje bod 3., který zní:

„3. Režim A plus

Nucené omezení provozu:

  • Zaměstnanec nemohl od 1. října 2020 (včetně) vykonávat práci z důvodu jiné překážky v práci na straně
   zaměstnavatele spočívající v uzavření nebo omezení provozu z důvodu krizových opatření přijatých
   vládou nebo mimořádných opatření nařízených Ministerstvem zdravotnictví či jiným orgánem ochrany
   veřejného zdraví (např. Krajská hygienická stanice) v souvislosti s COVID-19.

  • Zaměstnavatel je povinen takovýmto zaměstnancům vyplácet náhradu mzdy podle § 208 zákoníku
   práce.“

2. V článku IV. bod 1. dohody se doplňuje bod 1.3., který zní:

   „1.3. 100 % náhrady mzdy, včetně pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
       zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl
       z vyměřovacího základu zaměstnance, maximálně však 50 000 Kč měsíčně na jednoho zaměstnance,
       v případě režimu A plus podle článku III. bod 3 této dohody.“

Klasifikace MPSV – C                  1/4   S 15
3. V článku IV. bod 6. dohody se za stávající text doplňuje text:

   „V případě výkazu vztahujícího se k režimu A plus podle čl. III bod 3. této dohody je jeho součástí také zdůvodnění
   vzniku jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele podle čl. III bod 3. odrážka první této dohody a seznam a
   výše všech podpor poskytnutých zaměstnavateli podle bodu 3.1 Dočasného rámce pro opatření státní podpory
   na podporu hospodářství při stávajícím šíření koronavirové nákazy COVID-19 (článek X. bod 10. této dohody),
   a to včetně podpor poskytnutých propojeným podnikům ve smyslu nařízení komise (EU) č. 651/2014 Obecného
   nařízení o blokových výjimkách.“

4. V článku IV. dohody se doplňuje bod 11., který zní:

   „11. V případě nebude-li příspěvek v režimu A plus podle článku IV. bod 1.3. této dohody notifikován ze strany
      Evropské komise jako dovolená veřejná podpora (článek X. bod 10. této dohody), poskytuje nadále Úřad
      práce při překážkách v práci dle článku III. bod 3. této dohody příspěvek v režimu A podle článku IV. bod 1.1.
      této dohody, tj. ve výši 80 % náhrady mzdy, včetně pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na
      státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl
      z vyměřovacího základu zaměstnance, maximálně však 39 000 Kč měsíčně na jednoho zaměstnance.“

5. V článku IV. dohody se doplňuje bod 12., který zní:

   „12. Uplatňuje-li zaměstnavatel v daném kalendářním měsíci na zaměstnance příspěvek v režimu A podle
      článku IV. bod 1.1. této dohody a současně v režimu A plus podle článku IV. bod 1.3. této dohody, činí
      maximální měsíční výše příspěvku 50 000 Kč na jednoho zaměstnance, a to souhrnně pro oba režimy.“

6. V článku VI. dohody se doplňuje bod 4., který zní:

   „4. V případě nebude-li příspěvek v režimu A plus podle článku IV. bod 1.3. této dohody notifikován ze strany
      Evropské komise jako dovolená veřejná podpora (článek X. bod 10 této dohody), nahlíží se na příspěvek
      poskytnutý v režimu A plus jako by byl poskytnut v režimu A podle článku IV. bod 1.1. této dohody. Tuto
      skutečnost zaměstnavateli sdělí Úřad práce. Zaměstnavatel se v takovém případě zavazuje vrátit Úřadu
      práce příspěvek vyplacený v režimu A plus ve výši 20 % náhrady mzdy, včetně pojistného na sociální
      zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které
      zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřovacího základu zaměstnance a současně ve výši odpovídající
      částce, která přesáhla maximální měsíční částku příspěvku v režimu A na jednoho zaměstnance, tj. částku
      39 000 Kč. Příspěvek se vrací na účet, který zaměstnavateli sdělí Úřad práce.“

7. V článku VI. dohody se doplňuje bod 5., který zní:

   „5. Zaměstnavatel se zavazuje vrátit Úřadu práce příspěvek poskytnutý v režimu A plus podle článku IV. bod 1.3.
      této dohody ve výši odpovídající překročení limitu uvedeného v čl. XI bod 2. této dohody. Příspěvek se vrací
      na účet, který zaměstnavateli sdělí Úřad práce.“

8. V článku X. dohody se doplňuje bod 10., který zní:

   „10. Zaměstnavatel bere na vědomí, že příspěvek v režimu A plus podle článku IV. bod 1.3 této dohody
      je poskytován podle jiných pravidel Evropské komise pro poskytování veřejné podpory než příspěvek
      v režimu A a B podle článku IV. bod 1.1. a 1.2. této dohody, tj. podle jiného bodu Dočasného rámce pro
      opatření státní podpory na podporu hospodářství při stávajícím šíření koronavirové nákazy COVID-19,
      (dále jen „Dočasný rámec“). Příspěvek v režimu A a B podle článku IV. bod 1.1. a 1.2. této dohody je
      notifikován ze strany Evropské komise jako dovolená veřejná podpora ve smyslu bodu 3.10. Dočasného
      rámce. Příspěvek v režimu A plus podle článku IV. bod 1.3. této dohody je poskytován podle bodu 3.1.
      Dočasného rámce, přičemž dojde-li k situaci, že v průběhu účinnosti této dohody neshledá Evropská komise
      příspěvek v režimu A plus jako dovolenou veřejnou podporu (tj. příspěvek nebude ze strany Evropské komise
      notifikován), postupuje se podle článku IV. bod 11. a podle článku VI. bod 4. této dohody.“

9. V článku X. dohody se doplňuje bod 11., který zní:

   „11. Součástí dohody je vzor „Oznámení o poskytnuté podpoře podle bodu 3.1 Dočasného rámce“ (dále
      jen „oznámení“), kterým bude zaměstnavateli měsíčně vyčíslována výše podpory v režimu A plus podle
      článku IV. bod 1.3. této dohody pro účely limitu uvedeného v článku XI. bod 2. této dohody. Částka na
      oznámení bude uváděna v Kč. Přepočet na EUR pro zjištění čerpání příspěvku v limitu podle článku XI. bod 2.
      této dohody provede zaměstnavatel podle aktuálního kurzu ČNB ke dni vydání oznámení. Vzor oznámení
      je přílohou č. 1 této dohody.“

Klasifikace MPSV – C 2/4 S 15
10. V dohodě se doplňuje článek XI, který zní:

                                  „Článek XI
                            Prohlášení zaměstnavatele

   1. Zaměstnavatel čestně prohlašuje, že u něj došlo ke ztrátě likvidity rozhodné pro poskytnutí veřejné podpory
     podle bodu 3.1 Dočasného rámce. Ztráta likvidity se presumuje u všech zaměstnavatelů, jejichž provoz
     byl uzavřen či významně omezen zásahem veřejné moci prostřednictvím krizových opatření vlády či
     mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví či orgánů ochrany veřejného zdraví a u nichž z tohoto
     důvodu vznikla překážka v práci na straně zaměstnavatele a zaměstnavateli vznikla povinnost vyplatit
     zaměstnancům náhradu mzdy podle § 208 zákoníku práce a s tím související povinnost úhrady pojistného na
     sociální zabezpečení, veřejné zdravotní pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti dle příslušných
     právních předpisů.

   2. Zaměstnavatel čestně prohlašuje, že součet všech podpor dle bodu 3.1 Dočasného rámce, které již obdržel a
     té, kterou obdrží na základě předložených výkazů v rámci režimu A plus podle článku IV. bod 1.3 této dohody,
     a to jak podpor ve formě přímých grantů, vratných záloh nebo daňových či platebních výhod, nepřekročí 800
      000 EUR na podnik, resp. na skupinu vzájemně propojených podniků, přičemž bere na vědomí, že u všech
     použitých částek se musí jednat o hrubé částky, tj. před srážkou daně nebo jiného poplatku; v případě, je-li
     žadatel činný v odvětví zemědělství, rybolovu a akvakultury podpora nepřekročí 120 000 EUR na jeden podnik
     činný v odvětví rybolovu a akvakultury nebo 100 000 EUR na jeden podnik činný v prvovýrobě zemědělských
     produktů.

   3. Zaměstnavatel, který je středním nebo velkým podnikem, čestně prohlašuje, že není podnikem, který
     byl k 31. prosinci 2019 v obtížích ve smyslu článku 2 odst. 18 nařízení Komise (EU) č. 651/2014. Je-li
     zaměstnavatel mikropodnikem nebo malým podnikem a nacházel-li se v obtížích již ke dni 31. prosince 2019,
     čestně prohlašuje, že vůči němu nebylo zahájeno kolektivní úpadkové řízení podle příslušných právních
     předpisů a neobdržel podporu na záchranu nebo podporu na restrukturalizaci, pokud zároveň zatím nesplatil
     půjčku nebo neukončil záruku nebo jestliže se stále na něj uplatňuje plán restrukturalizace. Definice malých,
     středních a velkých podniků je uvedena v příloze I. a článku 2 odst. 24 nařízení Komise (EU) č. 651/2014.

   4. Výše uvedená prohlášení jsou rovněž součástí výkazu pro režim A plus a to pro účely ověření skutečností
     platných ke dni předložení tohoto výkazu.“

Za zaměstnavatele:

V Brumově-Bylnici dne 15. 11. 2020

           ████████████████
              ██████████

       Podepsáno uznávaným elektronickým
    podpisem nebo zasláním datovou schránkou.

Klasifikace MPSV – C 3/4 S 15
                                              Příloha č. 1 dohody o poskytnutí příspěvku
                                      z cíleného programu Antivirus č. ZLA-CO-9005604/2020

                   VZOR

    Oznámení o poskytnuté podpoře podle bodu 3.1 Dočasného rámce

V souladu s článkem X. bod 11. dohody o poskytnutí příspěvku z cíleného programu Antivirus č. ZLA-
CO-9005604/2020 Úřad práce České republiky oznamuje zaměstnavateli, že mu byl za (měsíc) (rok) poskytnut
příspěvek v režimu A plus cíleného programu Antivirus, tj. podle bodu 3.1. Dočasného rámce pro opatření státní
podpory na podporu hospodářství při stávajícím šíření koronavirové nákazy COVID-19, ve výši ……………… Kč.

Klasifikace MPSV – C 4/4 S 15
          

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 712 lidí darovalo 1 963 918 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy