Textová podoba smlouvy Smlouva č. 16538727: Smlouva o budoucí smlouvě darovací spojená se smlouvou budoucí o

Příloha budoucí smlouva darovací - Kocanda.docx

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ DAROVACÍ

SPOJENÁ SE SMLOUVOU BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - SLUŽEBNOSTI

mezi


Městem Třeboň
(„Budoucí obdarovaný“ nebo „Budoucí povinný“ společně také jako „Město Třeboň“)


a


Zdeňkem Kocandou

(„Budoucí dárce“ nebo Budoucí oprávněný“)

Město Třeboň, 
IČ: 00247618, 
sídlem Palackého nám. 46, Třeboň II, 379 01 Třeboň,
zastoupené PaedDr. Janem Váňou, starostou města
jako budoucí obdarovaný nebo budoucí povinný z věcného břemene - služebnosti, na straně jedné,
(dále jen „Město Třeboň“)
 

a


Zdeněk Kocanda
nar: xxxxxx
bytem: xxxxxxxxxx Třeboň

jako budoucí dárce nebo budoucí oprávněný z věcného břemene - služebnosti, na straně druhé
(dále jen „Budoucí dárce“ nebo „Budoucí oprávněný“)


uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, na základě zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto 

Smlouvu o budoucí smlouvě darovací 

spojenou se smlouvou budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti:

I. Prohlášení smluvních stran
1. Město Třeboň prohlašuje, že je výlučným vlastníkem pozemků parc. č. KN 2136/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 928 m2, pozemku parc.č. KN 4223 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2424 m2, zapsaných na LV č. 10001 pro obec Třeboň a k. ú. Břilice u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec.
2. Budoucí dárce prohlašuje, že je výlučným vlastníkem pozemku parc. č KN 946/4 – ttrrvalý travní porost o výměře 1342 m2, zapsaný na LV č. 339 pro obec Třeboň a k. ú. Břilice u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec.
3. Budoucí dárce se zavazuje, ve smyslu ust. § 2058 odst. 2 občanského zákoníku, nabýt do svého výlučného vlastnictví níže uvedené věci, resp. vybudovat na pozemcích parc. č. KN 2136/4, parc.č. KN 946/4 v obci Třeboň a k.ú. Břilice jednotnou kanalizační stoku PVC DN 250 – SN10 v délce cca 56,4 m a na pozemcích parc.č. KN 2136/10, parc.č. KN 2136/4, parc.č. KN 946/4 a parc.č. KN 4223 v obci Třeboň a k.ú. Břilice vodovodní řad PE-HD 100, SDR11 v délce cca 64,70 m dle koordinační situace (PRODLOUŽENÍ VODOVODU A KANALIZACE), která tvoří jako Příloha č. 1 nedílnou součást této smlouvy. 

II. Schvalovací doložka
Rada města Třeboně svým usnesením č. 208/2021-69 ze dne 27.04.2021 schválila uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí darovací spojené se smlouvou budoucí o zřízení služebnosti mezi městem Třeboň (jako budoucí obdarovaný nebo budoucí povinný) a panem Zdeňkem Kocandou (xxxxxxxxx, Třeboň) jako budoucí dárce nebo budoucí oprávněný. Předmětem daru (smlouvy) bude prodloužená jednotná kanalizační stoka DN 250 v délce cca 56,4 m umístěná na pozemcích KN 2136/4, p.č. KN 946/4 v k.ú. Břilice a vodovodní řad PE-HD 100 v délce cca 64,7 m umístěný na pozemcích p.č. KN 2136/10, p.č KN 2136/4, p.č. KN 946/4, p.č. KN 4223 v k.ú. Břilice. Služebnost jako alternativní závazek mezi smluvními stranami v případě neuzavření darovací smlouvy bude spočívat v právu uložení, napojení a vedení kanalizační stoky a vodovodního řadu na pozemcích p.č. KN 2136/4 a p.č. KN 4223 v k.ú. Břilice. Služebnost bude zřízena úplatně, za cenu dle platného ceníku pro stanovení jednorázové úhrady za omezení vlastnického práva k nemovitostem při umístění podzemních inženýrských sítí do místních komunikací a pozemků veřejné zeleně, k ceně bude účtováno DPH dle platných předpisů, ve prospěch vlastníka nemovité věci neevidované v katastru nemovitostí a každého dalšího vlastníka nemovité věci neevidované v katastru nemovitostí – kanalizační stoky a vodovodního řadu. K předání předmětu daru dojde nejpozději do 3 let ode dne podpisu smlouvy o smlouvě budoucí darovací. Pokuta za porušení závazku je stanovena ve výši 20.000,-Kč.

III. Budoucí smlouva darovací
1. 	Předmětem této budoucí smlouvy je závazek, na základě kterého se Budoucí dárce zavazuje na své náklady vybudovat jednotný kanalizační řad PVC DN 250 v délce cca 56,4 m a vodovodní řad PE-HD 100, SDR11 v délce 64,7 m (dále jen „předmět daru“) vč. všech jejich součástí a příslušenství, jejichž bude výlučným vlastníkem, a následně, po jejich vybudování, bezúplatně převést na Město Třeboň jako budoucího obdarovaného vlastnické právo k předmětu daru, a to vč. technické dokumentace, a Město Třeboň se zavazuje vlastnické právo k předmětu daru (vč. technické dokumentace), bude-li splňovat podmínky ujednané v této smlouvě, přijmout. 
Technická dokumentace u předmětu daru se bude skládat zejména z:
- protokolu o předání stavby dodavatelem,
- protokolu o technické přejímce kanalizace a vodovodu provozovatelem,
- projektové dokumentace se zakreslením skutečného provedení,
- geodetického zaměření skutečného provedení v písemné a digitální podobě,
- kopie kolaudačního souhlasu,
- protokolu o provedení zkoušky, potvrzující správnost a  kvalitu díla.
2. Budoucí dárce prohlašuje a zavazuje se, že předmět daru bude prost právních vad, že po jeho vybudování bude výlučným vlastníkem předmětu daru (vč. technické dokumentace), ve smyslu ust. § 2058 odst. 2 občanského zákoníku, a že mu nejsou známy skutečnosti, na které by měl obdarovaného před uzavřením této smlouvy upozornit.
3. Budoucí dárce se zavazuje uzavřít s vlastníkem pozemku p.č. KN 2136/10 v k.ú. Břilice dotčeného předmětem daru smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti a to ve prospěch vlastníka nemovité věci neevidované v katastru nemovitostí a každého dalšího vlastníka nemovité věci neevidované v katastru nemovitostí – kanalizační stoky a vodovodního řadu.
4. Budoucí dárce se zavazuje převést (postoupit) na Město Třeboň, nepřejdou-li tato práva na Město Třeboň přímo na základě zákona, veškerá práva, která plynou z vadného plnění (záruka plynoucí z odpovědnosti za vady), příp. práva vyplývající ze sjednané záruky za jakost, k předmětu daru.
5. Veškeré náklady vztahující se k předmětu daru (jeho vybudování, zaměření, přezkoušení, opatření technické dokumentace, atp.) budou hrazeny budoucím dárcem. Budoucí dárce dále prohlašuje, že po městu Třeboň nebude požadovat případné vydání účelně vynaložených nákladů, ve smyslu ust. § 1084 odst. 2 občanského zákoníku.
6. Budoucí dárce se zavazuje, že MěÚ Třeboň, odboru rozvoje a investic budou předloženy všechny stupně projektové dokumentace pro účely stavebního řízení k odsouhlasení a že bude přizván ke kontrole položení jednotné kanalizační stoky a vodovodního řadu před jeho zásypem a položením jednotlivých konstrukčních vrstev.
7. Budoucí dárce se zavazuje, že po přechodu vlastnického práva k předmětu daru na obdarovaného a splnění ostatních podmínek vyplývajících z této smlouvy, uzavře Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti spočívající v právu uložení vedení, oprav jednotné kanalizační stoky a vodovodního řadu na pozemku p.č. KN 946/4 v k.ú. Břilice, mezi městem Třeboň Zdeňkem Kocandou (xxxxx, Třeboň) a to bezúplatně.
8. Budoucí dárce se dále zavazuje, že před kolaudací stavby uzavře dohodu vlastníků provozně souvisejících kanalizací a vodovodů mezi městem Třeboň a panem Zdeňkem Kocandou (xxxxxx, Třeboň).
9. Budoucí dárce se zavazuje, že dodrží všechny podmínky stanovené ve vyjádření společnosti Městská Vodohospodářská s.r.o. ze dne 10.02.2021, pod č.j. 7.MV.2021.
10. K předání předmětu daru, jakož i k uzavření příslušné darovací smlouvy, dojde mezi smluvními stranami nejpozději do 3 let ode dne uzavření této smlouvy. Budoucí dárce se zavazuje vyzvat Město Třeboň nejpozději do 30 dnů od dokončení stavby gravitační kanalizační stoky k uzavření darovací smlouvy týkající se předmětu daru. Má se za to, že dokončením stavby je převzetí dokončené stavby budoucím dárcem od jejího zhotovitele (datum podpisu protokolu o převzetí stavby). 

IV. Budoucí smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti (jako alternativní závazek)
1. Předmětem této budoucí smlouvy je dále alternativní závazek smluvních stran (alternativním závazkem míní strany celý čl. IV. této smlouvy) pro případ, že nedojde k naplnění závazku dle čl. III. této smlouvy (tj. k uzavření příslušné darovací smlouvy). Tímto alternativním závazkem je závazek Města Třeboň jako budoucího povinného z věcného břemene - služebnosti zřídit úplatně věcné břemeno - služebnost ve prospěch Budoucího oprávněného a závazek Budoucího oprávněného jako budoucího oprávněného z věcného břemene - služebnosti právo odpovídající věcnému břemeni - služebnosti přijmout. Věcné břemeno bude zřízeno jako služebnost spočívající v právu uložení, napojení a vedení jednotné kanalizační stoky PVC DN 250 v délce cca 56,40 m na pozemku p. č. KN 2136/4 v k. ú. Třeboň a vodovodního řadu PE-HD 100 v délce 64,70 m na pozemcích p.č. KN 2136/4 a p.č. KN 4223 v k.ú. Břilice, které jsou ve výlučném vlastnictví Města Třeboň, a to tak, jak je vyznačeno v koordinační situaci (PRODLOUŽENÍ VODOVODU A KANALIZACE), která je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy (dále jen „Služebnost“).
2. Právo odpovídající věcnému břemeni – služebnosti, uvedené v odst. 1 tohoto článku, bude zřízeno ve prospěch vlastníka nemovité věci neevidované v katastru nemovitostí a každého další vlastníka nemovité věci neevidované v katastru nemovitostí – kanalizační stoky a vodovodního řadu.
3. Město Třeboň bude povinno právo odpovídající Služebnosti uvedené v předchozím odstavci strpět.
4. Budoucí oprávněný je povinen zajistit svým nákladem vyhotovení geometrického plánu za účelem zaměření stavby podzemní inženýrských sítí na pozemcích parc.č KN 2136/4 a p.č. KN 4223 v obci Třeboň a k. ú. Břilice. 
5. Budoucí oprávněný se zavazuje předat vyhotovený a Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec, odsouhlasený geometrický plán – blíže specifikovaný v odst. 3. tohoto článku, Městu Třeboň k odsouhlasení, a to nejpozději do 15 dnů od jeho vyhotovení. 
6. Budoucí oprávněný se zavazuje písemně vyzvat, nejpozději do 5 dnů od předání geometrického plánu dle předchozího odstavce, Město Třeboň k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti.
7. Smluvní strany se zavazují uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti tak, jak je uvedeno v této smlouvě, ve lhůtě do 90 dnů poté, co Budoucí oprávněný předloží shora uvedený geometrický plán Městu Třeboň k odsouhlasení. 
8. Pro případ, že Budoucí oprávněný nesplní řádně a včas svou povinnost stanovenou v odst. 3), 4), 5) a 6) tohoto článku, zavazuje se uhradit Městu Třeboň jednorázovou smluvní pokutu, tímto sjednanou, a to ve výši 20.000,-- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých). Tímto ustanovením není dotčeno právo na náhradu škody v plné výši. 
9. Budoucí oprávněný ponese náklady spojené s úhradou správního poplatku za vklad práva věcného břemene – služebnosti u příslušného katastrálního úřadu. 

V. Další ujednání a smluvní pokuty
1. Budoucí dárce se zavazuje neprodleně poté, co bude provedena stavba jednotné kanalizační stoky PVC DN 250 v délce cca 56,40 m na pozemku p. č. KN 2136/4 v k. ú. Břilice a vodovodního řadu PE-HD 100 v délce cca 64,70 m umístěné na pozemcích p.č. KN 2136/4 a p.č. KN 4223 v k.ú. Břilice, uvést dotčené povrchy výše uvedených pozemků (resp. ploch a skladeb zpevněných ploch) do původního stavu, nejpozději však ve lhůtě 30 dnů ode dne dokončení stavby předmětu daru. Má se za to, že dokončením stavby je převzetí dokončené stavby Budoucího dárce od jejího zhotovitele (datum podpisu protokolu o převzetí stavby). 
2. V případě, že Budoucí dárce nesplní závazek uvedený v odst. 1) tohoto článku, je povinen uhradit Městu Třeboň smluvní pokutu ve výši 20.000,-- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých); tímto ustanovením není dotčeno právo na náhradu škody v plné výši. 
3. Nesplněním povinnosti uzavřít ve sjednané době příslušnou darovací smlouvu ve smyslu čl. III. odst. 8 této smlouvy není dotčeno právo Města Třeboň domáhat se uzavření darovací smlouvy u příslušného soudu. 

VI. Závěrečná ustanovení 
1. Veškeré změny této smlouvy je možno činit pouze v písemné formě.
2. Není-li v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
3. Pokud některé z ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným, neúčinným či zdánlivým, neplatnost, neúčinnost či zdánlivost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost smlouvy jako celku ani jiných ustanovení této smlouvy, pokud je takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení oddělitelné od zbytku této smlouvy. Smluvní strany se zavazují takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech (3) stejnopisech, z nichž po dvou (2) obdrží Město Třeboň a po jednom (1) Budoucí dárce.
5. Zveřejnění této smlouvy v registru smluv, ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění, podléhá-li tato smlouva zveřejnění, zajistí Město Třeboň. Smluvní strany shodně prohlašují, že souhlasí se zveřejněním celého obsahu této smlouvy (vč. případných dodatků) v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem smlouvy a že tato smlouva byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují níže svoje vlastnoruční podpisy.

Příloha č. 1 – Koordinační situace


V Třeboni, dne 10.05.2021			    V Třeboni, dne 03.05.2021		


Budoucí dárce		    Město Třeboň		

……………………..............		     …………………………….
Zdeněk Kocanda			     PaedDr. Jan Váňa, starosta


Za správnost: Mgr. Aleš Kolář
          

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 750 lidí darovalo 2 255 678 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy