Textová podoba smlouvy Smlouva č. 1710902: Provedení ohňostroje

Příloha Smlouva o provedení díla.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            Smlouva o provedení díla dle zákona č. 89/2012 Sb.,
   § 1724 a následující Občanského zákoníku v platném znění

Uzavřená mezi: MĚSTSKÝM KULTURNÍM STŘEDISKEM
            Příspěvkovou organizací, IČO 00486639
            Se sídlem: Nám.F.X.Richtra 190
            769 01 H o l e š o v , zastoupené Mgr.Pavlem Chmelíkem,
            ředitelem příspěvkové organizace
            dále jako objednatel

a
            Firmou PaZ STAVBY.CZ
            Dobrotice 26, 769 01 Holešov
            IČO: 27729281
            Zapsanou v OS Brno, oddíl C, vložka 55092
            Zastoupena panem Zdeňkem Hlobilem-jednatelem společnosti
            dále jako zhotovitel.

                        I.

                Předmět díla

Předmětem zhotovení díla je provedení ohňostroje v areálu zámecké
zahrady, která je součástí majetku města Holešov- a to dne 01.1.2017
po setmění- doba zahájení v 17,00 hod a bude upřesněna dodatečně.Použité
pyrotechnické předměty II.,III. a IV.kategorie nebezpečnosti.

                     II.

                 Cena díla

Cena za dílo je stanovena dohodou a to ve výši 97.500,- Kč bez DPH !!!
slovy: Devadesátsedumtisícpětset korun. Faktura bude vystavena po
provedení ohňostroje na adresu: MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO,
příspěvková organizace, Nám.F.X.Richtra 190, 769 01 Holešov
                    III.

               Bezpečnostní opatření

Zhotovitel provede upřesnění manipulačního prostoru, odpaliště a bezpeč-
nostního okruhu.
Objednatel se zavazuje zabezpečit uzavření bezpečnostního okruhu tak, aby
do vymezeného prostoru -bezpečnostního okruhu, nemohla vniknout žádná
nepovolaná osoba. Toto zajistí ve spolupráci s Městskou policií Holešov.
Objednatel zajistí přistavení požárního vozidla s obsluhou
a to nejpozději 15 minut před zahájením ohňostroje.
Zhotovitel určí prostor pro vozidlo požární ochrany a požární družstvo.

Objednatel se zavazuje zajistit odborný zdravotní dozor.
Zdravotní dozor přítomen nejpozději 15 minut před zahájením
ohňostroje.Prostor bude také vymezen trasovací páskou.
Ukončení zdravotního i požárního dozoru po ukončení akce a prohlídky
bezpečnostního okruhu. Pokyn k ukončení tohoto zabezpečení předá
jak zdravotníkům, tak i HSZ vedoucí odpalovač-pan Hlobil Zdeněk.

Zhotovitel se zavazuje určit prostory pro zdravotní a požární dohled.
Zhotovitel se zavazuje provést ohlašovací povinnosti ohňostroje
na MU v Holešově, na Policii ČR v Holešově a ZHS v Holešově a zdravotní
záchranné službě nejpozději do 28.12.2016.

Zhotovitel se zavazuje, že je na tuto svou činnost pojištěn.
Objednatel zajistí vypnutí osvětlení v době konání ohňostroje.

                     IV.

               Ostatní ujednání

Smlouva je vyhotovena ve dvou provedeních, každé s platností originálu.

  Při velmi nepříznivých povětrnostních podmínkách - vítr nad 12 m/s
a velmi husté mlze lze dohodnout zrušení této smlouvy o dílo nebo dohod-
nout jiný termín konání ohňostroje.

  V případě vzniku nepříznivých klimatických podmínek v den odpalu, tj.
1.1.2017 a odvolání ohňostroje po 10.00 hodině, vyhrazuje si zhotovitel
vyúčtovat 15% z ceny ohňostroje na úhrady vzniklých režijních nákladů
s provedením ohňostroje - dopravné, kolkové poplatky odměny pomocným
odpalovačům.

   Veškeré dodatky k této smlouvě lze pořizovat pouze písemnou formou
s podpisy obou smluvních stran.
Smluvní strany si obsah dohody přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz
jejich svobodné vůle přidávají své podpisy.

V Holešově dne: 01.12.2016

objednatel zhotovitel

          

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 748 lidí darovalo 2 203 478 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy