Textová podoba smlouvy Smlouva č. 2271542: Studie proveditelnosti

Příloha Smlouvaodílo-studieproveditelnosti.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            Č.j.: MV- 81014-18/OSM-2016

Česká republika – Ministerstvo vnitra
IČ: 00007064
DIČ: CZ 00007064
se sídlem Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
zastoupená: Ing. Miroslavem Konopeckým, ředitelem odboru správy majetku
bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 3605881/0710
kontaktní osoba: Ing. Miroslav Konopecký
(dále jen „Objednatel“)

  a

SVEN Advisory, s.r.o.
IČ: 02899302
DIČ: CZ 02899302
se sídlem Praha 10, Průběžná 1550/85, PSČ 100 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka
225081,
zastoupená: Ing. Filipem Endalem, jednatelem
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
číslo účtu: 2110198459/2700
kontaktní osoba: Ing. Filip Endal
(dále jen „Zhotovitel“)

                        uzavírají tuto

                      SMLOUVU O DÍLO

          podle ustanovení § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb.,
            občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

                           Čl. I.

                      Předmět smlouvy

    (1) Na základě této smlouvy se Zhotovitel zavazuje za podmínek obsažených
v této smlouvě v níže uvedeném termínu provést pro Objednatele dílo Studie
proveditelnosti k posouzení možnosti získání dalších administrativních kapacit
na území hlavního města Prahy pro potřeby Ministerstva vnitra (dále jen „Studie
proveditelnosti“) a předat je Objednateli ve 3 písemných vyhotoveních + 1x
na elektronickém nosiči (CD). Objednatel se zavazuje kompletně zpracované dílo
převzít a zaplatit cenu za provedení díla podle podmínek této smlouvy.

    (2) Bližší specifikace Studie proveditelnosti včetně požadavků na její
zpracování jsou obsaženy v Příloze č. 1 k této smlouvě.
    (3) Objednatel předá/předal Zhotoviteli následující podklady pro zpracování
Studie proveditelnosti:

   - informace o stávajícím stavu dislokace útvarů ministerstva vnitra,
   - přehled o provozních nákladech ve stávajících objektech za rok 2015,
   - přehled o stávajících výpůjčkách a nájmech,
   - plán investičních požadavků na období 2016 – 2020,
   - přehled aktuálních dislokačních požadavků,
   - materiál „objemová studie areálu Veleslavín“,
   - specifikace a podmínky právního prostředí (zejména zákon č. 89/2012 Sb.,

     zákon č. 219/2000 Sb., zákon č. 218/2000 Sb., zákon 183/2006 Sb.).

Zhotovitel si může od objednatele vyžádat písemně případné další podklady
potřebné pro zpracování Studie proveditelnosti v rozsahu dohodnutém v této
smlouvě.

                           Čl. II.
                     Doba a místo plnění

    Zhotovitel se zavazuje zpracovat a předat Studii proveditelnosti v následujících
termínech:

    Předložení pracovní verze (v digitální podobě) k připomínkám: do 7. 3. 2017

    Předání konečné verze: do 31. 3. 2017

    Zhotovitel předá Studii proveditelnosti organizační součásti Objednatele, kterou
je odbor správy majetku Ministerstva vnitra, sídlící na adrese Na Pankráci 72, Praha
4.

                           Čl. III.

                 Cena za dílo a platební podmínky
    (1) Smluvní strany se dohodly, že cena za zpracování Studie proveditelnosti
činí 96.000,-- Kč + DPH 21 %, tj. 20.160,-- Kč. Celkem cena díla činí 116.160,-- Kč
(slovy stošestnácttisícstošedesát korun českých).

    (2) Cena bude Objednatelem uhrazena jednorázově po předání Studie
proveditelnosti dle čl.I. odst.1, a to na základě předložené faktury. Splatnost faktury je
14 dnů od jejího doručení Objednateli.
                           Čl. IV.
                       Smluvní pokuty
    (1) Smluvní strany se dohodly, že:

Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu předání
konečné verze Studie proveditelnosti dle čl. II. této smlouvy ve výši 0,05 % ze
smluvní ceny za každý den prodlení.

Objednatel zaplatí Zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s placením faktury dle čl. III.
této smlouvy ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení.

   (2) Splatnost smluvních pokut je 14 dnů, a to na základě faktury vystavené
oprávněnou smluvní stranou straně povinné.

                           Čl. V.

                     Závěrečná ustanovení

   (1) Smluvní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí českými obecně
závaznými právními předpisy, skutečnosti výslovně neupravené touto smlouvou se
řídí především občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.

   (2) Tuto smlouvu lze změnit či doplňovat pouze formou číslovaných
písemných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami.

   (3) Tato smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění
smlouvy zajistí Objednatel.

   (4) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu.
Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

   (5) Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely na základě své
svobodné vůle a že tato Smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně
nevýhodných podmínek.

V Praze dne 31.1.2017

……..................................... ............................................
    Objednatel                 Zhotovitel
                  Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo č.j. MV-81014-18/OSM-2016

Specifikace Studie proveditelnosti k posouzení možnosti získání dalších
administrativních kapacit na území hlavního města Prahy pro potřeby
Ministerstva vnitra

A) Popis

   Zajištění dalších administrativních kapacit pro útvary ministerstva vnitra se
   předpokládá řešit buď zakoupením dalšího objektu do vlastnictví státu, případně
   i výstavbou nebo pronájmem vhodných kancelářských prostor. Záměrem je
   rovněž minimalizovat určitou dislokační roztříštěnost jednotlivých útvarů, přičemž
   je zvažována i možnost snížení počtu objektů, ve kterých jsou umístěni
   zaměstnanci ministerstva vnitra. Ze stávajících objektů se požaduje pro budoucí
   využití ponechat objekty Letná a Olšanská. Součástí studie bude také analýza
   možnosti prodeje některých vlastních objektů (Jindřišská, Centrotex, Na
   Pankráci) a ukončení nájemních vztahů, s cílem centralizovat zaměstnance
   nejlépe do jednoho nového objektu.

B) Požadavky na zpracování studie proveditelnosti

   Studie proveditelnosti bude zpracována jako dokument, který souhrnně a ze
   všech významných hledisek rozpracuje výše uvedený záměr. Bude obsahovat
   zhodnocení všech alternativ a posouzení realizovatelnosti daného záměru.
   Ve studii budou rozpracovány právní, technické, ekonomické, finanční,
   manažerské aj. aspekty všech uvažovaných variant na získání dalších
   administrativních kapacit pro útvary ministerstva vnitra.

   V závěrečné části se požaduje souhrnné vyhodnocení jednotlivých variant,
   včetně doporučení optimálního řešení pro další pokračování v realizaci
   uvedeného záměru. Minimální požadovaný výstup bude v posouzení
   následujících variant :
   - soustředění pracovišť z objektů Jindřišská, Centrotex a Na Pankráci 72 +

    kapacitní rezerva do jednoho nového vlastního objektu (koupě, příp.
    výstavba), který by byl získán částečně z finančních prostředků rozpočtu
    rezortu a částečně z příjmů z prodeje stávajících objektů;
   - soustředění pracovišť ze stávajících nájmů do jednoho vlastního objektu
    s kapacitní rezervou, případně do jednoho nájemního objektu s případnou
    opcí pro další požadavky, a to ve výše uvedených aspektech.

          

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 717 lidí darovalo 1 973 517 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy