Textová podoba smlouvy Smlouva č. 2732770: Kolektivní dohoda na rok 2017

Příloha KD2017.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            Česká republika – Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj
            Collinova 481, 502 00 Hradec Králové
                               V Hradci Králové dne 19. 1. 2017
                               č. 2/2017
                                č. j. KÚ-00103/2017-660-1001

KOLEKTIVNÍ DOHODA

        na rok 2017
ČR - Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj – organizační složka státu
Collinova 481, 502 00 Hradec Králové
zastoupený Ing. Jaroslavem Bačinou, ředitelem
na straně jedné (dále jen zaměstnavatel)

a

Koordinační výbor odborových organizací Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj
zastoupený Mgr. Tomášem Kopeckým, předsedou koordinačního výboru
na straně druhé (dále jen „Koordinační výbor“)

uzavírají tuto

          kolektivní dohodu na rok 2017, která navazuje
             na Kolektivní dohodu vyššího stupně

Kolektivní dohoda obsahuje tyto části:

   I. Všeobecná ustanovení
   II. Služebněprávní nároky a podmínky
   III. Platy
   IV. Sociální podmínky státních zaměstnanců
   V. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (dále jen „BOZP“)
   VI. Vzdělávání státních zaměstnanců
   VII. Tvorba a čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb
   VIII. Závěrečná ustanovení
   IX. Přílohy:

       - č.1 – Zásady pro poskytování osobního příplatku a odměn
       - č.2 – Zásady používání fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen „FKSP“)
       - č.3 – Rozpočet FKSP

                         I.

                      Všeobecná ustanovení

1. Kolektivní dohoda je uzavřena v souladu s ustanovením § 143 zákona č. 234/2014 Sb. o státní
službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), navazuje na Kolektivní
dohodu vyššího stupně uzavřenou mezi Odborovým svazem státních orgánů a organizací,
zastoupeným předsedou svazu a Vládou České republiky, zastoupenou předsedou vlády.

2. Tato dohoda se vztahuje na státní zaměstnance ve služebním poměru podle zákona o státní
službě (dále jen „státní zaměstnanci“), kteří jsou zařazeni v útvaru ředitele katastrálního úřadu, v
kanceláři ředitele katastrálního úřadu, v technickém útvaru a na katastrálních pracovištích
Hradec Králové, Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou a Trutnov.
3. Dohodou se smluvní strany zavazují, vycházejíce z ustanovení platných předpisů o postavení
a vzájemných vztazích obou smluvních stran, k plnění úkolů, jak jsou uvedeny v následujících
částech, včetně vyjmenovaných příloh.

4. Při uzavírání kolektivní dohody, v případech sporných o plnění závazků z této kolektivní
dohody vyplývajících a při změnách této kolektivní dohody obě strany vycházejí ze zákona
č.120/1990 Sb., kterým se upravují některé vztahy mezi odborovými organizacemi (dále jen
„OO“) a zaměstnavateli, ze zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ze zákona o státní
službě, vždy ve znění pozdějších předpisů.

Pojmem odborová organizace se rozumí základní organizace Odborového svazu státních orgánů
a organizací, závodní výbor příslušného pracoviště. Základní organizace příslušného pracoviště
bude informovat zaměstnavatele o obsazení svých orgánů, v případě změny v obsazení těchto
orgánů sdělí zaměstnavateli tyto skutečnosti do 10 pracovních dnů od změny.

5. Zaměstnavatel se dále zavazuje:
   a) v souladu se zákonem č. 234/2014 Sb. poskytnout pro nezbytnou provozní potřebu
     odborů podle svých možností v přiměřeném rozsahu místnost pro pořádání porad a
     schůzí a zavazuje se hradit náklady spojené s její údržbou a technickým provozem a
     dále umožnit odborům podle svých možností a v nezbytně nutném rozsahu přístup ke
     kopírovací, výpočetní a spojovací technice, včetně elektronické pošty,
   b) provádět srážkou z platu úhradu členských příspěvků zaměstnanců – členů odborové
     organizace, pokud tento zaměstnanec uzavře se zaměstnavatelem dohodu o srážkách
     z platu.

6. Požádá-li odborový funkcionář zaměstnavatele o uvolnění z pracoviště v souvislosti
s výkonem funkce, bude mu v souladu s ustanovením § 141 zákona č. 234/2014 Sb. poskytnuto
služební volno v nezbytně nutném rozsahu.

7. Zaměstnavatel provádí informování OO a projednání s OO v souladu s ustanoveními
služebního zákona zpravidla v rámci jednání Koordinačního výboru, a to 2x ročně
v záležitostech uvedených v § 132 odst. 3 zákona č. 234/2014 Sb. a čl. 3 odst. 1 KVDS.
Informace o dosažených průměrných platech v členění podle organizačních útvarů 1000 + 2000,
3000, 4000, 5000, 6000, 7000 a 8000 budou OO předkládány pololetně, a to do 30 dnů po
uplynutí daného pololetí.

8. Pokud je podle právních předpisů a ujednání v této kolektivní dohodě třeba souhlasu OO,
zaměstnavatel neprodleně předá příslušné OO písemnou žádost o udělení souhlasu, ve které
uvede její důvody a popřípadě i lhůtu, ve které očekává vyjádření OO. OO se zavazuje
neprodleně žádost zaměstnavatele posoudit a v případně navržené lhůtě písemně sdělit
zaměstnavateli své stanovisko.

9. Ve služebněprávních vztazích ve vztahu k jednotlivým zaměstnancům jedná:
   a) za státního zaměstnance – odboráře ta odborová organizace, jejímž je členem,
   b) za státního zaměstnance, který není organizován v odborech, odborová organizace
     s největším počtem členů, neurčí-li zaměstnanec jinak.

                             II.
                  Služebněprávní nároky a podmínky
1. Zaměstnavatel vydal platný Organizační řád Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj,
   který vymezuje:
   - organizační strukturu s kompetencemi útvarů a jejich vzájemné vztahy
   - představené
   - okruh systemizovaných míst obsazovaných jmenováním a určením.

2. Práva a povinnosti státních zaměstnanců jsou vymezena v platném Služebním řádu
   Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj.

3. Případné skončení služebního poměru rozhodnutím služebního orgánu podle § 72 zákona o
  státní službě bude projednáno v předstihu.

4. Délka stanovené týdenní služební doby nesmí překročit 40 hodin týdně. Zaměstnavatel
   uplatňuje pružné rozvržení služební doby („dále jen pružná služební doba“), podrobnosti
   jsou uvedeny v čl. 16 Služebního řádu.

   Pružná služební doba se neuplatňuje u státního zaměstnance:
   a) vyslaného na služební cestu, kdy je stanovena při celodenní služební cestě pracovní

     služební doba od 7:00 – 15:30,
   b) který má sjednaný pracovní úvazek kratší než 0,625 stanovené týdenní služební doby,

     t.j. méně než 25 hodin týdně.

   Ředitel KP, ředitel technického útvaru a ředitel kanceláře ředitele KÚ může se souhlasem
   ředitele KÚ stanovit i další služební místa, kde se pružná služební doba neuplatňuje (např.
   podatelna).
   Při uplatnění pružné služební doby se státnímu zaměstnanci poskytuje přestávka na jídlo a
   oddech v trvání nejméně 30 minut, maximálně 60 minut. Začátek přestávky si volí státní
   zaměstnanec sám podle příchodu do zaměstnání v časovém rozmezí od 10.30 do 13.00 hod.
   Z provozních důvodů může nadřízený zaměstnanec stanovit konkrétní dobu čerpání
   přestávky ve výše uvedeném rozmezí. Začátek a konec přestávky nemůže státní
   zaměstnanec čerpat a nadřízený mu ji nemůže poskytnout na začátku a na konci služební
   doby.

5. Zaměstnavatel poskytuje státním zaměstnancům náhradu cestovních výdajů poskytovaných
   státnímu zaměstnanci v souvislosti s výkonem služby v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb.
   ZP. Státní zaměstnanec je povinen předložit zaměstnavateli písemné doklady potřebné
   k vyúčtování cestovních náhrad a vrátit vyúčtovanou zálohu, a to nejpozději v den předání
   podkladů pro zpracování mezd za měsíc (tzn. harmonogram svozů), ve kterém služební
   cestu ukončil, a zaměstnavatel je povinen na základě předložených dokladů ihned poté
   provést vyúčtování cestovních náhrad a uspokojit práva státního zaměstnance. Cestovní
   náhrady budou zaměstnanci zasílány na účet spolu s platem za příslušný měsíc, a to
   v termínu uvedeném v části III, odst. 4. Kolektivní dohody na rok 2017. V měsíci prosinci
   bude postupováno v souladu s vydaným Harmonogramem prací k roční závěrce a na účtech
   státního rozpočtu pro příslušný rok. Výše stravného při služebních cestách je stanovena
   platnou Směrnicí pro poskytování cestovních náhrad.

6. Čerpání dovolené státních zaměstnanců v kalendářním roce bude prováděno podle plánu
   dovolených schválených výbory odborových organizací. Tento plán bude zpracován
   samostatně za kancelář ředitele KÚ, technický útvar a za každé katastrální pracoviště a
   projednán a schválen do 30. dubna kalendářního roku.
7. Zaměstnavatel se zavazuje, že bude OO v rámci jednání Koordinačního výboru předkládat
   zprávy o nově vzniklých pracovních a služebních poměrech v předchozím období, a to 2x
   ročně; zpráva bude členěna podle toho, zda jde o pracovní či služební poměry na dobu
   neurčitou či určitou a v jaké délce a zda jde o pracovní či služební poměry sjednané na
   kratší než stanovenou týdenní pracovní či služební dobu. Zaměstnavatel bude OO rovněž
   informovat o nově vzniklých pracovněprávních vztazích na základě dohod o pracích
   konaných mimo pracovní poměr, tj. o uzavřených dohodách o provedení práce a dohodách o
   pracovní činnosti.

                    III.
                   Platy

1. Systemizací stanovený počet zaměstnanců pro rok 2017 je ………………………… 238, z

toho:    kancelář ředitele úřadu  20

       Technický útvar      29

       KP Hradec Králové     45

       KP Jičín          34

       KP Náchod         36

       KP Rychnov nad Kněžnou 32

       KP Trutnov         42

Počet pracovníků v pracovním poměru 8.

Počet zaměstnanců na služebních místech 230.

Platy zaměstnanců v pracovním poměru a platy státních úředníků byly pro rok 2017

stanoveny rozpisem závazných ukazatelů státního rozpočtu na rok 2017 v celkové výši Kč

75 380 088.

Z toho vyplývá průměrný měsíční plat ve výši Kč 26 935

2. Státnímu zaměstnanci může být přiznán osobní příplatek za podmínek uvedených v zákoně o
  státní službě.

3. K ocenění služebních zásluh státního zaměstnance při služebním výročí, při životním
   jubileu a při prvním skončení služebního poměru po přiznání invalidního důchodu pro
   invaliditu třetího stupně nebo po nabytí nároku na starobní důchod bude poskytnuta
   odměna. Podrobnosti jsou uvedeny v příloze č.1 k této kolektivní dohodě – Zásady pro
   poskytování osobních příplatků a odměn.

4. Plat je splatný po vykonání práce, a to 12. dne kalendářního měsíce následujícím po měsíci,
  ve kterém vznikl státnímu zaměstnanci nárok na plat nebo některou jeho složku. Připadne-li
  den výplaty na sobotu, neděli nebo svátek, je výplata prováděna v nejbližším předcházejícím
  pracovním dnu.

5. Plat je splatný ve služební době na pracovišti. Na žádost státního zaměstnance zajistí
  zaměstnavatel zasílání platu na účet u peněžního ústavu.

                            IV.
                Sociální podmínky státních zaměstnanců

1. Zaměstnavatel zajistí pro všechny státní zaměstnance možnost stravování v zařízeních, která
   stravování poskytují. To neplatí pro státní zaměstnance vyslané na služební cestu.
   Zaměstnavatel bude přispívat v souladu s předpisy na úhradu nákladů na stravování, a to na
   jeden oběd max. 45,- Kč (max. 26,- Kč z FKSP + 19,- Kč z běžných výdajů). Případnou
   změnu výše příspěvků projedná zaměstnavatel s odborovou organizací. V době omluvené
   nepřítomnosti ve službě (např. v době dovolené, pracovní neschopnosti apod.) se příspěvky
   na úhradu části nákladů neposkytují.

2. Pro vlastní státní zaměstnance, jejich rodinné příslušníky a důchodce – bývalé zaměstnance,
   kteří u zaměstnavatele pracovali do odchodu do starobního důchodu nebo invalidního
   důchodu, umožní zaměstnavatel rekreaci v rekreačním zařízení Thámovy boudy.
   Podrobnosti o úhradách za rekreaci upravuje platná Směrnice pro přidělování poukazů na
   rekreaci a obsazování rekreačního zařízení Thámovy boudy, ve znění dodatků.

3. Zaměstnavatel může poskytnout na žádost státního zaměstnance – rodiče, který pečuje o dítě
   mladší 12-ti let nebo o dítě, které dosáhne v příslušném kalendářním roce 12-ti let věku,
   v měsíci červenci a srpnu kalendářního roku služební volno bez náhrady mzdy v rozsahu
   nejvýše jednoho týdne, pokud tomu nebudou bránit závažné provozní důvody. Služební
   volno lze čerpat jen v tom týdnu, který byl státnímu zaměstnanci na jeho žádost schválen, a
   to u státních zaměstnanců kanceláře ředitele KÚ ředitelem kanceláře ředitele KÚ, u
   technického útvaru ředitelem technického útvaru a interního auditu ředitelem úřadu, u
   katastrálních pracovišť ředitelem katastrálního pracoviště. Jeho čerpání nelze přerušit
   nemocí nebo ošetřováním člena rodiny.

4. Zaměstnavatel zapůjčí státnímu zaměstnanci na základě jeho žádosti služební vozidlo
   v případě svatby nebo pohřbu v rodině státního zaměstnance, stěhování (např. nábytku,
   stěhování do jiného místa bydliště), k převozu materiálu při stavebních úpravách domu nebo
   bytu, který státní zaměstnanec užívá pro vlastní bydlení a v případě živelné pohromy, která
   postihla státního zaměstnance nebo jeho rodinu. O zapůjčení služebního vozidla v jiných
   závažných situacích rozhodne na žádost státního zaměstnance ředitel úřadu nebo ředitel KP.
   Vozidlo může v tomto případě řídit pouze státní zaměstnanec, který má uzavřen dodatek,
   kterým se zavazuje k řízení motorového vozidla v rámci plnění úkolů. Cena za 1 km jízdy je
   stanovena ve výši 10,- Kč a státní zaměstnanec ji uhradí převodem na účet.

5. Zaměstnavatel zajišťuje pro státní zaměstnance závodní zdravotní péči podle § 53 až § 60
  zákona č. 373/2011 Sb., zákon o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších
  předpisů.

                             V.
                 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

1. V zájmu péče o zdraví státních zaměstnanců bude zaměstnavatel provádět na všech
   pracovištích 1x ročně prověrky BOZP a s jejich výsledky seznamovat odborovou
   organizaci.

2. Zaměstnavatel bude zjišťovat a odstraňovat příčiny pracovních úrazů a bude provádět
   opatření k jejich předcházení.

3. Osobní ochranné pracovní prostředky, mycí, čisticí a desinfekční prostředky bude
   zaměstnavatel poskytovat státním zaměstnancům podle platné Směrnice pro poskytování
   osobních ochranných pracovních prostředků poskytování mycích, čisticich a dezinfekčních
   prostředků, ve znění dodatku.
                             VI.
                   Vzdělávání státních zaměstnanců

1. Zaměstnavatel v souladu se svými potřebami umožní státním zaměstnancům vzdělávání
   v souladu s § 107 až § 111 zákona o státní službě.

2. Zaměstnavatel bude na svoje náklady vysílat státní zaměstnance na krátkodobé kurzy a
   školení, jejichž obsah bude souviset s jejich výkonem služby.

                            VII.
                      Tvorba a čerpání FKSP

1. Smluvní strany se zavazují využívat prostředků FKSP účelně a v souladu s vyhláškou
   Ministerstva financí č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění
   pozdějších předpisů, přílohou č. 2 k této kolektivní dohodě (Zásady používání fondu
   kulturních a sociálních potřeb) a přílohou č. 3 k této kolektivní dohodě (Rozpočet FKSP).

2. Základní příděl do FKSP činí 2 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a
   náhradu platů.

                            VIII.
                      Závěrečná ustanovení

1. Tato kolektivní dohoda nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti
   dnem 2017 a uzavírá se na dobu určitou do 2017. Pokud nedojde k uzavření nové kolektivní
   dohody do tohoto termínu, její platnost se prodlužuje do podpisu nové kolektivní dohody.
   Smluvní strany zahájí kolektivní vyjednávání za účelem uzavření nové kolektivní dohody
   nejpozději 60 dnů před skončením účinnosti této kolektivní dohody.

2. Tuto kolektivní dohodu lze měnit v kterémkoliv jejím ustanovení po vzájemné dohodě
   smluvních stran.

Za Koordinační výbor: Za zaměstnavatele:

…………………………………             ………………………
 Mgr. Tomáš Kopecký          Ing. Jaroslav Bačina
     předseda                ředitel

            Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj
Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj Příloha č. 1 ke kolektivní dohodě a kolektivní smlouvě na rok 2017

        Příloha č. 1 ke kolektivní dohodě a kolektivní smlouvě na rok 2017

  ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍHO PŘÍPLATKU A ODMĚN

Tyto zásady se vztahují na státní zaměstnance podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“) a na zaměstnance v pracovním
poměru podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

                            Čl. 1
                        Osobní příplatek

Osobní příplatek u státních zaměstnanců se řídí § 149 zákona o státní službě.
Osobní příplatek u zaměstnanců v pracovním poměru se řídí § 131 zákoníku práce. S účinností
od 1. 1. 2017 vydán „Pokyn ředitele Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, kterým se
stanoví postup při provádění hodnocení zaměstnanců.“

                             Čl. 2
                        Poskytování odměn

Poskytování odměn u státních zaměstnanců se řídí § 150 a § 159 odst. 1 d) zákona o státní
službě.
Poskytování odměn u zaměstnanců v pracovním poměru se řídí § 134 zákoníku práce.
Poskytování odměn při dovršení služebního výročí, životního výročí a při prvním skončení
služebního / pracovního poměru po přiznání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně
nebo nabytí nároku na starobní důchod se řídí částí pátou, čl. 11 bodu 1 Kolektivní dohody
vyššího stupně uzavřené mezi Odborovým svazem státních orgánů a organizací a Vládou České
republiky účinné od 1. ledna 2016 pro rok 2016. Kolektivní dohoda platí v nezměněné podobě i
v roce 2017, a to na základě závěrečného ustanovení KDVS, bod 7).

                            Čl. 3
 Odměny při dovršení služebního / pracovního výročí, k životnímu výročí a odměny při
 prvním skončení služebního / pracovního poměru po přiznání invalidního důchodu pro

        invaliditu třetího stupně nebo po nabytí nároku na starobní důchod

Tyto odměny budou poskytovány za stejných podmínek, které jsou uvedeny v Kolektivní
dohodě vyššího stupně pro příslušný kalendářní rok.

                            Čl. 4
                      Závěrečná ustanovení

Platnost a účinnost těchto zásad je totožná s platností a účinností kolektivní dohody a kolektivní
smlouvy na rok 2017.

                             1
Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj Příloha č. 2 ke kolektivní dohodě a kolektivní smlouvě na rok 2017

        Příloha č. 2 ke kolektivní dohodě a kolektivní smlouvě na rok 2017

ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB

  V souladu s § 3 odst. 1 vyhlášky Ministerstva financí č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a
sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), se stanovují se souhlasem
Koordinačního výboru Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj následující zásady pro
používání fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen „FKSP“). V souladu s § 3 odst. 3
vyhlášky se zásady vztahují jak na zaměstnance v pracovním poměru, tak i na státní
zaměstnance podle zákona o státní službě (dále jen „zaměstnance“).

                            Čl. 1
                  Příspěvky na vitamíny (§ 4 vyhlášky)
   Zaměstnancům může být uhrazen nákup vitamínových prostředků, a to do výše 500,- Kč,
pokud nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění. Rozhodným dnem pro posouzení nároku je
datum 1. 10. příslušného kalendářního roku.

                            Čl. 2
                 Příspěvek na stravování (§ 7 vyhlášky)
    Zaměstnavatel bude přispívat v souladu s předpisy na úhradu nákladů na stravování, a to
na jeden oběd max. 45,- Kč (max. 26,- Kč z FKSP a 19,- Kč z běžných výdajů). V případě
výrazných změn cen obědů projedná zaměstnavatel s odborovou organizací případnou změnu
výše příspěvku. Za dobu omluvené nepřítomnosti v práci a službě (např. v době dovolené,
pracovní neschopnosti apod.) a zaměstnancům na pracovní a služební cestě trvající déle než 5
hodin, se příspěvky na úhradu části nákladů neposkytují.

                            Čl. 3
            Příspěvek na kulturní a sportovní akce (§ 9 vyhlášky)
    Zaměstnancům může být poskytnut příspěvek na pronájem prostorů a na občerstvení při
sportovní a kulturní akci pořádané zaměstnavatelem nebo jeho organizačním útvarem, a to do
výše 100 % ceny.

                            Čl. 4
                Sociální výpomoci a půjčky (§ 11 vyhlášky)
    Z FKSP lze poskytnout jednorázovou sociální výpomoc zaměstnancům, popř. jejich
nejbližším pozůstalým, v mimořádně závažných případech a při řešení tíživých nebo
neočekávaných sociálních situací ve výši 5 000,- Kč.
    Na základě písemné smlouvy lze zaměstnancům poskytnout k překlenutí tíživé finanční
situace bezúročnou půjčku nejvýše 15 000,- Kč se splatností do 5 let od uzavření smlouvy o
půjčce. Po skončení pracovního nebo služebního poměru je půjčka splatná nejpozději do 6
měsíců ode dne jeho skončení, pokud není ve smlouvě o půjčce stanoveno jinak.
    Sociální výpomoci a půjčky se poskytují v hotovosti, každá musí být schvalována
samostatně v souladu s rozpočtem fondu a pravidly pro čerpání fondu. O poskytnutí sociální
výpomoci a půjčky rozhodne v jednotlivých případech zaměstnavatel se souhlasem odborové
organizace na návrh komise ve složení: ředitel kanceláře ředitele KÚ, vedoucí personálního
oddělení a zástupce koordinačního výboru útvaru, jehož je zaměstnanec – žadatel
zaměstnancem.

                            Čl. 5

                             1
Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj Příloha č. 2 ke kolektivní dohodě a kolektivní smlouvě na rok 2017

                       Společná ustanovení
    Na poskytnutí příspěvků a jiná plnění z fondu není podle § 3 odst. 5 vyhlášky právní
nárok. Při nedostatku prostředků se přednostně přispívá na stravování dle Čl. 2 těchto zásad.
    Veškerá plnění z fondu se musí uskutečnit v měsíci, kdy došlo k události, u které plnění
přichází v úvahu, nejpozději do konce měsíce následujícího.
    Platnost a účinnost těchto zásad je totožná s platností a účinností kolektivní dohody a
kolektivní smlouvy na rok 2017.

                             2
Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj Příloha č. 3 ke kolektivní dohodě a kolektivní smlouvě na rok 2017

   Příloha č. 3 ke kolektivní dohodě a kolektivní smlouvě na rok 2017
ROZPOČET FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB PRO ROK 2017

Tvorba fondu v Kč.:       2031 (Thámovy boudy)         1000-8000
                            7.350,57         489.040,40
Zůstatek k 1. 1. 2017                       -              -
Splátky půjček
Příděl - § 2 vyhl. č. 114/2002             7.350,57        1.507.700,00
Sb.
                                       1.996.740,40
Součet:
                                          275.400
Předpokládané čerpání fondu v Kč.:                         119.000

Příspěvek na rekreační zařízení - § 3                         600,00
Vitamíny - § 4                                  1.410.864
Pořízení hmotného majetku - § 5
Stravování - § 7                                   30.000
Kultura, tělovýchova a sport - § 9                          15.000
Sociální výpomoci a půjčky - § 11                         1.850.864
Součet:

        Předpokládaný stav účtu k 31. 12. 2017 (bez Thámových bud) 145.876,40 Kč
Schváleno dne 19.1.2017

          

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 716 lidí darovalo 1 972 817 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy