Textová podoba smlouvy Smlouva č. 1780358: Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných

Příloha vyuctovani_vpp_narodni2.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            Příloha č. 1

                                           Záznam Úřadu práce ČR o doručení:

             Vyúčtování mzdových nákladů – VPP                                S 15
                  za měsíc rok

Číslo dohody:
Zaměstnavatel:
IČO:
Číslo účtu / kód banky:

Jméno a příjmení zaměstnance Datum narození Hrubá mzda1)   Odvod   Náhrada mzdy Součet4) Výše příspěvku
                             pojistného2)    za PN3)          ÚP5)
1            2 3                                6
                                  4        5            7

Vysvětlivky:
1) Do sloupce 3 uveďte hrubou mzdu zúčtovanou zaměstnanci k výplatě (bez uvedení náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost/karanténu).
2) Do sloupce 4 uveďte součet částky pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které

 zaměstnavatel za sebe odvádí z vyměřovacího základu zaměstnance.
3) Ve sloupci 5 uveďte celou částku náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost/karanténu vyplacenou zaměstnanci (§ 192 odst. 1 a 2 zákoníku práce).

 Nezahrnujte tu část náhrady mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti/karantény, která byla dohodnuta nebo stanovena nad výši, na kterou zaměstnanci vznikl
 nárok podle zákoníku práce (§192 odst. 3 zákoníku práce).
4) Do sloupce 6 uveďte součet sloupce 3, 4 a 5.
5) Sloupec 7 nevyplňujte – určeno pro potřeby Úřadu práce ČR.

Výkaz musí být úřadu práce doložen do konce kalendářního měsíce následujícího po uplynutí vykazovaného měsíčního období
(čl. III bod 6. dohody).

                                                                          1/2
                                                                                                                                        OSÚ
Upozornění pro zaměstnavatele:
   V souladu s § 24 vyhlášky č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, se
   do výkazu uvádí již vynaložené náklady na hrubou mzdu (včetně náhrady mzdy za dočasnou PN/karanténu) za uvedený měsíc a
   již odvedené pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní
   pojištění, které za sebe zaměstnavatel z vyměřovacího základu zaměstnance za uvedený měsíc odvádí.
   Pokud zaměstnavatel ve výkazu uvede náklady, které doposud nevynaložil, může dojít k situaci, kdy bude povinen dle článku
   V. bod 2. dohody příspěvek vrátit.

Zaměstnavatel prohlašuje:
   Na tu část mzdových nákladů, která je hrazena z příspěvku Úřadu práce ČR, nebudu nárokovat krytí z peněžních prostředků
   poskytovaných ze státního rozpočtu, rozpočtu územních samosprávných celků, vyšších územních samosprávných celků, Evropských
   strukturálních a investičních fondů, popř. z jiných programů a projektů EU, ani jiných veřejných zdrojů.

Dne:

Vyřizuje (jméno, příjmení):
Číslo telefonu:
E-mail:
Podpis:

               …….………………….…………………………………………...
                   jméno, příjmení, podpis oprávněné osoby

               (statutárního zástupce nebo jím písemně zmocněné osoby)
                        případně otisk razítka

Nevyplňujte – určeno pro potřeby Úřadu práce ČR:

Zkontroloval věcnou správnost nároku a stanovil výši příspěvku: ........................................................................................ dne....................................
                                                   (jméno, příjmení, podpis)

Schválil: .............................................................................................. dne....................................
                 (jméno, příjmení, podpis)

-

                                                                           2/2
                                                                                                                                         OSÚ

          

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 442 lidí darovalo 1 260 797 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy