Textová podoba smlouvy Smlouva č. 1880266: Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR -

Příloha PRV_PRINT_OUTPUT_A.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            Dohoda

Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR

                        (dále jen "Dohoda")

                          I.
                     Sm luvní strany

1.                    Státní zemědělský intervenční fond
Název:                  (dále jen "SZIF")
                     Ve Smečkách 801/33
Sídlo:                  110 00
                     Hlavní město Praha - Nové Město
Identifikační číslo:           48 133 981
Regionální odbor SZIF:          RO Brno
(dále jen "RO SZIF")
Adresa:                 Kotlářská 53, 602 00 Brno
Oprávněný jednat ve věcech této Dohody: Ing. Václav Říha
                     ředitel RO SZIF
Dále jen "poskytovatel dotace".

2.                    HELENA HORTOVÁ
Název / Jméno a příjmení:        Trnava 27, 674 01 Trnava
                     02972123
Sídlo/Trvalé bydliště:

Identifikační číslo / datum narození:

Dále jen "příjemce dotace".

Osoba / y podepisující tuto Dohodu za příjemce dotace tímto vůči poskytovateli dotace prohlašuje, že je ve
věcech projednání a uzavření této Dohody oprávněna/y za příjemce dotace právoplatně jednat a
podepisovat z titulu své uvedené funkce či zmocnění.

                             II.
                            Ž á d o st

1.
Dotace se poskytuje na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, o financování,
řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94,
(ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008, v platném znění, na základě
nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro
rozvoj venkova (EZFRV), v platném znění, resp. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013
o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení
nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, v platném znění a dalších souvisejících právních předpisů EU, podle
zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu, ve znění pozdějších předpisů, na
základě Programu rozvoje venkova ČR na období 2014-2020 (dále jen "PRV") a na základě Pravidel,
kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR (dále jen
"Pravidla") na období 2014-2020 platných pro 2. kolo příjmu žádostí pro příslušnou operaci včetně
následných aktualizací a změn vybraných částí Pravidel a pouze v souladu s těmito dokumenty.

2.
Součástí této Dohody je příjemcem dotace řádně vyplněná a zkompletovaná Žádost o podporu z PRV
skládající se ze standardizovaného formuláře a příloh podle podmínek stanovených v Pravidlech.

                     St rana 1
                     Dohoda

3.
Dotace se poskytuje na následující Žádost o podporu z PRV:

 Opatření / podopatření / operace / záměr: Zahájení činnosti mladých zemědělců

 Registrační číslo žádosti:        16/002/06110/563/000005
 Název podnikatelského plánu:       Začínající mladý zemědělec Helena Hortová - podpora
 Místo realizace podnikatelského plánu:  stability v oblasti živočišné i rostlinné výroby
                      Rekonstrukce budovy, 674 01 Trnava, okres Třebíč
 Celkové výše přiznané dotace (Eur)    Nákup nemovitostí - zemědělské půdy, 674 01 Trnava, okres
 Příspěvek společenství (EU) (Eur, %)   Třebíč
 Příspěvek z národních zdrojů (Eur, %)   Nákup mobilního zemědělského stroje, 674 01 Trnava, okres
Dále jen "žádost".             Třebíč
                      45.000,00 Eur
                      22.275,00 Eur
                      49,5 %
                      22.725,00 Eur
                      50,5 %

                         III.
                     Výše podpory

1.
Poskytovatel dotace se za podmínek uvedených v tomto článku zavazuje přiznat a poskytnout příjemci
dotace podporu formou dotace na výše uvedenou žádost po splnění podmínek této Dohody a podmínek
stanovených v Pravidlech.

2.
Konečná výše dotace se určí na základě skutečně vynaložených, odůvodněných a řádně prokázaných
výdajů, které mohou být obsahem podnikatelského plánu, avšak celková výše přiznané dotace uvedená
výše nesmí být překročena.

3.
Konečná výše dotace může být rovněž snížena v důsledku porušení/nedodržení podmínek Pravidel v rámci
výběrových/zadávacích řízení. Poskytovatel dotace je v souladu s Pravidly povinen ukládat finanční opravy v
procentuální výši, o kterou bude snížena finální částka dotace určená na konkrétní dotčenou zakázku po
předložení Žádosti o platbu a uplatnění veškerých korekcí za případná další porušení Pravidel.

                             I V.
      Výdaje, které m ohou být obsahem podnikatelského plánu

1.
Dotaci lze poskytnout pouze na výdaje, které mohou být obsahem podnikatelského plánu.

2.
Výdaje, které mohou být obsahem podnikatelského plánu, se prokazují v souladu s příslušnými Pravidly.

                              V.
                           Term íny

1.
Příjemce dotace se zavazuje dodržet dohodnutý termín předložení Žádosti o platbu.

Termín předložení Žádosti o platbu: 30.06.2017

2.
V případě prodlení s předložením Žádosti o platbu bude poskytovatelem uplatněna sankce dle Pravidel.

                     St rana 2
                       Dohoda

                             VI .
               Platební podm ínky poskytnutí dotace

1.
Podpora se poskytuje jako přímá nevratná dotace na realizaci podnikatelského plánu. Příjemce dotace je
povinen do 24 měsíců od podpisu Dohody vynaložit prostředky odpovídající výši celé částky dotace.

2.
Nárok příjemce dotace na první splátku dotace vzniká podpisem Dohody, nárok příjemce dotace na druhou
splátku vzniká okamžikem schválení úplné a řádné Žádosti o platbu poskytovatelem dotace, tj. po obdržení
dokumentu "Oznámení o výši dotace", nárok na třetí splátku dotace vzniká příjemci dotace ověřením, že byl
splněn podnikatelský plán. Vzniklé pohledávky není příjemce dotace oprávněn postoupit ani zcizit.

3.
Dotace činí 45 tis. EUR (dle kurzu stanoveného v souladu s čl. 34 nařízení Komise v přenesené pravomoci
(EU) č. 907/2014).

4.
Dotace bude poskytnuta ve třech splátkách.
a) První splátka činí 50 % dotace a bude vyplacena po podpisu Dohody.
b) Druhá splátka činí 45 % dotace a je vyplacena po uplynutí druhého roku realizace podnikatelského plánu,
tj. po uplynutí 24 měsíců od data podpisu Dohody, na základě předložení Žádosti o platbu.
c) Třetí splátka činí 5 % dotace - vyplacení je podmíněno řádným provedením podnikatelského plánu. Po
ověření řádného provedení podnikatelského plánu bude vyplacení třetí splátky provedeno automaticky SZIF
bez nutnosti podání Žádosti o platbu.

5.
Žádost o platbu musí být předložena nejpozději do 24 měsíců od podpisu Dohody. V případě, že je Žádost
o platbu předložena před smluvním termínem, je na ni ve smyslu administrativních lhůt pohlíženo, jako by
byla předložena v termínu uvedeném v této Dohodě v článku V. (resp. Hlášení o změnách), tj. realizace
podnikatelského plánu již musí být okamžikem předložení Potvrzení o přijetí ukončena a veškeré výdaje
uhrazeny.

6.
Přiznaná dotace bude příjemci dotace poskytnuta v Kč na účet ve vlastnictví příjemce uvedený v Žádosti o
dotaci (První splátka), Žádosti o platbu (Druhá a Třetí splátka).

7.
V rámci kontroly Žádosti o platbu a příslušných příloh prováděné při jejím předložení, uloží RO SZIF při
zjištění závad a/nebo nedostatků příjemci dotace povinnost k doplnění chybějící a/nebo opravě chybné
dokumentace k Žádosti o platbu ve stanovené lhůtě. Lhůta pro doplnění není kratší než 14 kalendářních
dnů.

8.
Žádost o platbu se předkládá samostatně za každou žádost na příslušné RO SZIF.

                             VI I .
               Obecné povinnosti příjem ce dotace

1.
Příjemce dotace musí splňovat podmínky uvedené v Pravidlech.

                                          St rana 3
                       Dohoda

2.
Příjemce dotace se zavazuje dodržet následující:
a) Příjemce dotace nesmí být od data podání žádosti do konce lhůty vázanosti podnikatelského plánu na
účel v likvidaci.
b) V případě, že příjemce dotace je fyzická osoba, která má obchodní podíl ve společnosti, za jejíž dluhy ručí
celý svým majetkem, nesmí být v likvidaci ani tato společnost, a to od data podání žádosti do konce lhůty
vázanosti podnikatelského plánu na účel.
c) na příjemce dotace nesmí být od data podání žádosti do konce lhůty vázanosti na účel vydáno soudem
rozhodnutí o úpadku a způsobu jeho řešení podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho
řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

3.
a) Příjemce dotace odpovídá za to, že všechny jím v souvislosti s touto Dohodou vůči poskytovateli dotace
uvedené nebo předané údaje či informace jsou z trvání Dohody pravdivé, platné a úplné.
b) Příjemce dotace se zavazuje, že bude poskytovateli dotace poskytovat požadované informace,
dokladovat mu svoji činnost a poskytovat veškerou součinnost a dokumentaci vztahující se k
podnikatelskému plánu po stanovenou dobu trvání závazku.

4.
a) Příjemce dotace se zavazuje, že dodrží účel žádosti a splní veškeré další specifické podmínky uvedené v
článku VIII. této Dohody po celou stanovenou dobu trvání závazku.
b) Příjemce dotace se zavazuje, že po dobu trvání závazku bude s majetkem financovaným z dotace
nakládat obezřetně a s náležitou odbornou péčí a nebude na tento majetek zřizovat další zástavní právo
(netýká se zástavního práva nutného pro realizaci žádosti).

5.
a) Příjemce dotace je povinen uchovávat veškeré doklady týkající se poskytnuté dotace nejméně 10 let od
proplacení dotace.
b) Tímto ustanovením článku VII., bodu 5., písm. a) není nijak dotčena povinnost příjemce dotace uchovávat
potřebné dokumenty delší dobu podle zvláštních právních předpisů ES a ČR.

6.
Příjemce dotace je povinen dodržovat ustanovení týkající se požadavků na publicitu v souladu s Pravidly.

7.
Příjemce dotace musí být schopen průkazně vše dokladovat dle čl. 66 bodu 1. písm. c) nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013, v platném znění, při následných kontrolách a auditech.

8.
a) Příjemce dotace, jako fyzická osoba, souhlasí s nakládáním s osobními údaji uvedenými v žádosti,
Dohodě a Žádosti o platbu dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších
předpisů a dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES, v platném znění;
b) Příjemce dotace si je vědom, že údaje z žádosti budou zveřejněny v souladu s čl. 111 a 112 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, v platném znění, a zpracováváním subjekty Unie a
České republiky příslušnými v oblasti auditu a kontroly za účelem ochrany finančních zájmů Unie.
c) Příjemce dotace je povinen poskytovat data potřebná pro monitoring podnikatelského plánu po celou
dobu lhůty vázanosti podnikatelského plánu na účel.
d) Příjemce dotace souhlasí s tím, aby údaje ze žádosti, Dohody a Žádosti o platbu byly vedeny SZIF jednak
v listinné podobě, jednak v elektronické databázi pro potřeby zpracování žádosti, Dohody a Žádosti o platbu
a dále souhlasí, aby byly zpracovány pro účely vlastní administrace, pro statistické, evidenční a účetní účely;
e) Tímto ustanovením není omezena povinnost smluvních stran poskytnout informace třetí osobě podle
platných právních předpisů.

9.
Příjemce dotace je povinen realizovat veškeré výdaje, které mohou být obsahem podnikatelského plánu v
souladu s Pravidly.

                                          St rana 4
                       Dohoda

10.
Příjemce dotace je seznámen a souhlasí s výší bodového hodnocení žádosti, které obdržel v rámci
jednotlivých preferenčních kritérií.

                            VI I I .
              Specifické povinnosti příjem ce dotace

1.
Lhůta vázanosti podnikatelského plánu na účel trvá 5 let od data převedení první splátky na účet příjemce
dotace.

2.
Předmět podnikatelského plánu nesmí sloužit pouze pro poskytování služeb.

3.
Příjemce dotace naplňuje preferenční kritéria, za která obdržel bodové zvýhodnění.

4.
Příjemci dotace je poskytnuta lhůta k doplnění minimální zemědělské kvalifikace, která činí maximálně 36
měsíců od data podpisu Dohody o poskytnutí dotace. Minimální zemědělská kvalifikace se posuzuje dle
Směrnice Ministerstva zemědělství a Metodického pokynu MZe č.j. 41152/2008-18000, který je uveřejněn
na internetových stránkách SZIF.

5.
Podnikatelský plán příjemce dotace realizuje minimálně pod dobu 4 let (48 měsíců) od podpisu Dohody.

6.
Provádění podnikatelského plánu musí být zahájeno do 9 měsíců od podpisu Dohody.

7.
Příjemce dotace plní minimální velikost podniku, která je dána dosažením minimální hodnoty standardní
produkce, a to po dobu realizace podnikatelského plánu minimálně 4 roky od data podpisu Dohody.

8.
Příjemce dotace splní definici aktivního zemědělce dle § 3 nařízení vlády č. 50/2015, o stanovení některých
podmínek pro poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády,
do 18 měsíců od podpisu Dohody.

9.
Po dobu realizace podnikatelského plánu je příjemce dotace povinen dosahovat minimálně 45 % příjmů ze
zemědělské prvovýroby za podmínek stanovených Pravidly.

10.
Technologie pořízené v rámci podnikatelského plánu nesmí sloužit k výrobě elektrické energie.

11.
Skladovací prostory pro krmiva a steliva podpořené v rámci podnikatelského plánu musí sloužit ke
skladování krmiva a steliva určeného pro přímou spotřebu v podniku příjemce dotace.

12.
V případě, že podnikatelský plán obsahuje zvýšení obhospodařované půdy, musí příjemce dotace
příslušnou výměru zaevidovat v registru LPIS.

13.
Výše dotovaných výdajů na pořízení mobilních strojů sloužících pro zemědělskou prvovýrobu může
dosahovat maximálně 45% z celkové výše dotace.

                                          St rana 5
                       Dohoda

14.
Výše dotovaných výdajů na nákup nemovitostí může dosahovat maximálně 45% z celkové výše dotace.

15.
V případě nákupu nemovitosti, který je předmětem podnikatelského plánu, musí být příjemce dotace
vlastníkem nemovitosti nejpozději k datu podání Žádosti o platbu.

16.
Adresa trvalého pobytu příjemce dotace a místo realizace podnikatelského plánu se nacházejí ve stejném
nebo sousedícím katastrálním území, a to minimálně po dobu realizace podnikatelského plánu, tj. 4 roky od
podpisu Dohody o poskytnutí dotace.

17.
Předmětem podnikatelského plánu je výstavba a/nebo rekonstrukce stavby/staveb minimálně v hodnotě 250
tis. Kč v rámci dotace poskytnuté prostřednictvím operace 6.1.1 a zároveň nedošlo/nedojde v souvislosti s
podnikatelským plánem k odnětí pozemků dotčených touto stavbou/stavbami ze ZPF.

18.
Příjemce dotace v rámci podnikatelského plánu bude v případě fyzické osoby od data zápisu žadatele v
Evidenci zemědělského podnikatele a v případě právnické osoby pak od data, kdy fyzická osoba plnící jako
jediná funkci statutárního orgánu v této právnické osobě a podílející se na základním kapitálu ze 100 % plní
definici žadatele/příjemce dotace právnické osoby, do předložení Žádosti o platbu, tj. nejpozději do 24
měsíců od podpisu Dohody o poskytnutí dotace, pořizovat výdaje nad rámec dotace poskytnuté
prostřednictvím operace 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců, a to ve výši 900 001,- Kč a více.

19.
Příjemce dotace v rámci svého podnikatelského plánu ke svému podniku převezme ve lhůtě 36 měsíců od
podpisu Dohody o poskytnutí dotace alespoň 25 % podíl zemědělské půdy a/nebo VDJ od jiného
zemědělského podnikatele staršího 55 let.

20.
Předmětem podnikatelského plánu je pěstování ovoce a zeleniny, včetně brambor, chmele, révy vinné,
okrasných rostlin, léčivých, aromatických a kořeninových rostlin a/nebo živočišná výroba.

21.
Realizací podnikatelského plánu dojde k významnému rozšíření zemědělského podniku žadatele oproti
počáteční situaci, a to minimálně o 25 % celkové výměry obhospodařované zemědělské půdy a/nebo počtu
chovaných VDJ.

                             I X.
                           Kon t r oly

1.
Příjemce dotace je povinen umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (např. orgány státní kontroly, SZIF,
MZe, Evropská komise, Certifikační orgán, Evropský účetní dvůr apod.) k ověřování plnění podmínek
Pravidel, příp. Dohody, od data podání žádosti po dobu 10 let od proplacení třetí splátky. Dále je povinen jim
poskytnout veškerou dokumentaci vztahující se k žádosti.

2.
Kontroly prováděné podle platných právních předpisů nejsou touto Dohodou dotčeny.

3.
Příjemce dotace je povinen respektovat opatření stanovená k nápravě, která vzejdou z kontrolní činnosti
pověřených pracovníků uvedených článku IX. bodu 1 této Dohody a dodržet stanovené termíny pro
odstranění nedostatků.

                                          St rana 6
                       Dohoda

                              X.
                            Zm ěny

1.
Postup ohlašování změn týkající se žádosti se řídí platnými Pravidly.

2.
Změny obsahu Dohody se upravují Dodatkem k Dohodě nebo Vyrozuměním o administraci Hlášení o
změnách nebo předložením úplné Žádosti o platbu na RO SZIF u změn, které se nemusí oznamovat
Hlášením o změnách.

3.
Smluvní strany se dále dohodly, že v případě změn, které je příjemce dotace povinen zaznamenat na
formuláři Žádosti o platbu, není nutné vyhotovovat Dodatek k této Dohodě.

4.
V případě, že poskytovatel dotace navrhne změnit Dohodu písemně formou Dodatku, pokud dojde ke
změně příslušných zákonů, daného programu anebo Pravidel tak, aby mohla být tato Dohoda uvedena do
souladu s těmito dokumenty, zavazuje se příjemce dotace poskytnout mu nezbytnou součinnost k uzavření
takového Dodatku.

                             XI .
 Snížení výše dotace, sankce za nedodržení podm ínek pro poskytnutí

       dotace a odstoupení od realizace podnikatelského plánu

1.
Korekce, resp. snížení částky při administraci Žádosti o platbu - pokud je na základě kontroly zjištěn rozdíl
mezi částkou uvedenou v Žádosti o platbu a částkou, která má být příjemci dotace vyplacena po
přezkoumání Žádosti o platbu:
- do 10% (včetně), dotace se vypočítává z částky zjištěné po přezkoumání způsobilosti výdajů v Žádosti o
platbu
- o více než 10%, dotace se vypočítává z částky zjištěné po přezkoumání snížené ještě o rozdíl mezi
částkou požadovanou a částkou zjištěnou po přezkoumání způsobilosti výdajů v Žádosti o platbu.

2.
Postup stanovování výše sankcí a finančních oprav se řídí platnými Pravidly.

3.
V případě, že bude zjištěno, že podmínky stanovené pro získání dotace byly ze strany příjemce dotace
uměle vytvořeny k získání výhody, nelze dotaci poskytnout. Dotaci nelze poskytnout rovněž v případě, pokud
bylo ze strany příjemce dotace či s jeho vědomím třetí osobou podáno nepravdivé prohlášení nebo
nepravdivý důkaz. Příjemce bude navíc během kalendářního roku zjištění nesouladu a během následujícího
kalendářního roku vyloučen ze stejného opatření nebo typu operace v rámci téhož opatření.

4.
V případě nedodržení příslušných podmínek Pravidel nebo zjištění neoprávněného čerpání dotace bude
zahájeno vymáhání dlužné částky a případného penále v souladu s platnou právní úpravou (podle zákona č.
256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu, ve znění pozdějších předpisů, nařízení Komise
(EU) č. 809/2014 v platném znění).

5.
Příjemce dotace, který z vážných důvodů nemůže dokončit nebo udržet podnikatelský plán po stanovenou
dobu, je povinen písemnou formou neprodleně informovat příslušný RO SZIF a odstoupit od žádosti. V
takovém případě je povinen již poskytnutou dotaci neprodleně vrátit.

                                          St rana 7
                       Dohoda

                             XI I .
                       Výpověď Dohody

1.
Tuto Dohodu je poskytovatel dotace oprávněn písemně vypovědět v případě, že:
a) se podstatně změní poměry, které byly rozhodující pro stanovení obsahu Dohody - např. změna či
zrušení právních předpisů, na základě kterých byla příjemci dotace poskytnuta dotace, a zároveň tuto situaci
nelze řešit Dodatkem k Dohodě (viz čl. X. odst. 4 této Dohody);
b) příjemce dotace poruší kteroukoliv povinnost stanovenou Pravidly a označenou sankcí "C", či stanovenou
touto Dohodou, s níž Dohoda možnost výpovědi spojuje.

Možnost vymáhat sankce stanovené Pravidly či Dohodou není výpovědí dotčena.

2.
Výpovědní lhůta činí 7 dní a počíná běžet dnem následujícím po dni, v němž byla výpověď této Dohody
poskytovatelem dotace doručena příjemci dotace. Po uplynutí výpovědní lhůty je příjemce dotace povinen ve
lhůtě 15 dní vrátit poskytovateli dotace veškerá plnění, která mu byla na základě Dohody či žádosti
poskytnuta, v opačném případě bude s příjemcem dotace zahájeno vymáhání dlužné částky a případného
penále v souladu s platnou právní úpravou (podle zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském
intervenčním fondu, ve znění pozdějších předpisů).

                            XI I I .
                     Závěrečná ustanovení

1.
Příjemce dotace prohlašuje, že byl již při podání žádosti seznámen s Pravidly, souhlasí s nimi a zavazuje se
k jejich plnění. Příjemce dotace si je vědom požadavků týkajících se poskytování údajů a zaznamenávání
výstupů a výsledků. Příjemce dotace dále prohlašuje, že veškeré úkony spojené s realizací podnikatelského
plánu, které učinil před podpisem této Dohody, jsou v souladu s těmito Pravidly. Dále prohlašuje a svým
podpisem stvrzuje, že nedošlo ke změnám oproti této Dohodě a stav realizace akce je ke dni podpisu v
souladu se žádostí.

2.
Příjemce dotace prohlašuje, že si je vědom svých práv, které mu poskytuje zákon č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a Směrnice Evropského parlamentu a
Rady 95/46/ES, v platném znění.

3.
Dohoda je platná a závazná po celou dobu realizace podnikatelského plánu a dále po dobu vázanosti na
účel, kromě povinností uvedených v článku VII. bodu 5, které se řídí sjednanou zvláštní lhůtou.

4.
Smluvní strany prohlašují, že tato Dohoda byla uzavřena na základě vážné a svobodné vůle a nebyla
uzavřena v tísni ani pod nátlakem.

5.
Dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jedno vyhotovení Dohody
obdrží příjemce dotace a jedno vyhotovení Dohody obdrží za poskytovatele dotace RO SZIF.

6.
Dohoda uzavřená do 30.6.2017 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
Dohoda uzavřená počínaje dnem 1.7.2017 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a
účinnosti dnem uveřejnění ve smyslu § 6 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

                                          St rana 8
Za Poskytovatele dotace:         Dohoda
V Brně dne
                          Za Příjemce dotace:
podpis                       V Brně dne
Ing. Václav Říha
jméno, příjmení, titul               podpis
ředitel RO SZIF
název funkce                    jméno, příjmení, titul
razítko:                      název funkce
                          razítko:

Oprávnění k podpisu za Příjemce a totožnost Oprávnění k podpisu za Příjemce a totožnost

zkontroloval:               zkontroloval:

dne:                   dne:

jméno, příjmení, titul právníka RO SZIF: jméno, příjmení, titul ověřovatele:

podpis právníka RO SZIF:         podpis ověřovatele:

                     St rana 9

          

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 711 lidí darovalo 1 957 488 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy