Textová podoba smlouvy Smlouva č. 3404518: Smlouva o provedení ohňostroje 2018

Příloha KSSML000752017.pdf.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            Město Kralupy nad Vltavou
     Městský úřad Kralupy nad Vltavou

                     SMLOUVA O DÍLO

                              KSSML č. 00075/2017

Smluvní strany:

Město Kraiupy nad Vltavou,
se sídlem Palackého nám. 1, Kralupy nad V ltavou, 278 01
IČ :00236977
DIČ: CZ236977
Zastoupené starostou města panem Petrem Holečkem
Bankovní
Číslo účtu:
(dále jen „objednavatel")

a

CZ Team, s. r. o.
Sídlo: K.. Čapka 593, Kralupy nad V ltavou, 278 01
IČ O :27134601
Dič: CZ 27134601
Zastoupené jednatelem společnosti Michalem Zázvorkou
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen „zhotovitel")

Sm luvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a násl.
občanského zákoníku smlouvu o dílo to h o to znění:

                                  I.

                             Předmět smlouvy
Provedení ohň o stroje v délce 10 - 12 m in u t za použití efektů kulových pum , kom paktních
baterií, ohňopádových efektů, plovoucích svíček atd. Všechny ve tříd ě max. III.
Vše bude vystřeleno v synchronizované posloupnosti.
O hňostroj je složen z m noha pasáží, přičem ž každá pasáž se bude vyznačovat jin ým
charakterem obrazu.
M ístem ohňostroje jsou Kralupy nad Vltavou, místem odpaliště je lávka přes Vltavu vedle
m ostu T. G. Masaryka.

                      Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou
            tel.: 315 739 811, fax 315 723 479, , E-mail: mesto@mestokralupy.cz.

                          IČO: 236977, DIČ: 044-236977
                                        II.
                                Doba plnění
Z h o to vite l se zavazuje provést dílo dne 01. 01. 2017 v 00,30 hod. V případě snížení
v id ite ln o s ti, bude O hňostrojová produkce po dohodě s kanceláří starosty přesunuta na
následující den a to : 1. ledna 2017 od 19:00 hodin.

                                    III.
                                 Cena díla
   a) V souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, se sm luvní strany d o h o d ly
      na sm luvní ceně za zhotovené dílo specifikované v č l. I té to sm louvy, a to ve výši:
      94.600,- Kč + 21% DPH, celkem 114.466,- Kč vč. DPH (slovy: sto čtrn áct tisíc č ty ři sta
      šedesát šest korun).
   b) Cena díla je sm luvním i stranam i určena dle rozpočtu zpracovaného zh o to vite le m ,
      který se považuje za úplný.
   c) Platební podm ínky provedení díla (ohňostroje):
      Po podepsání sm louvy vystaví zh oto vitel zálohovou fa ktu ru na částku 70 % z celkové
      ceny tj. 80.126,20 Kč. (slovy osm desát tisíc sto dvacet šest korun a dvacet haléřů).
      D oplatek ve výši 34.339,80 Kč (slovy: třic e t čtyři tisíc tř i sta třic e t devět ko ru n a
        osm desát haléřů) bude zh o to vite li uhrazen na základě doplatkové faktury.
      Faktury musí obsahovat ty to náležitosti:
   • označení fa k tu ry a číslo
   • jm é n o nebo název a sídlo zh oto vitele a objednavatele, je jich id e ntifika čn í čísla, údaj
       o zápisu v obchodním rejstříku (nebo jiné evidenci), včetně spisové značky,
   • předm ět plnění, číslo sm louvy a den předání díla,
   • celková d o h o dn u tá cena díla uvedená v to m to článku písmena a)

     O bjednavatel se zavazuje zaplatit fa ktu ru do 21 dnů po je jím doručení objed n ava teli.
     V pochybnostech se má z a to , že faktura byla doručena tře tíh o dne po datu odeslání
     doporučenou zásilkou na doručenku.

                                   IV.
            Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní
Nebezpečí škody na zhotovené věci nese od počátku zhotovování zhotovitel.
Z h o to vite l zcela odpovídá za bezpečnost při provádění díla.
Z hotovitel je povinen dbát při provádění díla zdraví a života třetích osob. Zhotovitel
prohlašuje, že je pro případ škody na m ajetku o bjednatele a zdraví a života tře tích osob
pojištěn.

                                   V.
                          Podmínky provádění díla
Na místo konání o h ň o stro je m ohou vstupovat jen pověření pracovníci objednavatele, a to se
souhlasem zhotovitele.
Veškerá veřejnoprávní rozhodnutí potřebná podle právních předpisů k provádění díla

                      Palackého nám. 1,278 01 Kralupy nad Vltavou
            tel.: 315 739 811, fax 315 723 479,, E-mail: mesto@mestokralupv.cz.

                           IČO: 236977, DIČ: 044-236977
zabezpečuje zhotovitel.
Bezpečnost práce a požární ochrana se řídí p latným i bezpečnostním i předpisy a
ustanoveními té to smlouvy.

                                   VI.
                          Povinnosti smluvních stran
Zhotovitel je povinen provést dílo ve sjednané kvalitě a době.

                                   VII.
                              Smluvní pokuty
a) Z hotovitel se zavazuje při nedodržení d o h o d n u té h o te rm ín u plnění za p la tit o b je d n a te li
  sm luvní pokutu ve výši 1 000 Kč .
b) O bjednatel se zavazuje při p ro dle n í se zaplacením fa k tu ry za platit zh o to vite li sm luvní
   pokutu ve výši 0,05% za každý den prodlení z d o h o d n u té odm ěny za dílo uvedené v čl. IV
  té to smlouvy.
c) D ohodnuté sm luvní poku ty zaplatí objed n ate l vedle škody, která zh o to vite li vznikne
   porušením p ovinnosti, na kterou se vztahuje sm luvní pokuta. Z h oto vite l se může d o m á h a t
  i náhrady škody přesahující smluvní pokutu.
Z h oto vite l není povinen zaplatit sm luvní pokutu, jestliže porušení povinnosti nezavinil. Dále
pak není zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, jestliže objednateli nevznikne
v souvislosti s porušením sankcionované povinnosti škoda.

                                   VIII.
                               Jiná ujednání
Nesplnění ujednání o závazcích zhotovitele zakládá o bjednateli právo na okam žité
odstoupení od té to sm louvy. O dstoupení od sm louvy nemá vliv na zaplacení sm luvní p oku ty.

                                   IX.
                                  Záruka
Z h oto vite l ručí za kvalitu jím provedeného díla dle té to sm louvy.

                                   X.
                            Závěrečná ustanovení
Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech o 4 stranách s platností originálu, z nichž jeden
obdrží objednavatel a jeden zhotovitel.
Veškeré dodatky k té to smlouvě budou provedeny v písemné form ě, označeny pořadovým i
čísly a podepsány osobam i oprávněným i je d na t ve věcech té to smlouvy.
Účastníci té to sm louvy po je jím přečtení prohlašují, že souhlasí s je jím obsahem , což stvrzují
svými podpisy.

                      Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou
            tel.: 315 739 811, fax 315 723 479,, E-mail: mesto@.mestokralupv.cz.

                          IČO: 236977, DIČ: 044-236977
Přílohy té to sm louvy:

1. Cenová nabídka na provedení ohňostroje

2. Výpis z živnostenského rejstříku

3. Kopie p ojiště n í společnosti CZ Team. s.r.o.

V Kralupech nad Vltavou dne * f. 4 0 . /p /y L -  V Kralupech nad Vltavou dne t ■ i# ?
Za o bjednavatele:                 Za dodavatele:

  oleček                         Michal Zázvorka
   města                     je d na tel CZ team s.r.o.

          Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou
  tel.: 315 739 811, fax 315 723 479, , E-mail: mesto@mestokralupv,cz.

                IČO: 236977, DIČ: 044-236977

          

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 748 lidí darovalo 2 197 978 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy