Textová podoba smlouvy Smlouva č. 1460010: dodávka tepelné energie

Příloha IMG_20170228_0002.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            l

  t                                                                \\l

  I

   L ffiIffi§ffi*

                               Dodatek č.: 0466 / D004

           ke smlouvě na dodávku tepelné energie a s ní spojených s|užeb

     účinnostod: 1. 1. 2017

     Smlouva č.: 0466

     Dodavate!:                           Smluvní strany

     Obchodní jméno:                   Teplárna Liberec, a. s.
     Adresa:
     lč:                         Dr. Milady Horákové 641l34a, Liberec lV-Perštýn, 460 01 Liberec
     DlČ:                         62241672
     Registrace:                     Cz62241672
                               Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
     Bankovní spojení:                  v t]stí nad Labem, oddíl B, vložka 653
     zmocněnec dodavatele:                4183182 / O8OO - Česká spořitelna, a.s.
     Tel.                         lva Hochmanová
     mail:                        +420 485 386 ,111
     Plátce DPH:                     obchod@tlib.mw,cz
                               Ano

     Odběrate!:                      Základní š kola, Li berec, Vrch l ickéh o 2621 17, přís pěv ková
                               organizace
     Obchodní jméno:                   Vrchlického 262117 46014 Liberec 13

     Adresa:                       46746757
     lč:
     DlČ:                         OR - Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka 556
     Registrace:                     0000-5486652/0800
     Bankovní spojení:                  Mgr. Jiří Skalský
     Zastoupený:                     Mgr. JiříSkalský
     zmocněnec odběratele:                488880160, 488880161
     Tel./Fax.:                      skola@vrchlickeho.cz
     mail:                        ne
     Plátce DPH:

                               uzavira!Í

     tento dodatek ke smlouvě na dodávku tepelné energie, kteným se sjednává Předpis záloh - Platební

     kalendář pro rok2017.

     Příloha:                         V L,l'lo,r,r;    ane: Á. lÁ. žóf ó

     '""*W Předpis záloh - Platební kalendář pro rok2017

     i'6i p iáaidodáÝQte|F*: t;, e, §,
       Dl. l/ i|arli, Hoi-likcvó 5 t 1 1,: 4:_l.
     460                         111           zlxuoHÍ Šxot4llBERE(, vrchlitleho zotlti
       01   Litbčer,cacz,aLi.lťleltblc?2iV-PetĚt}n

           i.rÉ}                              262/17, 460 tq  llltRrc
                                                     880 ]ól
                                            880 ló0, tox:488
                                            sl É Vrchlitkeho      ts
                                              Tel.:4t8
                                            lt}: 4tl ltl        L]J

                                            8onk. spoi.: ȧ [ibe,ec, č,ú,:548óó52l0800
l L, EIBPELRAERCNA                   pŘEDpls z^LoH - čísIo:           2051 700049
                            Platební kalendář - daňový doklad splňujícínáležitosti
       §ilúv,tnu,gi,,CZ             dle § 31a zákona o DPH

                            Př'ljemce:                    0466

Teplárna Liberec, a. s.                 Základni škola, Liberec, Vrchtického
                            262117, příspěvková organi zace

Dr. Milady Horákové 641l34a, Liberec lV-Perštýn     14 Vrchlického 262117
460 01                         460        Liberec 13

DÉ: Cz6224167z lěo: 62241672              Odběratel:

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ustí nad Labem, oddíl B, vložka 653

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.        Základní škola, Liberec,    Vrchlického 262t17,
                            příspěvková organizace
Gíslo účtu:4í83182/0800

Vystavil(a):   ŠarkaDaňková             V4r6ch0lic1ké4ho 262117    13 lČo: 46746757
         485 386 308              DlČ:         Liberec
Telefon:     sarka,dankova@mw.cz
E-mail:

http://tli.mw.cz                    č.: Čísloodběratele: O00O103866 l 0466

Datum vystavení: 21.11.2016               Smlouva      0466

Předpis záloh na období t.t.z0t7 -3t.t2.2OL7:

Datum splatnosti Variabilní symbol     základ daně DPH       DPH         Celkem
                         Kč           Kč           Kč
15.1.2017     000466701 1               %     9 913,04
                      66 086,96                    76 000,00
15.2.2017     0004667o21              15     9 39,t,30       72 000,00
                                  7 434,78        57 000,00
15.3.2017                 62 608.70  15     5 869,57        45 000,00
         0004667031        49 565,22                    41 000,00
15.4.2017     0004667041              15     5 347,83        25 000,00
                      39 130,43
15,5.2017     000466705,t              15     3 260,87        16 000,00
                      35 652,17        2 086,96
15.6.2017     0004667061        21739,13   15                 16 000,00
                                  2 086,96        25 000,00
15 7,2017                        15     3 260.87        45 000,00
         0004667071        13 9í3,04  ,15                50 000,00
                                  5 869,57
15.8.2017     0004667081        13 913.04  15     6 521,74        57 000,00
                                  7 434,78
15,9,2017     0004667091        21739,13   15

15.1o.2017    00046671 01       39 130,43  15

15,11.2017    0004667111        43 478,26  ,15

15.12.2017    0004667121        49 565,22  15
7                          }-     Clr(-oY-t_D-)coo@ro§ro_a@}o-Ý*l}(_)-(ooto§--{}lÝÝ-oor_' o_

                 s Ino}-štor    ocÝ9)     Nc{§lN§l

                     oo     §El    olÝqo|(oootť(r_-lN',losÝ(}-€_9-(qr((§o{ol_) \(r9í, §(9l
                          l}í-,   lo§co:)ol0)ťí_-)o)Ýoo@-tCťo_(D§)Ý9l(-\lGoa0o€,oF_.ol_o
                 !o, ro
                 o .ÉG oJ_-    €_o)      NNNN§l

                 -a§t       ao)
                 otGor
                     !

                     oo-
                     íNol

                 (§        (-,       oóoóo

                 -coY       Y,o       LLLL!

                 -o)             =š=š== ,(YoJÝYYx,(YYJYY,Yloz ,o ,o ,o

                                       >>=YY==
                                   =iĚ8g a*óorr|- í,tí)lo
                 É(N!       )0CoN      xo'o,,'loOo,ooFOooF|EoEí)(Ú
                 .oo(í       .E(Co§  -EEEEE '=
                 -ooY       -oo       .oa(ú_rr.§c(oiLúo.coc("úLa; D.+c(ÚL .o
                               )a9LNYcocYcoYclcyoYoIo l      t    cL
                 -o)        o                           ,r;

                                                     l

         .(L§                     o_č>1dr6oc9occ6t(ColE§6Co(cC@ÚtoElC0-E@,)Ť('§-oz' rc'

         E
         LcL

          l

         -§o}!-
         -oLY
         oLo.          _,(ooNóo§
                     oo.
         \o

            *La               .(§     .(§

          §o.               Eč Ň.qyo  ..(EBo,YoúóN'
         óo;r_                  ,N

  Ņ Ztqrtalř cqi b9               ,;9-oOc _o9

  lFtťltrvlUJ=rJl,§tE.u.i9g=lOL sěY3 o§ol          (oml

          

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 302 lidí darovalo 825 770 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy