Textová podoba smlouvy Smlouva č. 3004190: Dohoda o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí

Příloha BOA-JZ-82-2017.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            DOHODA

    o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku,
     spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu
                         č. BOA-JZ-82/2017

uzavřená mezi

Úřadem práce České republiky

zastupující osoba: RNDr. Igor Poledňák, ředitel kontaktního pracoviště ÚP ČR

sídlo:       Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7

IČO:        72496991

adresa pro doručování: Úřad práce ČR - kontaktní pracoviště Brno-venkov, Šujanovo náměstí 302/3, Trnitá,

          660 35 Brno

(dále jen „Úřad práce“) na straně jedné

a

zaměstnavatelem: Salon Michaela s.r.o.

zastupující osoba: Michaela Lukášková

sídlo (místo podnikání): Renneská třída č.p. 414/36, Štýřice, 639 00 Brno 39

IČO:        02693526

(dále jen „zaměstnavatel“) na straně druhé.

                           Článek I
                     Účel poskytnutí příspěvku

Tato dohoda se uzavírá podle § 113 a § 119 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o zaměstnanosti“), a podle ustanovení § 26 vyhlášky č. 518/2004 Sb., kterou se
provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, za účelem vyhrazení
společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku na jeho vyhrazení (dále jen „příspěvek“)
z regionálního projektu č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000037 - ŢIVOT BEZ BARIÉR v Jihomoravském kraji,
financovaného z Operačního programu Zaměstnanost, realizovaného v souladu s § 120 odst. 4 zákona o
zaměstnanosti, a to v rozsahu a za podmínek uvedených v této dohodě.

                               Článek II
                      Podmínky poskytnutí příspěvku

Úřad práce poskytne zaměstnavateli příspěvek za těchto podmínek:

1. Zaměstnavatel vyhradí pracovní místo:

  Druh práce:   Kadeřnice

  Místo výkonu práce: Salon Michaela s.r.o., Renneská třída č.p. 414/36, Štýřice, 639 00 Brno 39

2. 2.1 Zaměstnavatel přijme na vyhrazené pracovní místo do pracovního poměru uchazeče o zaměstnání
   (dále jen „zaměstnanec“):

  Příjmení a jméno: xxx

  Datum narození: xxx

  Bydliště:    xxx

  2.2. Pracovní poměr bude sjednán nejdříve ode dne nabytí účinnosti této dohody, ne však dříve neţ od
  1.9.2017, na dobu neurčitou, s týdenní pracovní dobou 40 hod.

MPSV – OSÚ                  -1-
3. V případě, ţe pracovní poměr zaměstnance skončí přede dnem 31.8.2018, zaměstnavatel písemně
   oznámí Úřadu práce den a způsob skončení tohoto pracovního poměru, a to nejpozději ke dni doloţení
   výkazu „Vyúčtování mzdových nákladů – SÚPM vyhrazené“ za měsíc, ve kterém byl pracovní poměr
   zaměstnance skončen.

4. Na stejný účel, tj. na tu část mzdových nákladů, která bude ve výši poskytnutého příspěvku Úřadem práce,
   nebude zaměstnavatel čerpat krytí z peněţních prostředků poskytovaných ze státního rozpočtu, rozpočtu
   územních samosprávných celků, vyšších územních samosprávných celků, Evropských strukturálních a
   investičních fondů, popř. z jiných programů a projektů EU, ani jiných veřejných zdrojů.

                              Článek III
                     Výše a termín poskytnutí příspěvku

1. Úřad práce se zavazuje poskytnout zaměstnavateli příspěvek ve výši vynaloţených prostředků na mzdy
   nebo platy na zaměstnance, včetně pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku
   zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl
   z vyměřovacího základu zaměstnance, maximálně však 13 000 Kč měsíčně, z toho 85 % je hrazeno
   z prostředků ESF a 15 % je hrazeno ze státního rozpočtu ČR. Součet poskytnutých měsíčních příspěvků
   nepřekročí částku 156 000 Kč.

2. Příspěvek bude poskytován za dobu ode dne sjednaného podle Článku II pod bodem 2.2. do 31.8.2018.
   Skončí-li pracovní poměr zaměstnance v průběhu této doby, příspěvek bude poskytován do dne skončení
   jeho pracovního poměru.

3. Jestliţe nastoupí zaměstnanec do pracovního poměru v průběhu kalendářního měsíce, respektive skončí
   pracovní poměr v průběhu kalendářního měsíce a zároveň tento den nebude první, resp. poslední pracovní
   den v tomto měsíci, bude maximální sjednaný měsíční příspěvek Úřadem práce poměrně pokrácen podle
   celkového počtu kalendářních dnů v daném měsíci a počtu kalendářních dnů v daném měsíci, kdy pracovní
   místo nebylo obsazeno.

4. Příspěvek bude vyplácen měsíčně, převodem na účet č. xxx. Příspěvek je splatný do 30 kalendářních dnů
   ode dne, kdy zaměstnavatel doloţí Úřadu práce výkaz „Vyúčtování mzdových nákladů – SÚPM vyhrazené“
   na formuláři, který je přílohou č. 1 této dohody. Smluvní strany se dohodly, ţe první příspěvek bude
   zaměstnavateli vyplacen aţ po doloţení pracovní smlouvy uzavřené mezi zaměstnavatelem a
   zaměstnancem nebo její kopie.

5. V případě vzniku pochybností o správnosti údajů uvedených zaměstnavatelem ve výkazu „Vyúčtování
   mzdových nákladů – SÚPM vyhrazené“ se smluvní strany dohodly, ţe Úřad práce neprodleně vyzve
   zaměstnavatele k podání vysvětlení nebo provedení nápravy. Příspěvek bude vyplacen aţ po vyjasnění
   pochybností mezi smluvními stranami, nejpozději však do data ukončení realizace projektu, ze kterého
   mají být příspěvky proplaceny.

6. Smluvní strany se dále dohodly, ţe zaměstnavatel bude Úřadu práce dokládat vynaloţené prostředky na
   mzdu nebo plat ve výkazu „Vyúčtování mzdových nákladů – SÚPM vyhrazené“ za jednotlivé měsíce
   nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po uplynutí vykazovaného měsíčního období.
   Připadne-li poslední den kalendářního měsíce na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem pro
   doloţení nejbliţší příští pracovní den. V případě, ţe výkaz „Vyúčtování mzdových nákladů – SÚPM
   vyhrazené“ nebude ve stanovené lhůtě doloţen, příspěvek za příslušný měsíc nebude Úřadem práce
   poskytnut.

                                 -2-
                              Článek IV
                    Kontrola plnění sjednaných podmínek

1. Příspěvek se poskytuje ze státního rozpočtu České republiky a Evropského sociálního fondu. Úřad práce
   provádí kontrolu plnění závazků plynoucích z této dohody způsobem stanoveným v zákoně
   č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
   předpisů, včetně ověření výše skutečně vyplacených mzdových nákladů na zaměstnance a částky
   pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné
   zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřovacího základu zaměstnance. Dále je
   zaměstnavatel povinen v souladu se zákonem o finanční kontrole a s dalšími právními předpisy ČR a EU,
   vytvořit podmínky k provedení kontroly všech dokladů vztahujících se k poskytnutí příspěvku. Kontrolu
   vykonávají Úřad práce a jím pověřené osoby, orgány finanční správy, Ministerstvo práce a sociálních věcí,
   Ministerstvo financí, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další
   orgány pověřené k výkonu kontroly.

2. V případě, ţe kontrolu provede jiný orgán kontroly neţ Úřad práce, je zaměstnavatel povinen bez
   zbytečného odkladu písemně informovat Úřad práce o přijetí a plnění opatření k nápravě nedostatků
   zjištěných při kontrole.

                               Článek V
                          Archivace dokumentů

   Zaměstnavatel se zavazuje řádně uchovávat dokumenty a účetní doklady související s poskytnutím
   příspěvku v souladu s platnými právními předpisy ČR, a to nejméně po dobu 10 let od vyplacení
   posledního měsíčního příspěvku, přičemţ lhůta 10 let se počítá od 1. ledna roku následujícího po roce, v
   němţ byl vyplacen poslední měsíční příspěvek.

                              Článek VI
                           Vrácení příspěvku

1. Zaměstnavatel se zavazuje vrátit Úřadu práce vyplacený měsíční příspěvek nebo jeho část, pokud mu byl
   poskytnut neprávem nebo ve vyšší částce, neţ za příslušný měsíc náleţel, a to nejpozději
   do 30 pracovních dnů ode dne, kdy tuto skutečnost zjistil nebo kdy převzal výzvu Úřadu práce k vrácení
   příspěvku. Toto ustanovení dohody se nevztahuje na případy, kdy došlo k porušení rozpočtové kázně
   v důsledku nedodrţení podmínek poskytnutí příspěvku uvedených v článku II této dohody.

2. Zaměstnavatel se zavazuje vrátit vyplacený měsíční příspěvek Úřadu práce, pokud hrubá mzda uvedená
   ve výkazu „Vyúčtování mzdových nákladů – SÚPM vyhrazené“ (dále jen „výkaz“) nebude zúčtována
   zaměstnanci k výplatě za tento příslušný měsíc a po zákonných sráţkách vyplacena před poskytnutím
   příspěvku Úřadem práce za příslušný měsíc, částka pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na
   státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za sebe
   odvádí z vyměřovacího základu zaměstnance, uvedená v tomto výkazu, nebude před poskytnutím
   příspěvku Úřadem práce za příslušný měsíc odvedena. Vrácení příspěvku bude provedeno ve lhůtě
   uvedené v bodě 1. tohoto článku dohody.

3. Zaměstnavatel se dále zavazuje vrátit Úřadu práce poskytnutý příspěvek v případě, ţe mu byl poskytnut
   v období 12 měsíců přede dnem nabytí právní moci rozhodnutí o uloţení pokuty za umoţnění výkonu
   nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 3. zákona o zaměstnanosti. Vrácení příspěvku bude
   zaměstnavatelem provedeno ve lhůtě 30 pracovních dnů ode dne, kdy tuto skutečnost zjistil nebo kdy
   převzal výzvu Úřadu práce k vrácení příspěvku.

4. Příspěvek se vrací na účet, který zaměstnavateli sdělí Úřad práce.

                              Článek VII
                        Porušení rozpočtové kázně

1. Nedodrţení podmínek poskytnutí příspěvku podle článku II této dohody je porušením rozpočtové kázně
   podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
   (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

                                 -3-
2. Nedodrţení podmínek poskytnutí příspěvku uvedených v článku II pod bodem 1., 2. a 4. této dohody bude
   postihováno odvodem za porušení rozpočtové kázně podle § 44a odst. 4 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb.,
   o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění
   pozdějších předpisů.

3. Nedodrţení podmínek poskytnutí příspěvku uvedených v článku II pod bodem 3. této dohody bude
   postihováno odvodem za porušení rozpočtové kázně podle § 44a odst. 4 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb.,
   o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění
   pozdějších předpisů, a to 5 % z celkové částky, v níž byla porušena rozpočtová kázeň.

4. Nevrácení příspěvku nebo jeho části na výzvu Úřadu práce podle článku VI této dohody je porušením
   rozpočtové kázně podle § 44 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
   a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů a bude
   postihováno odvodem podle § 44a odst. 4 písm. b) tohoto zákona.

                              Článek VIII
                       Ujednání o vypovězení dohody

1. Úřad práce si vyhrazuje právo dohodu vypovědět v případě, ţe zaměstnavatel nedodrţí podmínky pro
   poskytování příspěvku uvedené v článku II pod bodem 1., 2. a 4. této dohody nebo pokud neúplně nebo
   nepravdivě uvedl údaje ve výkazu „Vyúčtování mzdových nákladů – SÚPM vyhrazené“.

2. Smluvní strany mohou dohodu vypovědět, jestliţe vyjdou najevo skutečnosti, které existovaly v době
   uzavírání dohody a nebyly smluvní straně bez jejího zavinění známy, pokud tato strana prokáţe, ţe by
   s jejich znalostí tuto dohodu neuzavřela.

3. Smluvní strany mohou dále dohodu vypovědět, jestliţe se podstatně změní poměry, které byly rozhodující
   pro stanovení obsahu dohody, a plnění této dohody nelze na smluvní straně z tohoto důvodu spravedlivě
   poţadovat.

4. Výpovědní lhůta v případech uvedených v bodě 1., 2. a 3. tohoto článku dohody činí jeden měsíc a počíná
   běţet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi.

5. Úřad práce si vyhrazuje právo neposkytnout příspěvek dle článku III této dohody, který by zaměstnavateli
   náleţel za dobu výpovědní lhůty.

                              Článek IX
                             Další ujednání

1. Pro účely této dohody se vyplacením mzdy rozumí okamţik, kdy dojde k zaplacení mzdy zaměstnanci
   v hotovosti, okamţik odepsání částky mzdy z účtu zaměstnavatele, je-li odesílána na účet zaměstnance
   nebo okamţik přijetí platby k úhradě poštovním poukazem poskytovatelem poštovních sluţeb. Odvedením
   pojistného se rozumí okamţik zaplacení pojistného v hotovosti, okamţik přijetí platby k úhradě poštovním
   poukazem poskytovatelem poštovních sluţeb nebo v případě úhrady prostřednictvím účtu u bankovního
   ústavu okamţik odepsání částky pojistného z účtu zaměstnavatele.

2. Obsah dohody lze měnit pouze se souhlasem obou smluvních stran formou písemných vzestupně
   číslovaných dodatků. Změnu identifikačních údajů, pro vyhotovení dodatku k této dohodě, je zaměstnavatel
   povinen Úřadu práce oznámit písemně bez zbytečného odkladu. Ostatní změny, týkající se této dohody, je
   zaměstnavatel povinen Úřadu práce písemně sdělit vţdy tak, aby k uzavření případného dodatku došlo
   před nabytím jejich účinnosti.

3. Zaměstnavatel je povinen spolupracovat s Úřadem práce na zajištění informování zaměstnanců o zapojení
   Evropského sociálního fondu do poskytování příspěvku dle této dohody.

4. Zaměstnavatel souhlasí s vyuţíváním údajů o něm v informačních systémech týkajících se příjemců
   příspěvku pro účely administrace prostředků z rozpočtu EU.

5. Zaměstnavatel je povinen vést účetnictví nebo daňovou evidenci tak, aby bylo moţno vykázat zaúčtování
   účetních případů souvisejících s plněním dohody a aby byl schopen průkazně vše dokladovat dle
   relevantních předpisů EU při následných kontrolách a auditech.

                                 -4-
6. Zaměstnavatel je povinen poskytnout písemně Úřadu práce jakékoliv doplňující informace související
   s poskytnutím příspěvku, a to ve lhůtě stanovené Úřadem práce.

7. Zaměstnavatel je při čerpání příspěvku povinen dodrţovat plnění politik EU.

8. V případě zániku některé ze smluvních stran (úmrtí zaměstnavatele – fyzické osoby) přecházejí práva
   a povinnosti vyplývající z této dohody na její právní nástupce.

9. Dohoda je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichţ dvě vyhotovení obdrţí Úřad práce a jedno vyhotovení
   zaměstnavatel.

10. Smluvní strany prohlašují, ţe dohoda byla uzavřena po vzájemném projednání a ţe byly seznámeny
   s veškerými právy a povinnostmi, které pro ně vyplývají z této dohody.

11. Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

12. Dohoda, na niţ se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím Registru smluv, nabývá účinnosti dnem
   uveřejnění. Dohoda, na niţ se nevztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím Registru smluv, nabývá
   účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami nebo dnem, který si smluvní strany
   v dohodě sjednají.

V Brně dne 30.8.2017

..................................................................    ..................................................................
       Michaela Lukášková                           RNDr. Igor Poledňák

                                      ředitel kontaktního pracoviště ÚP ČR
                                       kontaktní pracoviště Brno-venkov

Za Úřad práce vyřizuje: Mgr. Rudolf Čermák

Telefon: 950 105 328

Příloha č. 1: Formulář: „ Vyúčtování mzdových nákladů – SÚPM“

                                  -5-

          

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 717 lidí darovalo 1 973 517 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy