Textová podoba smlouvy Smlouva č. 2664826: Smlouva o poskytování služeb - poradenské služby refinancování

Příloha Deloitte_advisory_an.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            Smlouva o poskytování služeb

uzavřená v souladu S ustanovením § 1746 odst. 2. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi

společností

Deloitte Advisory s.r.o.   Praha   8, PSCV 186 00,  ˇ   republika,
se sídlem Karolinská 654/2,
                              Ceská

zapsaná v obchodním rej sfiíku vedeném Městským soudem V Praze, oddíl C, vložka 113225,

zastoupená Ing. Mariánem Kováčem, na základě plné moci

IČO: 27582167, DIČ: CZ27582167

bankovní spojení: ING Bank N.V., Zlatý Anděl, Nádražní 25, Praha 5, Číslo účtu:

IBAN:

(dále jen ,,Del0ifl:e“)                                 ıtılutırnl mesto Libor-cc
a                                           Derucıno: 15.06.2017
                                            CJ I'||'IL 123354/17
                                            l1ıty:4    ıırłlıhvn

                                                M „ 1

                                                Il Iłi   Ězíł

IČO; 00262978                                     |||||i      1    1!|H|||I|||I|

                           PSCˇ       ˇ        nnnnønflfløøznvfl

nám. Doktora Edvarda  Beneše 1/ 1, Liberec  1,    460 59, Ceská republika

zastoupeno Tiborem Batthyánym, primátorem

(dále jen „Klient“ nebo „SM Liberec“)
Na Deloitte a Klienta je dále odkazováno jednotlivě jako na „smluvní stranu“, případně dohromady jako

na ,,smluvní strany“ nebo ,,strany smlouvy“.

Obě smluvní Strany se dohodly, že budou vázány následujícím zněním této Smlouvy O poskytování
služeb, která je definována V Obchodních podmírıkáchjako Smluvní dopis (dále jen ,,Smlouva“).

Článek 1.   Úvodní ustanovení

1.1 Účelem této Smlouvy je stanovit podmírıky a pravidla pro poskytování odbomých
   azprostředkovatelských služeb společností Deloitte Klientovi směřujících k refmancování
   stávajících fmančních produktů Klienta, a to v rozsahu uvedeném v Příloze č. 1 této Smlouvy (dále

   jen ,,Služby“).

1.2 Služby budou poskytovány v souladu stouto Smlouvou, jejími přílohami, včetně Přílohy č. 3

  Obchodní podmínky Deloitte CE (dále jen „Obchodní podmínky“), přičemž všechny přílohy tvoří

  nedílnou Součást Smlouvy.

1.3 Rozsah Služeb je podrobněji vymezen V Příloze č. 1 této Smlouvy.

V 1.4 Termíny výslovně nedefinované v této Smlouvě mají význam specifikovaný V Obchodních

  podmínkách. případě rozporu mezi ujednáními této Smlouvy a Obchodními podmínkami mají
   přednost ujednání této Smlouvy.

                                                         1
Čıánęk 2. Předmět Sxnıønvy

2.1 Předmětem této Smlouvy je Závazek Deloitte poskytnout Klientovi Služby, jak jsou defmovány
  výše v čl. 1.1 této Smlouvy a závazek Klienta zaplatit za to Deloitte odměnu uvedenou v čl. 3. odst.
   3.1 této Smlouvy.

2.2 Klient bere na vědomí, že Součástí Služeb není poskytnutí jakéhokoliv návodu nebo závazného

  doporučení ohledně rozhodnutí Klienta týkající se výběru Banky nebo jiného obchodnı'ho
  rozhodnutí v rámci Projektu. Předmětem této Smlouvy je poskytnutí konzultací sestávajících se Z

  odborné analýzy informací, které byly poskytnuty Deloitte v souvislosti S touto Smlouvou nebo
  jsou součástí Zadání dle této Smlouvy. Pokud Klient vezme v úvahu při svém rozhodování analýzu,
  která je Součástí Služeb (dále jen ,,Analýza“), je si vědom toho, že Analýza byla vytvořena pouze
  Z informací, které byly Deloitte V době přípravy Analýzy známy, a že tedy nemusí zahrnovat

  V všechny skutečnosti, aspekty či okolnosti, nutné pro učinění takového rozhodnutí. důsledku toho

  některé potenciálně důležité skutečnosti pro učinění takového rozhodnutí nemusí být Specificky
  zohledněny nebo analyzovány. Deloitte proto nepřebírá žádnou odpovědnost za úplnost nebo
  vhodnost informací obsažených vAnalýZe, nebo jiných výstupech Služeb, pro veškeré účely
  sledované Klientem, pokud Klient Deloitte neposkytl všechny skutečnosti, aspekty či okolnosti,

  nutné pro zpracování Analýzy. Klient nese výlučnou odpovědnost za vlastrıí vyhodnocení situace
   a vhodnost informací a názorů poskytnutých Deloitte pro jíın sledovaný účel. Deloitte je povinna
  vyžádat si od Klienta veškeré relevantní informace a podklady nezbytné pro řádné poskytnutí
  Služeb dle této Smlouvy a Klient je povinen Deloitte takové informace a podklady poskytnout.

2.3 Dohodnou-li se Klient a Deloitte na dalších službách neuvedených v článku 2.1 této Smlouvy, tyto
   Služby (včetně jejich očekávaného rozsahu, náplně a obchodních podmínek Deloitte) budou

  smluvními stranami specifikovány a dohodnuty v dalších samostatných dodatcích k této Smlouvě.

Článek 3. Cena za Služby a platební podmínky

3.1 Klient se zavazuje uhradit Deloitte za Služby poskytnuté na základě této Smlouvy cenu uvedenou
  v Příloze č. 2.

3.2 Klient se zavazuje provést úhradu Služeb dle této Smlouvy na základě faktury vystavené Deloitte

   a řádně doručené Klientovi. Smluvní Strany sjednávají, že veškeré faktury vystavené ze Strany
   Deloitte dle této Smlouvy budou splatné do 14 dnů ode dne doručení příslušné řádně vystavené

   faktury Klientovi.

3.3 Cena za Služby zaln`nuje všechny výdaje Deloitte v Souvislosti S poskytováním Služeb dle této

Smlouvy.

Článek 4. Trvání Snııønvy

4.1 Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do okamžiku řádného splnění všech povirmostí
  vyplývajících Z této Smlouvy oběma smluvními stranami, tj. do řádného poskytnutí Služeb dle
  Přílohy č. 1 této Smlouvy ze Strany Deloitte a do úplného uhrazení řádně poskytnutých Služeb ze
  strany Deloitte Klientem, pokud na takovou úhradu vznikne Deloitte nárok podle Přílohy č. 2 této
   Smlouvy. Ustanovení článku 11 (a) Obchodních podmínek tímto není dotčeno.

4.2 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou stran

   Smlouvy.

Článek 5. oznámení

5.1 Adresy, telefonní čísla a e-maily smluvních stran pro účely předcházejícího článku budou

   následující:

   Deloitte:

   Deloitte Advisory s.r.o.

                        2
k rukám: Radek Vignát

Karolinská 654/2
186 00 Praha 8 - Karlín

+ tel.:

e-mail

Klient:

Statutární Město Liberec
k rukám: Petr Neuhauser
nám. Doktora Edvarda Beneše 1/1,

Lihøf

tel.:

e-mai

Článek 6. Všeobecné podmínky
6.1 Obchodní podmínky tvořící Přílohu č. 3 představují Vsouladu sustanovením § 1751 Odst. l

   občanského zákoníku nedílnou součást této Smlouvy.

Článek 7. Závěrečná ustanovení

7.1 Obě smluvní Stı`any se seznámily S obsahem této Smlouvy a souhlasí, že budou vázány jejími

   ustanoveními.

7.2 Veškeré změny nebo dodatky ke Smlouvě musejí být provedeny písemně. Jakékoliv změny návrhu
  Smlouvy nebo návrhu dodatku Smlouvy budou Smluvní strany považovat Za nový návrh Smlouvy
  nebo nový návrh dodatku Smlouvy. Smluvní Strany použití § 1740 Odst. 3 občanského zákoníku
  vylučují. Klient bere V potaz a souhlasí S článkem 6 Obchodních podmínek, omezujícím

   odpovědnost za škodu.

7.3 Tato Smlouva bude vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech S platností originálu. Každá strana
  Smlouvy obdrží jeden stejnopis včetně příloh, které tvoří nedílnou součást Smlouvy. Jeden

   stejnopis připadne Klientovi, druhý obdrží Deloitte.

7.4 Smluvní Strany prohlašují, že text této Smlouvy vzájemně proj ednaly, a že ve věci jejího obsahu i

  Znění dosáhly úplné shody. Na důkaz toho, že text Smlouvy zcela odpovídá vůli smluvních stran a

   že nebyl podepsán V tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, smluvní strany připojuji své

   podpisy.

7.5 Smluvní Strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona
   č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
   a o registru smluv (zákon O registru smluv).

7.6 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny
   zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaj e, ...) a nemohou být poskytnuty, a
   to šedou barvou Zvýraznění textu. Smluvní strana, která smlouvu zveřejní, za zveřejnění
   neoznačených údajů podle předešlé věty nenese žádnou odpovědnost.

7.7 Smlouva nabývá účinnosti nej dříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu S § 6 Odst. 1

   Zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účirmosti některých smluv, uveřej ňování těchto
   smluv a O registru smluv (Zákon O registru smluv).

7.8 Smluvní Strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá předjejí účinností jsou
   plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účimıostí této smlouvy, nese veškerou
   odpovědnost Za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá
   strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

                 3
7.9 Smluvní Strany shodně prohlašují, že cena určená ve Smlouvě je cenou obvyklou ve smyslu §
   2999 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník.

Uzavření této smlouvy bylo Schváleno Radou města Liberec, usnesením č. Ĺ!-Öñże dne

 .

             v mflšacš' ánøz !LX.Q.LLD‹=‹.

Deloitte Advisory s.r.0. Statutární Město Liberec;
Ing. Marian Kováč
             Tibor Batthyány
na základě plné moci   Primátor
                       Příloha č. 1

Rozsah Služeb

Služby dle této Smlouvy budou rozděleny do dvou fází:

O Fáze 1 - Organizace bankovního tendru a předložení závazných nabídek od Bank
0 Fáze 2 - Asistence při schválení zvolené možnosti refinancováni ve vybrané bance

Fáze 1 - Organizace bankovního tendru a předložení závazných nabídek od Bank

I Služby ve Fázi 1 budou zahrnovat posouzení možností refinancování resp. restrukturalizace

  současného Směnečného programu Klienta u České spořitelny, a.S. a vydaných dluhopisů vč.
   aktuálně předložené indikativní nabídky České spořitelny, a.S. ze dne 26.5 .20 1 6, která tvoří přílohu

  č.4 Smlouvy (dále jen ,,Proj ekt refinancování“) a dále asistenci při přípravě nezbytných podkladů
  pro organizaci tendru na výběr vhodné banky nebo bank (dále jen ,,Tendr“), která se bude
  poskytnutým úvěrovým produktem na realizaci Projektu refinancování Spolupodílet.

0 Definice současného směnečného programu u České spořitelny, a.S. a vydaných dluhopisů:

O Pod směnečným programem pro účely této Smlouvy se rozumí stávající směnečný program
  poskytovaný Klientovi Českou spořitelnou, a.S. na základě smlouvy Ze dne 10.3.2014 ve znění
  dodatku č. 1 ze dne 27.2.2015 (dále jen ,,stávajíci směnečný program“), ve Zrıění nové
  indikativní nabidky České spořitelny, a.s. ze dne 26.5.2016, která je přílohou č. 4 této Smlouvy
  (dále jen „upravený směnečný program“).

  Stávající směnečnv'_program:

  Objem financování ve výši l.670.000.000,- Kč;

  Úroková sazba je stanovena jako PRIBOR za příslušné referenční období a úroková marže ve
  výši 2,5% p.a. do výše objemu fmancování 1.000.000.000,- Kč a 2,0% p.a. nad tuto výši, vše na

  bázi ,,Act/360“;

  Období financování do 16.7.2025.

O Pod vydanými dluhopisy (dále jen „aktuální dluhopisy v oběhu“) pro účely této Smlouvy se
  rozumi dluhopisový program pod přiděleným identifıkačním kódem ISIN CZ0001500102 pod
  názvem „Komunální dluhopisy Statutámí město Liberec VAR/2025“. Aktuální dluhopisy v
  oběhu mají následující finanční parametry:

  Objem financování ve výši 2.000.000.000,- Kč. Aktuální výše V oběhu činí 330.000.000,- Kč.

  Úroková Sazba je stanovena jako 6M PRIBOR a úroková marže ve výši 3,3% p.a. na bázi

  ,,Act/360“;

  Datum splatnosti 16.7.2025 ;

  SM Zajištění nemovitostmi v tržní hodnotě l.200.000.000,- Kč (dle dokuınentu 4. schůze rady
  Liberec Z 16.2.2016 strana 3).

O Hedgingové    vv   na základě (i) rámcové smlouvy O obchodování na finančním trhu ze dne

        zajisteni

  19.7.2010, (ii) dohody o narovnání ze dne 19.12.2013, a (iii) hedgingových transakci, které

  defmují úrokový náklad zajištění a obj em.

O Na stávající směnečný program a aktuální dluhopisy v oběhu je dále odkazováno jako na

  „stávající úvěrový produkt“ pro účely způsobu Stanovení výše odměny v Příloze č. 2.

  flpravený směnečnfiprogramz

O Indikativní nabídkou České spořitelny, a.s. ze dne 26.5.2016, která tvoří přílohu č. 4 Smlouvy,
  a která navrhuje možnou úpravu smluvně dohodnutých parametrů uvedených shora v těchto

   bodech:

                                                    5
            Upravený smčnečný program          Stávající smčnečný program + Komunální

                                  dluhopis

"částka               1,8 mld. Kč          2 mld Kč

Zůstatek ke splacení                1 mld. Kč    1 mld. Kč
vroce 2025
                FIX 3,5'V0 - 5,85% p. a. (swap)          FIX 3,5% - 5,85% p. a. (swap)
Úroková sazba FIX
Úroková sazba marže      % do 1 mld. Kč = 2,25 p. a.           % áø 1 xnıá. Kč = 2,5 p. n.
                                  % nad 1 mld. Kč do 1,670 mld. Kč = 2,00 p.
Průměrná úroková sazba       nadl mld. Kč = 1,38% p.a.
- marže                                                                      a.
            1,99 %p. a. + admin. poplatek 8,5 mil.
                     Kč, resp. 0,05% p.a =       % nad 1,670 mld. Kč = 3,3 p.a.
                                             % 2,47 p.a..

                   2,04% p.a.

Celkové náklady do          870 mil. Kč          972 mil. Kč
doby splatnosti

Průměrná roční splátka        193 mil. Kč                      181 miL Kč
(dluhová služba)
                                  Vybrané nemovitosti v tržní ceně cca
Zajištění        Vybrané nemovitosti v tržní ceně cca
                     1 000 000 000,--. Kč            1 200 000 000,-- Kč

Další          Zajištění možností předfmancování nebo

            EU kofinancova,nı. do a,Ĺ cí v objemu cca 1

                             mld. Kč

SM S ohledem na charakter a rozsah zadlužení    Liberec se smluvní strany dohodly, že V rámci
Tendru budou primárně osloveny následující banky (dále jen „Banka“ nebo ,,Banky“) na území
České republiky, které by se nejpravděpodobněji mohly spolupodílet na Projektu refinancování:
- Komerční banka, a.s.

- UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.

- Československá obchodní banka, a.S.
- Česká spořitelna, a.S.

- Bank of China (Hungary) Close Ltd. Prague branch, odštěpný závod
Klient vedle těchto bankovních domů dává Deloitte souhlas i S možným oslovením
následujících bankovních domů v Zahraničí, a to za účelem srovnání tuzemských a
zahraničních nabídek. Deloitte za tímto účelem může oslovit tyto banky:

 - Barclays,

- Deutsche Bank,

- Citibank,
VÚB - Intesa Sanpaolo resp.
               Banka.

Pokud by záj em o Projekt proj evila jakákoli další jiná banka V rámci Schengenského prostoru a
Velké Británie, může Deloitte se souhlasem Klienta zahrnout do Tendm i tuto banku. Pro účely

posouzení a Zajištění závazných nabídek od Bank Deloitte provede shromáždění k tomu
nezbytných podkladů od Klienta a připraví informační dopis pro Banky obsahující základní
informace nezbytné k iniciaci Tendru. Informační dopis pro Banky bude připraven do 2 týdnů

                                  6
od obdržení veškerých k tomu nezbytných podkladů od Klienta, které je Deloitte povinna si od
Klienta vyžádat bez zbytečného odkladu po uzavření této Smlouvy.

0 Tendr bude vyhlášen zasláním informačního dopisu Barıkám a dalších podkladů a bude probíhat

  O po dobu 4 týdnů od vyhlášení. zahájení Tendıu bude Deloitte informovat Klienta dva (2)

  pracovní dny před dnem vyhlášení Tendru, a to písemně na korespondenční adresu Klienta
  uvedenou V čl. 5 bodu 5.1 Smlouvy.

0 Po obdržení nabídek od Bank Deloitte vyhodnotí obdržené nabídky na základě následujících

   parametrů:

   - Výše nabízené refinancované částky
   - Hodnota a forma požadovaného zajištění (zástavy)
   - Výše, délka a struktura úrokové sazby
   - Celková délka splatnosti úvěrového produktu, frekvence a výšejednotlivých splátek
   - Ostatní poplatky, které Banka V souvislosti S Proj ektem refinancování uvede

Do výsledného hodnocerıí budou též promítnuty náklady na ukončení stávajícího financování.

Výstupem vyhodnocení obdržených nabídek od Bank bude zpráva připravená v českém jazyce
(dále jen ,,Zpráva“). Ze Zprávy musí být zřejmé, jaká Z nabídek Bank je ve vztahu
k Upravenému Směnečnému programu nejvýhodnější, a to výhradně S ohledem na tato kritéria:

(i) Výše nabízené refinancované částky, (ii) Hodnoty a formy požadovaného zajištění

(zástavy), (iii) Výše, délky a struktury úrokové sazby, (iv) Celkové délky splatnosti úvěrového

produktu, fiekvence a výše jednotlivých splátek, (V) Celkové náklady do doby splatnosti , (V1)
Průměrná roční Splátka (dluhová služba), (vii) Ostatních poplatků, které Banka v Souvislosti s

Projektem refinancování uvede. Ze Zprávy musí být dále zřejmé, která nabídka je s ohledem
na shora uvedená hlediska dle názoru Deloitte nejvýhodnější při zohlednění všech kritérií

uvedených v předchozí větě ve vzájemných souvislostech, celkové úspory a jiné výhody oproti
Upravenému Směnečnému programu.

Fáze 2 -Asistence při schvalování zvolené varianty

  0 Služby ve F ázi 2 budou poskytnuty, jen pokud se Klient rozhodne realizovat Projekt
     refinancování a dá Deloitte pokyn ke komunikaci S vybranou Bankou. Vtakovém případě

     budou Služby zahrnovat asistenci při schvalování zvolené vaı`ianty refinancování ve vybrané
      Bance:

      - Asistence S přípravou doplňujících podkladů pro účely schvalovacího procesu ve vybrané
         Bance;

      - Průběžná komunikace S Bankou;
     - Kontrola úvěrové dokumentace SBankou zhlediska dodržení podmínek, uvedených

        v indikativní nabídce;
      - Kontrola komerčních aspektů úvěrové dokumentace (právní kontrola není součásti Služeb).

Pro účely této Smlouvy se za úspevvsnou realizaci Fáze 2 považuje i schválení nových podmínek
stávajícího úvěrového produktu.

Omezení v souvislosti se Službami Deloitte

Klient souhlasí S tím, že Deloitte bude mít právo spoléhat se na veškeré infonnace, které budou Klientem
poskytnuty, stejně tak jako na rozhodnutí Klienta a Schválení V souvislosti se Službami. Dále Klient
souhlasí se skutečností, že Deloitte bude moci předpokládat, že veškeré informace poskytnuté
společnosti Deloitte od Klienta jsou pravdivé, úplné a nejsou zavádějící, a že byly poskytnuty
oprávněně. Deloitte nebude odpovídat za důsledky vyplývající ze skutečnosti, že některé informace
v průběhu poskytování Služeb byly poskytnuty neoprávněně, popř. v neúphié, nepřesné či v neaktuální
podobě.

                    7
 Služby Deloitte nezahrnují služby auditu, daňové poradenské Služby ani právní Služby (včetně
posouzení Z pohledu Zákona O zadávání veřejných zakázek). Pokud budou takové služby V rámci této
 Smlouvy společností Deloitte poskytnuty, podléhají dodatečné odměně a předchozímu píserrmému
 odsouhlasení Klienta.
Odpovědnosti Klienta
Je odpovědností Klienta určit, zda rozsah Služeb odpovídá jeho potřebám. Deloitte zajistí, aby jeho
zaıněstnanci podílející se na realizaci této Smlouvy měli odpovídající dovednosti a zkušenosti, a je
povinen si od Klienta vyžádat veškeré informace a podklady nezbytné pro provádění Služeb.

V souvislosti S poskytováním pracovních verzí výstupů ze Strany Deloitte souhlasí Klient s tím, že

Deloitte nebude odpovědný za ztráty, poškození, náklady či výdaje vyplývající Z využití těchto
pracovních verzí Klientem, nebo S ním jakkoli Související. Dále Klient souhlasí S tím, že uhradí Deloitte
škodu vyplývající Z veškerých čimostí, nároků, řízení, ztrát, poškození, nákladů a výdajů jakkoli
způsobených, vzniklých, či vyplývajících Z využití těchto pracovních verzí Klientem, nebo S ním jakkoli
Související, které by byl Deloitte povinen třetí osobě uhradit na základě soudního rozhodnutí, kromě
vrozsahu finálně a soudně stanoveném jako výsledek podvodu, hrubé nedbalosti nebo záměrného
zneužití pravomoci ze Strany Deloitte.

V souvislosti S poskytnutím Souboru podkladů a následným vyhlášením Tendru na financující banku ze

strany Deloitte souhlasí Klient S tím, že Deloitte může tyto podklady v rámci Tendru bankám poskytnout
a nebude odpovědný za případné ztráty, poškození, náklady či Výdaje související S vyhlášením Tendru
uvedeného výše.

Distribuce
Klient není oprávněn poskytnout, či jakkoli zpřístupnit žádné třetí osobě Zprávu, ani jakékoli její kopie
či pracovní verze Zprávy, bez předchozího písemného souhlasu Deloitte (který nebude bezdůvodně

odepřen). Uvedené se nevztahuje na účetní, daňové a právní poradce Klienta.

                                                                                    8
                  Příloha č. 2

Cena a platební podmínky

Strany Smlouvy sj ednávąjí, že Deloitte náleží za řádně poskytnuté Služby dle Přílohy č. 1 této Smlouvy
odměny v následujících výších:

A) odměna za realizaci Fáze 1, tj. za organizaci Tendru a předložení závazných nabídek od Bank, ve

  fixní výši 750.000,- Kč (slovy: sedm set padesát tisíc korun českých). Pokud V důsledku Tendru
  nedojde k předložení takových závazných nabídek od Bank (např. budou předloženy pouze

  indikativní nabídky od Bank), Deloitte bude náležet odměna za odpracovaný čas na základě počtu
  strávených hodin a plošné hodinové Sazby ve výši 3 000 Kč/ hodinu, přičemž celková výše odıněny

  za realizaci Fáze l v takovém případě nepřesáhne 250.000,- Kč (slovy: dvě stě padesát tisíc korun

   českých).

Nárok na odměnu Deloitte dle tohoto bodu vznikne výhradně V případě, že závazné nabídky bank
dle písmena A) výše budou kumulativně splňovat následující dvě (2) podmínky:

a) celkové náklady Klienta do doby splatnosti budou ve srovnání S Indikativní nabídkou České

  spořitelny, a.s. ze dne 26.5.2016 (Upravený Směnečný program) minimálně O l5.000.000,- Kč

  nižší, a to při započítání všech nákladů spojených se změnou poskytovatele fmancování,
  zejména nákladů na ukončení smluvního vztahu S Českou Spořitelnou, a.s. a

b) hodnota požadovaného zajištěrıí bude maximálně l.000.000.000,- Kč.

B) odměna za realizaci Fáze 2, tj. za asistenci při schvalování zvolené varianty, ve výši, která se stanoví
  jako součet (i) + (ii), jak definováno níže, přičemž nárok na odměnu za realizaci Fáze 2 může
  vzniknout pouze v případě vzniku nároku na odměnu za Fázi l:

 % (i) 20 Z rozdílu mezi celkovými úrokovými náklady Upraveného Směnečného produktu dle
     definice v Příloze č. 1 (,,Stávaj ící úrokové náklady“) a celkovými úrokovými náklady Klienta
     po sjednání nových úvěrových podmínek nebo nového úvěrového produktu Klienta
     zprostředkovaných ze strany Deloitte (,,Nové úrokové náklady“) za období od okamžiku
     refinancování dle nových úvěrových podmínek resp. od platnosti nového úvěrového produktu
     do 16.7.2025 (dále jen „příslušné období“). Pro potřeby výpočtu Stávajících úrokových
    nákladů a Nových úrokových nákladů bude použita shodná částka poskytnutého financování, a
      to stávajícího.

Definìce pro výpočet (kde “+“ zn. PLUS, “ -“ zn. MINUS, “*“ zn. KRÁT a “/“ zrı. DĚLENO):

Stávající úrokové náklady (vycházející z aktuálně právoplatné smluvní dokumentace, resp.

závazných nabídek, kterými Klient ke dni podpisu Smlouvy disponuje) za příslušné období se
                             + náklady na hedging za příslušné období
vypočítají jako: úrokový náklad  za příslušné období období - smluvně Sjednaný sponzoring od
      zisky Z amortizačního fondu za příslušné
- úrokové

České spořitelny, a.S.

Nové úrokové náklady za příslušné období se vypočítají jako: úrokový náklad za příslušné
období + náklady na nový hedging + náklady na ukončení stávajícího hedgingu + další náklady
spoj ené se získáním nového úvěrového produktu resp. ukončením stávajícího produktu - další
možné úspory, které jsou spojeny S novým úvěrovým produktem Klienta zprostředkovaným ze
strany Deloitte (např. smluvně sj ednaný sponzoring od Banky).

                                    9
(ii) % 0,2 Z rozdílu mezi celkovou hodnotou všech zástav a zajištění stávajícího úvěrového

   produktu Klienta a celkovou hodnotou všech požadovaných zástav a Zaüištění nového

   úvěrového produktu Klienta (případně nových úvěrových podmínek) Zprostředkovaného ze

   strany Deloitte (,,Rozdíl dle tohoto bodu (ii)“). Za celkovou hodnotu všech zástav a

   zajištění stávajícího úvěrového produktu Klienta ve Znění ìndikativní nabídky České

   spořitelny, a.s ze dne 26.5.2016 se považuje zajištění dle definice V Příloze ě. 1, tj. nemovitý

   majetek vtržní hodnotě 1.000.000.000 Kč (,,tržní hodnota zástav“). Rozdíl dle tohoto

   bodu (ii) bude vypočítán jako rozdíl mezi tržní hodnotou zástav a hodnotou zástav dle

   úvěrového produktu obstaraného ze strany Deloitte. Pro případ, že nové zajištění

   nemovitým majetkem nebude financující Bankou požadováno, resp. bude v nulové výši,
   Rozdíl dle tohoto bodu (ii) se tak bude rovnat tržní hodnotě zástav.

Pokud by odměna za realizaci Fáze 2 přesáhla v součtu částku ve výši l.249.999,- Kč (slovy: jeden

milion dvě stě čtyřicet devět tisíc devět set devadesát devět korun českých), má Deloitte nárok pouze

na výše uvedenou maximální výši.

Nárok na odměnu za realizaci Fáze 2 ve shora uvedené výši vznikne Společnosti Deloitte V okamžiku,

kdy:

1. Společnost Deloitte předloží Klientovi Zprávu, která bude obsahovat návrh na refinancování

stávajícího finančního produktu Klienta, v jehož důsledku má dojít k úsporám na straně Klienta

S ohledem na celkovou finanční nákladovost stávajícího finančního produktu ve znění ìndikativní
nabídky Ceské spořitelny, a.s. ze dne 26.5.2016 (Upravený směnečný program) a nového finančního
produktu, a současně

2. vybraná Banka s Klientem uzavře smlouvu/y, jejímž/jejichž předmětem bude refinancování
stávajícího finančního produktu Klienta a/nebo snížení celkové hodnoty všech zástav a zajištěrıí

stávajícího úvěru Klienta, a současně

3. dojde k refinancování stávajícího finančrıího produktu Klienta ze Strany Deloitte vybrané Banky
a/nebo ke snížení celkové hodnoty Zajištění stávajícího úvěru Klienta, a současně

4. společnosti Deloitte vznikl nárok na odměnu za Fázi 1 dle této Smlouvy.

V případě, že nárok na odměnu Za realizaci Fáze 2 ve shora uvedené výši společnosti Deloitte nevznikne,

a to Z důvodů neposkytnutí součinnosti Klienta k naplnění bodů 1 až 3 výše, případně Z důvodů, že
k nenaplnění podmínek uvedených výše došlo výhradně Z důvodů Spočívajících na straně Klienta (např.

pokud Klient bez důvodu, nebo Z důvodů na své straně neuzavře smlouvu, jejímž předmětem má být

refinancování stávajícího finančního produktu Klienta), je Klient povinen uhradit společnosti Deloitte

odměnu za realizaci Fáze 2 ve fixní výši 600.000 Kč (slovy: šest Set tisíc korun českých).

K odměně za poskytování Služeb bude vždy připočtena DPH V příslušné sazbě. Výše sjednaná odměna

za Služby obsahuje veškeré náklady Deloitte na činnost dle této Smlouvy.

                                      10
        Příloha č. 3                (kromě Deloitte) odpovědnost vůči skupině Klienta, (b)
                             Klient nevznese žádný nárok ani nezahájí žádné řízení
Obchodní podmínky Deloitte CE               jakékoli povahy (at jde o smlouvu, občanskoprávní
                             delikt, porušení zákonné povinnosti nebo jinou
Smlouva a smluvní strany                 záležitost, a to včetně mj. žaloby pro nedbalost)
                             žádným způsobem s ohledem na Smlouvu nebo
Ustanovení Smlouvy a/nebo Smluvního dopisu a/nebo     vsouvislosti s ní proti jakékoli Společnosti skupiny
                             Deloitte (kromě Deloitte) a (c) Klient zároveň zajistí, že
Objednávky prací a jakýchkoli jiných příloh, než jsou   žádný člen skupiny Klienta, který není stranou
tyto Obchodní podmínky (,,Smluvní dopis"), vydaných    Smlouvy. nevznese nárok ani nezahájí řízení jakékoli
Deloitte Advisory s.r.o., IČO: 27582167, se sídlem:    povahy (ať jde O smlouvu, občanskoprávní delikt,
Praha 8, Karolinská 654/2, PSČ: 18600, Česká       porušení zákonné povinnosti nebo jinou záležitost, a to
republika, Zapsanou vobchodním rejstříku vedeném     včetně mj. žaloby pro nedbalost) jakýmkoli způsobem
                             s ohledem na Smlouvu nebo vsouvislosti S ní proti
Městským soudem vPraze, spis. zn.: C 113225        žádné Společnosti skupiny Deloitte. Žádný jednotlivý
                             partner ani zaměstnanec nepřevezme odpovědnost
(,,Deloitte“) a adresovaných subjektu identífikovanému
ve Smluvním dopise (,,Klient") a tyto Obchodní      (včetně odpovědnosti sám za sebe) za Služby
podmínky (Společně ,,Smlouva") tvoří úplnou dohodu
                             poskytované podle této Smlouvy. Klient souhlasí, že
mezi Klientem a Deloitte ve vztahu ke službám,      nevznese žádný nárok vůči jakémukoli jednotlivému
dodávkám a \ıýsIedkům práce, které jsou popsány v     partnerovi nebo Zaměstnanci Deloitte, jelikož
příslušném Smluvním dopise a l‹teré mají být       společnost Deloitte zůstává právně odpovědná vůči
                             Klientovi za jednání nebo opomenutí ve vztahu ke
poskytnuty společností Deloitte (včetně Výstupü     Službám poskytovaným za podmínek této Smlouvy.
definovaných níže), a ve vztahu kodpovědnostem
společnosti Deloitte za ně (,,Služby“). Použitelnost   Pod pojmem „Společnosti skupiny Deloitte“ se rozumí
                             Deloitte Touche Tohmatsu Limited, společnost
těchto Obchodních podmínek může být vyloučena      sručením omezeným zárukou („private company
nebo omezena pouze zákonem, nařlzeními nebo
výslovnou písemnou dohodou mezi Deloitte a        limited by guarantee") založené podle práva
                             Spojeného království Velké Británie a Sevemího Irska
Klientem. Termíny s velkými písmeny, l‹teré nejsou    (,,D`I'l'L"), její členské fimıy a jejich příslušné dceřiné a
definovány v Obchodních podmínkách, mají význam      plidnıžené společnosti (včetně Deloitte), jejich
vymezený ve Smluvním dopise. Pokud dojde k rozporu    předchůdci, nástupci a postupníci a všichni partneři,
mezi zněním těchto Obchodních podmínek a         vedoucí, členové, vlastníci, ředitelé, zaměstnanci,
                             subdodavatelé a zástupci těchto společností. Není-li
Smluvním dopisem, má přednost znění Smluvního      v této Smlouvě uvedeno jinak, D`I'l'L ani žádná Z jejích
                             členských firem navzájem nenesou odpovědnost za
dopisu.                         jednání či opomenutí ostatních členských firem. Každá
                             členská firrna D'l`I'L je oddělenou a nezávislou
Pro účely této Smlouvy znamená termín „Klient“      právnickou osobou působící pod názvem „DeIoitte,

subjel‹t, který podepsal Smluvní dopis, a/nebo č|ena(y) „Deloitte & Touche", „Deloitte Touche Tohmatsu" či
skupiny Klienta, kteří jsou smluvní stranou nebo jsou
identifikováni vpříslušném Smluvním dopise. Klient    jiným obdobným názvem; služby jsou poskytovány
                             členskými firmami a jejich dceñnými nebo
prohlašuje a zaručuje, že má pravomoc a pověření (a)   pfidruženými podniky a nikoli DTTL. „Deloitte Central
                             Europe“ je regionálním sdružením subjektů
podepsat Smlouvu a (b) zavázat sebe a členy skupiny   zastřešených společností Deloitte Central Europe
Klienta identifikované ve Smluvním dopise. Pro účely   Holdings Limited, členskou flmıou DTl'L ve střední
této Smlouvy Znamená temıín „Oprávněná osoba"      Evropě. Služby jsou poskytovány dcefinými a
takové osoby (pokud existují), (a) které Deloitte a   přidruženými podniky Deloitte Central Europe
Klient odsouhlasili ve Smluvním dopise a které mohou   Holdings Limited, které jsou samostatnými a
mít užitek Z Výstupu (nebo zjeho částí) a mohou se na
něj (nebo na jeho část) spoléhat a (b) přijaly podmínky nezávislými právními subjekty.
této Smlouvy na základě písemných ujednání se
společností Deloitte, jak je podrobně specifikováno    Odpovědnost! Klienta a Deloitte
vustanovení 25 níže, ale žádná Oprávněná osoba
nebude stranou této Smlouvy. Ten`nín „Příjemce      Odpovědnosti Klienta
(Příjemci)" Znamená osoby, včetně mj. Klienta,
skupinu Klienta a Oprávněné osoby, (i) u nichž Deloitte Klient je odpovědný za stanovení rozsahu Služeb.
a Klient odsouhlasili, že mohou mít přístup k Výstupu  Klient poskytne součinnost společnosti Deloitte a jejím
(nebo jeho části) a (b) přijaly ty podmínky Smlouvy,   Subdodavatelům v souvislosti s poskytováním Služeb,
                             včetně mj. poskytnutí společnosti Deloitte a jejím
které Deloitte vjednotlivých případech požaduje.     Subdodavatelům pliměřeného zařízení a včasného
                             přístupu k údajům, systémům, informacím, prostorám
Příjemce, který není Klientem a/nebo součástí skupiny  a personálu skupiny Klienta nebo jiných osob, jejichž
Klienta, není stranou Smlouvy.              součinnostje nezbytná a jež mají příslušné dovednosti
                             a zkušenosti pro poskytování Služeb. Klient bude
Společnost Deloitte může zadat zajištění jakýchkoli   odpovědný za řízení takového personálu a jeho
                             výkonnost, včetně časových ham1onogramů a kvality
Služeb dle této Smlouvy jakékoliv jiné Společnosti    jejich vstupů a práce. Pokud Klient vyžaduje, aby měla
                             společnost Deloitte přístup na webové stránky nebo na
skupiny Deloitte a/nebo jiné třetí straně jako      fórum pro sdílení elektronických dat ve vztahu ke
                             Službám, jež mají být poskytnuty, projedná a
subdodavateli (společně ,,SubdodavateI“). Vztah     odsouhlasí se společností Deloitte konkrétní oblasti
Klienta je pouze se společností Deloitte jako se     a/nebo informace, u nichž Klient vyžaduje, aby se
subjektem, který se smluvně zavázal kposkytování     s nimi společnost Deloitte obeznámila. Klient je
Služeb. Každá smluvní strana je nezávislou smluvní    odpovědný za činnost svého personálu a zástupců, za
                             včasnost, přesnost a úplnost všech údajů a infomıací
stranoú a žádná znich není Zprostředkovatelem,      (včetně všech finančních infomıací a výkazů)

distributorem, zaměstnavatelem,   partnerem,                                            11

zmocněncem, společníkem ve společném podniku,

spoluvlastníkem nebo zástupcem druhé smluvní

strany ani za něj nebude považována.

Společnost Deloitte zůstává odpovědná vůči Klientovi
za všechny Služby, které jsou nebo budou

poskytovány podle této Smlouvy, včetně Služeb
poskytovaných ze strany jejích Subdodavatelů. Tudíž
v maximálním přípustném rozsahu dle platného práva

nemá (a) žádná ze Společnosti skupiny Deloitte
 poskytnutých společnosti Deloitte a jejím        pokud nepožádá o provedení dalších prací v důsledku
                             zjištěných vad během 5 dní po poskytnutí poslední
 Subdodavatelům skupinou Klienta nebo jejím jménem    části takových Služeb, jak jsou definovány ve
                             Smluvním dopise.
 a za implementaci všech výstupů, stanovisek, zpráv
 nebo jiných výsledků práce v jakékoli fomıě (,,Výstup") Odpovědnosti Deloitte

 poskytnutých společností Deloitte nebo jejím jménem   Deloitte ponese odpovědnost pouze za rady a
 a/nebo jejími Subdodavatelí či jejich jménem jako    doporučení. Deloitte nenese odpovědnost za finanční
 součást Služeb. Pokud se Klient dozví, že je jakákoli
 infomıace nepravdivá nebo zavádějící, bude o takové   účetnictví a právní rady. Poskytované Služby nejsou
                             závazné pro žádné státní nebo regulační orgány či
 skutečnosti bezodkladně informovat Deloitte.       soudy a nepředstavují tvrzení ani záruku, že státní či
                             regulační orgány nebo soudy budou s jakýmkoli
 Společnost Deloitte a její Subdodavatelé mohou      Výstupem souhlasit. Veškeré Služby poskytnuté
 používat informace a ůdaje dodané Klientem nebo
                             společností Deloitte nebo jejím jménem budou
 jinými osobami identifikovanými Klientem a spoléhat    vycházet ze zákonů, nařízení, případů, rozhodnutí a
 se na ně bez ověření. Poskytování Služeb závisí na
 včasném plnění odpovědností ze strany Klienta podle   dalších zákonných práv účinných v době, kdy jsou
 této Smlouvy a včasných rozhodnutlch a schválenlch    konkrétní služby poskytovány. Následné změny výše
 Klienta v souvislosti se Službami. Společnost Deloitte  uvedeného (o nichž Deloitte nemusí Klienta
 a její Subdodavatelé mají právo spoléhat se na
 všechna rozhodnutí a schválení Klienta. Klient      informovat) mohou způsobit, že Služby poskytnuté
 souhlasí, že veškeré údaje, informace a dokumentace   společností Deloitte nebo jejím jménem pozbydou
 nezbytné pro poskytování Služeb musí být poskytnuty
 přímo personálu Deloitte poskytujícímu Služby, a to i  platnosti.
 v případě, že takové údaje, informace a dokumentace
 již byly poskytnuty jinému personálu Deloitte      Pfi fomulování jakýchkoli Výstupů jako součást
 v průběhu jiné zakázky.                 Služeb může Deloitte projednat myšlenky s Klientem
                             ústně nebo Klientovi ukázat návrhy Výstupů. S
 Klient bude výhradně odpovědný mimo jiné za: (A)     ohledem na skutečnost. že se očekává finalizace
 provádění všech manažerských rozhodnutí a        obsahu návrhů nebo ústních Výstupů a písemné
 provádění všech manažerských funkcí, (B) jmenování
 jedné nebo více osob, které mají vhodné dovednosti,   potvrzení Klientem (včetně potvrzení prostřednictvím

 znalosti a/nebo zkušeností, nejlépe z řad vyššího    emailu), takový potvrzený Výstup nahradí
 vedení, pro dohled nad Síužbami, (C) zhodnocení     předcházející návrhy nebo ústní Výstupy. Deloitte
 přiměřenosti a výsledků Služeb, (D) přijetí       neponese odpovědnost, pokud se Klient nebo jiné
 odpovědnosti za implementaci výsledků Služeb a jiný   osoby rozhodnou spoléhat se na návrhy nebo ústní
 další průběh činností prováděných na základě       Výstupy či jednat nebo nejednat na jejich základě.
 výsledků Služeb, a (E) vytvoření a udržování íntemích
 kontrol, včetně mj. sledování průběžných činností.    V případě inspekce prováděné státními nebo

 Pokud Klient neposkytne Společnosti Deloitte přesné a  regulačními orgány, at' v důsledku poskytnutých
 úplné infomıace, asistenci nebo materiály        Služeb či nikoli, Klient souhlasí, že asistence Deloitte
specifikované v tomto článku výše a/nebo pokud Klient   vztahující se k takové inspekci netvoří součást Služeb,
 neumožní Deloitte přístup k personálu podle podmínek   nestanoví-li Smluvní dopis jinak.
uvedených vtéto Smlouvě, Deloitte neponese
odpovědnost za žádné prodlení nebo vadu ve        Deloitte neponese žádnou odpovědnost za sledování
                             událostí nastalých po datu Služeb ani za al‹tua|izaci
Službách. Deloitte si dále vyhrazuje právo prodloužit   Výstupů, pokud se smluvní strany výslovně písemně
                             nedohodnou jinak.
všechny termíny O dobu odpovídající každému
jednotlivému prodlení zpùsobenému Klíentem.        Cena za Služby a úhrada faktur

Vzniknou-li společnosti Deloitte Z výše uvedených     Deloitte má právo na odměnu sjednanou na základě
důvodů další náklady v souvislosti s neplněním
                             Smluvního dopisu („Cena za S|užby“) a tato odměna
závazků ze strany Klienta, má Deloitte právo vůči     nebude záviset na výsledku Služeb, pokud Smlwní
                             dopis nestanoví úspěšnostní odměnu na základě
Klientovi na jejich plnou náhradu s tím, že tímto nejsou konkrétního výsledku. Cena za Služby neobsahuje
dotčena ostatní práva dohodnutá vtéto Smlouvě,
včetně mj. práva na náhradu škody nebo práva na      dañ Z přidané hodnoty (,.DPH"). DPH ve výši
smluvní pokutu, pokud byla dohodnuta.
                             předepsané zákonem bude přičtena ke všem fakturám
Klient přijme Výstup a/nebo jiné dodávky Služeb      vydaným na základě Smlouvy.
vsouladu stouto Smlouvou, pokud G) splňují
požadavky této Smlouvy nebo (ii) projdou akceptačním   Cena za Služby bude účtována na základě doby
testem, jak bylo sjednáno ve Smluvním dopise. Klient
neprodleně informuje Deloitte (nejpozději 5 dní od    strávené poskytováním Služeb a hodinové sazby
doručení Výstupu a/nebo jiné dodávky Služeb), pokud    osoby poskytující Služby (včetně Služeb
Výstup a/nebo jiné dodávky Služeb nesplňují tyto
požadavky (,,nesouIad") a Deloitte dostane dostatek    poskytovaných Subdodavatelem), míry úsilí a použité
                             technologie a know-how. Hodinové sazby se vztahují
času (ale ne méně než 5 pracovních dní) na nápravu    také na Služby poskytované ze strany Subdodavatelů,
                             ale nikoli na Služby poskytované jinými Společnostnˇıi
takového nesouladu vzávislosti na jeho míře a
složitosti. Pokud se neuplatní výše uvedené, Klient    skupiny Deloitte. Klient bere na vědomí, že cena za
souhlasí, že dodávky Služeb (včetně Výstupu) jsou     služby poskytované Společnostmi skupiny Deloitte
považovány za přijaté Klientem během 5 dní po dodání   bude účtována na základě jejich aktuálních sazeb.
V konečné podobě, jak je specifikováno ve Smluvním
dopise, a pokud je to vtéto Smlouvě dohodnuto,      Deloitte si vyhrazuje právo upravit standardní
včetně komentáře Klienta knávrhu dodávek nebo       hodinové sazby na základě ekonomických okolností,
návrhu Výstupu, nebo jakmile je Klient popnıé
v podnikání použije, a to podle toho, která skutečnost  jako jsou mj. tržní trendy, míra inflaoe nebo kolísání
nastane jako první. Pokud se nepředpokíádá dodání     měny. Deloitte bude Klienta informovat, pokud se
žádného výsledku práce (Výstupu) společností       standardní hodinové sazby stanovené v eurech zvýší.
Deloitte, Služby jsou považovány za poskytnuté,
pokud Klient vůči nim nevznese žádné námitky nebo     Cena za Služby nezahmuje výdaje vzniklé Deloitte

                             vsouvisíosti s poskytováním Služeb. Přiměřené

                             výdaje vzniklé Deloitte, včetně cestovních výdajů a

                             diet, výdaje vzniklé poskytováním informací

                             vyžadovaných zákonem, soudním

                             rozhodnutím/nařízením nebo nařízením regulačních

                                         12
    úřadů nebo výdaje vzniklé vytvářením dokumentu pro    Kterákoli se stran může Smlouvu kdykoli ukončit
    předložení třetím stranám na žádost Klienta a na     s udánim či bez udání důvodu písemnou výpovědí
    základě jiných událostí vedoucích ke vzniku nákladů    podanou druhé straně nejméně 30 dní před datem
    po poskytnutí Služeb, jakož i zboží a služby pořízené   účinnosti ukončení Smlouvy; výpověď S uvedením
    vsouvislosti sposkytováním Služeb budou přičteny     důvodu spočívající v porušení Smlouvy však
   k Ceně za Služby.                     nenabyde účinnosti v případě, kdy strana porušující
                                 podmínky této Smlouvy toto porušení ve výpovědní
    Klient výslovně souhlasí s elektronickou formou      době odstraní, lze-li takovéto porušení napravit.
   fakturace za podmínek stanovených Smlouvou a
    platnými právními předpisy. Deloitte si \ıyhrazuje právo Pokud to stávající zákony nezakazují, Deloitte nebo
   vystavovat fakturu za poskytnuté Služby (i) po přijetí   Klient mohou tuto Smlouvu ukončit S okamžitou
   Výstupu alnebo jiné dodávky Služeb (jak je uvedeno     účinností písemnou výpovědí v případě, že (i) druhá
   v ustanovení 2(a) v. výše), a/nebo (ii) průběžně      strana podala návrh na vyhlášení moratoría nebo
    (včetně průběžné fakturace) vsouladu s množstvím     vlastní insolvenční návrh, (ii) byl na druhou stranu
   poskytovanýdı Služeb nebo požadovat zálohu před      prohlášen konkurs nebo byla druhá strana prohlášena
    poskytnutím Služeb. Deloitte si vyhrazuje právo žádat   za nesolventní (předluženou) příslušným úřadem
                                 (soudem) zdůvodu platební neschopnosti nebo
   o zálohu na výdaje, které vzniknou jménem Klienta.     předluženosti, nebo (iii) byl zamítnut návrh na
                                 prohlášení insolvence proti ní Z důvodu
   Pro vyrovnání jakékoli splatné odměny má Deloitte      nedostatečného majetku, nebo (iv) jsou její aktiva
                                 předmětem obstavení hmotného majetku nebo (v) je
   právo započitat jakékoli své pohledávky za Klientem
   oproti jakýmkoli pohledávkám Klienta za společnosti    vlikvidací.

     Deloitte.                        Deloitte může tuto Smlouvu ukončit jako celek nebo
                                 částečně s okamžitým účinkem na základě písemné
   Pro účely DPH jsou Služby poskytovány průběžně,       výpovědi podané Kliento\ıi, pokud Deloitte zjistí, že (a)
                                 státní, regulační nebo profesní orgán nebo jiný orgán
   nedohodnou-li se strany jinak. Každé plnění je       se zákonnou pravomocí zavedl nový, nebo upravil
   považováno za poskytnuté vden vydání příslušné
   faktury, nestanoví-li příslušné závazné zákony jinak.   stávající, zákon, pravidlo, nařízení, výklad nebo
                                 rozhodnutí, v jehož důsledku by bylo plnění kterékoli
   Faktury Deloitte vjakékoliv formě jsou splatné       části Smlouvy ze strany Deloitte protiprávní nebo jinak
   Klientem při předložení (včetně zaslání e-mailem ve    nezákonně nebo vrozporu spravidly nezávislosti
   fonnátu .pdt) nebo při přijetí, je-li to nezbytné podle  nebo profesními pravidly nebo (b) dojde ke změně
   závazných právních předpisů. Není-li úhrada faktury
                                 okolností (včetně mj. změn vlastnictví Klienta nebo
   obdıžena během 14 dní od data faktury, Deloitte si            z jeho
   vyhrazuje právo účtovat úrok (i) vnejvyšší sazbě      kteréhokoli     Pñdružených      podniků
   povolené a přípustné zákonem s minimální sazbou
   1'/á% měsíčně nebo (ii) vsazbě specifikované        představujících společnost, partnerský podnik nebo
   závaznými právními předpisy, která nemůže být        jiný právní subjekt (jiný než fyzickou osobu), který
   upravena dohodou stran, v každém případě počítaná      podle potřeby přímo nebo nepřímo kontroluje, je
                                 kontrolován nebo je pod společnou kontrolou Klienta
  měsíčně do míry povolené zákonem. V případě, že
                                 (,,Pñdn1žený podnik"), a ztohoto důvodu je plnění
   společnosti Deloitte vznikne jakékoli inkaso nebo
   zákonné náklady s ohledem na odměnu po splatnosti,     jakékoli části Smlouvy ze strany Deloitte protiprávní
   tyto náklady budou Klientovi účtovány vdodatečné      nebo jinak nezákonné nebo vrozporu spravidly
   faktuře. Bez omezení ostatních svých práv nebo       nezávislosti nebo profesními pravidly.

  opravných prostředků má Deloitte právo zastavit nebo     Pfi ukončení smlouvy Z jakéhokoli důvodu Klient

   ukončit Služby zcela nebo částečně, není-li úhrada     poskytne společnosti Deloitte náhradu v souladu s
   přijata během 14 dní od data faktury, a následně se     podmínkami Smlouvy za poskytnuté Služby a výdaje
   v tomto smyslu uplatní ustanovení čí. 2 a) iv). Vznikne-  nebo náklady (včetně veškerých specificl‹ých náldadů,
   li spor ohledně fakturované částky, Klient uhradí
   nerozporovanou částku. Klient nese odpovědnost za      jako jsou zfizovací náklady) vzniklé do data účinnosti
   všechny daně, jako je DPH, dañ z prodeje a užívání,     ukončení Smlouvy. Pokud je Cena za Služby sjednána
   daň Z hrubých příjmů, srážková dañ a jiné podobné      jako závislá na provedení Služeb nebojal‹ýchkolijejich
   daně uvalené na Služby nebo s nimi související a
   nepředstavující daň zpříjmů nebo daň zmajetku        částí a ukončení nabyde účinnosti před dokončením
                                 Služeb alnebo jejich příslušných částí, částka splatné
   společnosti Deloitte.
                                 Ceny za Služby při ukončení Smlouvy bude odpovídat
   Jakýkoli odhad Ceny za Služby bude vycházet
   Z posouzení prací společností Deloitte při zohlednění    času, který strávil personál Deloitte (jež zahmuje
   předpokladů stanovených ve Smluvním dopise.         vrelevantním případě i příslušné Subdodavatele)
  Jakýkoli odhad Ceny za Služby může být upraven
   např. v případě, že se Služby ukážíjako složitější nebo   poskytováním Služeb podle této Smlouvy, a vypočte
   časově náročnější, než se očekávalo, přičemž        se na základě standardních hodinových sazeb. Aniž by
   vtakové situaci Deloitte předem informuje Klienta O     tím byla dotčena výše uvedená ustanovení,
   takové očekávané úpravě.                     právo obdržet plnou náhradu všech   Deloitte
                                 má
   Klient (společně se členy skupiny Klienta podle                             nákladů
   ustanovení 1b) výše) je společně a nerozdílně
   odpovědný za úhradu fakturované částky a za realizaci    vzniklých vsouvislosti poskytováním Služeb na
   ostatních závazků vyplývajících ze Smlouvy, zejména     základě této Smlouvy před ukončením Smlouvy a
   povinností zachování mlčenlivosti nebo šíření        veškerých pokut nebo náldadů vzniklých společnosti
   Výstupů.                          Deloitte zdůvodu ukončení smluv, které Deloitte

  Doba trvání Smlouvy                     uzavřela vsouvislosti s poskytováním Služeb na
                                 základě této Smlouvy, aniž by tím byla dotčena
) Není-li Smlouva v souladu s tímto zněním ukončena       náhrada škod a smluvní pokuty stanovené
   dříve, končí řádným poskytnutím Služeb.
                                 ustanoveními tohoto dokumentu a ůčinnými právními

                                 předpisy.

                                 Vlastnictví majetku Deloitte

                                 S výjimkou případů stanovených níže a případů, kdy

                                 platí samostatná licenční smlouva, pokud Společnosti
                                 skupiny Deloitte použijí nebo vytvoří jakýkoli majetek
                                 (hmotný i nehmotný) vsouvislosti s touto Smlouvou,

                                 tento majetek, včetně pracovních verzí, zůstává

                                                       13
   majetkem příslušné Společnosti skupiny Deloitte. Na       způsobem vylučujicí nebo omezující její právo vytvářet
   základě úhrady všech odměn Deloitte splatných v         pro sebe nebo pro ostatní maten'áIy, které jsou
    souvislosti se Službami a touto Smlouvou Klient získá      konkurenční nebo podobné těm, jež jsou výsledkem
                                    Služeb, bez ohledu na jejich podobnost S Výstupem,
    ne\ıýhradní, nepřevoditelnou, plně uhrazenou licenci na     vsouladu s podmínkami zachování mlčenlivosti
    používání Výstupu způsobem a pro účel stanovený ve       uvedenými v ustanovení čí. 10 níže.
    Smlouvě nebo ve Výstupu a vsouladu s ostatními
    ustanoveními Smlouvy. Jakékoli poplatky za užívání     6. Odpovědnost za škody
    (licenční poplatky) spojené s Výstupem (pokud existují)
   jsou Zahmuty do ceny odsouhlasené ve Smluvnim        3) Společnost Deloitte nebude odpovědná vůči skupině
    dopisu. Klient nebude používat Výstup v jiných zemích,     Klienta za jakékoli nároky, závazky, ztráty, škody,
                                    náklady nebo výdaje vyplývající ze Smlouvy nebo v
   než jsou země, kde má své sídlo Příjemce, jenž má         souvislosti s ni bez ohledu na právní základ (,,Nároky“)
                                   v souhmné částce převyšující (i) padesát tisíc eur nebo,
    výslovné povolení používat Výstup. Klient nebude (i)      je-li vyšší, (ii) cenu hrazenou podle této Smlouvy
    zveřejňovat a kopírovat Výstupy a související          Klientem společnosti Deloitte za tu část Služeb,
    dokumentaci (k jiným než k interním účelům), (ii)        vsouvislosti s kterými došlo ke vzniku Nároku,
   zveřejňovat, modifikovat nebo vytvářet vylepšené verze      maximálně však do výše dvě stě padesát tisic eur, ani
                                    nebude povinna nahraditjakoukoliv škodu Klienta nebo
    Výstupů, Gii) měnit, slučovat, modifikovat, upravovat      Skupiny Klienta, která převyšuje shora uvedené limity,
    nebo překládat Výstupy, (iv) provádět dekompilaci,       vyjma případů, kdy dle pravomocného soudního
   demontáž nebo reveızní inženýrství Výstupujako celku       rozhodnutí Nárok původně vyplynul z úmyslného
   nebo části, provádět převod ze zdrojového kódu          pochybení nebo hrubé nedbalosti Deloitte nebo
                                    jakéhokoli Subdodavatele.
    Výstupů, (v) používat, kopírovat, reprodukovat, psát
                                 b) V rozsahu dovoleném zákonem nebude žádná
   nebo vytvářet jakýkoli odvozený výtvor nebo jiný výtvor
   založený na celém Výstupu nebo jeho části, (vi) měnit,      Společnost skupiny Deloitte (včetně Deloitte a jejich
    zpracovávat a kombinovat Výstup s jinými výtvory a       Subdodavatelů) odpovědná za jakoukoli za žádnou
    používat Výstup v kombinaci s jinými výtvory, (vii)       ztrátu užívání, smluv, údajů, goodwillu, výnosů nebo
    pronajímat a/nebo půjčovat Výstup a související         zisků (ať jsou považovány za přímé Nároky či nikoli)
   dokumentaci nebo jejich kopie třetím stranám, a (víii)     nebo jakoukoli následnou, zvláštní, nepřímou,
   poskytovat sublicenci třetím osobám s právy na použití      náhodnou, represivni nebo exemplární ztrátu, škodu
   Výstupu nad rámec stanovený Deloitte na základě         nebo náklad vyplývající ze Smlouvy nebo s ní
   vlastního uvážení. Cena za poskytnutí výše uvedené
   licence je zahmuta v odměně odsouhlasené ve            související.
   Smluvnim dopise. Deloitte je nositelem veškerých práv
   k Výstupům (a to zejména autorských a ostatních práv    0) V případě, že budou všechna nebo část ustanovení
   k duševnímu vlastnictví) jakož i veškerých práv užívat
   a zpřístupňovat své myšlenky, koncepty, know-how,        tohoto článku 6 pravomocným rozhodnutím soudu
                                    stanovena jako nevymahatelná, úhrnná odpovědnost
    metodologie, technologie, procesy, dovednosti, včetně      Deloitte a jakékoli Společnosti skupiny Deloitte za
   jejich úprav, v rámci své podnikatelské činnosti a Klient    jakýkoli Nárok nepřekročí částku. která odpovídá míře
   neuplatní nebo nezpůsobí, aby bylo uplatněno,          jejich zavinění v poměru k veškerým dalším příčinám
   jakékoliv omezení, či zamezení výkonu takových práv       vzniku takového Nároku.
   vůči jakékoliv Společnosti skupiny Deloitte nebo jejímu
                                 U) Odpovědnost společnosti Deloitte za Služby se
   personálu. Jakákoliv práva kduševnímu vlastnictví a       vztahuje pouze kčlenům skupiny Klienta a
   majetková práva kmateriálům. které byly poskytnuty        Oprávněným osobám určeným ve Smlouvě nebo
   Klientem vsouvislosti s poskytováním Služeb, náleží       Výstupu jako osoby oprávněné spoléhat se na Služby,
                                    a nikoli ve vztahu k jiným členům skupiny Klienta nebo
    Klientovi.                           jiným třetím stranám. Pokud je ve Smluvnim dopise
                                    určen více než jeden člen skupiny Klienta,
D) Bez ohledu najiná ustanovení této Smlouvy, Klient bere       odpovědnost Deloitte je pouze vůči členům skupiny
   na vědomí, že společnost Deloitte a její Subdodavatelé      Klienta, kjejichž prospěchu byly Služby poskytnuty, a
   mohou V souvislosti s poskytováním Služeb vytvořit či       vůči Oprávněným osobám, pokud existují, ale za
   získat obecnou zkušenost, dovednosti, znalosti a         všech okolností se bude na úhrnnou částku
   myšlenky, , které zůstanou v paměti jejich personálu.      odpovědnosti Deloitte vůči všem Příjemcům vztahovat
   Klient souhlasí s tím, že Společnosti skupiny Deloitte      omezeni odpovědnosti stanovené v článku 6 a) výše a
   mohou takovéto zkušenosti, dovednosti, znalosti a         bude tedy muset být mezi Příjemce rozdělena. Je
   myšlenky bez omezení používat a zveřejňovat.           sjednáno, že takové rozděleni bude zoela záležitostí
                                    Příjemců, l‹teři nebudou mít povinnost o rozdělení
0) Klient rovněž získá přístup a má právo používat ty         infomıovat Deloitte, a to vždy za předpokladu, že
                                    pokud (z jakéhokoli důvodu) není takové rozdělení
   Technologie Deloitte, které jsou dodány výhradně pro       sjednáno, žádný Příjemce nebude zpochybňovat
   účely přijetí Služeb a pro žádné další účely, a v souladu     platnost, vymahatelnost nebo fungování omezení
   sjakýmikoliv licencemi, které se na příslušné          odpovědnosti na tom základě, že žádné rozděleni
   Technologie Deloitte vztahují a které jsou ze strany       sjednáno nebylo. Pro odstranění pochybností
   Deloitte Klientovi oznámeny a se kterými Klient vyjádřil     souhmná částka takového rozdělení nepřekročí limit
   souhlas prostřednictvím svého podpisu. Ve vztahu         platný podle odstavce a) výše.
   mezi Klientem a Deloitte bude Deloitte vlastnit veškerá
   práva na duševní vlastnictví a další vlastnická práva    G) Omezení odpovědnosti a výše náhrady škody
   jakéhokoli druhu na Technologie Deloitte, které jsou       uvedené v odstavci 6(a) platí souhrnně pro všechny
   používány nebo vytvářeny v souladu S touto Smlouvou,
   a toto vlastnictví si ponechá.                  Nároky, které příležitostně vznikají v souvislosti S touto
                                    Smlouvou nebo Službami, at' již jsou takové Nároky
 ) „Technologie Deloitte" je míněno jakékoliv know-how a        vzneseny ve stejnou nebo různou dobu nebo jedním či
   softvvare. systémové rozhraní, vzory, metodologie,        více členy Skupiny Klienta a /nebo jinými osobami.
                                    Limit v odstavci 6(a) plati také pro všechny Nároky vůči
   myšlenky, koncepty, technologie. nástroje, procesy a       jakýmkoli jiným Společnostem skupiny Deloitte, včetně
   postupy, a to včetně technologií založených na

  webovém rozhraní a algoritmů vlastněných,

   licencovaných či vyvinutých jakoukoliv Společnosti
   skupiny Deloitte a použitých Deloitte při poskytování
   Služeb či při plnění jeho dalších povinností.

9) Společnost Deloitte nesouhlasí s jakýmikoli

  podmínkami, které mohou být vykládányjako jakýmkoli

                                 14
 Subdodavatelů, pokud a pouze do té míry, že je právně   jejich jednotlivých vedoucích, členů dozorčí rady,

 stanoveno, že kdokoli Z nich má odpovědnost podle     zaměstnanců, jiného personálu a zástupců), za oheň
                              nebo jinou nahodilou událost. boží zásah, epidemii,
 této Smlouvy nebo Služeb či v souladu S nimi.       bouře, stávku nebo pracovní spor, válku nebo jiné
                              násilí nebo jakýkoli zákon, nařízení nebo požadavek
 Pokud omezení odpovědnosti pro jiné Společnosti      státního či správního orgánu.
 skupiny Deloitte obsažené v článku 1 d) je Z jakéhokoli
 důvodu neúčinné, pak omezení odpovědnosti         Je-li některé ze smluvních stran zabráněno plnit své
 specifikovaná v článku 6 se vztahují na jiné        závazky Z důvodu existence vyšší moci, oznámí druhé
 Společnosti skupiny Deloitte, jako by V tomto článku   smluvní straně tuto okolnost a druhá strana, bude-li to
 byly uvedeny. Každý Příjemce zajistí, že žádná Z jeho   možné, povolí přiměřené prodloužení plnění
                              Smluvního dopisu. Pokud okolnosti vyšší moci tnıají
 přidružených společností (S výjimkou společnosti,
                              více než 3 měsíce, l‹terákoli ze smluvních stran může
 která je sama o sobě Příjemcem) nevznese žádný       Smlouvu ukončit v souladu s ustanovením čl. 4 \ıýše.

 Nárok, ať je či není založen na tvrzení o nedbalosti   Omezení žalob
 Deloitte, proti jiné Společnosti skupiny Deloitte.
                              Žádná ze smluvrıích stran nesmí podat žalobu, bez
 Společnost Deloitte nenese odpovědnost ve vztahu     ohledu na formu, vztahující se ke Smlouvě nebo
 k jakýmkoli produktům a službám třetích stran nebo ve   Službám po více než dvou letech po vzniku příčiny
 vztahu ke ztrátám nebo škodám vzniklým Klientovi,     žaloby podle platných zákonů, pokud neplatí závazné
 členům skupiny 'Klienta a/nebo jiným Oprávněným      období, které podle práva, jímž se Smlouva řídí,
 osobám než těm, které jsou uvedeny v tomto článku.     nemůže být omezeno.

 V případě, že Služby nebo jakákoliv jejich část jsou    Důvěrnost informaci

 poskytovány Klientovi třetí stranou kromě Deloitte,    Pokud v souvislosti s touto Smlouvou Deloitte nebo
 společnost Deloitte nese odpovědnost pouze         Klient nebo jakýkoli Příjemce, existuje-li (,,přljemce")
 vsouvislosti se škodami způsobenými porušením       získá infom1ace související se Službami, obchodním
 jejích povinností stanovených vtomto dokumentu a     tajemstvím nebo jinými informacemi chráněnými
 vmíře, která je vsouladu stímto článkem a podle      vlastnickým právem, které jsou bud' označeny sdělující
 účasti Deloitte na poskytovaných Službách.        stranou za důvěmé, nebo jsou svou povahou jasně
                              důvěmé (,,Důvěmě infomıace“), příjemce je nesdělí
 Za žádných okolností společnost Deloitte neponese     žádné třetí straně bez souhlasu sdělující strany, výjma
 odpovědnost v souvislosti se škodami způsobenými     právních poradců Klienta nebo Deloitte, a to pouze pro
 Příjemci nebo jakoukoli třetí stranou nebo vzniklými   účel Získání právní rady nebo pokud to vyžaduje
 jakýmkoli způsobem na základě nedbalosti nebo       Zákon, nařízení, právní nebo správní proces.
 zanedbání, podvodného jednání nebo opomenutí,
 zkreslení nebo chyby na straně Příjemců nebo jakékoli   Klient nebo Příjemce, existuje-li, tímto souhlasí, aby
 třetí strany nebo v souvislosti s nimi.          společnost Deloitte Důvěrné infomıace sdělila (i)
                              jakékoli Společnosti skupiny Deloitte (včetně
 Záruky                          Subdodavatelů) a jejich personálu pro jakýkoli účel,
                              včetně správy takových Důvěrných infomıací (včetně
 Tato smlouva je smlouvou o poskytování služeb.      používání intemích databází) při dodržení příslušných
 Deloitte se zaručuje, že bude Služby poskytovat v     nařízení O ochraně soukromí a databází a (ii) právním

dobré víře a s odbornou péčí a dovedností. V plné míře   poradcům, auditorům a pojišťovnám, nebo jak může

 povolené Zákonem. Deloitte odmítá veškeré záruky     vyžadovat zákon, nařízení, právní nebo správní
 obchodovatelnosti či vhodnosti Služeb pro specifický    proces, nebo v souladu s příslušnými profesionálními
                              standardy, nebo vsouvislosti s potenciálním nebo
 účel.                           skutečným zprostředkováním, arbitráží nebo soudním
                              sporem. Není-li to zakázáno nařízeními o profesním
 Klient může požadovat odstranění jakýchkoli vad za    tajemství, povinnost Deloitte zachovávat důvěrnost
 předpokladu, že mohou být odstraněny za pñměřenou
                              informací se nevztahuje na případy, kdy tyto Důvěmé
 cenu a že Klient vady oznámil společnosti Deloitte
 písemně během třiceti dní anebo během záruční doby    informace (A) jsou nebo se stanou veřejně dostupnými
 specifikovaná závaznými právními předpisy, přičemž     (včetně mj. infomıací předkládaných státním orgánům
výše uvedená doba začíná V okamžiku přijetí Výstupu    a dostupné veřejnosti) jinak než v důsledku neplnění
 a/nebo dodávek Služeb podle článku 2 a) (v) \ıýše.    podmínek ze strany Deloitte, (B) se stanou dostupnými
Pokud vada nemůže být napravena nebo je pokus o      jakékoli Společnosti skupiny Deloitte, l‹terá není
nápravu vady neúspěšný, Klient může Zrušit Smlouvu     vázána mlčenlivostí, Z jiného Zdroje, než je sdělující
nebo požadovat snížení Ceny za Služby.           strana, o níž se Deloitte domnívá, že jí není bráněno
                              sdělovat takové Důvěrné informace společnosti
Služby budou poskytnuty objektivním, nestranným a     Deloitte jakýmkoli Závazkem Zachování důvěrnosti
profesionálním způsobem, neovlivněným jakýmkoli      informací, nebo (C) jsou známy jakékoli Společnosti
konkrétním obchodním zájmem Deloitte či kohokoli      skupiny Deloitte před získáním od sdělující strany bez
Zjeho personálu a bez návaznosti na obdržení        závazku zachování důvěrnosti informací, nebo (D) na
jakýchkoli odměn od jiné strany.              případy infomıací, které Společnost skupiny Deloitte
                              vytvoří nezávisle na Důvěmých infomıacích
Společnost Deloitte vynaloží přiměřené úsilí, aby     zveřejněných sdělující stranou.
poskytla Služby v souladu s harmonogramem, na nějž
se odkazuje ve Smluvním dopise nebo je stranami      Příjemci nesdélí žádné třetí straně jakýkoli Výstup bez
jinak písemně specifikován. Všechna data stanovená     výslovného písemného a podmíněného souhlasu
Deloitte nebo specifikovaná Klientem s ohledem na      Deloitte, tj. podmíněného podepsáním dalších
Služby slouží pouze pro účely plánování a odhadu a     dokumentů požadovaných Deloitte snásledujícimi
nejsou smluvně závazná.                  výjimkami: (i) sdělení je provedeno do té míry, do jaké
                              příslušné Závazné právní předpisy, nařízení, pravidla
Vyssl moc                         a profesionální povinnosti zakazují omezování
                              zveřejnění infonnací, (ii) pokud Klient nebo jeho
Žádná smluvní strana nenese odpovědnost za         Přidružené podniky mají cenné papíry registrované
prodlení nebo za neplnění závazků vyplývajících Z této
Smlouvy způsobené okolnostmi nebo důvody mimo                                        15
přiměřenou kontrolu smluvní strany, a to zejména za
jednání nebo opomenutí nebo neposkytnutí
součinnosti druhou stranou (včetně mj. společností
nebo fyzických osob pod jeji kontrolou nebo jakýchkoli
 Komisí pro cenné papíry a burzy USA a jakákoli      Platnost a výklad

 Společnost skupiny Deloitte je au_ditorem Klienta nebo  Jakákoli ustanovení Smlouvy, která mají výslovně či
 jeho Přidruženého podniku, kdy vtakovém případe
 Deloitte nijak neomezuje sdělení daňového zacházení   zpovahy věci přetnıat zánik nebo ukončení této
 nebo daňové struktury spojené S daňovými Službami    Smlouvy, zůstávají v platnosti i po takovémto zániku
 nebo transakoemi popsanými ve Smlouvě a Klient      nebo ukončení, včetně mj. ustanovení, jimiž se řídí
 bere na vědomí, že žádný zjeho jiných poradců       doba platnosti a ukončení Smlouvy, vlastnictví majetku
 neuvalil nebo neuvall omezení na takové daňové      Deloitte, odpovědnost za škody, záruky, omezení
 zacházení nebo daňovou strukturu, nebo (iii) v míře,   žalob, důvěmost infomˇıací, odškodnění, rozhodné

 v jaké jsou uplatňovány daňový zákon USA a příslušné   právo a řešení sporů.

 pokyny daňové správy související s důvěmými        Pokud příslušný soud nebo jiný kompetentní úřad
 daňovými ůtočišti (nebo srovnatelné zákony nebo      shledá jakékoli ustanovení této smIou\ıy
 pokyny jiných daňových úřadů vjiné jurisdikci). kdy    nevymahateíným jako celek nebo jako část, takové
 vtakovém případě neexistují omezení zveřejnění      ustanovení nebo příslušná část neovlìvní ostatní
 Výstupu, a (iv) Klient může zveřejnit Výstup na základě  ustanovení Smlouvy, ale toto nevymahatelné
                              ustanovení bude považováno za upravené v rozsahu
 potřeby znalosti jakýmkoli Přìdruženým podnikům,     nezbytném k tomu, aby mohlo být považováno za
 které nejsou určeny ve Smluvnlm dopise, pouze pro     vymahatelné, při zachování nejvyšší přípustné míry
 informační účely, a to za předpokladu, že se Klient   záměru smluvních stran stanoveného vtomto
 zaručí, že se příjemce zaváže uchovávat takový      dokumentu. Všechna ustanovení této Smlouvy platí v
 Výstup vtajnosti a neuplatňovat žádný nárok        nejširším rozsahu zákona, at' je to ve smlouvě,
 jakéhokoli druhu vůči Společnosti skupiny Deloitte ve  stanovách, občanskoprávním sporu (včetně, bez
 vztahu k Výstupu nebo Službám.              omezení, nedbalosti) nebo jinak, bez ohledu na
                             selhání základního účelu nápravy.
 Klient a/nebo Příjemce použije Výstup pouze pro účely
 specifikované ve Smlouvě nebo Výstupu, přičemž není    Společnosti skupiny Deloitte jiné než Deloitte
 zejména oprávněn bez předchozího písemného        považováni za třetí strany, vjejichž prospěch je tato
 souhlasu (včetně souhlasu prostřednictvím emailu)    Smlouva sjednána. Každá taková Společnost skupiny
                             Deloitte, včetně Subdodavatele, je oprávněn vymáhat
 Deloitte použít jakýkoli Výstup vsouvislosti       ustanovení této Smlouvy.
 S obchodními rozhodnutími jakékoli třetí strany nebo
 pro reklamní účely. Veškeré Služby jsou určeny pouze   Postoupení
 ve prospěch členů skupiny Klienta určených ve
 Smlouvě nebo Výstupech nebo ve prospěch         Bez předchozího výslovného písemného souhlasu
 Oprávněných osob, které mají právo spoléhat se na    dmhé strany (včetně souhlasu prostřednictvím emailu)
 Výstup. Pouhé přijetí Výstupu jakýmikoli jinými     nesmí žádná strana tuto Smlouvu postoupit či jinak
                             převést, vyjma toho, že společnost Deloitte smí
 osobami nebude důvodem pro vznik jakékoliv        postoupit jakákoli ze s\ıých práv a závazků dle této
 povinnosti, právního vztahu nebo současné či budoucí   Smlouvy jakékoliv Společnosti skupiny Deloitte či
 odpovědnosti mezi takovými osobami a společností     svému právnímu nástupci. Žádná ze stran přímo ani
                             nepřímo neschválí postoupení či převod jakéhokoli
 Deloitte. Jsou-li tedy poskytnuty kopie Výstupu (nebo  Nároku vůči druhé straně vyplývající Z této Smlouvy
infomıaci zněj odvozených) jiným osobám podle
výjimek uvedených \ıýše, stane se tak výhradně na     třetí straně.
základě toho, že Deloitte nebude mít jakoukoliv
 povinnost či odpovědnost vůči Třetím osobám, či     Odškodnění
dalším osobám, které získají výše uvedené.
                             Klient odškodní Deloitte a jiné Společnosti skupiny
Při poskytování Služeb může jakákoli Společnost      Deloitte za veškeré Nároky třetích stran (jak jsou
skupiny Deloitte nebo jakýkoli Subdodavatel sdělovat   definovány v ustanovení 6 výše), s výjimkou případů,
nebo projednávat záležitosti Klienta s ostatními     kdy je pravomocným rozhodnutím soudu stanoveno,
poradci Klienta a může tak učinit, aniž by byla vázána  že škoda vznikla primámě úmysíným pochybením
povinností mlčenlivosti. Deloitte, žádná Společnost    Deloitte nebo jiné Společnosti skupiny Deloitte.
skupiny Deloitte ani žádný Subdodavatel neponese
                             Za okolnosti, kdy jsou všechna nebo část ustanovení
odpovědnost za jakékoli následné použití těchto      tohoto článku podle pravomocného rozhodnutí Soudu
informací těmito poradci. Klient by neměl         považována za neplatná, celková odpovědnost
předpokládat, že informace, které Deloitte, Společnost  Deloitte a všech dalších Společnosti skupiny Deloitte
                             (včetně příslušného personálu) za veškeré Nároky
skupiny Deloitte nebo Subdodavatel má nebo získal
                             nepřekročí částku, která odpovídá míře jejich zavinění
během poskytování Služeb, budou těmto dalším       v poměru k veškerým dalším příčinám vzniku takového
poradcúm sdéleny.                     Nároku.

Klient souhlasí, že nahradí jakékoli náklady, které    Elektronická komunikace

mohou vzniknout jakékoli Společnosti skupiny Deloitte   Pokud není stanoveno písemnějinak, jsou Společnosti
nebo jakémukoli Subdodavateli při plnění právních,    skupiny Deloitte a skupina Klienta oprávněny používat
                             řádně adresované faxy, emaily a hlasovou komunikaci
profesionálních nebo regulačních nařízení O        pro citlivé i běžné dokumenty a další komunikaci o této
zveřejnění informací souvisejících se Službami a     Smlouvě i další komunikační prostředky používané
stanovených vjakémkoli řízení nebo regulatomím      nebo pñjaté druhou stranou. Společnosti skupiny
procesu, to se netýká významných nároků nebo řízení    Deloitte mohou také komunikovat elektronicky S
proti Společnosti skupiny Deloitte nebo Subdodavateli,  příslušnými úřady, je-li to pro poskytované Služby
a to za předpokladu, že je Klient infomwován okamžitě,
a je-li to rozumně nebo právně možné, ještě před     relevantní.
zveřejněním.
                             Personál společnosti Deloitte může potřebovat přístup
Klient je oprávněn požadovat, aby určité části Výstupu  kvlastnlm systémům a údajům společnosti Deloitte.
byly staženy od Příjemců, kterým byl Výstup vydán na
základě Smlouvy za podmínky, že Klient informuje     Klient souhlasí. že povolí (na základě vlastního
takové Příjemce O skutečnosti, že vydaný Výstup byl
editován nebo je neúplný.                                                  16
  rozhodnutí) personálu Deloitte používat místní síť   Ostatní klienti
  Deloitte (Local Area Network) V prostorách Klienta
  alnebo poskytne personálu Deloitte analogové      Žádné ustanovení této Smlouvy nezakazuje ani
  vytáčené spojení nebo intemetové pñpojení, aby se   neomezuje Společnosti skupiny Deloitte, včetně
  mohl hardware společnosti Deloitte (zpravidla     společnosti Deloitte, v tom, aby poskytovaly služby
  přenosné počítače společnosti Deloitte používané    jiným klientům (včetně služeb, které jsou stejné nebo
  členy týmu pracujícího na zakázce) připojit k síti   podobné Službám) nebo používaly či sdílely pro jakýkoli
  Deloitte pomocí internetového komunikačního Zařízení  účel znalosti, zkušenosti nebo dovednosti používané při
  Klienta nebo skupiny Klienta. Klient dále bere na   poskytování Služeb, získané při něm nebo Z něj
 vědomí, že aby mohl personál Deloitte pracovat účelně  vyplývající (v souladu s povinnostmi zachování o
                             důvěmosti informací uvedenými v ustanovení 10), a to i
 a efektivně Z prostor Klienta a skupiny Klienta, může  v případě, že zájmy těchto ostatních klientů konkurují
 potřebovat přístup k elektronickým datům Klienta nebo  zájmům skupiny Klienta. Rovněž vrozsahu, vjakém
 skupiny Klienta a také k internetovým komunikačním
 zařízením Klienta nebo skupiny Klienta pro účely    společnost Deloitte má informace, které získala pod
 Smlouvy. Deloitte bude mít přístup k interním sítím,
 aplikacím, datům nebo dalším systémům Klienta      podmínkou zachování mlčenlivosti jiného klienta či jiné
 anebo skupiny Klienta pouze pomocí koncového      třetí strany, není společnost Deloitte povinna sdělit
 hardwaru nebo soflwaru, který Klient společnosti     jakémukoli členoví Skupiny Klienta nebo je použít ve
 Deloitte pro tento účel zpřístupní. Přístup k systémům prospěch Skupiny Klienta, i když by mohly být ke
                             Službám relevantní.
 Klienta a skupiny Klienta ze strany personálu Deloitte
 bude umožněn pouze za takových podmínek, které     Personál
 Klient Z vlastního rozhodnutí považuje za nezbytné na
 ochranu bezpečnosti a integrity svých dat a systémů   Pokud Služby poskytované Klientoví nevyžadují stálou
 za předpokladu, že jsou předem oznámeny ajsou pro    přítomnost personálu Deloitte, společnost Deloitte si
                             vyhrazuje právo používat personál Deloitte pro další
  Deloitte pñjatelné.
                             činnosti.
 Obě strany berou na vědomí, že intemet je ze své
                             Deloitte si vyhrazuje právo nahradit jakýkoli personál
 povahy nechráněný prostředek komunikace a že data
 mohou být znehodnocena, sdělení nejsou vždy       Deloitte.
 doručována okamžitě (nebo vůbec) a že jiné metody
 komunikace mohou být vhodnější. Elektronická      Personál Deloitte zůstane neustále pod dohledem a
 sdělení mohou být též napadena viry. Každá strana    kontrolou Deloitte, pokud Klientovu nebude uděleno
 bude odpovědná za ochranu svých vlastních systémů
 a zájmů a v maximálním rozsahu dovoleněm zákonem    V pověření dávat personálu Deloitte pokyny. takovém
 nebude zžádného titulu (smlouva, občanskoprávní
 delikt či jinak) odpovědná dnıhé straně za jakoukoli  případě Deloitte nenese žádnou odpovědnost za
 ztrátu, škodu nebo opomenutí jakýmkoli způsobem     poskytování Služeb, které nebyly schváleny a/nebo
 vyplývající Z používání intemetu nebo z přístupu    revidovány společností Deloitte.
 jakýchkoli zaměstnanců Společnosti skupiny Deloitte
 ksítím, aplikacím, elektronickým datům a jiným     Likvidace pracovní dokumentace
 systémům Skupiny Klienta.
                              Deloitte si může ponechat kopie dokumentů a složek
Úplná smlouva, úprava a účinnost              poskytnutých skupinou Klienta v souvislosti se

Žádná skutečnost diskutované před podpisem této      Službami pro účely splnění příslušných zákonů,
Smlouvy netvoří, ani nepředstavuje část, této Smlouvy   profesionálních standardů a íntemích postupů pro
s výjimkou případů zopakovaných v této Smlouvě. Tato    uchovávání údajů. Smluvní dokumentace, včetně
Smlouva nahrazuje veškeré předchozí dohody,        Osobních údajů, tak jak jsou definovány v článku 21
ujednání nebo sdělení, písemná (včetně emailových)
nebo ústní, která se vztahují k jejímu předmětu. Pokud  těchto Obchodních podmínek, a Důvěmých infonnací,
to tato Smlouva výslovně neumožňuje, žádné změny      bude uchovávána po dobu 10 let následujících po
této Smlouvy nebudou účinné, pokud nejsou         skončení tohoto smluvního vztahu nebo po dobu, která
vyhotoveny písemně (jinak jsou neplatné) a podepsány   je v souladu s požadavky právních předpisů proti
oprávněnými zástupci obou stran, nicméně rozsah      legalizaci výnosů Z trestné činnosti nebo jiných
Služeb však může být měněn na základě dohody stran
vpísemné fomıě, včetně e-mailu či faxu. Pokud       příslušených právních předpisů.

společnost Deloitte již zahájila práce (např. sběr    Marketing a použítí jména
informací, plánování projektu nebo poskytnutí
počáteční rady) na žádost Klienta, pak Klient souhlasí,  Společnosti skupiny Deloitte ani skupina Klienta
že tato Smlouva je účinná kdatu zahájení takovéto
práce, a to budto sretrospektivním účinkem, je-li     nebudou používat ochrannou známku, označení
příslušnými zákony dovolen, nebo vdůsledku        služeb, logo a/nebo firrnu dnıhé strany v externích
vzájemného uznání stran, že celá tato Smlouva       publikačních materiálech bez předchozího písemného
představuje písemné potvrzení ústního ujednání      souhlasu druhé strany (včetně souhlasu
uzavřeného mezi stranami při zahájení takové práce.
                             prostřednictvím emailu). Společnosti skupiny Deloitte

                             mohou odkazovat na jména skupiny Klienta a
                             poskytování Služeb a mohou používat logo Klienta (D

                             vmarl‹etingu, publikačních materiálech a nabídkách
                             pro doložení svých zkušeností a (iı) v íntemích
                             datových systémech.

                             17
   Sestavy, modely a nástroje                 http://wwvú.deIoitte.comlgloballenlpageslabout-

   V průběhu poskytování Služeb může Deloitte         deloitte/articleslabout-deloitte-central-europe.html) za
                                 podmínek stanovených příslušnými místními právními
   odkazovat na sestavy, modely nebo nástroje         předpisy upravujícími ochranu osobních údajů a užívání
    (společně ,,Modely"), které Klient poskytuje společnosti osobních údajů pro marketingové účely a zasílání
   Deloitte nebo u nichž Klient společnost Deloitte žádá,   Obchodních sdělení. Klient a příslušný subjekt
   aby Z nich vycházela (,,Modely Klienta"), nebo které    Osobních údajů jsou oprávněni kontaktovat Deloitte za
   Deloitte jinak používá v souvislosti se Službami      účelem kontroly a/nebo aktualizace příslušných
   (,.Mode|y De|oitte“). Veškeré Modely mají omezení a    Osobních údajů, jakož i požadovat ukončení jejich
   nemusí produkovat validní výsledky pro všechny       Zpracování pro tento konkrétní účel, a to v souladu s
   možné kombinace vstupních dat s tim, že skutečné a     postupy dohodnutými v této Smlouvě.
   potenciální chyby nemusí být zjištěny. Není-li ve
   Smlouvě výslovně sjednáno jinak: (i) společnost      Přenos data použití subdodavatelů
   Deloitte nebude odpovědná za revizi, testování nebo
   detekci chyb v Modelech Klienta, (ii) žádný Model     Deloitte je oprávněn předávat Osobni údaje do různých
   Deloitte nebude poskytnut nebo používán jako Výstup.    jun'sdikcí, v nichž působí Společnosti skupiny Deloitte
   a (iii) pokud Deloitte poskytne jakýkoli Model Deloitte
   pro \ıysvět|ení nebo ilustraci Výstupu, Deloitte      (http://www2.deloitte.comlgloballenlget-
   neposkytuje tvrzení, záruku nebo závazek (výslovný či
   implicitní) jakéhokoli druhu o přesnosti, udržitelnosti a connected/gIobal-office-directory.html).
   přiměřenosti takového Modelu Deloitte pro vlastní
    potřeby Klienta.                     Deloitte je tak oprávněn zpřístupnit Osobní ůdaje a jiné
                                 Důvěrné informace poskytnuté Klientem přes státní
   Ochrana dat
                                 hranice (to rovněž zahrnuje území mimo Evropský
a) Zpracování osobních údajů                   hospodářský prostor). Klient souhlasí, že Deloitte může
                                 předávat Smluvnl dokumentaci, včetně Osobních údajů
   Deloitte je oprávrıěn shromažďovat, používat,
                                 a jiných Dùvěrných infonnací, které mají být
   přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat      Zpracovány za účelem plnění Smlouvy, využívání
   (souhmně "Zpracovávat") informace předávané
   Klientem, které mohou identifikovat jednotlivé osoby     služeb elektronické pošty a dalších hostovaných
   ("0sobní údaje”), jak jsou definovány příslušnými      aplikací a systémů pro archivaci a plnění požadavků
   právními předpisy. Osobní údaje mohou obsahovat
   infonnace o Zástupclch a zaměstrıancích Klienta. o     platných právních předpisů jiné Společnosti skupiny

   ostatních pracovnících, členech projektového týmu,     Deloitte a/nebo subdodavateli Deloitte pod podmínkou,
                                 že jsou splněny zákonné povinnosti pro takové předání
   klientech či smluvních partnerech. Dále se může       a že technická, organizační a personální bezpečnostní
                                 opatření budou zachována na takové úrovni, jakou
   jednat o Osobní údaje tvořící součást dokumentace,     vyžadují platné právní předpisy. Seznam zpracovatelů
   kterou Deloitte získá ve vztahu k této Smlouvě. Osobní   Osobních údajů: Společnosti skupiny Deloitte a
   údaje mohou být zpracovávány v následujícím         subdodavatelů Deloitte, včetně desflnací, v nichž
   rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo,
   adresa, údaj o občanství, profesní kontakty a další    působí,    je  umístěn           zde:

   související infonnace. Klient tímto pověřuje Deloitte   http://www2.deloitte.comlgíoballenlpageslabout-
   zpracováním Osobních údajů s tím, že zástupci
                                 deloitte/articles/ce_list_of_dientsJersonaI_data.html.
   Deloitte a členové projektového týmu jsou oprávněni
   zpracovávat Osobní ůdaje v souladu s touto Smlouvou     Osobní ůdaje mohou být rovněž Zpracovávány jinými
   a v souvislosti S jejím plněním. Deloitte (jakožto     Společnostmi skupiny Deloitte, které jsou uvedeny zde:
   zpracovatel) bude Zpracovávat Osobní údaje a
                                 http://wwvt/Ldeloitte.com/global/en/get-
  Dùvěmé informace pro účely stanovené touto
   Smlouvou a v souladu s příslušnými právními a        connected/global-office-directory.html.

   profesními předpisy a nařízeními.              Stejnopisy a jazyk

   Klient tímto potvrzuje, že je oprávněn v souvislosti s   Tato Smlouva může být podepsána v jakémkoli počtu
   plněním této Smlouvy předávat Deloitte Osobní údaje,    stejnopisů (ať jde o stejnopisy ve fonně originálu nebo
   které byly získány a jsou a budou Zpracovávány v      faksimile nebo pdf přílohy k emailu). Každý podepsaný
   souladu s příslušnými právními předpisy. Klient je     stejnopis bude považován za originál Smlouvy, ale
   povinen předávat Deloitte veškeré potřebné instrukce    všechny stejnopisy společně tvoří jeden a ten samý
   pro Zpracování Osobních údajů a poskytovat pouze      nástroj. Pokud existují verze Smlouvy v angličtině a
   správně a aktuální Osobní ůdaje. Deloitte na základě
                                 jiném jazyce, vpřípadě nesouladu mezi verzemi je
   instrukcí Klienta přijme příslušná technická,
                                 rozhodující verze anglická.
   organizační a personální opatření k ochraně Osobních
                                 Řešení sporů
   údajů.
                                 Strany souhlasí, že se pokusí v dobré víře vyřešit
   Deloitte je dále oprávněn Zpracovávat následující      jakýkoli spor nebo nárok (včetně nároků na zápočet
   kontaktní Osobní údaje obchodních zástupců Klienta     pohledávek, nároků souvisejících s jakoukoli fakturou
   (v rozsahu: jméno, příjmení, funkce, e-mail a telefonní
   číslo) v databázi určené pro zasílání obchodních      nebo fakturovanou částkou a protinároků), který může
   sdělení a jiné marketingové účely, a to až do odvolání.
   Klient tímto souhlasí S přijímáním obchodních sdělení    vzniknout v souvislosti s platností, účinkem, výkladem
  zasílaných Deloitte nebo Společnostmi skupiny        nebo plněním právního vztahu založeného touto
   Deloitte. Pro tyto účely je Deloitte oprávněn předávat   Smlouvou nebo ve spojení s touto Smlouvou, a to
  výše uvedené kontaktní Osobní údaje Společnostem       okamžitě pomocí jednání mezi vyšším vedením.
  skupiny Deloitte V rámci regionu Deloitte Central      Pokud nebude záležitost vyřešena do 60 dní od

  Europe (viz Seznam Společnosti skupiny Deloitte a      okamžiku, kdyji projednalo vyšší vedení, pak může být
                                 v dané záležitosti zahájeno právrıí řízení. Nic v tomto
   destinaci na:                        ustanovení nezabrání žádné ze stran kdykoli během
                                 nebo po zahájení procesu řešení sporu zahájit právní

                                 řízení na ochranu práv duševního vlastnictví,
                                 obchodních tajemství nebo důvěrných infon`nací nebo
                                 zachování jakéhokoli zákonného práva nebo
                                 opravného prostředku.

                                                         18
 Rozhodně právo a místní příslušnost             Objednávky prací

 Tato Smlouva a veškeré záležitosti, které se k ní      Služby, nebo jejich část, budou poskytovány na
 vztahují (včetně mimosmluvních závazků) se řídí a      základně pokynů obsahujících popis požadovaných
                               Služeb dodaných Klientem společnosti Deloitte
 jsou vykládány v souladu se zákony země, kde má       (,,Objednávka prací"). Objednávka prací může být
                               provedena písemně, faxem, emailem nebo ústně.
 společnost skupiny Deloitte uzavírající tuto Smlouvu
 sídlo. Jakákoli žaloba vztahující se k této Smlouvě či   Objednávka prací je přijata a potvrzena tou Z
 Službám nebo Z nich vyplývající bude podána a        následujících událostí, která nastane dříve: (i)
 jakékoli řízení bude vedeno výlučně \ıýhradně soudy v    společnost Deloitte doručí potvrzení Objednávky prací
                               Klientovi nebo Gi) společnost Deloitte poskytne Služby
 V zemi, kde má Sídlo společnost skupiny Deloitte, která   požadované v Objednávce prací. Společnost Deloitte

 tuto Smlouvu uzavřela. souladu s ustanovením 23      může odmítnout přijetí Objednávky prací. Odmítnutí
 se smluvní strany tímto výslovně a neodvolatelně (i)    Objednávky prací může být provedeno písemně,
 podřizují výhradní juı'isdikci těchto soudů pro účely   faxem, e-mailem nebo ústně. Společnost Deloitte však
 jakékoli žaloby nebo řízení a (ii) v maximálním      tak nesmí učinit bezdůvodně a je povinna Klientovi
 rozsahu, který povoluje zákon, se vzdávají jakýchkoliv   sdělit důvod písemně, faxem, emailem nebo ústně.
 námitek nepříslušnosti soudu a projednávání takovéto
 žaloby před příslušnými soudy.               Klient může zrušit Objednávku prací pouze písemně,
                              faxem nebo emailem. Klient společnosti Deloitte
 Oprávněné osoby
                              poskytne náhradu za realizované Služby a výdaje
 Pokud si jakákoli třetí strana přeje spoléhat se na    vzniklé do data účinnosti zrušení Objednávky prací.
 Výstup (a/nebo jeho návrhy) a stát se Oprávněnou
 osobou definovanou v této Smlouvě, taková třetí       Střet zájmů
 strana musí nejprve uzavřít smlouvu se společností
 Deloitte ve fomıě přijatelné pro Deloitte, podle níž tato Společnost Deloitte v přiměřené míře kontroluje
 strana přijímá podmínky této Smlouvy (l‹teré podléhají
                              možné střety zájmů před poskytnutím Služeb Klientovi.
změnám odsouhlaseným Deloitte se třetí stranou),
                              Jelikož však Deloitte poskytuje řadu různých
 Deloitte se bude k této straně chovat jako k Oprávněné
osobě v souladu s touto Smlouvou a přijme povinnost     odbomých služeb mnoha klientům, nemůže určit
péče vůči ní ve vztahu k Výstupu (alnebo jeho        všechny situace. kde mohlo dojít ke střetu se zájmy
návrhům). Deloitte neponese odpovědnost vůči        Kíienta. Klient proto bude bez zbytečného odkladu
jakékoli straně, která se společností Deloitte neuzavře   informovat společnost Deloitte O jakémkoli možném
výše uvedenou smlouvu.                   střetu zájmů ovlivñujícím Služby poskytované
                              Klientovi. Pokud Deloitte nebo Klient odhalí možný
Školení                           střet zájmů a Deloitte předpokládá. že zájmy Kíienta
                              mohou být řádně chráněny implementací vhodných
Jakákoli zakázka ve vztahu ke školení nebo instruktáži
personálu Kíienta bude prováděna jako zakázl‹a s      postupů. Deloitte tyto postupy s Klientem projedná a
\ıyna|ožením přiměřeného úsilí a bude podléhat       odsouhlasi.
poskytnutí včasných a správných informaci ze strany
Kíienta o kvalifikaci, vzdělání a zkušenostech        Závěrečná ustanovení
účastníků školení.
                              Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné k 1.
Veškerá komunikace Deloitte ve vztahu ke školení      lednu 2015. Pro odstranění pochybností jsou tyto
nebo instruktážnímu programu musí být chápána jako     Obchodní podmínky účinné a závazné pro Kíienta od
akademická a pouze pro vzdělávací účely a nesmí být     data účinnosti Smluvního dopisu. Tato verze
                              nahrazuje předcházející verze bez ohledu na jiné
vykládána jako odbomá rada ani na ni nelze jako na     podmínky obsažené v jakýchkoli nabídkách nebo
odbomou radu spoléhat.                   podobných dokumentech. Deloitte si vyhrazuje právo
                              tyto Obchodní podmínky podle potřeby aktualizovat
Deloitte má právo kombinovat, odkládat nebo         alnebo je doplňovat O dodatečné podmínky specifické
                              pro jednotlivé poradenské Služby. Jakákoliv
přemístovat studijní program, kurz nebo školení s      Objednávka prací schválená nebo podepsaná
jedním nebo víoe jinými studijními programy, kurzy     Klientem pro společnost Deloitte následující po
nebo školeními v souladu S povinnostmi zachování      předchozím a včasném dodání aktualizovaných
důvěmosti infomıací uvedenými v ustanovení 10 výše.     Obchodních podmínek je považováno za potvrzení a

                              odsouhlasení změn Obchodních podmínek Klientem.

                              19
           Přílohy č. 4
Indikativní nabídka Ceské spořitelny, a.s.

nabídka In.ďifl[;‹ıı`i'€„`Iıi

Cı“sk.ě s[.ıı[:=‹i'*ifi“€-ln.y, SLs„.

       Emmy ıjzšáız „im

       PIC!

Stìatımtáı`ııí m'ëš;t`ni Liberec
Eaenêsê Dı“. Lćıčııflš LIxıer“fl-flıjäı,~›_|efnı“=ııı„_«ıı±ı~ı:'ııvı“:flSrø€_3

       U FREE lh? EE-.fiľfiiñ

1š`an-.:« rımııııałe rvz»z.=:‰ a na/ıı un :-11 J`_“.au1:fl

flššn                        `‰“”f“““*

aømıêıflmınmammfláfmhmy.

HI Iııdbäiıvfll rızżnlflla GE- DTD Sìnlme ma: E3E^š.E?2HE: “r.mıà‹"ı€łn`T,ř nıV.›‹;Iıı'rı-mi üýłáu 1 WII IR.
       Smrıa 'I ı;'á'=*'›,`øen"›'.' -4-'ıı
Tam-nfltfifl               Iı1*:Iilš;:ı.liflıi nabidka

mırwml Jıwaflıımđëımllkmlflfiflmmlflflmlüůdm rÉáàflá sıfılıuw -żrdzılüwj und: §1'n"fl zflıına IL ‹B5|.'1*fl*II.-“ &..cfiCaI15nifl'ıcı fllımhu. Třatııfl rıfluiämfi rııhtı‰ nnfimłııałz
HET/MĚ!! . ıiııızıšˇła Éısfiż: sunłäıfúiz ırv

sflmınn Frııxflıuzfizıınøfžvflfl-žıızznz
                     mflrwflnflııaıż nflzzrnmıfl ıı;fl.zısıa“ırn               sm-flaınnıflızıżı nrgıınů
miuml HIıu'fl.°':1ıı“ S:
      a ľlfı ıažnľflıln uqınlınłue              flıııillímııçl            FuıIrrızi'ıI.:;ı` -ı'ııtıHI:|rm::|'ı|.ıu
:mnm hvflız warn- flIfl“ı-ažıøuıžıúnıny
                   unfln!ı~úfl“rm.ı=ııım uçıaflmıfi rflıżflıım mšhrıflıııaflfl flznzııııwı-.ı1.ı:.1ı,
flnım mnm raz ızııııflı
      ırżx-flıťıınflmına nehflflzızımzıflı mèrın

ıämı -J- “-'ıwmzıı ııBnıh‹ii›               -Lmnıın [ıııfı-E „Inn

2“- wıflnmııııézn-     ıìııızıııflnılănını, an, ımıı&,,ů-1;“ flııáflnnaıııflız

   IIIÍII        Budai!-Ě' nmflı                               Dıugıın bude :."-ı`r=-l}‹.'fl.“ł'.:'15=
              »TE-BW-&ıIù'|         SHM!! flfllffiuš ĚE-
ITW! IIIE                                     'Úbıłfl'ı'íEìBfl łżlđăêhàilřfll Qfiůfllfilàšıfl

Illìfllľflllfił

              UÉEI Šľlľflmäfllí ñťiľëëřflüüäťil             EIH ăřnii. ìı'nÍ\ıFi'.ı".E..

ı„,włn›mmflımnı       mrmm HE “ı‰‹.›2ıı3iù..[lłIfl.,-     mıelďesıfi fifnııiłzliın            ııumˇuną lm?

              je: ütı wii: 'Iâ~'í`fl.Cm~.IìIJ.- Iżítìı

              T7`a›ı'ıl.‹:ê'LFieflı`ı'Iı:'›ı"1ı:InI:ı"i!HnI!:W'l| 1 mí!-fl'l§„EC‹:':afl

              Tııu'l‹eEšan‹ı:Imnıı1n'fl:'flýilBflflržiLłi:t

aflıiııuvflıłiüü       Ddınn ıiuümıvıfl mıiuıplsuı ı'ıı`›;'ııflıIrı| Iıılıiıfllflñim ıšım-;\„n'7fnı`šaı: 1&i.ZlI?

.ah anııùuwà Q-ıımflúıı-na łsısnøônı mıınflıł: ıa.ı':flä

IÉI ?'. Iflľflfiñfli      Evmiflüd 'ľľıiıflz              I: nm: Etcıufiıe zmiııcııäı

5. ünhmurflfl        Ezłıhcšfll hufüe v M Ekııwrıkhz                     Düüłmëfđľlrı mllıiıàflı umi
              müfiy I “1Ei-.1.B1ă.`n" 5: Sđdđlnfl Bflilınłřıl
 mflıflfwmı mm.                                      I dlıu łfimeťrıù-$|:IëlJ'ım|:|

              au ıflfınørfl-ıııflıifl
              IIIB :main llıflı Tnınšı A: 2,25%- Qrrııżu xrfñlnııııż :z-:›ı.I.5m'ı:èı:frž,2,5fl!flı~jı
                   B: 'ľııınšı   *I.!lII'ıi«   :n‰'ı::: 5‹flıi`ssı“ìızim.?.,Cfl!ıjı

              flmuwüm15%! flżmlchn M15 Dawn Ĺ5ı:ıIInˇ1ø\±
                                   dılnınlšw vıu:I:~ üarıämrmırıcfl nu' fluI‹“±!.'ˇıı‹
                     filflbni 5ı'rıůna:ı'ıEłıfl* Izlrıuıııruı ıż bıılc
                                                        mlfifivıılż na-tý
              am :a'fii-'øfeżfiıäàu flı:mg'ıı*m. 1.ı'tmťci nľlıanłlrnıtııaflr Ulhulnıùmfl ııfztuınumi

              mu' aııı ve srrinuü -D :ørı'ılflı1:fl'ıe1n pro-gınw mi ıfıłııiżwflm uilrlntž
              haähfláikıifl H21:
              hwsbmume Emhflt 'zz'ı:€ı-“z'z_ı:€
                             wıfaltlın Eıumvàřnfl ıfllllflm bude                ııuı'lne,n

              š2!E'vÉ.“!.“fl'„'5'ıIł*ıLITıtıIt=rı|ı-q‹I±nı'd5flLıEm1=ı:ı1 |'ı':-GTM: .'i'łı'fIfl!łM|DdHh'flJıšıfi:Me'ı1ifl

              1I[] KSL

              Eìšüam `-fl.;`[:.\ı:H?&đı!ız“l                 fimdu dıtıqııisuz Ilmirıl

              mııätmc fiııım .zm-Bat-.“Iı
                     |:4.ıı:|›ı:

              uıfivez nzvımızznıšłııżrrufl         znııızflıı u-flzıůèn            V

              müüfil shı.,2‹:ız.ı flafflnazñžvnuwıııu ıınıflflınflıvsvan vi. em;              ıjı-ñłmżfn »nu

              tıj-:ı'I‰'ı|~ı±1|Iı:'r!áı        màsizzz: wu‰"fl§I:flz;'..EIIłI“.l'l;E|.IHfl,~ı““i1 KE n

              nuinu
              Hmmm zmfl nžı rıminànhnzı
                     fI.§D1l'l[|flm»E.-      Pit;

                                   nmmćflhø   ızflflmı      uz   sáøuťfln-±
              1m nznxmflı fiflnıiınęf ıımflııflıø úıuhnvızınažııufıš vz-
              wflıınman; zzı:-ızıflšıım-až nqzxnıì z.-.ımhzflızızrn S            nu rš-I;

              mim zjflmłhrıiiü -:ist iz        ı'.flfi~DuflE|::.I aim..

Iìdhiìfllìl Tflbfiilăž ĎEIIIUSILIJE li!!                               'ııfýkłì 1   HZ

                          EŤEÍEÍIIĹÉIJEITZ
ůi

infl. ııııııırııııııııılıı        aıfiflnmfl: .łłrihfliý Dwůlłii            .ˇ Et

                    Pflnłalıłı                5m.2I€IJ;- Iiflıaı         efllfl rzııˇıfiııeiı

                    KC Pflhfiıl rıáfiaıłľ rı:I\rjl:-^ť-'!Il.|2ł€l:I,-

11.            vn             1..                  he užil nınlflrühlfl *l.fl›Il_1l'łflElıIlIi.- KE. S mutnızım

ıııflàflfiı                                     'Iý\'n/hm“ Éłnıeııjfim rımcfłtısfl Im. U1“ Bnùıüläı

                              ıamıžrıýıřırıemcrhizmflzüflh “ı1!:ł;|ı`u:anıtrfı;ı Hz-aıflfi I'ıııı:I'ı:ıtı.ı will:
                              ıN:tSBıııu‰':mmrfiıI›døhLrrfl'rIn:I1ıáI1:-ııtflu'ťıL*Dıi'ıflı

                                         nemcıłtnm ziűhı, in ^'fl!ü'mı:.I ıwıtżr hmůınırılfl

                                                              jaluešılľı' rıırrıøvflııstl rznflıøıul-.

                                                 nflıınvfhfli Iihflłıne; rifle- ıwšflcłrıfi vila:
                              vjmmmflıaflmmmfl rıendepłt-

                              IE; rmüflm
                              O mıfibmv 'n'prl'ıı1ı:ııı ızıìüılłť
                                                   nenıflvñtfläłl siuıłlđızflñ nyni Jıiım Iuciflďl
                              mëfiflzlmzùdüusmkłüłmnugurzwırwmfimđüflrı ıľáfimfiànđ: nfrise. IEn'Dnflı:ıı::| nıèısl ;bfia1m'w nfieı'iăır[ç?'ıI'I z!Hı:ı~ù“ı!
                              Sm. Irizıwu na rıälıiım         Zùnüfx mımłš zrlciľi Iıflcısılrii ,EE-młı'
                              nım: rıenıouiìıfl '-Íıłamıù ch młfifiıi 541 ujmmlfl ııı ,trımnı

                              rııflıorđnťat

                       2. fláıwnušızflašıfl I hmımflıfl-L flflflž

 12. IIIEIIEIÉĎ             Hmmm Emira üninmnııl II-ı:N5'i:'HL“1
                                                   ElıI..`ı:~tı'ırı‹!~          ä'=fl›:u‹i1ı~
ıınuùmmmhy               nüvi PIM äımmiıił 5‹'“ıf.-un'±* :I
                                         Ernlflufl' 'D            mfilınicl flímfle uíesnlrıflfl
1ıI„ Iliıflłil              zm ümı 5 h' flımıżziu
flniunuırlrauı                           EI|ınIiIł_ú` Eu'ıiI.`_øˇ ısúusfiıülnflıffi sııırmrłrıgıšı, uz in Ian-

                    mm!-. :n:'.1':ı'ır:: 5ı“1'ılrı:ť:ııı!Iˇü„I:I9UD*W'lıž*m výlfl 5„|1{I1.|:IIl-.- ECE ıj'itI.'ìı'ıI~ DPH-fı

                    E333 EÉIILE “        'U-ľľíi “flIDGl!.'Íl'IEł'l\fl %ů;W!ÉIÍ           -li Iłfietâf Zíäłăìızjflľl.
                    mnm' suflúżťmsfl va flflrıů ıznııflflmzwııž
                                                             -„-mnm-.hn -.z“_:‹-:.›‹z:„w›.\:xáf.‹.ı-›.“=›-

                    srrıůrıevbıflłn n-nıııııľım

                    ı:flfl:mì“ı=h.=ıfl-:4'x:ı:h -za ı‹ı'ı`.ı-ı:ımı9“I==I“ı     už aaržı.-_,“

                       '

                       0 Zziflhflutl                                 aømshnu rı:rı'ıu'ı`I:ı±'.'.tI

                              ncıHL5ı1Irťekımı!łłì*r9ı:ł|.

                       I'       .ăłcł=›'€I"a:“ı'nBfi:"-                                                                          P

                                               unuhsvwnulâ-:łın|5nııEııI1ýcľı'ıEmłıflí:uanü:ı'

                           l1I2!'.                l*EI'|.l'fi..I'nflEı:| Sfiľdflììľfl Ĺfüfläťłıfl

                       " Fłılľłfıl

                              ılüøafll

2 z- :mm [EH THÉE :-4 ııfiwzı-:ˇıı z.=ˇflˇz“ıč:žı=7ıi ;.-_1=*xvˇ=fl:'-=E-›!I    - pflflľľüliy'
                                  l|'ı'#Ifl'FiE

Bfliflt           nêmiżäıšfl ›:ı€!

"fl'ü:l:ı.ı:2 arxłıăˇ.     ıiflerfiì. -ť`*.=“.=*.-\;'č2€     má

miifwıısl           HEEÉL

nùfmflfiflż

ĹĚLÍI 5'‹'łÉ'ľ,ÍŠ*ı";§"‹'        mi äı1'ıiı'flI.'5“ıı“.zÉı| “i'5':đı'ıerı±E\'rlt:a'I2ın    ıäıd Pú'-lflıăescflłożıııu .flıııfirılàıäzď
Nllfűđ
                    ĚÉE
nwmmü
                    Ě' ùłl. ÍJZĚÍ 1m.i1flI.DIIl'1_|ECłIEI             lh! k:l'lB'l łbäýthj. IBŇDSIIÍIŠI   \I'_§I‹Il
                    Iľøflflfi Ě!'flB'fliıüP1Dů'lfl”8iIEŮ|łflüII"Iä!,E3!.“%llmI*ı\E,flIl±I:!!fl
"L'ımfl snııııflwnúnfln:          Füh-E

HEŠIÚ             Eľfläľl 3üü§;!'II“flBCflII.ł'Ě

DBHFŽ                  mm .„                           * pnťčrnflbmfiúmàmu

                    ı'“.uıIflfl'zfl'flaz=.ÍTnf:'mı.*nd            *
                                               li'             ._
                                                          , _

                                               _„                    _.

způnııı flı-nmıı      niiáifl ;:›m€=..:=«„fl*ż‹     'E511
IÁIIHEIIEIĹ

Füclılıa. iııfnıfl

Hłłìłl Qnlłllüiť            U!

ZIl|i'Ill"Ě               E1: uı.mz›:ıız»ıfl-avnim flmzflfl É5.
‰'I|!IIl*ıE:lI\!l'fl-:
                    tn

-xÉłI5Z                 É-±':›:i$;-II

     mtñłı nm Efifli smůıťný I1-Illülłunl
                GE-      ùı: E'-ìIn'I..zı'.'.: ä5.2ˇfl'Iíi:           pln:-gırž1fifi“ı`ü: "I Btłfl Hi! It

                                  3 ııiımurı -ăi
èëflů

Iilı,ıIııIıımıfll*.' Bıflflmı

5mrtH:ˇı?űsnfiú:-ıšmıämıarfiúhtımıfližfiamfirťùväm n›ruIı'ıı!rıêıl:±ı1:nı:ı!É5ııE-IııI.DnıIı:fls!rı“.ëłı|:
Rııäcz mm Em. lem 4'q|ı:ı“rrımi'.'|ľfl1lnfl:Iüıını:1'É tıı.ı:!ıe ıełšwůııľáèäł 'è`-!SiıłI.fi!:- _:ëì?.:i1n'ı:nız‹“:fi fi'-fı'flxrı'›žršfl
Wflflıša mam 'ımflkfnıtfu ęhzmflıülżlın                                     135 I I aüazlš

                    Ffiıfifhˇämà lmůì. har: flblmšı l=ı“-.=iaırr;.-*-ˇfE4.':ža›ıd, :J
mmufl uıfliˇlırg' V ıflrftz młmeıııfl I;                  x'.§:ı:€ıà15zü'Itjfl:=;:I1ııi|1ø€~     EIA'

 I“ ırwcürılııl       wLııcfl1Idıřı:u‹ułš"fl'ñRľš.II*5. I-SJM Eflàüílišflfliflł

 nnrmb I-šnııüfi: Eiëđnůłäłnđıimfilflsz          'Ě 'V tdimť; ruëinüıl Ifıuűıwlı 'řüfl Hit. |ùf;zmje;|h:rı rı:ın|1!u“łä
  Iżnùıflmš ıefnlerlàcmi [SW] “ı“ mne E114;

 ıvııťstyifläfimmflnùıl rm ııfbfiıılflàfvý ržàhm 5ı'nıIı'ı_aCni1'rı prm'aı“ı:m šz warn yüesıił ùmtnvjflızˇnühcfiž
  auhmšafimxı. Kflmwmúmmnzš-:m flrınflűáüa;
 EW ı-pam: flııınnfififlınflflılınçđmžz ııruıfläıı Éă “ı.'›D:flIm~± nn'.'in!i1IľrıDü`ııfl
  Iđfiä řtıùınäs ı:rri'ErI:r.ı.II IIIENEJI 'fl`ıuı:::               H11. Hlnnjejlflı rımmfläl

~ı-vp0s.i:yfi“x;tfl1!ıı1nn'ùv'ıI mi     mna; mñııełııýn!        mflfi 5  sr‰1I! ümin›\aì'fl1.n!Íıhcfiš

  âłılın-ıIıIè:I111E.Erfll|Iìtnzı'frıI:ıI;rflıflır'_Pc:fı vjrnsmüăç

 D I-ıı:[á'I'Bıl": Llflłlm-:E rmrıınàni U mce.'.E`fl'I3 5.“ nmiacfmı n:flr ıIı'ıi:m'Ełınn.‰1l 5 nıççıflirıh
  mnudun G3 nm &_ıı:ı€šıaııfla'fl“.z|  ie 'aýij 23.3' ml. F3;
 mwım rum Ixąıđünl
           |:›ı'erııI:rı15ıˇrılı'ııeü'ıEfi::ı Z wuflflrııžzmtıı X5131-=łA'ı!-zˇıifrıı Eınımitıı C. 1

  2121515 H: 1:95;        ch ml .': Dızłmcmłžłn nflgaflläflııırı :[q:ıI‹:I.'.*fn ľımpnđıfuıfl Ełılmı-`ı'5e!l ‹::ı:zı 'ml

  FEI:                                 a ırmmıınu łıüfluýđı

 CE utıflnu I- nDs.ı:5ý:*:J1ë1\1zı1ı:ıı*a1|ıe filıršıry
                    “ı“ı:“`brrrıI‹     iu:

  øuıinflr~zı;.ım±hııfln4v=zvż±m-=hů=:ønı=uwaı.fl.nıı‹=~mıúauı =ııšfl‹ıflnufl±n‹n[n“.;vn-ıı=nı~«f,=ı.:

  vršrnałıà 1Hfl=vrE!BCťDm'8lı!.\ab!fiüvm0f'tdù1|ıflłfliı:1sqfl5ą"kthnıi1DflÉ;

imany MM w“ nam! rflvłuàdäilàııcı fzıuiuııflfiıo zflliiıäniu mimi! 'mld n1:&'i':fi.ú ı'7›ıcıIn'ì‰ní'n`ı›1ı fiähwıııı
              Eau: ti ıunflraufhflwzł    3 EHHI IS-E-ve-“ı9lI mi. Et“.-:ı'ı::‰ıäı          au- ıüııfl

  ı*:›IInı:›sfl

                     Iiłslıú 5nDı'I!ł'izıv, iw.

    hu. Jırı Pırýııiı                         Ing. Mıüfi Pı2~fm5'
                                      - hrlscrml I:-Orađtıe
  ržsmifl' mflıimmřnfl ıìrfhwu
  'n':fi1n§I 5%“--'vam Hlzrñ                       h'ef:;|ı'rj` szlııı' Ivtłcłž äfiżlkflm

  H0 Ema lırťiıllwılıvil rmtzılflkafl ŠE- ıiıı: Efiäłıflñäz smůrıüfil |:ı!Dı;Iııı-wzłzı šıìäs 1 BMI mi H1-2.
                     Etmııd ıcfiıfln žfli

          

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 385 lidí darovalo 1 032 843 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy