Smlouva č. 2985770

Smlouva č.2985770 - Smlouva o dílo

Zpět na detail smlouvy

Příloha Finalni_dokument_smlouvy.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            O GrantThornton

    An instinct for growth

                          Spisový znak.podznak - 72.1.1, skartačni znak/skart. lhůta - A/5

                     SMLOUVA O DÍLO

                číslo smlouvy objednatele: SMOL/17841 l/2017/OKP/Sno

Smluvní strany:

Statutární město Olomouc
se sídlem Horní náměstí č.p. 583, PSČ 779 11 Olomouc,
IČ: 00299308. DIČ: CZ00299308
zastoupené: JUDr. Martinem Majorem, MBA, 1. náměstkem primátora

(dále jen „objednatel”)

a

Grant Thornton Advisory s.r.o.

se sídlem Jindřišská 16. PSČ 110 00, Praha 1,

IČ: 26513960, DIČ: CZ26513960

zastoupený: Ing. Pavlem Válkem, jednatelem

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 86927,

Bankovní ústav: Česká spořitelna, a. s.

Číslo účtu:           6421172/0800

Telefon / e-mail: +420 224 813 299 / info@cz.gt.com

(dále jen „zhotovitel”)

                uzavírají dnešního dne. měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č.
                    89/2012 Sb.. občanský zákoník tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva”):

                             I.
                       Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro
  objednatele dílo včetně poskytnutí práva užít dílo v rámci zakázky „Postup pro akvizici
  Androva stadionu a nastavení souvisejících provozních vztahů” a závazek objednatele
  dílo převzít bez vad a zaplatit sjednanou cenu.

2. Dílem dle této smlouvy je zpracování detailní analýzy pod názvem „Postup pro akvizici
  Androva stadionu a nastavení souvisejících provozních vztahů”, která zejména bude
  obsahovat:
   a) posouzení struktury transakce v kontextu aktuální finanční situace SK Sigma
      Olomouc, a.s.;
   b) návrh provozního modelu pro Andrův stadion;
   c) benchmarking nájemného pro Andrův stadion;
   d) odborné stanovisko ke stávajícím znaleckým posudkům k souboru nemovitých věcí.
      které jsou součástí Androva stadionu.

3. Objednatel a zhotovitel současně prohlašují, že je předmět plnění na základě specifikace
  uvedené v odstavcích 1.1 a 1.2 smlouvy dostatečně určitě a srozumitelně vymezen.

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí
  a schopností, v ujednaném čase, přitom je povinen chránit zájmy a dobré jméno

                       1- -
  objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. Na případnou nevhodnost těchto
  pokynů je zhotovitel povinen objednatele předem písemně upozornit.

                            II.
                      Doba a místo plnění

1. Zhotovitel je povinen dílo provést a předat objednateli nejpozději do 8 týdnů od obdržení
  podkladů.

2. Místem plnění je adresa sídla objednatele, nejlépe k rukám vedoucí odboru právního.

3. Dílo bude zpracováno a předáno objednateli v listinné podobě ve třech vyhotoveních
  a v elektronické podobě ve formátu: PDF, tabulky ve formátu XLSX. Vlastníkem
  předaného díla je objednatel.

4. Objednatel si vyhrazuje právo ve lhůtě 5 pracovních dnů na schválení zhotovitelem
  předaného díla. Teprve po schválení objednatelem, příp. po zapracování připomínek
  objednatele bude sepsán písemný protokol o převzetí díla. Podepsáním protokolu o
  převzetí díla oběma smluvními stranami vzniká zhotoviteli nárok na zaplacení ceny díla,
  počne běžet záruční doba a přechází nebezpečí škody na díle na objednatele.

                            III.
                   Cena díla, platební podmínky

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná, bez
  možnosti navyšování. Cena díla činí celkem 200.000,- Kč bez DPH (slovy: dvě stě tisíc
  korun českých). K této částce bude připočtena DPH v zákonné sazbě. Cena díla včetně
  DPH činí celkem 242.000,- Kč (slovy: dvě stě čtyřicet dva tisíce korun českých).

2. Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplnému a řádnému provedení
  díla. V ceně díla je zahrnuto rovněž poskytnutí práva užít dílo (VI. této smlouvy).

3. Cena díla bude uhrazena jednorázově bezhotovostním převodem na základě faktury
  vystavené po podepsání protokolu o převzetí díla oběma smluvními stranami.

4. Faktura musí splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené obecně závaznými
  právními předpisy, a to zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve
  znění pozdějších předpisů.

5. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli ve lhůtě 20 dnů od jejího doručení
  objednateli, pokud nebude obsahovat všechny náležitosti dle odstavce III.4 smlouvy.
  Zhotovitel je v tomto případě povinen objednateli bezodkladně doručit novou fakturu,
  která bude splňovat všechny stanovené náležitosti.

6. Faktura je splatná ve lhůtě třiceti dnů ode dne jejího doručení objednateli. V případě
  vrácení faktury objednatelem dle článku III.5 smlouvy začne běžet lhůta splatnosti
  faktury, uvedená v první větě tohoto odstavce, až ode dne doručení bezvadné faktury.
  Připadne-li poslední den lhůty splatnosti faktury na sobotu, neděli nebo svátek, posouvá se
  splatnost na nejbližší následující pracovní den.

                                 2 - -
                            IV.
                      Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo v době jeho předání má obvyklé vlastnosti, je zpracován
  v souladu s právními předpisy České republiky, že nemá právní vady, je kompletní, a
  odpovídá požadavkům sjednaným v této smlouvě. Zhotovitel odpovídá též za to, že
  navržené řešení předmětné problematiky je realizovatelné v souladu s právními předpisy
  České republiky.

2. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku, a to v délce 24 měsíců od data převzetí díla.

3. Objednatel se zavazuje zjištěné vady písemně reklamovat zhotoviteli.

4. Zhotovitel je povinen vady bez zbytečného odkladu odstranit na svůj náklad, nejpozději
  ve lhůtě, kterou stanoví objednatel přiměřeně vzhledem k charakteru a rozsahu vady.
  Neurčí-li objednatel jinak, dohodly se smluvní strany na tom, že přiměřenou lhůtou pro
  odstranění vad je 10 pracovních dnů. Pokud zhotovitel neodstraní vady ani v dodatečné
  přiměřené lhůtě, má objednatel právo odstranit vadu třetí osobou, a to na náklady
  zhotovitele. Veškeré náklady tím vzniklé uhradí objednateli zhotovitel.

5. Uplatňování práv zodpovědnosti za vady a nároků z nich vyplývajících se řídí
  příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Ustanovení § 2106 odst. 3, § 2111, §
  2112 a § 2605 odst. 2 občanského zákoníku se na vztah založený touto smlouvou
  nepoužijí.

                            V.
                       Skončení smlouvy
1. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran a odstoupením od smlouvy.

2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě porušení smlouvy
  podstatným způsobem druhou smluvní stranou. Právní jednání se řídí § 2001 a násl.
  občanského zákoníku. Za porušení smlouvy podstatným způsobem se považuje prodlení
  zhotovitele s předáním díla delším než 30 dnů. Za porušení smlouvy podstatným
  způsobem se považuje prodlení objednatele se zaplacením díla déle než 30 dnů.

                            VI.
                       Sankční ujednání

1. Objednatel má právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla za každý byť
  i jen započatý den prodlení zhotovitele, nesplní-li zhotovitel termín plnění dle čl. II odst. 1
  této smlouvy nebo neodstraní vady díla podle článku IV odst. 4 této smlouvy. Tím není
  dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

2. Zhotovitel má právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla za každý den
  prodlení objednatele, neuhradí-li objednatel déle než 10 dnů ode dne splatnosti faktury dle
  čl. III odst. 6, a to až do splnění smluvní povinnosti.

                                                             -i -
                           VII.
                    Právo duševního vlastnictví

1. Veškerá majetková práva a užívací práva na jakékoliv výsledky, resp. jakékoliv výstupy
  činností zhotovitele dle smlouvy přecházejí na objednatele v plném rozsahu bez
  jakéhokoliv omezení okamžikem převzetí díla.

2. Pro případ, že dílo nebo jeho část má nebo získá charakter autorského díla, kolektivního
  autorského díla nebo předmětu jiného duševního vlastnictví, poskytuje zhotovitel touto
  smlouvou objednateli licenci ke všem způsobům užití díla objednatelem. Objednatel je
  zároveň oprávněn upravit či jinak měnit dílo, spojit ho s jiným dílem nebo zařadit do díla
  souborného.

3. Právo užít dílo (licence) se poskytuje celosvětově po celou dobu trvání autorských
  majetkových práv k dílu (jiného duševního vlastnictví). Zhotovitel poskytuje právo užít
  dílo (licenci) jako výhradní, tzn., že nesmí poskytnout toto právo (licenci) žádné třetí
  osobě a je povinen se i sám zdržet výkonu práva užít dílo způsobem, ke kterému licenci
  uděluje.

4. Objednatel může oprávnění užít dílo (licenci) zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě.
  Zhotovitel souhlasí s postoupením licence objednatelem zcela nebo zčásti třetí osobě.

5. Cena za poskytnutí práva užít dílo (licenci) je zahrnuta v ceně díla. Zhotoviteli nepřísluší
  nárok na žádnou jinou odměnu či plnění s poskytnutím práva užít dílo objednateli nebo
  s autorstvím k dílu.

6. Zhotovitel nesmí použít výstupy dle smlouvy pro potřeby jakékoliv třetí osoby a ani pro
  vlastní podnikání. Zhotovitel není oprávněn k provedení jakýchkoliv právních úkonů
  omezujících užití díla objednatelem nebo zakládajících jakékoliv jiné nároky zhotovitele
  nebo třetích osob než jaké jsou stanoveny smlouvou.

                           VIII.
                     Povinnost mlčenlivosti

1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o informacích, které při plnění této
  smlouvy získá od objednatele, o objednateli, o jeho činnosti, jeho zaměstnancích či
  smluvních partnerech, nezpřístupnit tyto informace bez předchozího písemného souhlasu
  objednatele jiné osobě a nepoužít je v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná o:
  a) informace, které jsou veřejně dostupné nebo
  b) poskytnutí informace je vyžadováno zákonem nebo vykonatelným rozhodnutím
     státního orgánu.

2. Zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinnosti mlčenlivosti dle odst. 1 tohoto článku
  všemi osobami, které se budou podílet na provádění díla dle této smlouvy. Za porušení
  povinnosti mlčenlivosti těmito osobami odpovídá stejně, jako by povinnost porušil sám.

3. Povinnost mlčelivosti trvá i po skončení této smlouvy.

4. Zhotovitel se zavazuje, že neposkytne dílo jiným osobám bez předchozího písemného
  souhlasu objednatele.

                                 4 - -
5. Zhotovitel se zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související s plněním díla včetně
  účetních dokladů minimálně do konce roku 2022.

              IX.
        Závěrečná ustanovení

1. Právní poměry vyplývající z této smlouvy se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský
  zákoník.

2. Zhotovitel potvrzuje svou odbornost v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012
  Sb., občanský zákoník.

3. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-
  li ve smlouvě uvedeno jinak.

4. Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních splatností originálu, z nichž obdrží
  objednatel po dvou vyhotoveních a zhotovitel jedno vyhotovení.

5. Smlouvaje platná a účinná dnem jejího podepsání poslední ze smluvních stran.

6. Rada města Olomouce zadání této veřejné zakázky schválila na svém jednání dne 19. 7.
  2016.

7. Zhotovitel bere na vědomí, že obsah smlouvy včetně všech dodatků může být poskytnut
  žadateli v režimu zákona ě. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
  pozdějších předpisů, a že smlouva včetně všech dodatků bude statutárním městem Olomouc
  uveřejněna v registru smluv (pokud takovému uveřejnění podléhá) dle zákona č. 340/2015
  Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
  registru smluv (zákon o registru smluv), neboť se na tuto skutečnost od 1. 7. 2017 bude
  vázat účinnost smlouvy. Současně tímto vyjadřuje souhlas s případným uveřejněním
  smlouvy včetně všech dodatků na webových stránkách statutárního města Olomouce.

V Olomouci dne                                 A/

                                    V Praze dne

 Statutární město Olomouc
     zastoupené

JUDr. Martinem Majorem, MBA
  1. náměstkem primátora

                                5 - -